Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe

NN 106/2019 (6.11.2019.), Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe

Ministarstvo zdravstva

2129

Na temelju članka 194. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/2018) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O POČETKU, ZAVRŠETKU I RASPOREDU RADNOG VREMENA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA U ORDINACIJI U MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se početak, završetak i raspored radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe.

(2) Svi oblici rada koje radnik obavlja moraju biti evidentirani u skladu s propisom kojim se uređuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima.

Članak 2.

(1) Raspored radnog vremena, a posebno početak i završetak radnog vremena utvrđuje općim aktom zdravstvena ustanova u skladu s ovim Pravilnikom i drugim propisima, vodeći računa o djelatnosti ustanove, procesu rada u pojedinim njezinim dijelovima, godišnjem dobu te potrebama osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) uz poštivanje načela kontinuiranosti i dostupnosti zdravstvene zaštite.

(2) Početak i završetak radnog vremena u pojedinim dijelovima zdravstvene ustanove kao i raspored radnog vremena radnika koje može biti raspoređeno u jednakom odnosno nejednakom trajanju po danima, tjednima ili mjesecima određuje ravnatelj.

Članak 3.

Radnici zdravstvene ustanove obvezni su pružati zdravstvenu zaštitu radom u jednoj ili više smjena, turnusu, dežurstvu, pripravnošću, radom po pozivu i posebnom dežurstvu.

Članak 4.

Raspored radnog vremena radnika od četrdeset sati tjedno, odnosno odgovarajućeg ukupnog mjesečnog fonda radnih sati u zdravstvenim ustanovama mora biti utvrđen tako da osigurava dostupnost zdravstvene zaštite osiguranim osobama Zavoda tijekom svih dana u tjednu.

Članak 5.

Prilikom utvrđivanja rasporeda radnog vremena, osim dežurstava i pripravnosti u određenim zdravstvenim ustanovama, ravnatelj zdravstvene ustanove treba uzeti u obzir i strukturu stanovništva s obzirom na dob, spol, vrstu zaposlenja i pobol, prometne i zemljopisne značajke područja te osobitosti sezonskog povećanja broja stanovništva.

Članak 6.

(1) U djelatnosti primarne zdravstvene zaštite redoviti rad ambulanti/ordinacija organizira se svakim radnim danom u tjednu, a subotom mora redovito raditi najmanje jedna četvrtina od ukupnog broja ambulanti/ordinacija pojedine djelatnosti primarne zdravstvene zaštite (opće/obiteljske medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite predškolske djece).

(2) Rad subotom iz stavka 1. ovoga članka ulazi u tjednu normu radnika od četrdeset radnih sati odnosno u ukupni mjesečni fond radnih sati, a organizira se rasporedom redovitog radnog vremena u tijeku jednog mjeseca.

(3) Za vrijeme korištenja dana tjednog odmora ili edukacije odnosno privremene nesposobnosti za rad, ako taj dan pada na radni dan, pacijenta preuzima drugi zdravstveni radnik prema rasporedu vidljivo i čitko istaknutom na ulaznim vratima svake ambulante/ordinacije.

Članak 7.

(1) U ambulantama/ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u kojima rade radnici koji osim rada u ambulanti/ordinaciji ne obavljaju kućne posjete, norma od četrdeset sati tjedno, odnosno ukupni mjesečni fond radnih sati odrađuje se tako da rad kroz cijelu godinu počinje u 7.00 sati i završava u 14.30 sati u prijepodnevnoj smjeni, a poslijepodnevna smjena počinje radom u 13.00 sati i završava u 20.30 sati.

(2) Ako u istoj ambulanti/ordinaciji iz stavka 1. ovoga članka rade dva tima, tada poslijepodnevna smjena započinje u 13.30 sati i završava u 21.00 sat, a vrijeme od 13.30 do 14.30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene, obavljanje administrativnih poslova i pripremu rada poslijepodnevne smjene.

(3) Ako u ambulanti/ordinaciji iz stavka 1. ovoga članka radi liječnički tim sam, vrijeme od 13. 30 do 14.30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i obavljanje administrativnih poslova.

(4) U ambulantama/ordinacijama u kojima rade dva liječnička tima rad u smjenama organizira se u pravilu svakodnevnom izmjenom po načelu izmjene parnih i neparnih datuma u mjesecu, a ako u ambulanti/ordinaciji radi liječnički tim sam, obvezan je najmanje dva radna dana u tjednu raditi u poslijepodnevnoj smjeni.

(5) Odredba stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na djelatnosti koje se zbog prirode posla obavljaju samo u prijepodnevnoj smjeni.

(6) Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda radnih sati raspodjeljuje se na rad subotama prema odredbama članka 6. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) U ambulantama/ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u kojima radnici osim rada u ambulanti/ordinaciji obavljaju i kućne posjete, radno vrijeme u ambulanti/ordinaciji u prijepodnevnoj smjeni počinje u 7.00 sati i završava u 13.30 sati.

(2) Kućne posjete iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se od 13.30 sati do 14.30 sati.

