Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača

NN 99/2019 (18.10.2019.), Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača

Hrvatska narodna banka

1998

Na temelju članka 43. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) i članka 15. stavka 2. Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (»Narodne novine«, br. 85/2019.) guverner Hrvatske narodne banke 16. listopada 2019. donio je

UPUTU

ZA IZRADU ZAŠTIĆENOG PROGRAMA ZA OBAVLJANJE MJENJAČKIH POSLOVA OVLAŠTENIH MJENJAČA

I. OPĆE ODREDBE

(1) Uputom za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača (u nastavku teksta: Uputa) propisuju se obvezne funkcije te tehnički uvjeti koji moraju biti ispunjeni pri izradi zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača (u nastavku teksta: zaštićeni program), način obavještavanja javnosti o uvjetima i načinu prikupljanja ponuda zaštićenih programa, način obavještavanja javnosti o proizvođačima zaštićenih programa za koje je Hrvatska narodna banka izdala certifikate te sadržaj izvješća »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji i prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu« koje su ugovorne banke dužne dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci u skladu s člankom 14. stavkom 19. Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (»Narodne novine«, br. 85/2019.; u nastavku teksta: Odluka).

(2) Za potrebe ove Upute pojmovi »blagajničko mjesto«, »mjenjačka provizija«, »mjenjačko mjesto«, »ovlašteni mjenjač«, »povoljni kupovni tečaj«, »povoljni prodajni tečaj«, »temeljni kupovni tečaj«, »temeljni prodajni tečaj«, »ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova«, »ugovorna banka« i »zaštićeni program« imaju značenje kako je definirano člankom 2. Odluke.

(3) Tehnički uvjeti koji moraju biti ispunjeni pri izradi zaštićenog programa za ovlaštene mjenjače propisani su u »Tehničkoj specifikaciji zaštićenog programa«, koja je sastavni dio ove Upute.

(4) Prilozi 1, 2, 3, 3A, 4A, 4B i 5 sastavni su dio ove Upute.

(5) Tehničkom specifikacijom zaštićenog programa propisan je minimalni model podataka, operativni sustavi i programski jezici prihvatljivi za izradu zaštićenog programa za koji Hrvatska narodna banka izdaje certifikat te XSD shema za dostavu izvješća »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu za razdoblje _______«, koje ovlašteni mjenjači dostavljaju ugovornim bankama i izvješća »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji i prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu« u XML formatu.

II. OBVEZNE FUNKCIJE ZAŠTIĆENOG PROGRAMA

(1) Zaštićeni program mora imati sljedeće funkcije:

1. izrada, pohranjivanje, kodiranje podataka i ispisivanje tečajnih lista,

2. izrada, pohranjivanje, kodiranje podataka i ispisivanje Potvrda o otkupu i Potvrda o prodaji,

3. izrada, pohranjivanje, kodiranje podataka i ispisivanje potvrda o uplatama i isplatama gotovine u kunama i strane gotovine te o isplatama čekova koji glase na stranu valutu iz blagajne,

4. izrada, pohranjivanje i ispisivanje sljedećih obveznih izvješća:

– »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« – Prilog br. 1

– »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« – Prilog br. 2

– »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu za razdoblje _______« – Prilog br. 3

– »Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« – Prilog br. 4A

– »Dnevnik prodaje strane gotovine« – Prilog br. 4B

– »Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« – Prilog br. 5

– »Pregled radnih dana tijekom kojih je ovlašteni mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste«

– »Pregled tečajnih lista na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%«

– »Izvješće o broju ispisivanja potvrda o otkupu odnosno prodaji«,

5. izrada i ispisivanje pregleda s trenutačnim stanjem gotovine i čekova koji glase na stranu valutu u blagajni te izvješća o broju ispisivanja Potvrda o otkupu odnosno Potvrda o prodaji i

6. izvoz kodiranih podataka za potrebe nadzornog tijela.

(2) Brojčane oznake i slovne kratice valuta bilježe se na tečajnim listama, potvrdama o otkupu i potvrdama o prodaji, potvrdama o uplatama i isplatama strane gotovine i gotovine u kunama te potvrdama o isplatama čekova koji glase na stranu valutu, kao i u izvješćima propisanima u stavku 1. podtočki 4. ove točke u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka, koji je sastavni dio Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa.

II.1. Funkcije zaštićenog programa vezane uz tečajnu listu

(1) Zaštićeni program mora omogućiti izradu i pohranjivanje te automatski ispis tečajne liste na pisaču nakon izrade tečajne liste.

(2) Zaštićeni program ne smije omogućiti evidentiranje prve transakcije u radnom danu (uplata ili isplata ili otkup ili prodaja) prije izrade prve tečajne liste za taj dan. Zaštićeni program također ne smije omogućiti evidentiranje transakcije nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« za prvu tečajnu listu, a prije izrade druge tečajne liste u istom radnom danu odnosno prve tečajne liste u sljedećem radnom danu. Za potrebe ove Upute radnim danom smatra se dan na koji ovlašteni mjenjač izradi jednu odnosno dvije tečajne liste, a koji može trajati od 00:00 do 24:00 sata.

(3) Zaštićeni program može omogućiti izmjenu tečajeva na tečajnoj listi samo prije evidentiranja prve transakcije koja se provodi na osnovi primjene te tečajne liste.

(4) Zaštićeni program mora dodijeliti tečajnoj listi redni broj i datum primjene. Zaštićeni program mora dodijeliti tečajnoj listi redni broj na sljedeći način: prvoga radnog dana u kalendarskoj godini tečajnoj listi dodjeljuje se redni broj jedan (1), dok se broj svake sljedeće tečajne liste uvećava za jedan (1).

(5) Datum na tečajnoj listi mora biti istovjetan datumu njezine primjene.

(6) Ako ovlašteni mjenjač kupuje odnosno prodaje stranu gotovinu odnosno otkupljuje čekove koji glase na stranu valutu po povoljnim tečajevima, zaštićeni program mora omogućiti da tečajna lista, uz podatak o iznosu povoljnih tečajeva, sadržava i podatak o minimalnim iznosima u kunama ili u stranoj valuti na koje se primjenjuju povoljni kupovni odnosno prodajni tečajevi.

(7) Zaštićeni program ne smije omogućiti da temeljni odnosno povoljni kupovni tečaj za stranu valutu bude jednak ili veći od temeljnoga odnosno povoljnoga prodajnog tečaja strane valute.

(8) Ako ovlašteni mjenjač primjenjuje više povoljnih kupovnih tečajeva za istu stranu valutu, zaštićeni program ne smije omogućiti da povoljni kupovni tečaj koji se primjenjuje na manji iznos kunske protuvrijednosti strane valute ili na manji iznos u stranoj valuti bude jednak ili veći od povoljnoga kupovnog tečaja koji se primjenjuje na veći iznos kunske protuvrijednosti strane valute ili na veći iznos strane valute.

(9) Ako ovlašteni mjenjač primjenjuje više povoljnih prodajnih tečajeva za istu stranu valutu, zaštićeni program ne smije omogućiti da povoljni prodajni tečaj koji se primjenjuje na manji iznos kunske protuvrijednosti strane valute ili na manji iznos u stranoj valuti bude jednak ili manji od povoljnoga prodajnog tečaja koji se primjenjuje na veći iznos kunske protuvrijednosti strane valute ili na veći iznos strane valute.

(10) Zaštićeni program ne smije omogućiti izradu sljedeće tečajne liste prije izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« za prethodnu tečajnu listu.

(11) Zaštićeni program mora imati ugrađen koder u izvršnom programu koji je izradila Hrvatska narodna banka i s pomoću kodera omogućiti kodiranje podataka u tečajnoj listi, čime se može utvrditi jesu li podaci na tečajnoj listi nakon provođenja prve transakcije na temelju te tečajne liste brisani, mijenjani ili dopunjavani. Kodiraju se sljedeći podaci u tečajnoj listi:

a) redni broj tečajne liste

b) datum primjene tečajne liste

c) slovne i brojčane oznake stranih valuta istaknutih na tečajnoj listi

d) kupovni i prodajni tečajevi za svaku stranu valutu na tečajnoj listi te iznosi kunskih protuvrijednosti stranih valuta ili iznosi stranih valuta na koje se primjenjuju povoljni kupovni odnosno prodajni tečajevi.

(12) Zaštićeni program mora omogućiti ispis važeće tečajne liste i tečajnih lista koje su važile tijekom radnih dana u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

II.2. Funkcije zaštićenog programa vezane uz transakciju otkupa strane gotovine ili čeka koji glasi na stranu valutu odnosno transakciju prodaje strane gotovine

(1) Zaštićeni program mora pri provođenju transakcije otkupa strane gotovine ili čeka koji glasi na stranu valutu odnosno transakcije prodaje strane gotovine (u nastavku teksta: transakcija otkupa ili prodaje) omogućiti izradu i pohranjivanje te automatski ispis na pisaču Potvrde o otkupu odnosno Potvrde o prodaji u barem jednom primjerku, koji se predaje stranci, a mora sadržavati podatke propisane člankom 4. stavkom 6. odnosno 7. Odluke. Uvjet za provođenje nove transakcije jest potvrđivanje prethodne transakcije.

(2) Zaštićeni program mora rabiti pri provođenju transakcije otkupa ili prodaje odnosno pri izradi Potvrde o otkupu ili Potvrde o prodaji tečajeve s tečajne liste koja je u primjeni u trenutku provođenja transakcije otkupa ili prodaje.

(3) Zaštićeni program može omogućiti storniranje transakcije otkupa ili prodaje prema serijskom broju Potvrde o otkupu odnosno Potvrde o prodaji.

(4) Zaštićeni program ne smije omogućiti storniranje transakcije otkupa ili prodaje odnosno Potvrde o otkupu ili Potvrde o prodaji nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne stanje blagajničkog dnevnika«.

(5) Zaštićeni program mora omogućiti izradu, pohranjivanje i ispisivanje izvješća u kojem su navedeni podaci o potvrdama o otkupu odnosno potvrdama o prodaji s istim serijskim brojem, a koje su ispisane više od jedanput. Izvješće mora sadržavati popis s nazivom potvrde i serijskim brojem potvrde te podatak o broju ispisivanja svake potvrde.

