Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2019. godine

NN 105/2019 (4.11.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2019. godine

HRVATSKI SABOR

2108

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. listopada 2019. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2019. godine.

Klasa: 400-06/19-01/12

Zagreb, 18. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 1. – 6. 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 1. – 6. 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA1.224.319.0913.523.486.2331.116.663.57091,2131,69
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE25.699100.00028.841112,2328,84

UKUPNI PRIHODI1.224.344.7903.523.586.2331.116.692.41191,2131,69
3RASHODI POSLOVANJA813.604.8732.828.517.000814.992.500100,1728,81
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE63.180.105370.069.233111.656.283176,7330,17

UKUPNI RASHODI876.784.9783.198.586.233926.648.783105,6928,97

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK347.559.812325.000.000190.043.62854,6858,47


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 1. – 6. 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 1. – 6. 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA073.000.0002.355.960-3,23
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA262.229.331438.000.000274.596.550104,7262,69

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE96.373.98240.000.00082.502.69085,61206,26

PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-181.704.4630-305.7280,17-

NETO FINANCIRANJE-347.559.812-325.000.000-190.043.62854,6858,47
 

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE000--


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 1. – 6. 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 1. – 6. 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA1.224.319.0913.523.486.2331.116.663.57091,2131,69
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna138.847.0121.090.866.309165.658.415119,3115,19
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU1.001.67618.815.0004.219.541434,5023,13
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija1.001.67618.815.0004.219.541434,5023,13
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna137.815.6101.072.001.30924.477.92021,632,78
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna5.694.742093,61
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna132.120.86824.477.92018,53
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava00136.960.954
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava05.463.712
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava0131.497.242
634Pomoći od izvanproračunskih korisnika29.72650.00000,000,00
6341Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika29.72600,00
64Prihodi od imovine4.571.68211.750.0003.823.43383,6332,54
641Prihodi od financijske imovine3.833.14610.100.0002.891.08175,4228,62
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju33.8275021,48
6414Prihodi od zateznih kamata2.633.5222.099.11579,71
6419Ostali prihodi od financijske imovine1.165.797791.46467,89
642Prihodi od nefinancijske imovine733.0471.600.000932.352127,1958,27
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine732.947888.665121,25
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine10043.68743687,00
643Prihodi od kamata na dane zajmove5.48950.00000,000,00
6436Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora5.48900,00
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada1.049.794.8072.317.053.000932.544.12888,8340,25
652Prihodi po posebnim propisima1.049.794.8072.317.053.000932.544.12888,8340,25
6522Prihodi vodnog gospodarstva1.025.540.135911.363.44888,87
6526Ostali nespomenuti prihodi24.254.67221.180.68087,33
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija31.105.590103.816.92414.637.59447,0614,10
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga033.000.0000
0,00
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna31.105.59070.816.92414.637.59447,0620,67
6631Tekuće donacije6.063.4996.005.42799,04
6632Kapitalne donacije25.042.0918.632.16734,47
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE25.699100.00028.841112,2328,84
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine25.699100.00028.841112,2328,84
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata25.699100.00028.841112,2328,84
7211Stambeni objekti25.69928.841112,23RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 1. – 6. 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 1. – 6. 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3