(3) U ambulantama/ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u kojima radnici osim rada u ambulanti/ordinaciji obavljaju i kućne posjete radno vrijeme u ambulanti/ordinaciji u poslijepodnevnoj smjeni počinje u 13.00 sati i završava u 19.30 sati.

(4) Kućne posjete iz stavka 3. ovoga članka obavljaju se od 19.30 sati do 20.30 sati.

(5) Ako u istoj ambulanti/ordinaciji iz stavka 1. ovoga članka rade dva tima, tada vrijeme od 13.00 do 13.30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene, obavljanje administrativnih poslova i pripremu rada poslijepodnevne smjene.

(6) Ako u ambulanti/ordinaciji iz stavka 1. ovoga članka radi liječnički tim sam, vrijeme od 13.00 do 13.30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i obavljanje administrativnih poslova.

(7) U ambulantama/ordinacijama u kojima rade dva liječnička tima rad u smjenama organizira se u pravilu svakodnevnom izmjenom po načelu izmjene parnih i neparnih datuma u mjesecu, a ako u ambulanti/ordinaciji radi liječnički tim sam, obvezan je najmanje dva radna dana u tjednu raditi u poslijepodnevnoj smjeni.

(8) Odredba stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na djelatnosti koje se zbog prirode posla obavljaju samo u prijepodnevnoj smjeni.

(9) Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda radnih sati raspodjeljuje se na rad subotom prema odredbi članka 6. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

U cilju osiguravanja dostupnosti zdravstvene zaštite na određenoj lokaciji s više ambulanti/ordinacija u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite rad se mora organizirati od ponedjeljka do petka na način da najmanje jedna ambulanta/ordinacija radi u suprotnoj smjeni.

Članak 10.

(1) Raspored radnog vremena utvrđen odredbama članka 7. i 8. ovoga Pravilnika odgovarajuće se odnosi i na dom zdravlja/ordinacije u kojima se sukladno ugovoru o provođenju zdravstvene zaštite sklopljenom sa Zavodom obavlja zdravstvena djelatnost u dislociranim prostorima na potpomognutom području ili području s razvojnim posebnostima.

(2) Raspored radnog vremena utvrđen odredbama članka 7. i 8. ovoga Pravilnika odgovarajuće se odnosi i na dom zdravlja/ordinacije u kojima se sukladno ugovoru o provođenju zdravstvene zaštite sklopljenom sa Zavodom obavlja zdravstvena djelatnost u posebnom vozilu na potpomognutom području ili području s razvojnim posebnostima.

(3) Obavijest o rasporedu radnog vremena na svakoj pojedinoj lokaciji iz stavka 1.i 2. ovoga članka mora biti vidljivo i čitko označena na ulaznim vratima dom zdravlja/ordinacije te na posebnom vozilu.

(4) Dom zdravlja te privatni zdravstveni radnik u ordinaciji iz stavka 1. i 2. ovoga članka o rasporedu radnog vremena na pojedinoj lokaciji obvezni su obavijestiti Zavod i nadležne strukovne komore.

Članak 11.

(1) Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite provodi se subotom od 15.00 do 20.00 sati te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8.00 do 20.00 sati.

(2) Posebno dežurstvo iz stavka 1. ovoga članka obavljaju domovi zdravlja i privatni zdravstveni radnici koji obavljaju zdravstvenu djelatnost u ordinaciji sukladno ugovoru o provođenju zdravstvene zaštite sklopljenom sa Zavodom.

(3) Potreban broj lokacija, kao i raspored provođenja posebnog dežurstva iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju tijela nadležna za zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

Članak 12.

(1) Za djelatnost patronažne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja početak radnog vremena određuje se u 7.00 sati, a završetak u 15.00 sati.

(2) Priprema za rad u djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka traje 30 minuta na početku radnog vremena, nakon čega se obavljaju patronažne posjete.

(3) Nakon obavljenih patronažnih posjeta, prije završetka radnog vremena, zdravstveni radnici u djelatnosti patronažne zdravstvene zaštite podnose izvješća o posjetima voditelju i nadležnom izabranom doktoru primarne zdravstvene zaštite.

Članak 13.

Za djelatnost fizikalne terapije i djelatnost zdravstvene njege u kući početak radnog vremena određuje se u 7.00 sati, a završetak u 15.00 sati.

Članak 14.

(1) Radno vrijeme u specijalističkim ambulantama u domovima zdravlja kao i u jedinicama u kojima se obavlja fizikalna terapija i drugi oblici rehabilitacije i medicinsko-biokemijskom laboratoriju mora se organizirati sukladno članku 7. ovoga Pravilnika.

(2) Radno vrijeme u drugim djelatnostima domova zdravlja mora se organizirati tako da se prilagodi potrebama ostalih djelatnosti doma zdravlja i stanovništva.

(3) U djelatnostima iz stavka 2. ovoga članka rasporedom radnog vremena subotama treba održavati najnužniji dio aktivnosti.

Članak 15.

Radno vrijeme u specijalističkim ordinacijama privatne prakse mora se organizirati sukladno članku 7. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

(1) Ako se rad u ljekarni organizira u dvije smjene, rad u ljekarni organizira se od ponedjeljka do petka u pravilu s početkom u 7.00 sati i završetkom u 20.00 sati, a subotom od 8.00 sati i završetkom u 13.00 sati.