(6) Zaštićeni program mora s pomoću kodera iz točke II.1. stavka 11. ove Upute omogućiti kodiranje podataka s Potvrde o otkupu odnosno Potvrde o prodaji, čime se može utvrditi jesu li podaci na navedenim potvrdama brisani, mijenjani ili dopunjavani nakon provođenja transakcije otkupa ili prodaje. Kodiraju se sljedeći podaci s Potvrde o otkupu odnosno Potvrde o prodaji:

a) serijski broj koji se oblikuje u skladu s točkom II.4. ove Upute

b) brojčana i slovna oznaka strane valute

c) iznos strane gotovine odnosno čeka koji glasi na stranu valutu

d) tečaj strane valute

e) protuvrijednost strane valute u kunama

f) iznos mjenjačke provizije (ako je ovlašteni mjenjač smije naplatiti, a u skladu s člankom 10. stavkom 9. Odluke)

g) oznaka za rezidentnost stranke: »R«

h) datum i vrijeme potvrđivanja transakcije (sat i minuta)

i) šifra odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu

j) serijski broj s tiskanog obrasca Potvrde o otkupu odnosno Potvrde o prodaji kojim se ovlašteni mjenjač koristi kada se zbog objektivnih razloga ne može koristiti računalnom tehnologijom

k) akronim kojim se opisuje razlog storniranja transakcije otkupa ili prodaje, a koji se oblikuje u skladu s točkom II.5. pod a) ove Upute, u slučaju storniranja transakcije.

(7) Zaštićeni program mora omogućiti ispisivanje podataka o transakcijama otkupa odnosno prodaje provedenima tijekom tekućega radnog dana ili bilo kojega radnog dana tijekom tekuće odnosno prethodne kalendarske godine, razvrstano po serijskim brojevima transakcija, valutama i iznosima, posebno za otkupljenu stranu gotovinu odnosno čekove koji glase na stranu valutu, a posebno za prodanu stranu gotovinu.

II.3. Funkcije zaštićenog programa vezane uz transakcije uplate ili isplate gotovine u kunama ili strane gotovine odnosno isplate čekova koji glase na stranu valutu iz blagajne

(1) Zaštićeni program mora pri provođenju transakcije uplate ili isplate gotovine u kunama ili strane gotovine odnosno isplate čekova koji glase na stranu valutu iz blagajne (u nastavku teksta: transakcija uplate ili isplate) omogućiti izradu i pohranjivanje te ispis na pisaču potvrde o uplatama ili isplatama gotovine u kunama ili strane gotovine odnosno potvrde o isplatama čekova koji glase na stranu valutu.

(2) Potvrde iz prethodnog stavka dijele se u pet skupina, i to:

1. potvrda o uplati gotovine u kunama u blagajnu

2. potvrda o isplati gotovine u kunama iz blagajne

3. potvrda o uplati strane gotovine u blagajnu

4. potvrda o isplati strane gotovine iz blagajne i

5. potvrda o isplati čekova koji glase na stranu valutu iz blagajne.

(3) Potvrde iz podtočaka 1. i 2. prethodnog stavka sadržavaju sljedeće obvezne podatke:

1. serijski broj koji se oblikuje u skladu s točkom II.4. ove Upute

2. akronim transakcije koji se oblikuje u skladu s točkom II.5. pod a) ove Upute

3. iznos uplaćene odnosno isplaćene gotovine u kunama

4. datum i vrijeme (sat i minuta) provođenja transakcije

5. šifru odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu

6. akronim kojim se opisuje razlog storniranja transakcije uplate ili isplate, a koji se oblikuje u skladu s točkom II.5. pod a) ove Upute, u slučaju storniranja transakcije uplate ili isplate.

(4) Potvrde iz podtočaka 3., 4. i 5. stavka 2. ove točke sadržavaju sljedeće obvezne podatke:

1. serijski broj koji se oblikuje u skladu s točkom II.4. ove Upute

2. akronim transakcije koji se oblikuje u skladu s točkom II.5. pod a) ove Upute

3. iznos uplaćene odnosno isplaćene strane gotovine odnosno isplaćenih čekova koji glase na stranu valutu

4. slovnu i brojčanu oznaku strane valute

5. protuvrijednost u kunama iznosa uplaćene odnosno isplaćene strane gotovine odnosno isplaćenih čekova koji glase na stranu valutu

6. datum i vrijeme (sat i minuta) provođenja transakcije

7. šifru odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu

8. akronim kojim se opisuje razlog storniranja transakcije uplate ili isplate, a koji se oblikuje u skladu s točkom II.5. pod a) ove Upute, u slučaju storniranja transakcije uplate ili isplate.

(5) Zaštićeni program mora za izračun kunske protuvrijednosti iz podtočke 5. prethodnog stavka primijeniti temeljni kupovni tečaj strane valute s tečajne liste koja je u primjeni u trenutku provođenja transakcije.

(6) Iznimno od odredbe prethodnog stavka, zaštićeni program omogućava unos i primjenu tečajeva stranih valuta koji se ne nalaze na tečajnoj listi u provođenju transakcija »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta«, »isplata u stranoj gotovini – odnošenje strane gotovine banci na otkup« i »isplata u stranoj gotovini – odnošenje čekova koji glase na stranu valutu banci na otkup«.

(7) Ovlašteni mjenjač dužan je u provođenju transakcije »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta« unijeti i primijeniti temeljni kupovni tečaj strane valute koji je u primjeni na mjenjačkom mjestu s kojeg je ta strana gotovina dopremljena u trenutku kada je na tom mjenjačkom mjestu izrađena i potvrđena transakcija »isplata u stranoj gotovini – prijenos strane gotovine na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača«.

(8) Ovlašteni mjenjač dužan je u transakcijama »isplata u stranoj gotovini – odnošenje strane gotovine banci na otkup« i »isplata u stranoj gotovini – odnošenje čekova koji glase na stranu valutu banci na otkup« unijeti i primijeniti tečajeve po kojima tu stranu gotovinu odnosno čekove koji glase na stranu valutu od njega otkupljuje ugovorna banka.

(9) Zaštićeni program mora omogućiti, s pomoću kodera iz točke II.1. stavka 11. ove Upute, kodiranje podataka s potvrda iz stavka 2. ove točke, čime je moguće utvrditi jesu li podaci na tim potvrdama brisani, mijenjani ili dopunjavani nakon provođenja transakcije uplate ili isplate gotovine u kunama ili strane gotovine odnosno isplate čekova koji glase na stranu valutu iz blagajne. Kodiraju se sljedeći podaci s potvrda iz stavka 2. ove točke:

a) serijski broj

b) akronim transakcije

c) iznos uplaćene odnosno isplaćene strane gotovine odnosno isplaćenih čekova koji glase na stranu valutu

d) protuvrijednost u kunama iznosa uplaćene odnosno isplaćene strane gotovine odnosno isplaćenih čekova koji glase na stranu valutu

e) datum i vrijeme evidentiranja transakcije (sat i minuta)

f) šifra odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu

g) akronim kojim se opisuje razlog storniranja transakcije otkupa ili prodaje, u slučaju storniranja transakcije uplate ili isplate.

(10) Zaštićeni program može omogućiti storniranje transakcije uplate ili isplate prema serijskom broju potvrde o uplati ili isplati gotovine u kunama ili strane gotovine odnosno potvrde o isplati čekova koji glase na stranu valutu.

(11) Zaštićeni program ne smije omogućiti storniranje transakcije uplate ili isplate nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne stanje blagajničkog dnevnika«.

(12) Zaštićeni program mora omogućiti ispisivanje podataka o transakcijama uplata odnosno isplata provedenima tijekom tekućega radnog dana ili bilo kojega radnog dana tijekom tekuće odnosno prethodne kalendarske godine, razvrstano po serijskim brojevima transakcija, valutama i iznosima.

II.4. Način dodjeljivanja serijskih brojeva transakcijama iz točaka II.2. i II.3. ove Upute

(1) Serijski je broj za svaku vrstu transakcije iz točaka II.2. i II.3. ove Upute (u nastavku teksta: transakcija) slovno-brojčani, a sastoji se od ukupno deset slovnih i brojčanih znakova. Serijski broj transakcije počinje slovnim znakom na prvom, odnosno na prvom i drugom mjestu, a nastavlja se s devet odnosno osam brojčanih znakova.

(2) Posljednja je znamenka brojčanog dijela prvoga serijskog broja transakcije 1, a prethodne su znamenke brojčanog dijela toga serijskog broja 0.

(3) Posljednja znamenka brojčanog dijela serijskog broja transakcije uvećava se za 1 u odnosu na brojčani dio prethodnoga serijskog broja.

(4) Slovni dijelovi serijskih brojeva transakcija glase:

– kod transakcija otkupa strane gotovine, odnosno čekova koji glase na stranu valutu: »O«

– kod transakcija prodaje strane gotovine: »P«

– kod transakcija uplata u blagajnu u gotovini u kunama:

– primitak kuna s računa za redovito poslovanje: »UP«

– primitak kuna na osnovi prodaje otkupljene strane gotovine banci: »UL«

– primitak kuna na osnovi prodaje razlike između otkupa i prodaje banci: »UA«

– primitak kuna s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta: »UU«

– primitak kuna s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača: »UN«

– primitak kuna iz blagajne koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača: »UB«

– primitak efektivnih kuna: »UE«

– kod transakcija isplata iz blagajne u gotovini u kunama:

– polaganje kuna na račun za redovito poslovanje: »IP«

– prijenos kuna na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta: »IU«

– prijenos kuna na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača: »IN«

– prijenos kuna u blagajnu koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača: »IB«

– izlaz efektivnih kuna: »IE«

– kod transakcija uplata u blagajnu u stranoj gotovini:

– primitak strane gotovine s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta: »FU«

– primitak strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača: »FN«

– primitak strane gotovine s posebnog računa: »FP«

– kod transakcija isplata iz blagajne u stranoj gotovini:

– prijenos strane gotovine na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta: »FI«

– prijenos strane gotovine na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača: »FD«

– polaganje strane gotovine na poseban račun: »FM«

– odnošenje čekova koji glase na stranu valutu banci na otkup: »FC«

– odnošenje strane gotovine banci na otkup: »FG«

– kod transakcija ostalih uplata odnosno isplata strane gotovine i gotovine u kunama:

– ostale uplate: »OU«

– ostale isplate: »OI«.

(5) Serijski se brojevi transakcije na svakom blagajničkom mjestu dodjeljuju tako da prvoga radnog dana u novoj kalendarskoj godini brojčani dio prvoga serijskog broja transakcije počinje brojem jedan (1).

(6) Svaka transakcija koja se pojavljuje pri obavljanju mjenjačkih poslova tijekom iste kalendarske godine mora sadržavati jedinstveni serijski broj.

