Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

NN 98/2019 (16.10.2019.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1984

Na temelju članka 60. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17 i 39/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA, OBRASCU, UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA TE O SADRŽAJU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (»Narodne novine«, broj 111/14, 107/15 i 20/17) u članku 25. stavku 1. riječi: »4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »3.a i 3.b«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/19-04/33

Urbroj: 531-09-19-5

Zagreb, 26. rujna 2019.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.