(2) Ako se rad u ljekarni organizira u jednoj smjeni, rad u ljekarni može se organizirati u prijepodnevnoj smjeni ili naizmjenično u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. i stavka 2. ovoga članka ljekarne mogu u skladu s potrebama stanovništva organizirati rad prema drukčijem rasporedu odnosno u duljem rasponu za vrijeme trajanja turističke sezone odnosno sezonskog ili prigodnog povećanja stanovništva ili ako ljekarničku djelatnost obavljaju u okviru poslovnog prostora s posebno određenim radnim vremenom (trgovački centri i sl.).

(4) O drukčijem rasporedu radnog vremena od onoga iz stavka 1. ovoga članka ljekarne su obvezne obavijestiti Zavod i Hrvatsku ljekarničku komoru.

Članak 17.

(1) Početak rada u bolničkim zdravstvenim ustanovama i poliklinikama radnim danom u prijepodnevnoj smjeni određuje se u 8.00 sati, a završetak u 16.00 sati.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza rad u bolničkim zdravstvenim ustanovama i poliklinikama može se organizirati tako da počinje u 7.00 sati i završava u 15.00 sati za prijepodnevnu smjenu, a za posebne potrebe rada početak radnog vremena prilagođava se potrebama organizacije rada prema načelima kontinuiranosti i dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva.

(3) Zbog dostupnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite radno aktivnom stanovništvu rad u specijalističko-konzilijarnim djelatnostima organizira se rasporedom radnog vremena na način da najmanje 20% ukupne djelatnosti, radi radnim danom do 19.00 sati.

Članak 18.

Iznimno od članka 17. ovoga Pravilnika bolnička zdravstvena ustanova može utvrditi i drukčiji raspored radnog vremena uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

Članak 19.

(1) Ravnatelj zdravstvene ustanove utvrđuje potrebu za dežurstvom i pripravnošću radnika prema mjerilima potrebe zbrinjavanja hitnih stanja u medicini, pri čemu se uzima u obzir vrsta zdravstvene ustanove, vrsta djelatnosti i raspoloživi kapaciteti zdravstvene ustanove.

(2) Podaci o broju pripravnosti po radniku kao i o broju dolazaka na rad iz pripravnosti moraju se voditi u posebnoj evidenciji na obrascu koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati razlog svakog pojedinačnog poziva na rad, ime i prezime radnika nadslužbe koji je zahtijevao pozivanje radnika na rad te vrijeme provedeno na radnom mjestu.

(4) Ravnatelj zdravstvene ustanove najkasnije u roku od 30 dana od isteka tromjesečja podnosi Upravnom vijeću izvješće o pripravnostima po radniku u prethodnom tromjesečju.

(5) Izvješće iz stavka 4. ovoga članka podnosi se na obrascu koji je tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(6) Evidencija o pripravnosti radnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba za slučaj epidemiološke, ekološke i/ili toksikološke prijetnje zdravlju stanovništva vodi se u posebnoj evidenciji na obrascu koji je tiskan u Prilogu III. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(7) Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba najkasnije u roku od 30 dana od isteka tromjesečja podnosi Upravnom vijeću izvješće o pripravnostima po radniku u prethodnom tromjesečju na obrascu koji je tiskan u Prilogu IV. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 20.

Iznimno od odredbi ovoga Pravilnika, ministar nadležan za zdravstvo može odrediti i drukčiji početak i završetak radnog vremena, kao i drukčiji raspored radnog vremena, u slučajevima izvanrednih okolnosti, katastrofa i epidemija većih razmjera, dok te okolnosti traju.

Članak 21.

(1) Obavijest o početku i završetku radnog vremena pojedinih zdravstvenih ustanova, ustrojstvenih jedinica ustanova i ambulanti/ordinacija mora biti vidljivo i čitko označena na ulaznim vratima zdravstvene ustanove, ordinacije odnosno privatne prakse.

(2) Voditelj ustrojstvene jedinice i ravnatelj zdravstvene ustanove odgovorni su za vođenje evidencije o radnom vremenu i za pridržavanje utvrđenog radnog vremena.

Članak 22.

Nepoštivanje utvrđenog radnog vremena predstavlja težu povredu obveze iz radnog odnosa zdravstvenih radnika.

Članak 23.

(1) Zdravstvene ustanove obvezne su donijeti opći akt o početku, završetku i rasporedu radnog vremena u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Ravnatelj zdravstvene ustanove obvezan je u roku od 30 dana od dana donošenja općeg akta iz stavka 1. ovoga članka pisanim aktom odrediti početak i završetak radnog vremena svakom voditelju ustrojstvene jedinice u bolničkim zdravstvenim ustanovama i poliklinikama, odnosno ravnatelj doma zdravlja svakom zdravstvenom radniku u domu zdravlja.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe (»Narodne novine«, broj 4/2014).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/45

Urbroj: 534-02-1-1/6-19-13

Zagreb, 30. listopada 2019.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

PRILOG II.

PRILOG III.

PRILOG IV.