II.5. Funkcije vezane uz izradu obveznih izvješća

(1) Ako se na mjenjačkom mjestu obavljaju mjenjački poslovi na više blagajničkih mjesta, zaštićeni program može omogućiti rad u mrežnim uvjetima.

(2) Kada se mjenjački poslovi obavljaju na više blagajničkih mjesta i kada zaštićeni program radi u mrežnim uvjetima, zaštićeni program mora omogućiti izradu jedinstvenih obveznih izvješća za sva blagajnička mjesta.

(3) Zaštićeni program mora omogućiti:

– prikaz obveznih izvješća na zaslonu računala na blagajničkom mjestu

– ispis obveznih izvješća na pisaču na mjenjačkom mjestu

– pohranjivanje i čuvanje obveznih izvješća u rokovima i na način propisan Odlukom.

(4) Obvezna izvješća sadržavaju i ispunjavaju se podacima na sljedeći način:

a) Izvješće »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« (Prilog br. 1)

(1) U izvješće »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« bilježe se podaci o transakcijama obavljenima tijekom jednoga radnog dana, kronološkim redom.

(2) U izvješće propisani se sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se redni broj transakcije.

2. U 2. stupac upisuju se datum, sat i minuta kada je transakcija obavljena.

3. U 3. stupac bilježi se opis transakcije, i to:

– kod otkupa strane gotovine bilježi se tekst »primitak od mjenjačkih poslova – otkup strane gotovine«, odnosno akronim OTKGOT

– kod otkupa čekova koji glase na stranu valutu bilježi se tekst »primitak od mjenjačkih poslova – otkup čekova koji glase na stranu valutu«, odnosno akronim OTKCEK

– kod prodaje strane gotovine bilježi se tekst »izdatak mjenjačkih poslova – prodaja strane gotovine«, odnosno akronim PROGOT

– kod uplate gotovine u kunama koja je podignuta s računa u banci bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna s računa za redovito poslovanje«, odnosno akronim PRIMKN01

– kod uplate gotovine u kunama na osnovi prodaje otkupljene strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu banci bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna na osnovi prodaje otkupljene strane gotovine banci«, odnosno akronim PRIMKN02

– kod uplate gotovine u kunama na osnovi prodaje razlike između otkupa i prodaje strane gotovine banci bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna na osnovi prodaje razlike između otkupa i prodaje banci«, odnosno akronim PRIMKN03

– kod uplate gotovine u kunama na osnovi primitka kuna iz blagajne koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna iz blagajne koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim PRIMKN05

– kod uplate gotovine u kunama na osnovi primitka kuna s drugoga blagajničkog mjesta, koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta, bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta«, odnosno akronim PRIMKN07

– kod uplate gotovine u kunama na osnovi primitka kuna s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim PRIMKN08

– kod uplata u kunama bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak efektivnih kuna«, odnosno akronim PRIMKN09

– kod isplate gotovine u kunama radi polaganja kuna na račun u banci bilježi se tekst »isplata u kunama – polaganje kuna na račun za redovito poslovanje«, odnosno akronim IZDKN01

– kod prijenosa kuna u blagajnu koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »isplata u kunama – prijenos kuna u blagajnu koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim IZDKN05

– kod prijenosa gotovine u kunama na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta bilježi se tekst »isplata u kunama – prijenos kuna na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta«, odnosno akronim IZDKN07

– kod prijenosa gotovine u kunama na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »isplata u kunama – prijenos kuna na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim IZDKN08

– kod isplata u kunama bilježi se tekst »isplata u kunama – izlaz efektivnih kuna«, odnosno akronim IZDKN09

– kod uplata strane gotovine na osnovi primitka strane gotovine s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta bilježi se tekst »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta«, odnosno akronim PRIMFC01

– kod uplate strane gotovine na osnovi primitka strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim PRIMFC02

– kod uplata strane gotovine na osnovi primitka strane gotovine s posebnog računa bilježi se tekst »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s posebnog računa«, odnosno akronim PRIMFC03

– kod isplate strane gotovine radi prijenosa strane gotovine na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta bilježi se tekst »isplata u stranoj gotovini – prijenos strane gotovine na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta«, odnosno akronim IZDFC01

– kod isplate strane gotovine radi prijenosa strane gotovine na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »isplata u stranoj gotovini – prijenos strane gotovine na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim IZDFC02

– kod isplate strane gotovine radi polaganja strane gotovine na poseban račun bilježi se tekst »isplata u stranoj gotovini – polaganje strane gotovine na poseban račun«, odnosno akronim IZDFC03

– kod odnošenja čekova koji glase na stranu valutu radi unovčavanja u banci bilježi se tekst »isplata u stranoj gotovini – odnošenje čekova koji glase na stranu valutu banci na otkup«, odnosno akronim IZDFC04

– kod odnošenja strane gotovine radi prodaje banci bilježi se tekst »isplata u stranoj gotovini – odnošenje strane gotovine banci na otkup«, odnosno akronim IZDFC05

– kod ostalih uplata bilježi se tekst »ostale uplate«, odnosno akronim OSTUPL

– kod ostalih isplata bilježi se tekst »ostale isplate«, odnosno akronim OSTISP

– kod storniranja transakcije na zahtjev stranke bilježi se tekst »storno na zahtjev stranke«, odnosno akronim STORNO01

– kod storniranja transakcije zbog pogrešnog unosa bilježi se tekst »storno zbog pogrešnog unosa«, odnosno akronim STORNO02.

4. U 4. stupac bilježi se serijski broj transakcije koji je formiran u skladu s točkom II.4. ove Upute.

5. U 5. stupac bilježi se slovna i brojčana oznaka valute.

6. U 6. stupac bilježi se iznos kupovnog odnosno prodajnog tečaja za jednu jedinicu strane gotovine, odnosno za jednu jedinicu čeka koji glasi na stranu valutu, koji je primijenjen kod otkupa strane gotovine ili čeka koji glasi na stranu valutu, odnosno kod prodaje strane gotovine.

7. U 7. stupac bilježi se oznaka sredstva plaćanja u stranoj valuti koje ovlašteni mjenjač prima pri otkupu strane gotovine odnosno čeka koji glasi na stranu valutu, koje izdaje pri prodaji strane gotovine te koje prima na osnovi uplata odnosno izdaje na osnovi isplata, i to:

– oznaka »GOT« bilježi se kod otkupa strane gotovine kada je primljena strana gotovina, kod prodaje strane gotovine kada je isplaćena strana gotovina te kod uplate odnosno isplate strane gotovine

– oznaka »FXCEK« bilježi se kod otkupa čeka koji glasi na stranu valutu kada je primljen te kod isplate iz blagajne čeka koji glasi na stranu valutu radi njegove prodaje banci.

8. U 8. stupac bilježe se iznosi primitaka u stranoj gotovini i čekovima koji su predmet otkupa odnosno uplata.

9. U 9. stupac bilježe se iznosi izdataka u stranoj gotovini i čekovima koji glase na stranu valutu koji su predmet prodaje odnosno isplate.

10. U 10. stupac bilježi se oznaka sredstva plaćanja u kunama »GOT«, koju ovlašteni mjenjač prima pri prodaji strane gotovine, koju izdaje pri otkupu strane gotovine odnosno čekova koji glase na stranu valutu te koju prima na osnovi uplata odnosno koju izdaje na osnovi isplata.

11. U 11. stupac bilježi se iznos primitaka u kunama.

12. U 12. stupac bilježi se iznos izdataka u kunama.

13. U 13. stupac bilježi se iznos mjenjačke provizije koju ovlašteni mjenjač naplaćuje od stranke.

(3) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća, koji obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, u bilo kojem trenutku tekućega radnog dana te cjelovitog izvješća izrađenog za bilo koji prethodni radni dan u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

(4) Nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« za određeni radni dan, u slučaju kada ovlašteni mjenjač primjenjuje jednu tečajnu listu, zaštićeni program ne smije omogućiti evidentiranje novih transakcija u tom danu niti smije omogućiti mijenjanje podataka u izvješću »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija«.

(5) Nakon izrade prvoga odnosno drugoga konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« za određeni radni dan, u slučaju kada ovlašteni mjenjač primjenjuje dvije tečajne liste, zaštićeni program ne smije omogućiti mijenjanje prije evidentiranih podataka u izvješću »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija«. Nakon izrade drugoga konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« ovlašteni mjenjač također ne smije omogućiti evidentiranje novih transakcija u tom danu.

(6) Izvješće »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« prikazano je u Prilogu br. 1 ove Upute.

b) Izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« (Prilog br. 2)

(1) U izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« bilježe se podaci o početnom stanju blagajne za svaku stranu valutu, o svim transakcijama, o izračunatim obračunskim tečajnim razlikama za svaku stranu valutu, o ostvarenom prihodu od financijske dobiti za svaku stranu valutu, o iznosu naplaćene mjenjačke provizije za svaku stranu valutu, o iznosu tečajne razlike koja je nastala kod prodaje strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu ugovornoj banci, o iznosu naplaćene provizije od ugovorne banke te o konačnom i stvarnom stanju blagajne za svaku stranu valutu u trenutku izrade izvješća, kao i o eventualnim višcima ili manjcima za svaku stranu valutu.

(2) U izvješće propisani se sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se slovna odnosno brojčana oznaka strane valute.

2. U 2. stupac bilježi se broj jedinica strane valute na koje se odnosi tečaj te strane valute iskazan u 3. stupcu ovog izvješća.

3. U 3. stupac bilježi se temeljni kupovni tečaj za pojedinu stranu valutu koji se primjenjuje na dan izrade izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

4. U 4. stupac bilježi se iznos početnog stanja u blagajni gotovine i čekova svake strane valute i gotovine u kunama. Iznos tih stanja u blagajni mora biti jednak iznosu konačnog stanja iz prethodnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«. Ispod svakog iznosa stanja strane valute bilježi se iznos njegove protuvrijednosti u kunama, pri čemu se za izračun protuvrijednosti u kunama uzima temeljni kupovni tečaj koji se primjenjuje u trenutku izrade izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

5. U 5. stupac bilježi se obračunska tečajna razlika za svaku stranu valutu, koja nastaje kao razlika iznosa protuvrijednosti u kunama početnog stanja svake strane valute i iznosa protuvrijednosti u kunama svake strane valute prema konačnom stanju blagajne iz prethodnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«. Na kraju 5. stupca bilježi se ukupan iznos obračunske tečajne razlike za sve strane valute.