RASHODI POSLOVANJA813.604.8732.828.517.000814.992.500100,1728,81
31Rashodi za zaposlene77.492.433173.600.00079.315.493102,3545,69
311Plaće (Bruto)65.527.622144.500.00067.175.244102,5146,49
3111Plaće za redovan rad64.464.07366.554.112103,24
3112Plaće u naravi85.59882.08695,90
3113Plaće za prekovremeni rad761.951318.54641,81
3114Plaće za posebne uvjete rada216.000220.500102,08
312Ostali rashodi za zaposlene772.5084.200.0001.116.801144,5726,59
3121Ostali rashodi za zaposlene772.5081.116.801144,57
313Doprinosi na plaće11.192.30324.900.00011.023.44898,4944,27
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje10.086.08711.023.328109,29
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti1.106.2161200,01
32Materijalni rashodi442.126.5271.071.443.000424.554.52696,0339,62
321Naknade troškova zaposlenima4.647.28110.138.0004.584.74698,6545,22
3211Službena putovanja1.160.9951.152.12599,24
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.777.5482.850.088102,61
3213Stručno usavršavanje zaposlenika708.738582.53382,19
322Rashodi za materijal i energiju11.841.11825.692.0009.629.79581,3337,48
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.978.0113.124.491104,92
3222Materijal i sirovine441.441311.65170,60
3223Energija8.231.4686.097.86574,08
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje153.12756.71937,04
3225Sitni inventar i auto gume30.06539.069129,95
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća7.00600,00
323Rashodi za usluge422.369.3311.023.085.000407.391.99196,4539,82
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza20.306.7818.702.43342,85
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja310.843.887304.974.57398,11
3233Usluge promidžbe i informiranja184.908141.88676,73
3234Komunalne usluge432.880269.49762,26
3235Zakupnine i najamnine4.495.1783.111.96469,23
3236Zdravstvene i veterinarske usluge153.600162.080105,52
3237Intelektualne i osobne usluge4.597.4683.246.82870,62
3238Računalne usluge3.487.2693.458.65499,18
3239Ostale usluge77.867.36083.324.076107,01
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.65150.000290,510,06
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.651290,51
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.263.14612.478.0002.947.96590,3423,63
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.73.75680.183108,71
3292Premije i osiguranja578.79300,00
3293Reprezentacija184.021227.196123,46
3294Članarine i norme148.400120.05080,90
3295Pristojbe i naknade986.9211.017.723103,12
3296Troškovi sudskih postupaka237.655714.003300,44
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.053.600788.81074,87
34Financijski rashodi17.836.94232.490.00013.721.93276,9342,23
342Kamate za primljene kredite i zajmove17.610.44031.000.00013.530.50376,8343,65
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru3.622.0763.355.66192,64
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora8.379.9965.142.51861,37
3428Kamate za zajmove od drugih razina vlasti – dr. proračun5.608.3685.032.32489,73
343Ostali financijski rashodi226.5021.490.000191.42984,5212,85
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa224.777188.98984,08
3433Zatezne kamate1.7252.440141,45
35Subvencije01.833.600916.800
50,00
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru01.833.600916.800
50,00
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru0916.800
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna7.157.87880.975.0002.887.09340,333,57
361Pomoći inozemnim vladama275.4391.500.000534.362194,0035,62
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)275.439534.362194,00
363Pomoći unutar općeg proračuna5.528.49277.475.0001.585.44728,682,05
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna1.140.756323.28728,34
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna4.387.7361.262.16028,77
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna01.000.0000
0,00
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.353.9471.000.000767.28456,67
3682Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava1.353.947767.28456,67
38Ostali rashodi268.991.0931.468.175.400293.596.656109,1520,00
381Tekuće donacije83.832920.00013.11915,651,43
3811Tekuće donacije u novcu83.83213.11915,65
383Kazne, penali i naknade štete202.5581.600.000279.384137,9317,46
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama202.558279.384137,93
386Kapitalne pomoći268.704.7031.465.655.400293.304.153109,1520,01
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru268.704.703293.304.153109,15
        
