Zakon o izmjeni Zakona o osobnom imenu

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o osobnom imenu

HRVATSKI SABOR

1929

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OSOBNOM IMENU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o osobnom imenu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/137

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O OSOBNOM IMENU

Članak 1.

U Zakonu o osobnom imenu (»Narodne novine«, br. 118/12. i 70/17.) u članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»O promjeni osobnog imena, kao povjerenom poslu državne uprave, rješava nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.«.

U stavku 4. riječi: »Nadležni ured dužan je« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo iz stavka 3. ovoga članka dužno je«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/132

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.