6. U 6. stupac bilježe se iznosi primitaka gotovine i čekova za svaku stranu valutu koja je otkupljena tijekom primjene jedne tečajne liste te iznosi njihovih protuvrijednosti u kunama, pri čemu se za izračun iznosa protuvrijednosti u kunama uzima prosječni ponderirani kupovni tečaj. Prosječni ponderirani kupovni tečaj za svaku stranu valutu izračunava se na sljedeći način:

pri čemu je »otkupj« jednak pojedinačnom iznosu otkupa određene strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste, koji poprima »n« vrijednosti, a »n« je jednak broju pojedinačnih otkupa te strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste.

»Kupovni tečajj« je kupovni tečaj primijenjen kod pojedinačnog otkupa određene strane valute, koji poprima »n« vrijednosti, a »n« je jednak broju pojedinačnih otkupa strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste.

Osim navedenoga, u 6. stupac bilježi se ukupan iznos svih primitaka u kunama koji su nastali na osnovi prodaja strane gotovine tijekom primjene jedne tečajne liste te se iskazuje da je platni instrument gotovina.

7. U 7. stupac bilježe se iznosi izdataka strane gotovine za svaku stranu valutu koja je prodana tijekom primjene jedne tečajne liste te iznosi njihovih protuvrijednosti u kunama, pri čemu se za izračun iznosa protuvrijednosti u kunama upotrebljava prosječni ponderirani prodajni tečaj. Prosječni ponderirani prodajni tečaj za svaku stranu valutu izračunava se na sljedeći način:

pri čemu je »prodajaj« jednaka pojedinačnom iznosu prodaje gotovine određene strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste, koja poprima »n« vrijednosti, a »n« je jednak broju pojedinačnih prodaja gotovine u toj stranoj valuti tijekom primjene jedne tečajne liste.

»Prodajni tečajj« je prodajni tečaj primijenjen kod pojedinačne prodaje gotovine u određenoj stranoj valuti, koji poprima »n« vrijednosti, a »n« je jednak broju pojedinačnih prodaja gotovine te strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste.

Osim navedenoga, u 7. stupac bilježi se ukupan iznos svih izdataka u kunama koji su nastali na osnovi otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu tijekom primjene jedne tečajne liste.

8. U 8. stupac bilježi se iznos prihoda od financijske dobiti za svaku stranu valutu, a koji se izračunava množenjem iznosa prodane gotovine u određenoj stranoj valuti iz 7. stupca s razlikom između prosječnoga ponderiranoga prodajnog tečaja i prosječnoga ponderiranoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu. Na kraju 8. stupca bilježi se ukupan iznos prihoda od financijske dobiti za sve strane valute.

9. U 9. stupac bilježi se iznos obračunate mjenjačke provizije za svaku stranu valutu. Na kraju 9. stupca bilježi se ukupan iznos obračunate mjenjačke provizije za sve strane valute.

10. U 10. stupac bilježi se ukupan iznos uplata u gotovini u kunama.

11. U 11. stupac bilježi se ukupan iznos isplata u gotovini u kunama.

12. U 12. stupac bilježi se ukupan iznos uplata u gotovini za svaku stranu valutu. Ispod ukupnog iznosa uplata u gotovini za svaku stranu valutu bilježi se iznos njegove protuvrijednosti u kunama, uz primjenu temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu koji vrijedi u trenutku izrade izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

13. U 13. stupac bilježe se iznosi isplata u stranoj gotovini i čekovima. Ispod iznosa isplate za svaku stranu valutu bilježi se iznos njegove protuvrijednosti u kunama uz primjenu temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu koji vrijedi u trenutku izrade izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

14. U 14. stupac bilježi se obračunska tečajna razlika koja je nastala pri evidentiranju transakcija »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača«, a koja se računa na sljedeći način:

obračunska tečajna razlika = (razlika između temeljnoga kupovnog tečaja određene strane valute na mjenjačkom mjestu koje prima stranu gotovinu i temeljnoga kupovnog tečaja te strane gotovine na mjenjačkom mjestu s kojeg se strana gotovina prenosi) x iznos strane gotovine koja je predmet prijenosa.

15. U 15. stupac bilježi se iznos konačnog stanja blagajne za svaku stranu valutu, koji se računa na sljedeći način:

konačno stanje blagajne za svaku stranu valutu =

iznos stanja u blagajni iz 4. stupca za određenu stranu valutu

+ iznos primitka iz 6. stupca

– iznos izdatka iz 7. stupca

+ iznos uplata iz 12. stupca

– iznos isplata iz 13. stupca.

Ispod konačnog stanja blagajne za svaku stranu valutu bilježi se njezina protuvrijednost u kunama, a koja se računa na sljedeći način:

protuvrijednost u kunama = X + Y + Z,

pri čemu:

X = protuvrijednost u kunama stanja u blagajni iz 4. stupca,

Y = razlika između iznosa protuvrijednosti u kunama iz 6. stupca i iznosa u stranoj valuti iz 7. stupca pomnoženog s prosječnim ponderiranim kupovnim tečajem,

Z = razlika između iznosa protuvrijednosti u kunama iz 12. stupca i iznosa protuvrijednosti u kunama iz 13. stupca.

U 15. stupac bilježi se i iznos konačnog stanja blagajne u kunama, koji se računa na sljedeći način:

konačno stanje blagajne u kunama =

iznos stanja u blagajni u kunama iz 4. stupca

+ iznos primitka u kunama iz 6. stupca

– iznos izdatka u kunama iz 7. stupca

+ iznos uplata u kunama iz 10. stupca

– iznos isplata u kunama iz 11. stupca.

16. U 16. stupac bilježi se iznos stvarnog stanja strane gotovine i čekova za svaku stranu valutu, koji je utvrđen brojenjem strane gotovine i čekova koji se nalaze na blagajničkom odnosno na mjenjačkom mjestu i koji proizlaze iz mjenjačkog poslovanja.

U 16. stupac bilježi se i iznos stvarnog stanja u kunama koje je utvrđeno brojenjem gotovine u kunama, a koja se nalazi na blagajničkom odnosno na mjenjačkom mjestu i koja proizlazi iz mjenjačkog poslovanja.

17. U 17. stupac bilježi se iznos razlike između stvarnoga i konačnog stanja blagajne za svaku stranu valutu i kune.

18. U 18. stupac bilježi se iznos viška svake strane valute, odnosno višak kuna koji je nastao kao razlika između stvarnoga i konačnog stanja blagajne.

19. U 19. stupac bilježi se manjak svake strane valute, odnosno manjak kuna koji je nastao kao razlika između stvarnoga i konačnog stanja blagajne.

U izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« zasebno se bilježe, kao zbirni iznosi, i sljedeći podaci:

– ukupna obračunska tečajna razlika iz 5. stupca

– ukupna obračunska tečajna razlika iz 14. stupca

– ukupna tečajna razlika od kupoprodaje iz 8. stupca

– ukupna tečajna razlika od predaje banci na otkup

– ukupna naplaćena provizija iz 9. stupca

– ukupna provizija banke na predanu stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu.

(3) Iznos ukupne tečajne razlike od predaje banci na otkup iz točke 19. alineje 4. prethodnog stavka jest zbroj iznosa iz stupca 9. u izvješću »Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« (Prilog br. 5), koje je propisano u stavku 4. pod f) ove točke.

(4) Tijekom radnog dana zaštićeni program mora omogućiti izradu i ispisivanje privremenog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«. Izvještaj »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« izrađuje se na osnovi podataka iz izvješća »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija«. Nakon izrade privremenog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« zaštićeni program mora omogućiti daljnje evidentiranje transakcija tijekom primjene jedne tečajne liste.

(5) Nakon evidentiranja posljednje transakcije tijekom primjene jedne tečajne liste, zaštićeni program mora omogućiti izradu konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

(6) Na konačnom izvješću »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« mora biti naveden datum izrade, vrijeme evidentiranja (sat i minuta) prve i posljednje transakcije za koju je izrađeno izvješće te redni broj tečajne liste koja je primijenjena tijekom evidentiranja transakcija na temelju kojih je izrađeno izvješće.

(7) Nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« zaštićeni program ne smije omogućiti mijenjanje podataka u navedenom izvješću niti smije omogućiti korištenje tečajne liste koja je primijenjena za provođenje transakcija na temelju kojih je izrađeno konačno izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

(8) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis privremenog izvješća, koji obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, u bilo kojem trenutku tekućega radnog dana te konačnih izvješća izrađenih u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

(9) Izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« prikazano je u Prilogu br. 2 ove Upute.

c) Izvješće »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« (Prilog br. 3)

(1) U izvješće »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« bilježe se podaci o iznosu otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu te o iznosu prodaje strane gotovine tijekom određenoga kalendarskog mjeseca za svaku stranu valutu koju je ovlašteni mjenjač otkupio odnosno prodao u odnosu sa strankama na jednom blagajničkom mjestu.

(2) U izvješće propisani se sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se redni broj strane valute koja je predmet izvješća.

2. U 2. stupac bilježi se brojčana oznaka strane valute.

3. U 3. stupac bilježi se slovna oznaka strane valute.

4. U 4. stupac bilježi se iznos otkupa strane gotovine, odnosno iznos otkupljenih čekova koji glase na stranu valutu, za stranu valutu koja je zabilježena u istom retku u 2. odnosno 3. stupcu, u ukupnom iznosu, za cijeli kalendarski mjesec.

5. U 5. stupac bilježi se iznos u kunama koje je ovlašteni mjenjač isplatio pri otkupu strane gotovine odnosno čekova koji glase na stranu valutu iz 4. stupca.

6. U 6. stupac bilježi se iznos prodane strane gotovine za stranu valutu koja je zabilježena u istom retku u 2. odnosno 3. stupcu, u ukupnom iznosu, za cijeli kalendarski mjesec.

7. U 7. stupac bilježi se iznos u kunama koje je ovlašteni mjenjač naplatio pri prodaji strane gotovine iz 6. stupca.

U izvješće se podaci bilježe posebno za odnos ovlaštenog mjenjača s rezidentima, a posebno za njegov odnos s nerezidentima, kao zaokruženi iznosi, bez decimalnih mjesta.

(3) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća, koji obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, za tekući kalendarski mjesec te cjelovitog izvješća izrađenog za bilo koji prethodni mjesec u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

(4) Izvješće »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« prikazano je u Prilogu br. 3 ove Upute.

d) Izvješće »Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« (Prilog br. 4A)

(1) U izvješće »Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« bilježe se podaci o svakom otkupu strane gotovine i čeka koji glasi na stranu valutu te o isplaćenim iznosima u kunama na osnovi svakoga otkupa strane gotovine, odnosno čeka koji glasi na stranu valutu, u određenom razdoblju.

