Pravilnik o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline

NN 106/2019 (6.11.2019.), Pravilnik o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline

Ministarstvo poljoprivrede

2126

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 13. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSEBNOM REŽIMU UPRAVLJANJA RIBOLOVOM U DIJELU AKVATORIJA JABUČKE KOTLINE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se radi održivog upravljanja biološkim bogatstvima propisuje:

– područje s posebnim režimom upravljanja u dijelu akvatorija Jabučke kotline

– ograničenje obavljanja ribolova u području s posebnim režimom upravljanja

– uvjeti i način izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru u području s posebnim režimom upravljanja (u daljnjem tekstu: Odobrenje)

– sadržaj obrasca Odobrenja

– uvjete pod kojima je moguće prenositi Odobrenja

– sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja

– uvjeti plovidbe za plovila na kojima se nalaze ribolovni alati u slučajevima prolaza kroz područje s posebnim režimom upravljanja.

Opseg primjene

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sva plovila na kojima se nalaze ribolovni alati iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Područje primjene

Članak 3.

Područje primjene ovoga Pravilnika obuhvaća akvatorij Jabučke kotline kako je prikazano na karti u Prilogu 1. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio, omeđeno spojnicama točaka 1. – 15. (u daljnjem tekstu: Područje s posebnim režimom upravljanja).

Razdoblje primjene

Članak 4.

Ograničenja obavljanja ribolova iz članka 5. ovoga Pravilnika u Području s posebnim režimom upravljanja primjenjuju se do 31. prosinca 2020. godine u 24:00 sata.

Ograničenja obavljanja ribolova

Članak 5.

(1) U Području s posebnim režimom upravljanja zabranjuje se gospodarski ribolov povlačnim alatima, stajaćim parangalima, vršama za lov riba, velikih rakova i škampa (u daljnjem tekstu: vrše) i jednostrukim, trostrukim jednopodnim i trostrukim dvopodnim mrežama stajaćicama (u daljnjem tekstu: mreže stajaćice) te športski i rekreacijski ribolov.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u Području s posebnim režimom upravljanja prikazanom na karti u Prilogu 1. omeđenom spojnicama točaka 9. – 15. (u daljnjem tekstu: Jabučki džep) u razdoblju od 1. studenoga u 00:00 sata do 31. kolovoza u 24:00 sata dozvoljen je:

– športski i rekreacijski ribolov

– ribolov pridnenom povlačnom mrežom-koćom (u daljnjem tekstu: koća) subotom i nedjeljom, od 05:00 do 22:00 sata uz posjedovanje Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru navedenim alatom u području s posebnim režimom upravljanja iz članka 7. ovoga Pravilnika

– mrežama stajaćicama, stajaćim parangalima i vršama od ponedjeljka u 05:00 sati do četvrtka u 22:00 sata uz posjedovanje Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru navedenim alatom u području s posebnim režimom upravljanja iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Uvjeti plovidbe

Članak 6.

(1) Ribarskim plovilima opremljenim alatima iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika koja ne posjeduju Odobrenje iz članka 7. ovoga Pravilnika dozvoljen je prolazak kroz Područje s posebnim režimom upravljanja ako imaju instaliran VMS na plovilu i pod uvjetom da se kreću pravocrtnim kursom, bez zaustavljanja i to brzinom od najmanje 7 čvorova.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u nepovoljnim vremenskim uvjetima brzina kretanja plovila može se prilagoditi optimalnoj brzini za sigurnu plovidbu te se o tome mora obavijestiti Ribarski monitoring centar.

(3) U Jabučkom džepu se ne primjenjuju uvjeti plovidbe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na plovila na koja je izdano Odobrenje za određeni ribolovni alat kao niti na plovila kojima se obavlja športski ili rekreacijski ribolov u vremenu kad je takav ribolov dopušten sukladno vremenskoj regulaciji ribolova iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Odobrenje

Članak 7.

(1) Gospodarski ribolov iz članka 5. stavka 2. podstavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika zabranjeno je obavljati bez Odobrenja.

(2) Ministarstvo će izdati Odobrenja svim vlasnicima plovila koji udovoljavaju uvjetima iz članaka 8. ili 9. ovoga Pravilnika, a popis plovila će biti objavljen u Odluci o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu (u daljnjem tekstu: Odluka).

(3) Izdana Odobrenja iz članka 9. ovog Pravilnika vrijede do 31. prosinca 2020. godine dok Odobrenja iz članka 8. ovog Pravilnika vrijede do istog datuma isključivo uz uvjet posjedovanja važećeg Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova koćom.

(4) Ministarstvo izdaje i obrazac Odobrenja koji se uvijek mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja ribolov.

(5) Odobrenje se može izdati za samo jedan ribolovni alat upisan u povlastici za kojeg su ispunjeni uvjeti za izdavanjem Odobrenja sukladno člancima 8. ili 9. ovoga Pravilnika.

(6) Ukoliko plovilo ispunjava uvjete za izdavanje Odobrenja za više od jednog alata, tada Ministarstvo na temelju podataka o kretanju plovila dobivenim putem satelitskog praćenja plovila (VMS) i podataka iz e-očevidnika dodjeljuje Odobrenje za onaj alat s kojim je plovilo imalo najveću aktivnost u Jabučkom džepu u razdoblju od instalacije navedenih uređaja.

Uvjeti za izdavanje Odobrenja

Članak 8.

Uvjeti za izdavanje Odobrenja za gospodarski ribolov koćom u Jabučkom džepu su:

1. Da je plovilo na koje se izdaje Odobrenje upisano u važeću povlasticu te da je u istu povlasticu upisan ribolovni alat koća s mogućnošću rada u ribolovnoj zoni J.

