Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju

HRVATSKI SABOR

1939

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/147

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Članak 1.

U Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) u članku 3. stavku 1. točkama 19. i 20. i članku 139. stavku 1. riječ: »središnji« u određenom padežu briše se.

Članak 2.

U članku 173. stavku 1. riječi: »uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).«.

U stavku 2. riječi: »Ured državne uprave u županiji dužan je« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo dužno je«.

Članak 3.

U članku 174. stavku 1. riječi: »Ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu dužan je« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo dužno je«.

U stavku 2. riječi: »ureda državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu« zamjenjuju se riječima: »nadležnog upravnog tijela«.

Članak 4.

U članku 175. stavku 1. riječi: »Ured državne uprave, odnosno Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo«.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/142

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.