Zakon o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu

HRVATSKI SABOR

1936

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/144

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU

Članak 1.

U Zakonu o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01., 125/08., 36/09. i 119/14.) u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Povjerene poslove državne uprave utvrđene posebnim zakonom obavljaju nadležna upravna tijela Grada Zagreba.«.

Članak 2.

U članku 4.a stavku 1. riječ: »središnjim« te riječi: »i uredima državne uprave« brišu se.

Članak 3.

U članku 8. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.

Nadležno tijelo državne uprave u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova državne uprave može nadležnim upravnim tijelima Grada Zagreba davati opće i pojedinačne upute te poduzimati mjere i radnje utvrđene zakonom kojim se uređuje sustav državne uprave.«.

Stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 4.

U članku 14. stavku 3. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 5.

U članku 15. stavku 2. riječi: »predstojnika ureda« zamjenjuju se riječima: »čelnika tijela«.

Stavak 3. briše se.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/139

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.