(2) U izvješće se propisani sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se serijski broj transakcije otkupa strane gotovine odnosno serijski broj transakcije otkupa čeka.

2. U 2. stupac bilježi se slovna i brojčana oznaka strane valute.

3. U 3. stupac bilježi se iznos otkupljene strane gotovine odnosno čeka od rezidenta.

4. U 4. stupac bilježi se iznos otkupljene strane gotovine odnosno čeka od nerezidenta.

5. U 5. stupac bilježi se iznos koji je u istom retku naveden u 3. odnosno 4. stupcu.

6. U 6. stupac bilježi se iznos kupovnog tečaja primjenom kojega je obavljena transakcija otkupa strane gotovine odnosno čeka, iz istoga retka.

7. U 7. stupac bilježi se iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 5. i 6. stupcu, a u posljednji redak upisuje se ukupan iznos protuvrijednosti u kunama otkupljene strane gotovine odnosno otkupljenih čekova.

(3) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća, koji obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, za tekući radni dan odnosno mjesec te cjelovitog izvješća izrađenog za bilo koji prethodni mjesec u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

(4) Izvješće »Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« prikazan je u Prilogu br. 4A ove Upute.

e) Izvješće »Dnevnik prodaje strane gotovine« (Prilog br. 4B)

(1) U izvješće »Dnevnik prodaje strane gotovine« bilježe se podaci o svakoj prodaji strane gotovine te o naplaćenim iznosima u kunama na osnovi svake prodaje strane gotovine u određenom razdoblju.

(2) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća, koji obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, za tekući radni dan odnosno mjesec te cjelovitog izvješća izrađenog za bilo koji prethodni mjesec u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

(3) U izvješće se propisani sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se serijski broj transakcije prodaje strane gotovine.

2. U 2. stupac bilježi se slovna i brojčana oznaka strane valute.

3. U 3. stupac bilježi se iznos prodane strane gotovine rezidentu.

4. U 4. stupac bilježi se iznos prodane strane gotovine nerezidentu.

5. U 5. stupac bilježi se iznos koji je naveden u istom retku u 3. odnosno 4. stupcu.

6. U 6. stupac bilježi se iznos prodajnog tečaja primjenom kojega je obavljena transakcija.

7. U 7. stupac bilježi se iznos protuvrijednosti u kunama prodane strane gotovine iz 5. stupca, a u posljednji redak bilježi se ukupan iznos protuvrijednosti u kunama prodane strane gotovine.

(4) Izvješće »Dnevnik prodaje strane gotovine« prikazan je u Prilogu br. 4B ove Upute.

f) Izvješće »Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« (Prilog br. 5)

(1) U izvješće »Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« bilježe se podaci o stranoj gotovini, odnosno čekovima koje glase na stranu valutu, koje ovlašteni mjenjač prodaje ugovornoj banci.

(2) U vezi s prodajom strane gotovine ugovornoj banci u izvješće se propisani sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se slovna odnosno brojčana oznaka strane valute.

2. U 2. stupac bilježi se nominalni iznos apoena strane valute iz istog retka 1. stupca.

3. U 3. stupac bilježi se količina apoena strane valute iz istog retka 2. stupca.

4. U 4. stupac bilježi se iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 2. i 3. stupcu.

5. U 5. stupac bilježi se temeljni kupovni tečaj ovlaštenog mjenjača koji vrijedi na dan prodaje strane gotovine ugovornoj banci.

6. U 6. stupac bilježi se iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 4. i 5. stupcu.

7. U 7. stupac bilježi se kupovni tečaj banke, za stranu valutu iz istog retka 1. stupca.

8. U 8. stupac bilježi se iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 4. i 7. stupcu.

9. U 9. stupac bilježi se iznos razlike u kunama.

(3) U vezi s prodajom čekova koji glase na stranu valutu ugovornoj banci u izvješće se propisani sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se serijski broj čeka.

2. U 2. stupac bilježi se datum do kojega vrijedi ček.

3. U 3. stupac bilježi se slovna kratica odnosno brojčana oznaka strane valute na koju glasi ček.

4. U 4. stupac bilježi se iznos na koji glasi ček.

5. U 5. stupac bilježi se temeljni kupovni tečaj ovlaštenog mjenjača za stranu valutu na koju glasi ček.

6. U 6. stupac bilježi se iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 4. i 5. stupcu.

7. U 7. stupac bilježi se kupovni tečaj banke za stranu valutu na koju glasi ček.

8. U 8. stupac bilježi se iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 4. i 7. stupcu.

9. U 9. stupac bilježi se iznos razlike u kunama.

(4) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća, koji obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu.

(5) Zaštićeni program ne smije omogućiti mijenjanje podataka u izvješću »Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu«, koje je izrađeno tijekom primjene jedne tečajne liste, nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

(6) Izvješće »Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« prikazano je u Prilogu br. 5 ove Upute.

g) Izvješće »Pregled radnih dana tijekom kojih je ovlašteni mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste«

(1) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća s pregledom radnih dana tijekom kojih je ovlašteni mjenjač u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini primjenjivao dvije tečajne liste.

(2) Izvješće mora sadržavati sljedeće podatke za tekuću odnosno prethodnu kalendarsku godinu tijekom kojih je ovlašteni mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste, i to:

• datume radnih dana, u formatu DDMMGGGG i

• ukupan broj radnih dana po godini.

h) Izvješće »Pregled tečajnih lista na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%«

(1) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća s podacima o tečajnim listama primjenjivanima u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%.

(2) Izvješće mora sadržavati sljedeće podatke vezane uz svaku tečajnu listu iz stavka 1. ove točke:

• broj i datum primjene tečajne liste u formatu DDMMGGGG i

• slovnu oznaku svake strane valute za koju je istovrsni tečaj odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%, postotak odstupanja s odgovarajućim predznakom (+ ili – ) i vrstu tečaja (temeljni kupovni odnosno prodajni ili povoljni kupovni odnosno prodajni tečaj).

i) »Izvješće o broju ispisivanja potvrda o otkupu odnosno prodaji«

(1) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća o broju ispisivanja potvrda o otkupu odnosno prodaji za bilo koje razdoblje u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

(2) Izvješće mora sadržavati sljedeće podatke:

• serijski broj potvrde o otkupu odnosno prodaji i

• broj ispisanih, istovjetnih potvrda o otkupu odnosno prodaji za isti serijski broj potvrde o otkupu odnosno prodaji.

II.6. Funkcija izrade i ispisivanja pregleda s trenutačnim stanjem gotovine i čekova koji glase na stranu valutu u blagajni

Zaštićeni program mora omogućiti u svakom trenutku prikaz podataka o trenutačnom stanju gotovine u kunama i strane gotovine te čekova koji glase na stranu valutu, za svaku stranu valutu u blagajni.

II.7. Funkcija izvoza kodiranih podataka za potrebe nadzornog tijela

Zaštićeni program mora omogućiti u bilo kojem trenutku izvoz kodiranih podataka za određeno razdoblje.

II.8. Izvješće »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu« (Prilog br. 3A)

(1) Izvješće »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci banke koje s ovlaštenim mjenjačima sklapaju ugovore o obavljanju mjenjačkih poslova.

(2) U izvješće bilježe se podaci o iznosu otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu te o iznosu prodaje strane gotovine tijekom određenoga kalendarskog mjeseca za svaku stranu valutu koju su, na mjenjačkim mjestima koja su predmet ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova, otkupili odnosno prodali u odnosu sa svojim strankama svi ovlašteni mjenjači ugovorne banke.

(3) U izvješće se propisani sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se redni broj strane valute koja je predmet izvješća.

2. U 2. stupac bilježi se brojčana oznaka strane valute.

3. U 3. stupac bilježi se slovna kratica strane valute.

4. U 4. stupac bilježi se iznos otkupa strane gotovine odnosno iznos otkupljenih čekova koji glase na stranu valutu, za stranu valutu koja je zabilježena u istom retku u 2. odnosno 3. stupcu, a koje su ovlašteni mjenjači otkupili tijekom određenoga kalendarskog mjeseca.

5. U 5. stupac bilježi se iznos u kunama koji su ovlašteni mjenjači ugovorne banke isplatili pri otkupu strane gotovine odnosno čekova koji glase na stranu valutu iz 4. stupca.

6. U 6. stupac bilježi se iznos prodane strane gotovine, za stranu valutu koja je zabilježena u istom retku u 2. odnosno 3. stupcu, a koju su ovlašteni mjenjači prodali tijekom određenoga kalendarskog mjeseca, u ukupnom iznosu za cijeli kalendarski mjesec.

7. U 7. stupac bilježi se iznos u kunama koje su ovlašteni mjenjači ugovorne banke naplatili pri prodaji strane gotovine iz 6. stupca.

(4) U izvješće se podaci bilježe posebno za odnos ovlaštenog mjenjača s rezidentima, a posebno za njegov odnos s nerezidentima, kao zaokruženi iznosi, bez decimalnih mjesta.

(5) Izvješće »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« prikazano je u Prilogu br. 3A ove Upute.

III. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA JAVNOSTI O UVJETIMA I NAČINU PRIKUPLJANJA PONUDA ZAŠTIĆENIH PROGRAMA ZA OVLAŠTENE MJENJAČE RADI NJIHOVA CERTIFICIRANJA

O uvjetima i načinu prikupljanja zaštićenih programa, a radi njihova certificiranja, javnost se obavještava putem »Javnog poziva za prikupljanje ponuda zaštićenih programa za ovlaštene mjenjače«, koji se objavljuje na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke http://www.hnb.hr.

IV. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA JAVNOSTI O TVRTKAMA I ADRESAMA SJEDIŠTA PROIZVOĐAČA ZAŠTIĆENIH PROGRAMA ZA KOJE JE HRVATSKA NARODNA BANKA IZDALA CERTIFIKATE

O tvrtkama i adresama sjedišta proizvođača zaštićenih programa Hrvatska narodna banka obavještava javnost objavom obavijesti na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke http://www.hnb.hr.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

(1) Ova Uputa stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ove Upute prestaje važiti Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača (»Narodne novine«, br. 27/2016. i 67/2016.).

