Zakon o izmjenama Zakona o pogrebničkoj djelatnosti

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o pogrebničkoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

1964

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/172

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 36/15.) u članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na pogrebničku djelatnost (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).«.

Članak 2.

U cijelom tekstu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 36/15.) riječi: »mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/167

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.