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE63.180.105370.069.233111.656.283176,7330,17
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine8.077.48130.500.00019.691.924243,7964,56
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva8.077.48130.500.00019.691.924243,7964,56
4111Zemljište8.077.48119.691.924243,79
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.650.533167.484.23326.661.511195,3115,92
421Građevinski objekti8.856.448123.934.23322.211.340250,7917,92
4212Poslovni objekti1.003.1281.655.030164,99
4214Ostali građevinski objekti7.853.32020.556.310261,75
422Postrojenja i oprema2.916.64226.750.0003.312.491113,5712,38
4221Uredska oprema i namještaj861.711250.79729,10
4222Komunikacijska oprema91.066261.768287,45
4224Medicinska i laboratorijska oprema202.09348.17923,84
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.761.7722.751.747156,19
423Prijevozna sredstva06.800.0000
0,00
426Nematerijalna proizvedena imovina1.877.44310.000.0001.137.68060,6011,38
4262Ulaganja u računalne programe1.877.4431.137.68060,60
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini41.452.091172.085.00065.302.848157,5437,95
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima41.452.091172.085.00065.302.848157,5437,95
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima41.452.09165.302.848157,54
B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 1. – 6. 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 1. – 6. 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100


NETO FINANCIRANJE-262.229.331-365.000.000-272.240.590103,8274,59
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA073.000.0002.355.960
3,23
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici002.355.960

834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora002.355.960

8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora002.355.960

84Primici od zaduživanja073.000.0000

847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti073.000.0000

5IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA262.229.331438.000.000274.596.550104,7262,69
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova262.229.331438.000.000274.596.550104,7262,69
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.281.21524.400.00012.388.379966,9250,77
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru1.281.21512.388.379966,92
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora153.878.765180.500.000152.409.70099,0584,44
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora153.878.765152.409.70099,05
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti107.069.351233.100.000109.798.471102,5547,10
5471Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna107.069.351109.798.471102,55


II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 1. – 6. 2019.INDEKS
1234=3/2*100
01HRVATSKE VODE3.636.586.2331.201.245.33333,03
     
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE283.853.000109.627.91338,62
     
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE249.303.000106.132.71242,57
3RASHODI POSLOVANJA249.303.000106.132.71242,57
31Rashodi za zaposlene173.600.00079.315.49345,69
311Plaće (Bruto)144.500.00067.175.24446,49
3111Plaće za redovan rad66.554.112
3112Plaće u naravi82.086
3113Plaće za prekovremeni rad318.546
3114Plaće za posebne uvjete rada220.500
312Ostali rashodi za zaposlene4.200.0001.116.80126,59
3121Ostali rashodi za zaposlene1.116.801
313Doprinosi na plaće24.900.00011.023.44844,27
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje11.023.328
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti120
32Materijalni rashodi73.953.00026.612.75335,99
321Naknade troškova zaposlenima10.138.0004.584.74645,22
3211Službena putovanja1.152.125
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.850.088
3213Stručno usavršavanje zaposlenika582.533
322Rashodi za materijal i energiju8.032.0003.969.64349,42
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.073.297
3223Energija2.800.558
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje56.719
3225Sitni inventar i auto gume39.069
323Rashodi za usluge49.530.00016.682.77933,68
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.476.716
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.793.975
3233Usluge promidžbe i informiranja141.886
3234Komunalne usluge241.754
3235Zakupnine i najamnine2.972.466
3236Zdravstvene i veterinarske usluge162.080
3237Intelektualne i osobne usluge1.218.025
3238Računalne usluge3.458.654
3239Ostale usluge1.217.223
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.000290,06
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa29
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.203.0001.375.55622,18
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.80.183
3293Reprezentacija227.196
3294Članarine i norme120.050
3295Pristojbe i naknade810.102
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja138.025
34Financijski rashodi1.450.000191.34713,20
343Ostali financijski rashodi1.450.000191.34713,20
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa188.907
3433Zatezne kamate2.440
38Ostali rashodi300.00013.1194,37
381Tekuće donacije300.00013.1194,37
3811Tekuće donacije u novcu13.119
     
K2000OPREMANJE7.750.000500.5196,46
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.750.000500.5196,46
422Postrojenja i oprema7.750.000500.5196,46
4221Uredska oprema i namještaj48.825
4222Komunikacijska oprema261.768
4224Medicinska i laboratorijska oprema48.179
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene141.747
     
