Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

HRVATSKI SABOR

1935

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/143

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Članak 1.

U Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17.) u članku 23. stavku 2. riječ: »obavljanja« zamjenjuje se riječju: »povjerenih«, a riječi: »koji su preneseni na« zamjenjuju se riječima: »koje obavljaju upravna«.

Članak 2.

U članku 42. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.«.

U stavku 5. riječi: »predstojnika ureda državne uprave u županiji« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.

Stavak 6. briše se.

Članak 3.

U članku 53. stavku 1. riječi: »poslova državne uprave prenijetih na te jedinice« zamjenjuju se riječima: »povjerenih poslova državne uprave«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela jedinica imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 61.b stavku 2. riječi: »uredu državne uprave« zamjenjuju se riječima: »upravnom tijelu u županiji«.

Članak 5.

U članku 76. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka koje donose upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:

»Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom predstavničkog tijela, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga jedinice.«.

Članak 6.

U članku 79. stavku 1. riječi: »uredi državne uprave u županijama i« te riječ: »središnja« brišu se.

U stavku 2. riječi: »predstojniku ureda državne uprave u županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik)« zamjenjuju se riječima: »nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.

Članak 7.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni da su odredbe općeg akta jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, bez odgode će dati uputu predstavničkom tijelu da u roku od 15 dana od primitka upute otkloni uočene nedostatke.

Ako predstavničko tijelo ne postupi po uputi nadležnog tijela državne uprave i ne otkloni uočene nedostatke u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo državne uprave donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta ili pojedinih odredaba općeg akta (u daljnjem tekstu: odluka o obustavi) koja mora biti obrazložena.

Odluku o obustavi nadležno tijelo državne uprave dužno je donijeti u roku od 60 dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode predsjedniku predstavničkog tijela koje je donijelo opći akt, općinskom načelniku, gradonačelniku ili županu te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u službenom glasilu jedinice.«.

Članak 8.

Članak 80.a mijenja se i glasi:

»Postupajući po odluci općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi iz članka 42. stavka 4. ovoga Zakona, u roku od 30 dana od zaprimanja odluke nadležno tijelo državne uprave donijet će:

1. odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi ako odluku ocijeni osnovanom,

2. odluku o ukidanju odluke općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi ako odluku ocijeni neosnovanom.

Odluke iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se bez odgode predsjedniku predstavničkog tijela koje je donijelo opći akt, općinskom načelniku, gradonačelniku ili županu te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Odluke iz stavka 1. ovoga članka obvezno se objavljuju u službenom glasilu jedinice.«.

Članak 9.

Članak 80.b mijenja se i glasi:

»Osim u nadzoru zakonitosti općih akata iz članaka 79., 80. i 80.a ovoga Zakona, sva tijela državne uprave u okviru svoga djelokruga utvrđenog posebnim zakonom mogu neposredno provoditi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija i donijeti odluku o obustavi.

Odluka o obustavi iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se bez odgode predsjedniku predstavničkog tijela koje je donijelo opći akt, općinskom načelniku, gradonačelniku ili županu te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u službenom glasilu jedinice.

Postupak nadzora zakonitosti općeg akta iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo državne uprave može provesti u svakom trenutku po stjecanju saznanja da opći akt ili pojedine odredbe općeg akta nisu suglasne s Ustavom ili zakonom.«.

Članak 10.

Članak 81. briše se.

Članak 11.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»Kada nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi, podnijet će Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta u roku od 30 dana od donošenja odluke o obustavi, odnosno odluke o potvrdi odluke općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana o obustavi.

O podnošenju zahtjeva za ocjenu zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave obavijestit će bez odgode predsjednika predstavničkog tijela koje je donijelo obustavljeni opći akt, općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana te tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako nadležno tijelo državne uprave ne podnese Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta u roku iz stavka 1. ovoga članka, obustava od primjene općeg akta prestaje istekom tog roka.«.

Članak 12.

U članku 82.a stavku 1. riječi: »80., 80.a, 80.b i 81.« zamjenjuju se riječima: »79., 80., 80.a i 80.b«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Kad tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu obustavi od primjene statut jedinice ili pojedine odredbe statuta, odnosno kad potvrdi odluku općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi od primjene statuta jedinice ili pojedinih odredaba statuta, predložit će bez odgode Vladi Republike Hrvatske da pokrene postupak za ocjenu suglasnosti statuta jedinice s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.«.

Članak 13.

U naslovu iznad članka 83. riječ: »PRENIJETIH« zamjenjuje se riječju: »POVJERENIH«.

U članku 83. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Nadležno tijelo državne uprave u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova državne uprave može upravnim tijelima jedinica davati opće i pojedinačne upute te poduzimati mjere i radnje utvrđene zakonom kojim se uređuje sustav državne uprave.«.

Stavak 2. briše se.

Članak 14.

U članku 86.a stavku 1. riječi: »Središnje tijelo« zamjenjuju se riječju: »Tijelo«.

U stavku 2. riječi: »ili ureda državne uprave u županiji« brišu se.

Članak 15.

U cijelom tekstu Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17.) riječi: »središnje tijelo državne uprave« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave« u odgovarajućem broju i padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 17.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/138

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.