Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda

NN 118/2019 (4.12.2019.), Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

2352

Na temelju članaka 23. i 55. Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O TIJELIMA, DOKUMENTACIJI I POSTUPCIMA TRŽIŠTA GRAĐEVNIH PROIZVODA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi za odobreno tijelo i hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje, način dokazivanja sposobnosti podnositelja zahtjeva za prijavljeno odnosno odobreno tijelo te za tijela za tehničko ocjenjivanje, dokumentacija koja se prilaže uz zahtjeve, radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda u neusklađenom području, sadržaj izjave o svojstvima u neusklađenom području, način označavanja građevnih proizvoda u neusklađenom području te područja građevnih proizvoda.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na građevni proizvod odnose se i na sklop građevnih proizvoda.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na građevne proizvode obuhvaćene člankom 54. Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19).

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Uredba je Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ, Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 оd 18. veljače 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda i Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014 оd 21. veljače 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za sastavljanje izjave o svojstvima građevnih proizvoda

2. Zakon je Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19)

3. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja

4. tijelo za tržišni nadzor je Državni inspektorat

5. HTTO je hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje

6. TAB je tijelo za tehničko ocjenjivanje

7. tehnička specifikacija je usklađena tehnička specifikacija ili hrvatska tehnička specifikacija

8. tehnička ocjena je europska tehnička ocjena ili hrvatska tehnička ocjena.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju značenje određeno propisima kojima se uređuju građevni proizvodi te kojima se uređuje gradnja.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prilozi

Članak 3.

Sastavni prilozi ovoga Pravilnika su:

‒ Prilog I. – »Zahtjevi za odobrena tijela«

‒ Prilog II. – »Obrazac zahtjeva za prijavljeno tijelo«

‒ Prilog III. – »Obrazac zahtjeva za odobreno tijelo«

‒ Prilog IV. – »Korelacijska tablica za prijavljena tijela«

‒ Prilog V. – »Korelacijska tablica za odobrena tijela«

‒ Prilog VI. – »Zahtjevi za HTTO«

‒ Prilog VII. – »Obrazac zahtjeva za TAB«

‒ Prilog VIII. – »Obrazac zahtjeva za HTTO«

‒ Prilog IX. – »Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda u neusklađenom području«

‒ Prilog X. – »Predložak Izjave o svojstvima u neusklađenom području«

‒ Prilog XI. – »Oznaka »C« građevnog proizvoda u neusklađenom području«

‒ Prilog XII. – »Područja proizvoda za HTTO«

‒ Prilog XIII. – »Tablica skupine područja proizvoda koje se odnose na osposobljene i odgovorne osobe«

‒ Prilog XIV. – »Vrednovanje promjena u tehničkoj specifikaciji«.

DIO DRUGI
POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA I DONOŠENJA RJEŠENJA ZA PRIJAVLJENO I ODOBRENO TIJELO

Podnositelj zahtjeva za prijavljeno tijelo

Članak 4.

Pravna osoba podnosi Ministarstvu zahtjev za provedbu zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda u usklađenom području, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva za prijavljeno tijelo).

Podnositelj zahtjeva za odobreno tijelo

Članak 5.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik podnosi Ministarstvu zahtjev za provedbu zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda u neusklađenom području, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva za odobreno tijelo).

Zahtjev

Članak 6.

(1) Podnositelj zahtjeva za prijavljeno tijelo podnosi zahtjev iz članka 4. ovoga Pravilnika na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(2) Podnositelj zahtjeva za odobreno tijelo podnosi zahtjev iz članka 5. ovoga Pravilnika na obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mora biti ispisan čitljivo tiskanim slovima, popunjen u cijelosti i potpisan od odgovorne osobe podnositelja zahtjeva za prijavljeno odnosno odobreno tijelo.

(4) Zahtjevu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prilaže se:

1. dokument koji izdaje nacionalno akreditacijsko tijelo kojim se potvrđuje da je utvrđena osposobljenost imenovanih osoba za provedbu zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, prema zahtjevima odgovarajuće tehničke specifikacije odnosno norme za ispitivanje

2. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi tijelo moglo učiniti naručitelju ili drugim osobama u provedbi zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda i

3. dokaz o podmirenim troškovima postupka donošenja rješenja.

(5) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja podnositelj zahtjeva za prijavljeno odnosno odobreno tijelo dužan je na traženje Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze, te omogućiti uvid u tehničku opremu i lokacije na kojima se obavljaju poslovi.