O.br. 242-020/10-19/BV

Zagreb, 16. listopada 2019.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZAŠTIĆENOGA PROGRAMA ZA OVLAŠTENE MJENJAČE

1. MODEL PODATAKA

1.1. PROPISANI MODEL PODATAKA

Ovom Tehničkom specifikacijom propisan je samo minimalni skup podataka koje mora sadržavati svaki zaštićeni program za ovlaštene mjenjače. Dopušteno je ovaj model proširivati prema vlastitim potrebama radi drugih željenih podataka o radu mjenjačkog mjesta kao i radi optimizacije izrade drugih izvještaja, koji nisu propisani Odlukom o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (u nastavku teksta: Odluka).

Nije dopušteno reducirati ovaj model ni mijenjati nazive pojedinih stupaca, već ih treba nazvati točno onako kako je napisano u prikazu i opisu modela. Programska rješenja koja to ne budu poštivala neće biti certificirana.

1.2. PRIKAZ PROPISANOG MODELA PODATAKA

1.2.1. Simboli

U prikazu propisanog modela podataka upotrijebljeni su sljedeći simboli:

# – označuje stupac primarnoga ključa

* – označuje podatke koji se obvezno unose

 – označuje podatke koji se mogu, ali ne moraju unositi

     – veza između pojedinih tablica u modelu podataka; strana ‘__ ‘ označuje stranu nadređene tablice, a strana ‘ ‘ označuje stranu podređene tablice. Primarni ključ iz nadređene tablice čini ili dio primarnoga ključa podređene tablice ili vanjski ključ na podređenoj tablici.

Uz svaku tablicu u prikazu modela, osim popisa stupaca koji čine pojedinu tablicu, nalaze se i vanjski ključevi koji pripadaju toj tablici. Isto tako, može se vidjeti kategorija podataka (primarni ključ, obvezni podatak, neobvezni podatak) i tip podataka (numerički, znakovni, datumski).

1.2.2. Prikaz modela

1.3. OPIS MODELA PODATAKA – TABLICA

1.3.1. Tečajna lista

Pohranjuje se broj važeće tečajne liste i datum za koji vrijedi te oznaka stanja tečajne liste (važeća, stornirana). Na početku svake kalendarske godine broj tečajne liste počinje od broja jedan (1).

Stupci u tablici:

BROJ_TECAJNE_LISTE;primarni ključ, numerički stupac
DATUM_TECAJNE_LISTE;primarni ključ, datumski stupac
STATUS;znakovni stupac


1.3.2. Vrsta mjenjačkog tečaja

Pohranjuje se vrsta mjenjačkog tečaja. Trenutačno su dopuštene dvije vrste tečaja: temeljni i povoljni. U ovoj tablici mogu se i fiksno odrediti te dvije vrijednosti (npr. upotrebom padajućih lista s fiksnim vrijednostima), ali u tom slučaju svaka naknadna promjena tih vrijednosti podliježe postupku ponovnog certificiranja.

Stupci u tablici:

VRSTA_TECAJA;primarni ključ, znakovni stupac
OPIS;znakovni stupac


1.3.3. Tečajevi

U ovoj tablici pohranjuju se valutni tečajevi koji će zatim biti primijenjeni u transakcijama tijekom dana za koji vrijedi tečajna lista. Primarni ključ ove tablice formira se iz primarnoga ključa tablice Tecajna lista i stupca Valuta u ovoj tablici. Valuta može biti unesena brojčanom ili slovnom oznakom prema propisanim standardima (brojčana ili slovna oznaka od tri znaka). Moguć je i unos obiju oznaka, tako da budu međusobno spojene (šest znakova) ili razdvojene jednim znakom razmaka (sedam znakova).

Stupci u tablici:

VALUTA_BROJCANO;primarni ključ, znakovni stupac
KUPOVNI_TECAJ;numerički stupac
PRODAJNI_TECAJ;numerički stupac
MINIMALNI_IZNOS;numerički stupac
VALUTA_SLOVCANO;znakovni stupac
TL_BROJ_TECAJNE_LISTE;primarni ključ, numerički stupac
TL_DATUM_TECAJNE_LISTE;primarni ključ, datumski stupac
VMT_VRSTA_TECAJA;primarni ključ, znakovni stupac


1.3.4. Kodirani tečajevi

Pohranjuju se kodirani podaci, s pomoću dane procedure (opisane u točkama 3.1. i 3.2.), a kako bi poslije bili na raspolaganju nadzornim tijelima. Primarni ključ ove tablice identičan je primarnom ključu tablice Tecajevi.

Stupci u tablici:

KODIRANI_PODACI;znakovni stupac
TEC_VALUTA_BROJCANO;primarni ključ, znakovni stupac
TEC_TL_BROJ_TECAJNE_LISTE;primarni ključ, numerički stupac
TEC_TL_DATUM_TECAJNE_LISTE;primarni ključ, datumski stupac
TEC_VMT_VRSTA_TECAJA;primarni ključ, znakovni stupac


1.3.5. Vrsta transakcije

Pohranjuje se vrsta blagajničkih transakcija. Kao i kod tablice Vrsta mjenjačkog tečaja, u ovoj tablici mogu se i fiksno odrediti vrijednosti za vrstu transakcije, ali u tom slučaju svaka naknadna promjena tih vrijednosti podliježe postupku ponovnog certificiranja.

Stupci u tablici:

VRSTA_TRANSAKCIJE;primarni ključ, znakovni stupac
OPIS;znakovni stupac


1.3.6. Blagajničke transakcije

U ovoj tablici pohranjuju se sve transakcije koje oblikuju blagajnički dnevnik. S obzirom na različite vrste transakcija, postoji veći broj stupaca čiji unos nije obvezan. Primarni ključ ove tablice oblikovan je iz primarnih ključeva tablica Tecajevi i Vrsta transakcije te stupca Serijski broj transakcije. Na početku svake kalendarske godine brojevi transakcija počinju iznova od broja jedan (1).

Budući da u skladu s člankom 4. stavcima 6. i 7. Odluke oznaka za rezidentnost stranke nije obvezni element potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji, programskim rješenjem ne predviđa se unos oznake rezidentnosti stranke, te se vrijednost oznake rezidentnosti stranke postavlja na »R«.

Stupci u tablici:

SERIJSKI_BROJ;primarni ključ, numerički stupac
DATUM_I_VRIJEME_TRANSAKCIJE;datumski stupac
OPIS;znakovni stupac
SIFRA_ODGOVORNE_OSOBE;znakovni stupac
AKRONIM_TRANSAKCIJE;znakovni stupac
BROJ_ISPISIVANJA_POTVRDE_OTKUP;numerički stupac
IZNOS_PROVIZIJE;numerički stupac
IZNOS_U_KUNAMA;numerički stupac
IZNOS_U_VALUTI;numerički stupac
OZNAKA_PLATNOG_INSTRUMENTA_U_K;znakovni stupac
OZNAKA_REZIDENTNOSTI;znakovni stupac
PRIMJENJENI_TECAJ;numerički stupac
SERIJSKI_BROJ_TISKANOG_OBRASCA;znakovni stupac
VALUTA_SLOVCANO;znakovni stupac
TEC_VALUTA_BROJCANO;primarni ključ, znakovni stupac
TEC_TL_BROJ_TECAJNE_LISTE;primarni ključ, numerički stupac
TEC_TL_DATUM_TECAJNE_LISTE;primarni ključ, datumski stupac
TEC_VMT_VRSTA_TECAJA;primarni ključ, znakovni stupac
VTR_VRSTA_TRANSAKCIJE;primarni ključ, znakovni stupac

1.3.7. Kodirane blagajničke transakcije

Pohranjuju se kodirani podaci blagajničkih transakcija, s pomoću dane procedure (opisane u točkama 3.1. i 3.2.), a kako bi poslije bili na raspolaganju nadzornim tijelima. Primarni je ključ ove tablice stupac ID koji čini generički primarni ključ (sekvencijalni brojevi, koji se povećavaju u koracima za jedan i upisuju u taj kolonu), a koji generira zaštićeni program. Vanjski je ključ ove tablice primarni ključ tablice Blagajnicke transakcije. Za svaki stupac iz tablice Blagajnicke transakcije dopušteno je više kodiranih redaka (načelno jedan ili dva retka) jer u slučaju storniranja već provedene transakcije treba sačuvati u kodiranom obliku i originalnu transakciju i stornirane podatke o transakciji.

Stupci u tablici:

ID;primarni ključ, numerički stupac
KODIRANI_PODACI;znakovni stupac
BT_SERIJSKI_BROJ;numerički stupac
BT_TEC_VALUTA_BROJCANO;znakovni stupac
BT_TEC_TL_BROJ_TECAJNE_LISTE;numerički stupac
BT_TEC_TL_DATUM_TECAJNE_LISTE;datumski stupac
BT_TEC_VMT_VRSTA_TECAJA;znakovni stupac
BT_VTR_VRSTA_TRANSAKCIJE;znakovni stupac


1.3.8. Nazivi stupaca u tablicama

S obzirom na to da je naknadnim provjerama ustanovljeno da pojedine baze podataka ne dopuštaju unos propisanih naziva stupaca u cijelosti, već su nazivi stupaca ograničeni na manji broj znakova, dopušteno ih je promijeniti. Promjena se izvodi tako da se odbaci višak znakova (više od najvećega mogućeg broja znakova za naziv stupca koji dopušta odabrana baza). Svi ostali stupci, čiji su nazivi kraći od najduljega mogućeg za tu bazu, moraju zadržati propisani naziv i nije dopušteno njihovo skraćivanje.

Primjer:

Baza podržava naziv od najviše 25 znakova. Tada naziv:

123456789012345678901234567890

SERIJSKI_BROJ_TISKANOG_OBRASCA

treba napisati kao:

1234567890123456789012345

SERIJSKI_BROJ_TISKANOG_OB

Ako baza na kojoj je zasnovano programsko rješenje traži ovakve izmjene u propisanom nazivlju, pri predaji programskog rješenja za certificiranje potrebno je navesti koliko znakova najviše u nazivu podržava baza na kojoj je zasnovano programsko rješenje. Isto tako potrebno je napisati nazive stupaca koji su morali biti skraćeni te u kojim se tablicama ti stupci nalaze.

2. PLATFORME ZA IZRADU ZAŠTIĆENIH PROGRAMA

Zaštićeni program treba se izvoditi na osobnom računalu (IBM-PC kompatibilno računalo). Rješenja koja se ne budu zasnivala na točkama od 2.1. do 2.3. neće se razmatrati u postupku certificiranja.