2. Da je na plovilo na koje se izdaje Odobrenje izdano i važeće Odobrenje za gospodarski ribolov koćom s mogućnošću rada u ribolovnoj zoni J.

3. Da je na plovilo ugrađen uređaj za satelitsko praćenje plovila (VMS).

4. Da je plovilo opremljeno e-očevidnikom.

5. Da je ribolovnim alatom koćom upisanom u povlasticu zabilježena ribolovna aktivnost u Jabučkom džepu u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. ožujka 2018. godine što se utvrđuje na temelju podataka o kretanju plovila dobivenim putem satelitskog praćenja i podataka iz e-očevidnika.

6. Da vlasniku plovila ili ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov nisu izrečene mjere trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova.

Članak 9.

Uvjeti za izdavanje Odobrenja za gospodarski ribolov stajaćim parangalima, mrežama stajaćicama ili vršama u Jabučkom džepu su:

1. Da je plovilo na koje se izdaje Odobrenje upisano u važeću povlasticu te da je u istu povlasticu upisan ribolovni alat stajaći parangal i/ili mreža stajaćica i/ili vrša s mogućnošću rada u ribolovnoj zoni J.

2. Da je na plovilo ugrađen uređaj za satelitsko praćenje plovila (VMS).

3. Da je plovilo opremljeno e-očevidnikom ili m-očevidnikom.

4. Za plovila koja nisu imala ugrađen VMS i/ili e-očevidnik do 9. rujna 2017. godine:

– da je vlasnik plovila podnio zahtjev za ugradnjom VMS-a i/ili e-očevidnika sukladno odredbama Pravilnika o posebnom režimu upravljanja u dijelu akvatorija Jabučke kotline (»Narodne novine« br. 90/17).

5. Za plovila kojima je ugrađen VMS i/ili e-očevidnik prije 9. rujna 2017. godine:

– da je plovilo imalo zabilježenu ribolovnu aktivnost u Jabučkom džepu u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. ožujka 2018. godine sa barem jednim od alata iz točke 1. ovoga članka što se utvrđuje na temelju podataka o kretanju plovila dobivenim putem satelitskog praćenja plovila (VMS) i podataka iz e-očevidnika.

6. Da vlasniku plovila ili ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov nisu izrečene mjere trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova.

Oblik i sadržaj Odobrenja

Članak 10.

(1) Oblik i sadržaj Odobrenja propisan je na obrascu koji je tiskan u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Obrazac Odobrenja je formata A5 (148x210 mm), a ispisuje se elektronički na propisanom obrascu računalnim ispisom te se plastificira.

Prijenos Odobrenja

Članak 11.

(1) U slučaju da nakon stupanja na snagu Odluke dođe do:

– prijenosa povlastice radi prodaje plovila s povlasticom drugom vlasniku, ili

– prijenosa povlastice radi darovanja plovila s povlasticom bračnom drugu, djeci, roditeljima ili unucima, ili

– prijenosa povlastice radi nasljeđivanja plovila s povlasticom

sva prava iz Odobrenja zadržava plovilo koje ima novog vlasnika.

(2) U slučaju da nakon stupanja na snagu Odluke dođe do prijenosa povlastice na novo plovilo istog vlasnika čiji je kapacitet (izražen u kW i GT-u) jednak ili manji od kapaciteta plovila navedenog u Odluci, sva prava iz Odobrenja prenose se na novo plovilo.

Iskrcaj

Članak 12.

Iskrcaj ulova ostvarenog u području Jabučkog džepa plovilima kojima je izdano Odobrenje za ribolov u tom području sukladno člancima 8. ili 9. ovoga Pravilnika dozvoljen je isključivo u lukama iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

Završne odredbe

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnom režimu upravljanja u dijelu akvatorija Jabučke kotline (»Narodne novine« br. 90/17).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/99

Urbroj: 525-13/0737-19-1

Zagreb, 30. listopada 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

ODOBRENJE ZA GOSPODARSKI RIBOLOV U PODRUČJU S POSEBNIM REŽIMOM UPRAVLJANJA U DIJELU JABUČKE KOTLINE

PODACI O PLOVILU

CFR:_________________________ _____________

Ime broda/Registarska oznaka brodice: _______________

Vanjska oznaka: ____________________

Luka upisa: ___________________

PODACI O PODRUČJU I RAZDOBLJU U KOJEM SE PRIMJENJUJE OVO ODOBRENJE:

Područje s posebnim režimom upravljanja (Jabučki džep) omeđeno spojnicama točaka:

• 43°17,436' N15°29,496' E
• 43°24,758' N15°33,215' E
• 43°20,345' N15°47,012' E
• 43°18,150' N15°51,362' E
• 43°13,984' N15°55,232' E
• 43°12,873' N15°52,761' E
• 143°13,494' N15°40,040' E


RAZDOBLJE PRIMJENE ODOBRENJA: 1. studenoga – 31. kolovoza

PODACI O RIBOLOVNOM ALATU, VREMENSKOJ REGULACIJI I ROKU VAŽENJA

Ribolovni alatTjedna regulacija upotrebeVaženje Odobrenja
Do 31. prosinca 2020. g.


PO OVLAŠTENJU MINISTRA
Potpis
MP
  


Klasa:

Urbroj:

Datum izdavanja:

Redni broj upisa u registar Odobrenja:

PRILOG 3.

Popis iskrcajnih luka

1. Murter

2. Jezera

3. Tribunj

4. Vodice

5. Primošten

6. Rogoznica – uvala Peleš

7. Rogoznica

8. Vinišće

9. Seget Donji (operativni dio luke pored rampe za trajekt)

10. Trogir

11. Kaštel Sućurac Brižine

12. Dugi Rat

13. Omiš

14. Milna

15. Hvar

16. Vis (operativni dio luke pored rampe za trajekt)

17. Komiža.