Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

1951

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/159

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18. i 25/19.) u članku 10. stavku 1. točki 1. riječi: »ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove ugostiteljstva prema mjestu sjedišta objekta (u daljnjem tekstu: nadležni ured)« zamjenjuju se riječima: »nadležnog upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba prema mjestu sjedišta objekta, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ugostiteljstvo (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo)«.

U točkama 12. i 14. riječi: »nadležni ured« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točki 5., članku 20. stavku 6., članku 21. stavcima 6. i 7., članku 22. stavku 7., članku 25. stavku 4., članku 26. stavku 6., članku 27. stavku 4., članku 34. stavku 8., članku 34.a stavku 5., članku 35. stavku 6., članku 38. stavku 2., članku 39. stavku 3., članku 40.a stavku 4., članku 46. stavku 3. i članku 50. stavku 1. točki 2. riječ: »središnje« u određenom padežu briše se.

Članak 3.

U članku 11., članku 12. stavku 1., članku 16. stavku 3., članku 17. stavku 3., članku 18. stavku 3., članku 19. stavku 1., naslovu iznad članka 20. i članku 20. stavcima 1., 2. i 5., članku 24. stavku 1. točki 5., članku 25. stavku 3., članku 26. stavku 5., članku 27. stavku 1. točki 2. i stavku 3., članku 28. stavku 1., članku 31. stavku 2., članku 32. stavku 1. točkama 1. i 7. i stavku 2., članku 34. stavku 1., stavku 2. točki 3. i stavcima 7. i 9., članku 34.a stavku 4., članku 35. stavcima 1. i 5., članku 38. stavku 1. točki 2. i stavku 4., članku 40. stavku 1., stavku 2. točki 4. i stavku 4., članku 40.a stavku 3., članku 43. stavku 1., članku 44. stavku 1., članku 46. stavku 1. točkama 2. i 5., članku 47. stavku 1. točkama 1., 11. i 15., članku 49. stavku 1. točkama 1., 7. i 8., članku 51. stavku 1. točkama 1., 7. i 8. i članku 60. riječi: »nadležni ured« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 4.

U članku 54. riječi: »nadležni će ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo će«.

Članak 5.

U članku 25. stavcima 2. i 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 99/18.) riječi: »nadležni ured« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo« u odgovarajućem padežu.

U stavku 5. riječ: »središnje« u određenom padežu briše se.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/154

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.