Zakon o izmjenama Zakona o dadiljama

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o dadiljama

HRVATSKI SABOR

1941

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DADILJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o dadiljama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/149

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O DADILJAMA

Članak 1.

U Zakonu o dadiljama (»Narodne novine«, br. 37/13.) u članku 24. stavku 2. podstavku 2. riječi: »ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »nadležnog upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo)«.

Članak 2.

U članku 25. stavku 2. riječi: »uredu državne uprave u županiji« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

Članak 3.

U članku 26. stavku 1. riječi: »ured državne uprave u županiji« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

U stavku 2. riječi: »Ured državne uprave u županiji« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo«.

Članak 4.

U članku 29. stavcima 3. i 4. riječi: »uredu državne uprave« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ministar nadležan za socijalnu skrb dužan je uskladiti Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje (»Narodne novine«, br. 74/13.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/144

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.