2.1. OPERATIVNI SUSTAVI

Operativni sustavi koji se mogu primjenjivati za izradu i upotrebu zaštićenoga programa:

• Microsoft Windows

• Linux.

2.2. PROGRAMSKI JEZICI

Programski jezici (alati) koji se mogu primjenjivati za izradu zaštićenoga programa:

• MS Visual Basic

• MS Visual C/C++

• MS Access

• Borland C/C++ Builder

• Borland Delphi

• C/C++

• Pascal

• MS Visual Fox Pro

• JAVA.

2.3. BAZE PODATAKA

Zaštićeni program može se za svoj rad služiti svim dostupnim bazama podataka, ali je nužno priložiti bazu podataka na kojoj se zasniva programsko rješenje. Prema željama autora programskih rješenja dopušteno je napisati i vlastitu bazu podataka, ali tada se treba opisati njezina struktura i priložiti tako kreirana baza.

3. PROGRAMSKI ZAHTJEVI

Zaštićeni program treba kodirati skup podataka definiran ovom Uputom, a za potrebe nadzornih tijela. Ako se postojeći i kodirani podaci pokušaju promijeniti, bit će izmijenjeni tako da će ih moći pročitati (dekodirati) samo nadzorno tijelo.

Slijedi opis funkcija kodiranja i dekodiranja u okružjima MS Windows i Linux. Obvezno je koristiti se funkcijama kodiranja podataka radi potreba nadzornih tijela.

3.1. MS WINDOWS

U okružju MS Windows zaštićeni program upotrebljava biblioteku procedura MJENJACI.DLL koja u sebi sadržava sljedeće procedure:

• KoderTL

• DekoderTL

• KoderTransakcija

• DekoderTransakcija.

3.1.1. KoderTL

Deklaracija procedure (napisana u C sintaksi):

void KoderTL (char brojtl[4], char datumtl[9], char valutan[4], char valutac[4], char vrstat[4], char kupovnit[11], char prodajnit[11], char miniznos[11], char kodirani_podaci[70]);

Ulazni parametri:

brojtl – broj tečajne liste
datumtl – datum primjene tečajne liste
valutan – brojčana oznaka valute
valutac – slovna oznaka valute
vrstat –     vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mjenjačkih tečajeva)
kupovnit – kupovni tečaj strane valute
prodajnit – prodajni tečaj strane valute
miniznos –     minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni tečaj


Izlazni parametar:

kodirani_podaci –     kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela

Svi parametri na ulazu u proceduru moraju biti u obliku znakovnog niza (string). Ulazni parametri koji su inače numeričkog ili datumskog tipa trebaju prije poziva procedure biti pretvoreni u znakovni tip podataka. Datum za koji vrijedi tečajna lista treba biti pretvoren u oblik DDMMGGGG. Kod numeričkih podataka, ako ne sadržavaju decimalni zarez, potrebno je dodati vodeće nule, a ako sadržavaju decimalni zarez, do punog formata moguće je dodati nule na početak ili kraj broja. Kodirani podaci za upis u tablicu Kodirani tecajevi vraćaju se u parametru kodirani_podaci. Taj se podatak zajedno s odgovarajućim podacima iz tablice Tecajevi (primarni ključ te tablice) koji su nekodirani, smješta u jedan redak tablice Kodirani tecajevi.

3.1.2. DekoderTL

Deklaracija procedure (napisana u C sintaksi):

void DekoderTL (char brojtl[4], char datumtl[9], char valutan[4], char valutac[4], char vrstat[4], char kupovnit[11], char prodajnit[11], char miniznos[11], char kodirani_podaci[70]);

Ulazni parametar:

kodirani_podaci –     kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela
Izlazni parametri:
brojtl – broj tečajne liste
datumtl – datum primjene tečajne liste
valutan – brojčana oznaka valute
valutac – slovna oznaka valute
vrstat –     vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mjenjačkih tečajeva)
kupovnit – kupovni tečaj strane valute
prodajnit – prodajni tečaj strane valute
miniznos –     minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni tečaj


Ulazni/izlazni parametri samo su zamijenili mjesta. Po obliku su ostali isti, tako da za uredno kodirane podatke iz ulaznog niza dobivamo i uredno dekodirane podatke na izlazu. Dekodirani podaci upotrebljavaju se za potrebe nadzornog tijela, a mogu se upotrebljavati i za vlastite potrebe (izrada potrebnih izvještaja).

3.1.3. KoderTransakcija

Deklaracija procedure (napisana u C sintaksi):

void KoderTransakcija (char brojtl[4], char datumtl[9], char valutan[4], char valutac[4], char vrstatran[9], char sbtransakcije[11], char datvritran[13], char sifraoo[9], char akronimt[9], char iznuval[12], char iznukn[12], char primtec[11], char iznprov[12], char platinstrkn[5], char oznrez[2], char sbtiskobr[13], char tiptran[3], char kodirani_podaci[145]);

Ulazni parametri:

brojtl – broj tečajne liste
datumtl – datum primjene tečajne liste
valutan – brojčana oznaka valute
valutac – slovna oznaka valute
vrstatran – vrsta transakcije
sbtransakcije – serijski broj transakcije
datvritran – datum i vrijeme obavljene transakcije
sifraoo – šifra odgovorne osobe
akronimt – akronim transakcije propisan ovom Uputom
iznuval – iznos transakcije u valuti
iznukn – iznos transakcije u kunama
primtec – tečaj primijenjen u obavljanju transakcije
iznprov – iznos mjenjačke provizije u kunama
platinstrkn –     oznaka platnog instrumenta u kunama propisana Uputom
oznrez – oznaka rezidentnosti
sbtiskobr –     serijski broj tiskanog obrasca koji se upotrebljava u slučajevima više sile
tiptran –     unosi se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna transakcija, ST – storno transakcija)Izlazni parametar:

kodirani_podaci –     kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela


Svi parametri na ulazu u proceduru moraju biti u obliku znakovnog niza (string). Ulazni parametri koji su inače numeričkog ili datumskog tipa trebaju prije poziva procedure biti pretvoreni u znakovni tip podataka. Datum za koji vrijedi tečajna lista treba biti pretvoren u oblik DDMMGGGG. Datum i vrijeme transakcije trebaju biti pretvoreni u oblik DDMMGGGGHHMI, gdje su HH sati od 00 do 23, a MI minute od 00 do 59. Kod numeričkih podataka, ako ne sadržavaju decimalni zarez, potrebno je dodati vodeće nule, a ako sadržavaju decimalni zarez, do punog formata moguće je dodati nule na početak ili kraj broja. Kodirani podaci za upis u tablicu Kodirane blagajnicke transakcije vraćaju se u parametru kodirani_podaci. Taj se podatak, zajedno s generičkim primarnim ključem i odgovarajućim podacima iz tablice Blagajnicke transakcije (primarni ključ te tablice) koji su nekodirani, smješta u jedan redak tablice Kodirane blagajnicke transakcije.

3.1.4. DekoderTransakcija

Deklaracija procedure (napisana u C sintaksi):

void DekoderTransakcija (char brojtl[4], char datumtl[9], char valutan[4], char valutac[4], char vrstatran[9], char sbtransakcije[11], char datvritran[13], char sifraoo[9], char akronimt[9], char iznuval[12], char iznukn[12], char primtec[11], char iznprov[12], char platinstrkn[5], char oznrez[2], char sbtiskobr[13], char tiptran[3], char kodirani_podaci[145]);

Ulazni parametar:

kodirani_podaci –     kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela

Izlazni parametri:

brojtl – broj tečajne liste
datumtl – datum primjene tečajne liste
valutan – brojčana oznaka valute
valutac – slovna oznaka valute
vrstatran – vrsta transakcije
sbtransakcije – serijski broj transakcije
datvritran – datum i vrijeme obavljene transakcije
sifraoo – šifra odgovorne osobe
akronimt – akronim transakcije propisan ovom Uputom
iznuval – iznos transakcije u valuti
iznukn – iznos transakcije u kunama
primtec – tečaj primijenjen u obavljanju transakcije
iznprov – iznos mjenjačke provizije u kunama
platinstrkn –     oznaka platnog instrumenta u kunama propisana Uputom
oznrez – oznaka rezidentnosti
sbtiskobr –     serijski broj tiskanog obrasca koji se upotrebljava u slučajevima više sile
tiptran –     unosi se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna transakcija, ST – storno transakcija)Ulazni/izlazni parametri samo su zamijenili mjesta. Po obliku su ostali isti, tako da za uredno kodirane podatke iz ulaznog niza dobivamo i uredno dekodirane podatke na izlazu. Dekodirani podaci upotrebljavaju se za potrebe nadzornog tijela, a mogu se upotrebljavati i za vlastite potrebe (izrada potrebnih izvještaja).

3.2. LINUX

U okružju Linux zaštićeni program upotrebljava četiri izvršna programa:

• KoderTL

• DekoderTL

• KoderTr

• DekoderTr.

Razmjena vrijednosti između tih programa i zaštićenoga programa odvija se preko ASCII tekstnih datoteka. To se radi tako da se formira odgovarajuća ulazna datoteka za te programe, a nakon što su pozvani ti programi, oni upisuju izlazne vrijednosti u izlaznu datoteku. Sve datoteke imaju isto ime, a razlikuju se prema sufiksu, tako da ulazne datoteke imaju sufiks *.In, a izlazne datoteke imaju sufiks *.Out.

3.2.1. KoderTL

Deklaracija programa (napisana u C sintaksi):

KoderTL;

Ulazni parametri:

brojtl – broj tečajne liste
datumtl – datum primjene tečajne liste
valutan – brojčana oznaka valute
valutac – slovna oznaka valute
vrstat –     vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mjenjačkih tečajeva)
kupovnit – kupovni tečaj strane valute
prodajnit – prodajni tečaj strane valute
miniznos –     minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni tečaj


Izlazni parametar:

kodirani_podaci –     kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela

Budući da je ulazna datoteka KoderTL.In ASCII tekstna datoteka, svi parametri moraju biti u obliku znakovnog niza (string). Ulazni parametri koji su inače numeričkog ili datumskog tipa trebaju prije poziva procedure biti pretvoreni u znakovni tip podataka. Datum za koji vrijedi tečajna lista treba biti pretvoren u oblik DDMMGGGG. Kod numeričkih podataka, ako ne sadržavaju decimalni zarez, potrebno je dodati vodeće nule, a ako sadržavaju decimalni zarez, do punog formata moguće je dodati nule na početak ili kraj broja. Kodirani podaci za upis u tablicu Kodirani tecajevi vraćaju se u ASCII tekstnoj datoteci KoderTL.Out. Taj se podatak, zajedno s odgovarajućim podacima iz tablice Tecajevi (primarni ključ te tablice) koji su nekodirani, smješta u jedan redak tablice Kodirani tecajevi.