(6) Troškove postupka iz stavka 4. podstavka 3. ovoga članka određuje ministar posebnom odlukom.

Rješenje o ispunjavanju zahtjeva za prijavljeno tijelo

Članak 7.

(1) Prijavljeno tijelo mora ispunjavati zahtjeve iz članka 43. Uredbe i članaka 14., 15., 16., 17., 18. i 19. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: zahtjevi za prijavljeno tijelo).

(2) Nakon zaprimanja zahtjeva iz članka 4. ovoga Pravilnika Ministarstvo provjerava ispunjavanje zahtjeva za prijavljeno tijelo te donosi rješenje, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

Rješenje o ispunjavanju zahtjeva za odobreno tijelo

Članak 8.

(1) Odobreno tijelo mora ispunjavati zahtjeve iz članaka 14., 15., 16., 17., 18. i 19. te Priloga I. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: zahtjevi za odobreno tijelo).

(2) Nakon zaprimanja zahtjeva iz članka 5. ovoga Pravilnika Ministarstvo provjerava ispunjavanje zahtjeva za odobreno tijelo te donosi rješenje, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

Ukidanje rješenja

Članak 9.

(1) Rješenja iz članka 7. i 8. ovoga Pravilnika će se ukinuti ako prijavljeno odnosno odobreno tijelo više ne ispunjava propisane zahtjeve na temelju kojih su ista rješenja donesena.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka prijavljeno odnosno odobreno tijelo o nastaloj situaciji pisanim putem obavještava proizvođače kod kojih je provodilo zadaće treće strane i tijelo za tržišni nadzor, u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o ukidanju.

Vrednovanje promjene u tehničkoj specifikaciji

Članak 10.

(1) U slučaju promjene u tehničkoj specifikaciji, odgovorna osoba prijavljenog odnosno odobrenog tijela koje ima rješenje za provođenje zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava prema toj tehničkoj specifikaciji, na temelju provedenoga vrednovanja u skladu s obrascem iz Priloga XIV. ovoga Pravilnika, pisano izjavljuje utječe li promjena u tehničkoj specifikaciji na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda i/ili izdavanja certifikata u smislu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu.

(2) Prijavljeno odnosno odobreno tijelo dostavlja Ministarstvu pisanu izjavu i popunjen obrazac vrednovanja promjena u tehničkoj specifikaciji najkasnije 3 mjeseca po objavi tehničke specifikacije u glasilu hrvatskog nacionalnog normirnog tijela.

(3) Ako je prijavljeno odnosno odobreno tijelo pisano izjavilo da je temeljem provedenog vrednovanja promjena takva da ne utječe na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda i/ili izdavanja certifikata u smislu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, rješenje iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi.

(4) Ako je prijavljeno odnosno odobreno tijelo pisano izjavilo da je temeljem provedenog vrednovanja promjena takva da utječe na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda i/ili izdavanja certifikata u smislu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, tada prijavljeno odnosno odobreno tijelo podnosi zahtjev za provođenje zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda prema novoj tehničkoj specifikaciji.

(5) Zahtjev iz stavka 4. ovoga članka prijavljeno odnosno odobreno tijelo podnosi najkasnije 3 mjeseca prije završetka razdoblja istodobnog postojanja nove tehničke specifikacije.

(6) Ako prijavljeno odnosno odobreno tijelo u roku iz stavaka 2. ovoga članka ne dostavi pisanu izjavu, Ministarstvo će po službenoj dužnosti provesti provjeru ispunjavanja propisanih zahtjeva za prijavljeno odnosno odobreno tijelo.

(7) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka prijavljeno odnosno odobreno tijelo koje je dokazalo svoju sposobnost na način propisan člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika, mora nakon prvog redovnog nadzora nacionalnog akreditacijskog tijela, a najkasnije u roku od 14 mjeseci dostaviti dokument kojim nacionalno akreditacijsko tijelo potvrđuje njegovu osposobljenost prema tehničkoj specifikaciji za koju je u provedenom vrednovanju ocijenjeno da ne utječe na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda i/ili izdavanja certifikata u smislu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu.

(8) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka tijelo koje je dokazalo svoju sposobnost na način propisan člankom 14. stavkom 3. ovoga Pravilnika mora u roku od tri mjeseca dostaviti dokument kojim nacionalno akreditacijsko tijelo potvrđuje njegovu osposobljenost prema tehničkoj specifikaciji za koju je u provedenom vrednovanju ocijenjeno da ne utječe na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda i/ili izdavanja certifikata u smislu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu.

