Zakon o izmjenama Zakona o humanitarnoj pomoći

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o humanitarnoj pomoći

HRVATSKI SABOR

1942

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HUMANITARNOJ POMOĆI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o humanitarnoj pomoći, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/150

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O HUMANITARNOJ POMOĆI

Članak 1.

U Zakonu o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 102/15.) u članku 3. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Nadležno upravno tijelo je upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).«.

Članak 2.

U cijelom tekstu Zakona riječi: »nadležni ured« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo« u odgovarajućem padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Ministar nadležan za socijalnu skrb dužan je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti s odredbama ovoga Zakona:

– Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije (»Narodne novine«, br. 120/15.)

– Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći (»Narodne novine«, br. 120/15.) i

– Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (»Narodne novine«, br. 120/15.).

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/145

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.