Primjer izgleda ulazne datoteke:

098

10052003

978

EUR

RED

7.52300000

7.58700000

0000000000

Primjer izgleda izlazne datoteke:

ᡲ퉫1396862068ď˝±řdŽ1400073811‚ÍÓ1396991858ŽfɸŮÜ’13969918581398041963eťä˝ąţ‹Ü倣öÓ@łź‹›Ű€1397776754 – Ő««Čëąş­îäUńŕĂiŹ.ÓŁĚ

3.2.2. DekoderTL

Deklaracija programa (napisana u C sintaksi):

DekoderTL;

Ulazni parametar:

kodirani_podaci –     kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela

Izlazni parametri:

brojtl – broj tečajne liste
datumtl – datum primjene tečajne liste
valutan – brojčana oznaka valute
valutac – slovna oznaka valute
vrstat –     vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mjenjačkih tečajeva)
kupovnit – kupovni tečaj strane valute
prodajnit – prodajni tečaj strane valute
miniznos –     minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni tečaj


Uredno kodirani podaci iz ulaznog niza daju i uredno dekodirane podatke na izlazu. Kodirani podaci ulaze u proces dekodiranja zapisani u ASCII tekstnoj datoteci DekoderTL.In. Dekodirani podaci za daljnju upotrebu u okviru zaštićenoga programa vraćaju se u ASCII tekstnoj datoteci DekoderTL.Out. Podaci se vraćaju u istom obliku u kojem su ušli u program KoderTL i u istom poretku jedan ispod drugoga. Dekodirani podaci upotrebljavaju se za potrebe nadzornog tijela, a mogu se upotrebljavati i za vlastite potrebe (izrada potrebnih izvještaja).

Ulazna i izlazna datoteka izgledaju kao zamijenjene datoteke programa KoderTL.

3.2.3. KoderTr

Deklaracija programa (napisana u C sintaksi):

KoderTr;

Ulazni parametri:

brojtl – broj tečajne liste
datumtl – datum primjene tečajne liste
valutan – brojčana oznaka valute
valutac – slovna oznaka valute
vrstatran – vrsta transakcije
sbtransakcije – serijski broj transakcije
datvritran – datum i vrijeme obavljene transakcije
sifraoo – šifra odgovorne osobe
akronimt – akronim transakcije propisan ovom Uputom
iznuval – iznos transakcije u valuti
iznukn – iznos transakcije u kunama
primtec – tečaj primijenjen u obavljanju transakcije
iznprov – iznos mjenjačke provizije u kunama
platinstrkn –     oznaka platnog instrumenta u kunama propisana Uputom
oznrez – oznaka rezidentnosti
sbtiskobr –     serijski broj tiskanog obrasca koji se upotrebljava u slučajevima više sile
tiptran –     unosi se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna transakcija, ST – storno transakcija)Izlazni parametar:

kodirani_podaci –     kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela

Budući da je ulazna datoteka KoderTr.In ASCII tekstna datoteka, svi parametri moraju biti u obliku znakovnog niza (string). Ulazni parametri koji su inače numeričkog ili datumskog tipa trebaju prije poziva procedure biti pretvoreni u znakovni tip podataka. Datum za koji vrijedi tečajna lista treba biti pretvoren u oblik DDMMGGGG. Datum i vrijeme transakcije trebaju biti pretvoreni u oblik DDMMGGGGHHMI, gdje su HH sati od 00 do 23, a MI minute od 00 do 59. Kod numeričkih podataka, ako ne sadržavaju decimalni zarez, potrebno je dodati vodeće nule, a ako sadržavaju decimalni zarez, do punog formata moguće je dodati nule na početak ili kraj broja. Kodirani podaci za upis u tablicu Kodirane blagajnicke transakcije vraćaju se u ASCII tekstnoj datoteci KoderTr.Out. Taj se podatak, zajedno s generičkim primarnim ključem i odgovarajućim podacima iz tablice Blagajnicke transakcije (primarni ključ te tablice) koji su nekodirani, smješta u jedan redak tablice Kodirane blagajnicke transakcije.

Primjer izgleda ulazne datoteke:

098

10052003

978

EUR

Otkup

O000000710

100520031756

23236565

OTKGOT

100.0000000

752.3000000

7.52300000

2.700000000

GOT

N

RD

Primjer izgleda izlazne datoteke:

±áŞo©Üů·˘ůˇŁ§łŮŕŢĎĹÝ«Ŕ«Ďő×°Đ‘ďşí›‰Ü­äŞđ‰öĐ ü¬¦ĘĘÝŚ“Ňę€Ä«ÜëŮĄóÂő‘󽜮Ť«™óŚ˘Śľě¨śá´ÝߤśńŹąŮÇłÉ 1398041963Ňʤ1396991858ިŻ‰˝€îŻÖ÷čËގ༊˛żÉě»ă1397776754±139790449314000738111396862068ŃŠ†š˝¸ůđŁÜä’’źłË

3.2.4. DekoderTr

Deklaracija programa (napisana u C sintaksi):

DekoderTr;

Ulazni parametar:

kodirani_podaci –     kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela

Izlazni parametri:

brojtl – broj tečajne liste
datumtl – datum primjene tečajne liste
valutan – brojčana oznaka valute
valutac – slovna oznaka valute
vrstatran – vrsta transakcije
sbtransakcije – serijski broj transakcije
datvritran – datum i vrijeme obavljene transakcije
sifraoo – šifra odgovorne osobe
akronimt – akronim transakcije propisan ovom Uputom
iznuval – iznos transakcije u valuti
iznukn – iznos transakcije u kunama
primtec – tečaj primijenjen u obavljanju transakcije
iznprov – iznos mjenjačke provizije u kunama
platinstrkn –     oznaka platnog instrumenta u kunama propisana Uputom
oznrez – oznaka rezidentnosti
sbtiskobr –     serijski broj tiskanog obrasca koji se rabi u slučajevima više sile
tiptran –     unosi se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna transakcija, ST – storno transakcija)


Uredno kodirani podaci iz ulaznog niza daju i uredno dekodirane podatke na izlazu. Kodirani podaci ulaze u proces dekodiranja zapisani u ASCII tekstnoj datoteci DekoderTr.In. Dekodirani podaci za daljnju upotrebu u okviru zaštićenoga programa vraćaju se u ASCII tekstnoj datoteci DekoderTr.Out. Podaci se vraćaju u istom obliku u kojem su ušli u program KoderTr i u istom poretku jedan ispod drugoga. Dekodirani podaci upotrebljavaju se za potrebe nadzornog tijela, a mogu se upotrebljavati i za vlastite potrebe (izrada potrebnih izvještaja).

Ulazna i izlazna datoteka izgledaju kao zamijenjene datoteke programa KoderTr.

4. IZVOZ PODATAKA ZA POTREBE NADZORNIH TIJELA

4.1. IZVOZ SAMO KODIRANIH PODATAKA

4.1.1. Izvoz podataka tečajne liste

Potrebno je omogućiti izvoz samo kodiranih podataka tečajne liste za zadano razdoblje. Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

4.1.2. Izvoz podataka blagajničkih transakcija

Potrebno je omogućiti izvoz samo kodiranih podataka blagajničkih transakcija za zadano razdoblje. Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

4.1.3. Izvoz podataka tečajne liste i blagajničkih transakcija

Potrebno je omogućiti izvoz kodiranih podataka tečajne liste i blagajničkih transakcija za zadano razdoblje. Podaci se izvoze tako da idu redom za određeni datum najprije podaci o tečajnoj listi, a zatim podaci o blagajničkim transakcijama. Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

4.2. IZVOZ KODIRANIH I NEKODIRANIH PODATAKA

4.2.1. Izvoz podataka tečajne liste

Potrebno je omogućiti izvoz kodiranih i nekodiranih podataka tečajne liste za zadano razdoblje. Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke. Podaci se smještaju jedni pokraj drugih u istom retku izvozne datoteke.

4.2.2. Izvoz podataka

Potrebno je omogućiti izvoz kodiranih i nekodiranih podataka blagajničkih transakcija za zadano razdoblje. Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke. Podaci se smještaju jedni pokraj drugih u istom retku izvozne datoteke.

4.2.3. Izvoz podataka

Potrebno je omogućiti izvoz kodiranih i nekodiranih podataka tečajne liste i blagajničkih transakcija za zadano razdoblje. Podaci se izvoze tako da idu redom za određeni datum najprije podaci o tečajnoj listi, a zatim podaci o blagajničkim transakcijama. Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke. Podaci se smještaju jedni pokraj drugih u istom retku izvozne datoteke.

5. IZMJENE U ZAŠTIĆENOM PROGRAMU

Sve izmjene načinjene u zaštićenom programu nakon što je certifikat već izdan, podliježu novom postupku izdavanja certifikata.

6. PRILOZI ZA CERTIFICIRANJE

Da bi zaštićeni program ušao u postupak certificiranja, pri predaji programskog rješenja potrebno je priložiti:

• instalacijsku verziju programa

• opis instalacijske procedure

• korisničku Uputu

• bazu podataka na kojoj je zasnovano programsko rješenje

• izvorni kod programskog rješenja u digitalnom obliku.

7. DOSTAVA IZVJEŠĆA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU

7.1. Izvješće »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu za razdoblje _________«

Ovlašteni mjenjač može dostavljati, ako tako ugovori s ugovornom bankom, izvješće »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu za razdoblje __________« u elektroničkom obliku. U tom slučaju izvještaj se dostavlja u obliku XML datoteke, prema shemi (MJEN_mjenjaci.xsd):

7.2. IZVJEŠĆE »PROMET OVLAŠTENIH MJENJAČA – ZBIRNO IZVJEŠĆE O KUPNJI I PRODAJI STRANE GOTOVINE I OTKUPLJENIM ČEKOVIMA KOJI GLASE NA STRANU VALUTU«

Ugovorne banke dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci izvješće »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu« – Prilog br. 3A u elektroničkom obliku. Prilog 3A sastavni je dio ove Upute. Izvještaj se dostavlja u obliku XML datoteke, prema shemi (MJEN_banke.xsd):

Prilog br. 1

Prilog br. 2

Prilog br. 3

Prilog br. 3A

Prilog br. 4A

Priog br. 4B

Prilog br. 5