Izmjena rješenja

Članak 11.

(1) Rješenja iz članaka 7. i 8. ovoga Pravilnika mogu se na zahtjev prijavljenog odnosno odobrenog tijela izmijeniti u dijelu koji se odnosi na odgovornu osobu.

(2) Na postupak izmjene rješenja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona i ovoga Pravilnika kojima je uređeno donošenje rješenja.

Izreka rješenja

Članak 12.

(1) Izreka rješenja iz članka 7. ovoga Pravilnika, obavezno sadrži:

1. tvrtku, sjedište i osobni identifikacijski broj (OIB) tvrtke po čijem zahtjevu se donosi rješenje

2. radnje u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda ili skupine građevnih proizvoda za koje se rješenje donosi

3. naziv građevnog ili građevnih proizvoda iz istog područja proizvoda

4. namjeravanu uporabu građevnog proizvoda

5. sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava za građevni proizvod

6. tehničku specifikaciju za građevni proizvod sadržanu u posebnom tehničkom propisu i/ili norme ispitivanja na koje tehnička specifikacija upućuje

7. ime i prezime osobe odgovorne za izdavanje certifikata, odnosno za provođenje pojedine radnje u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda ili skupine građevnih proizvoda za koje se rješenje donosi

8. obvezu trajnog ispunjavanja propisanih zahtjeva za donošenje rješenja

9. obvezu obavljanja radnji za koje je rješenje doneseno u skladu s važećim propisima i pravilima struke i

10. obvezu izvješćivanja Ministarstva u roku propisanom Zakonom, a u slučaju prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih je rješenje doneseno odmah bez poziva i odgađanja.

(2) Izreka rješenja iz članka 8. ovoga Pravilnika uz podatke iz stavka 1. ovoga članka sadrži i identifikacijski broj odobrenog tijela.

DIO TREĆI
DOKAZIVANJE ISPUNJAVANJA ZAHTJEVA ZA PRIJAVLJENO I ODOBRENO TIJELO

Utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za prijavljeno i odobreno tijelo

Članak 13.

(1) Nacionalno akreditacijsko tijelo utvrđuje ispunjavanje zahtjeva za prijavljeno tijelo u skladu s određenom normom iz članka 14. ovoga Pravilnika i s korelacijskom tablicom iz Priloga IV. ovoga Pravilnika te izdaje potvrdu o akreditaciji i dokument kojim se potvrđuje da je utvrđena osposobljenost imenovanih osoba za provedbu zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, prema zahtjevima odgovarajuće tehničke specifikacije odnosno norme za ispitivanje.

(2) Nacionalno akreditacijsko tijelo utvrđuje ispunjavanje zahtjeva za odobreno tijela u skladu s određenom normom iz članka 14. ovoga Pravilnika i s korelacijskom tablicom iz Priloga V. ovoga Pravilnika te izdaje potvrdu o akreditaciji i dokument kojim se potvrđuje da je utvrđena osposobljenost imenovanih osoba za provedbu zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, prema zahtjevima odgovarajuće tehničke specifikacije odnosno norme za ispitivanje.

(3) Službenik Ministarstva koji postupa po zahtjevu iz članka 4. odnosno 5. ovoga Pravilnika može na zahtjev Ministarstva prisustvovati kao promatrač u postupku akreditacije kojeg provodi nacionalno akreditacijsko tijelo.

(4) Ako nacionalno akreditacijsko tijelo u redovitoj ili izvanrednoj provjeri utvrdi da prijavljeno odnosno odobreno tijelo ne ispunjava zahtjeve za prijavljeno odnosno odobreno tijelo, o tome će bez odgode obavijestiti Ministarstvo.

Dokazivanje ispunjavanja zahtjeva za prijavljeno i odobreno tijelo

Članak 14.

