Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zakladama

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zakladama

HRVATSKI SABOR

1933

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAKLADAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zakladama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/141

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAKLADAMA

Članak 1.

U Zakonu o zakladama (»Narodne novine«, br. 106/18.) u članku 13. stavku 8. riječi: »tijelu državne uprave koje vodi registar zaklada« brišu se.

Članak 2.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Zaklade se upisuju u registar zaklada pri županijama odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu zaklade.

(2) Registar zaklada je središnja elektronička baza podataka koja se vodi pri nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) jedinstveno za sve zaklade u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 3.

U članku 17. stavcima 1., 2. i 6. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Rješenje o upisu zaklade nadležno upravno tijelo dužno je odmah po upisu u registar zaklada dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.«.

Članak 4.

U članku 19. stavku 1. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavku 4. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 5.

U članku 20. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Registar stranih zaklada je središnja elektronička baza podataka koja se vodi pri nadležnom upravnom tijelu jedinstveno za sve strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

(4) Strane zaklade upisuju se pri županijama odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu strane zaklade u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 6.

U članku 23. stavku 1. riječi: »nadležnog ureda« zamjenjuju se riječima: »nadležnog upravnog tijela«, a riječ: »središnje« briše se.

U stavku 2. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 7.

U članku 24. stavku 2. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 8.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Članak 24.a

Poslove upisa u registar zaklada i registar stranih zaklada te vođenja registra zaklada i registra stranih zaklada obavlja nadležno upravno tijelo, kao povjerene poslove državne uprave.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 39. mijenja se i glasi: »Nadzor nad zakladama«.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor nad djelovanjem zaklade obavljaju ovlašteni službenici nadležnog upravnog tijela.

(2) Nadzor nad djelovanjem zaklade iz stavka 1. ovoga članka posebno se odnosi na prijavu promjena sukladno članku 19. ovoga Zakona te je li zaklada prestala djelovati odnosno jesu li nastupili razlozi za prestanak zaklade.

(3) Ako službenik ovlašten za provedbu nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon, ovlašten je rješenjem odrediti rok u kojem je zaklada dužna otkloniti utvrđene nedostatke i nepravilnosti.

(4) Inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti zaklade obavljaju nadležni inspektori, sukladno posebnim propisima kojima se uređuju te djelatnosti.

(5) Ako nadležni inspektor iz stavka 4. ovoga članka nad zakladom poduzme propisane mjere iz svog djelokruga, dužan je o tome odmah obavijestiti nadležno upravno tijelo.

(6) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na strane zaklade.«.

Članak 10.

U članku 41. riječ: »središnje« briše se.

Članak 11.

U članku 42. stavku 2. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavku 3. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 12.

U članku 43. stavku 2. riječi: »Nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo«.

U stavku 4. riječi: »nadležnog ureda« zamjenjuju se riječima: »nadležnog upravnog tijela«.

U stavku 6. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavku 8. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 13.

U članku 44. stavku 2. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavku 4. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 14.

U članku 45. stavku 1. riječi: »Nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo«.

Članak 15.

Naziv dijela, naslov iznad članka 46. i članak 46. brišu se.

Članak 16.

U članku 47. stavku 3. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavcima 4., 5. i 6. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 17.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/136
Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.