Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine

NN 98/2019 (16.10.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

1982

Na temelju članka 139. stavka 4. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17 i 39/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (»Narodne novine«, broj 46/18) u članku 3. stavku 2. riječi: »3. skupine« zamjenjuju se riječima: »koje se grade, odnosno izvode bez građevinske dozvole«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. podstavku 5. riječi: »3. skupine« zamjenjuju se riječima: »koje se grade, odnosno izvode bez građevinske dozvole«.

Podstavak 7. mijenja se i glasi:

»7. podatke o iskolčenju građevine prema elaboratu iskolčenja te podatke o geodetskoj snimci izvedenog stanja ili geodetskom elaboratu i/ili drugom aktu određenom posebnim propisom na temelju kojeg se u katastru, odnosno katastru infrastrukture evidentiraju građevine«.

Podstavak 15. mijenja se i glasi:

»15. podatke o izjavi ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom ili da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom iskolčenja ako se radi o građevini koja se gradi, odnosno izvodi bez građevinske dozvole i«.

U stavku 3. podstavku 1. riječi: »3. skupine« zamjenjuju se riječima: »koje se grade, odnosno izvode bez građevinske dozvole«.

U podstavku 8. riječi: »3. skupine« zamjenjuju se riječima: »koje se grade, odnosno izvode bez građevinske dozvole«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Tehnički pregled građevine u postupku izdavanja uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvole izdane na temelju Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13 i 20/17), odnosno glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta izrađenog na temelju Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13 i 20/17), obavlja se sukladno odredbama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (»Narodne novine«, broj 46/18).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/19-04/35

Urbroj: 531-09-19-5

Zagreb, 26. rujna 2019.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.