K2001INFORMATIZACIJA13.000.0001.339.65210,31
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.000.0001.339.65210,31
422Postrojenja i oprema3.000.000201.9726,73
4221Uredska oprema i namještaj201.972
426Nematerijalna proizvedena imovina10.000.0001.137.68011,38
4262Ulaganja u računalne programe1.137.680
     
K2003POSLOVNE ZGRADE13.800.0001.655.03011,99
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.800.0001.655.03011,99
421Građevinski objekti13.800.0001.655.03011,99
4212Poslovni objekti1.655.030
     
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI469.000.000288.127.05361,43
     
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU31.000.00015.744.04050,79
34Financijski rashodi6.600.0003.355.66150,84
342Kamate za primljene kredite i zajmove6.600.0003.355.66150,84
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru3.355.661
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova24.400.00012.388.37950,77
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.400.00012.388.37950,77
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru12.388.379
     
A1002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA193.400.000157.552.21881,46
34Financijski rashodi12.900.0005.142.51839,86
342Kamate za primljene zajmove12.900.0005.142.51839,86
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.142.518
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova180.500.000152.409.70084,44
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora180.500.000152.409.70084,44
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora152.409.700
     
A1013ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI244.600.000114.830.79546,95
34Financijski rashodi11.500.0005.032.32443,76
342Kamate za primljene kredite i zajmove11.500.0005.032.32443,76
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti5.032.324
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova233.100.000109.798.47147,10
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti233.100.000109.798.47147,10
5471Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna109.798.471
103TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA1.003.583.600399.461.32639,80
     
A1004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA700.000.000280.109.01840,02
32Materijalni rashodi699.400.000279.976.83740,03
322Rashodi za materijal i energiju10.900.0002.840.69826,06
3223Energija2.840.698
323Rashodi za usluge688.000.000276.936.83040,25
3231Usluge pošte, telefona i prijevoza35.594
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja276.698.219
3234Komunalne usluge12.093
3235Zakupnine i najamnine139.498
3237Intelektualne i osobne usluge39.901
3239Ostale usluge11.525
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.000199.30939,86
3295Pristojbe i naknade199.309
38Ostali rashodi600.000132.18122,03
383Kazne, penali i naknade šteta600.000132.18122,03
3831Naknada štete fizičkim i pravnim osobama132.181
     
A1006OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE70.000.00024.795.76835,42
32Materijalni rashodi70.000.00024.795.76835,42
323Rashodi za usluge70.000.00024.795.76835,42
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja24.743.268
3239Ostale usluge52.500
     
A1007TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA69.083.60023.099.75933,44
32Materijalni rashodi66.630.00022.182.95933,29
323Rashodi za usluge66.425.00021.655.75232,60
3237Intelektualne i osobne usluge84.375
3239Ostale usluge21.571.377
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja205.000527.207257,17
3295Pristojbe i naknade110
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja527.097
35Subvencije1.833.600916.80050,00
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.833.600916.80050,00
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru916.800
38Ostali rashodi620.00000,00
381Tekuće donacije620.00000,00
     
A1008HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA2.000.000752.51637,63
32Materijalni rashodi2.000.000752.51637,63
323Rashodi za usluge2.000.000752.51637,63
3239Ostale usluge752.516
     
A1009IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun
i naplata vodnih naknada)
140.000.00064.434.94346,02
32Mterijalni rashodi137.960.00064.111.57446,47
322Rashodi za materijal i energiju4.000.0002.051.19451,28
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.051.194
323Rashodi za usluge133.530.00061.984.63046,42
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza7.178.227
3237Intelektualne i osobne usluge645.778
3239Ostale usluge54.160.625
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja430.00075.75017,62
3295Pristojbe i naknade2.727
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja73.023
34Financijski rashodi40.000820,21
343Ostali financijski rashodi40.000820,21
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa82
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.000.000323.28716,16
363Pomoći unutar općeg proračuna2.000.000323.28716,16
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna323.287
     
