Pravilnik o potpori za privatno skladištenje

NN 112/2019 (20.11.2019.), Pravilnik o potpori za privatno skladištenje

Ministarstvo poljoprivrede

2251

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POTPORI ZA PRIVATNO SKLADIŠTENJE

Predmet pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se provedba tržišne mjere potpore za privatno skladištenje proizvoda u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.).

Primjena propisa

Članak 2.

Tržišna mjera potpore za privatno skladištenje provodi se u skladu sa sljedećim propisima Europske unije:

– Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u nastavku: Uredba (EU) br. 1308/2013)

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1238 оd 18. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (SL L 206, 30. 7. 2016.)

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1240 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (SL L 206 30. 7. 2016.) (u nastavku: Uredba (EU) 2016/1240).

Nadležno i provedbeno tijelo

Članak 3.

(1) Nadležno tijelo za donošenje posebnih propisa na temelju odredbi delegiranih i/ili provedbenih akata donesenih u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1308/2013 je Ministarstvo poljoprivrede (u nastavku: Ministarstvo).

(2) Provedbeno tijelo za provedbu mjere iz članka 1. ovoga Pravilnika je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u nastavku: Agencija za plaćanja).

Provedba tržišne mjere

Članak 4.

(1) Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore za privatno skladištenje u skladu s odredbama delegiranih i/ili provedbenih akata donesenih na temelju članka 17. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i propisa iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) U okviru postupka iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja:

– obavještava podnositelje prijava za potporu o pokretanju postupka i načinu provedbe na svojim mrežnim stranicama

– osigurava obrasce za prijavu podnositelja prijava

– utvrđuje prihvatljivost prijava

– obavještava podnositelje o prihvatljivosti prijava

– izvješćuje Europsku komisiju o svim prihvatljivim prijavama

– sklapa ugovore s prihvatljivim korisnicima o korištenju potpore u skladu s odlukom Odbora za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda

– provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu

– sastavlja izvješće o provedenim kontrolama

– donosi odluke u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018) (u nastavku: Zakon) i dostavlja korisnicima putem pošte preporučenom pošiljkom

– isplaćuje potporu

– dostavlja Europskoj komisiji i Ministarstvu podatke o provedbe mjere iz članka 1. u skladu s člankom 66. Uredbe (EU) 2016/1240

– u slučaju utvrđenih nepravilnosti postupa u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) 2016/1240 i člankom 41. stavkom 1. podstavcima 12. i 13. Zakona.

(3) Obavijest iz stavka 2. postavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja i Ministarstva.

Završna odredba

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/108
Urbroj: 525-07/0162-19-1
Zagreb, 19. studenoga 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.