A1010VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ9.800.0003.058.13131,21
32Materijalni rashodi9.800.0003.058.13131,21
322Rashodi za materijal i energiju2.760.000768.26027,84
3222Materijal i sirovine311.651
3223Energija456.609
323Rashodi za usluge6.950.0002.235.73132,17
3231Usluge telefona,pošte i prijevoza11.896
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.179.420
3234Komunalne usluge15.650
3237Intelektualne i osobne usluge13.829
3239Ostale usluge14.936
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja90.00054.14060,16
3295Pristojbe i naknade3.475
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.665
     
A1011IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU6.700.0002.349.98535,07
32Materijalni rashodi6.700.0002.349.98535,07
323Rashodi za usluge6.650.0002.347.98535,31
3237Intelektualne i osobne usluge1.244.920
3239Ostale usluge1.103.065
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.0002.0004,00
3295Pristojbe i naknade2.000
     
A1012OSTALI IZVANREDNI IZDACI6.000.000861.20614,35
32Materijalni rashodi5.000.000714.00314,28
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000.000714.00314,28
3296Troškovi sudskih postupaka714.003
38Ostali rashodi1.000.000147.20314,72
383Kazne, penali i naknade šteta1.000.000147.20314,72
3831Naknada štete pravnim i fizičkim osobama147.203
     
104PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI1.880.149.633404.029.04121,49
     
K2004KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA195.185.00066.201.35933,92
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države17.500.000898.5115,13
361Pomoći inozemnim vladama1.500.000534.36235,62
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)534.362
363Pomoći unutar općeg proračuna15.000.000364.1492,43
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna364.149
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna1.000.00000,00
38Ostali rashodi5.600.00000,00
386Kapitalne pomoći5.600.00000,00
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini172.085.00065.302.84837,95
451Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima172.085.00065.302.84837,95
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima65.302.848
     
K2005ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE200.000.00043.685.01321,84
38Ostali rashodi200.000.00043.685.01321,84
386Kapitalne pomoći200.000.00043.685.01321,84
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru43.685.013
     
K2006ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA128.166.40062.204.51448,53
38Ostali rashodi128.166.40062.204.51448,53
386Kapitalne pomoći128.166.40062.204.51448,53
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru62.204.514
     
K2007EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA5.600.0005.449.98697,32
38Kapitalne pomoći5.600.0005.449.98697,32
386Kapitalne pomoći trgovačkim društvima5.600.0005.449.98697,32
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru5.449.986
     
K2010ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)30.500.00019.691.92464,56
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine30.500.00019.691.92464,56
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva30.500.00019.691.92464,56
4111Zemljište19.691.924
     
K2011PROJEKTI NAVODNJAVANJA15.000.0003.389.29322,60
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države10.475.000898.0118,57
363Pomoći unutar općeg proračuna10.475.000898.0118,57
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna898.011
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.525.0002.491.28255,06
421Građevinski objekti4.525.0002.491.28255,06
4214Ostali građevinski objekti2.491.282
     
K2013IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA1.210.948.233198.732.39116,41
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.000.000767.28476,73
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.000.000767.28476,73
3682Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava767.284
38Ostali rashodi1.081.539.000177.290.07916,39
386Kapitalne pomoći1.081.539.000177.290.07916,39
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru177.290.079
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine128.409.23320.675.02816,10
421Građevinski objekti105.609.23318.065.02817,11
4214Ostali građevinski objekti18.065.028
422Postrojenja i oprema16.000.0002.610.00016,31
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene2.610.000
423Prijevozna sredstva6.800.00000,00
K2061PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA44.750.0004.674.56110,45
38Ostali rashodi44.750.0004.674.56110,45
386Kapitalne pomoći44.750.0004.674.56110,45
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te
trgovačkim društvima u javnom sektoru
4.674.561
     
K2062SANACIJA KLIZIŠTA50.000.00000,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države50.000.00000,00
363Pomoći unutar općeg proračuna50.000.00000,00