(1) Potvrdom o akreditaciji dokazuje se osposobljenost prijavljenog odnosno odobrenog tijela prema zahtjevima uređenima određenim hrvatskim normama, i to na način da:

1. tijelo za certificiranje proizvoda za radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava prema Sustavu 1+ i Sustavu 1 mora biti osposobljeno prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013 u skladu s odgovarajućom tablicom iz Priloga IV odnosno Priloga V. ovoga Pravilnika, s područjem akreditacije za certificiranje građevnih proizvoda prema uređenima tehničkim specifikacijama sadržanim u posebnim tehničkim propisima te dodatno prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili HRN EN ISO/IEC 17025:2017 najmanje za jednu ispitnu metodu kojom se ispituju svojstva i bitne značajke građevnog proizvoda, i to za jedan građevni proizvod iz područja proizvoda navedenoga u Tablici 1. iz Priloga IV. Uredbe, odnosno tablici iz Priloga XII. ovoga Pravilnika u koje područje pripadaju građevni proizvodi.

2. tijelo za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje za radnje izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje prema Sustavu 2+ mora biti osposobljeno prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013 u skladu s odgovarajućom tablicom iz Priloga IV odnosno Priloga V. ovoga Pravilnika, s područjem akreditacije za certificiranje građevnih proizvoda prema tehničkim specifikacijama sadržanim u posebnim tehničkim propisima.

3. laboratorij za radnje ocjenjivanja svojstava građevnog proizvoda prema Sustavu 3 mora biti osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili HRN EN ISO/IEC 17025:2017 u skladu s odgovarajućom tablicom iz Priloga IV odnosno Priloga V. ovoga Pravilnika, s područjem akreditacije koje sadrži norme za ispitivanja kojima se ispituju svojstva i bitne značajke građevnih proizvoda na koje upućuje tehnička specifikacija sadržana u posebnom tehničkom propisu i to najmanje za jednu ispitnu metodu kojom se ispituju svojstva i bitne značajke građevnog proizvoda.

(2) Laboratorij za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, apsorpciju buke odnosno emisija opasnih tvari, dokazuje ispunjavanje zahtjeva za prijavljeno odnosno odobreno tijelo potvrdom o akreditaciji o osposobljenosti prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili HRN EN ISO/IEC 17025:2017 u skladu s odgovarajućom tablicom iz Priloga IV odnosno Priloga V. ovoga Pravilnika, s područjem akreditacije koje sadrži norme za ispitivanja kojima se ispituju svojstva i bitne značajke građevnih proizvoda glede reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, apsorpciju buke odnosno emisija opasnih tvari, neovisno o tome koji je građevni proizvod u pitanju.

(3) Ako područje akreditacije iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka sadrži tehničke specifikacije sadržane u posebnim tehničkim propisima bez godine izdanja, tada se zahtjevu obavezno prilaže popis tehničkih specifikacija građevnih proizvoda s godinom izdanja.

(4) Podnositelj zahtjeva dokazao je ispunjavanje zahtjeva za prijavljeno odnosno odobreno tijelo, ako popis tehničkih specifikacija građevnih proizvoda s godinom izdanja sadržan u popisu iz stavka 3. ovoga članka, odgovara tehničkim specifikacijama za građevne proizvode sadržanim u posebnim tehničkim propisima.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka prijavljeno odnosno odobreno tijelo obvezno je omogućiti javno dostupnim popis ažuriranih tehničkih specifikacija s godinom izdanja po kojima je za to tijelo akreditacija provedena.

Dokazivanje osposobljenosti osoblja

Članak 15.

(1) Podnositelj zahtjeva za prijavljeno tijelo dokazuje ispunjavanje zahtjeva za osoblje iz članka 43. stavka 6. podstavka a) i stavka 7. Uredbe dokumentom koji izdaje nacionalno akreditacijsko tijelo kojim se potvrđuje da je utvrđena osposobljenost imenovanih osoba za provedbu zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, prema zahtjevima odgovarajuće tehničke specifikacije odnosno norme za ispitivanje za građevni proizvod koji je u pitanju.

(2) Podnositelj zahtjeva za odobreno tijelo dokazuje ispunjavanje zahtjeva za osoblje iz točke 8. podtočke a) i točke 10. Priloga I. ovoga Pravilnika dokumentom koji izdaje nacionalno akreditacijsko tijelo kojim se potvrđuje da je utvrđena osposobljenost imenovanih osoba za provedbu zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, prema zahtjevima odgovarajuće tehničke specifikacije odnosno norme za ispitivanje za građevni proizvod koji je u pitanju.

(3) Zahtjevi iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka smatraju se ispunjenima ako podnositelj zahtjeva za prijavljeno odnosno odobreno tijelo ima zaposlenu osobu osposobljenu glede građevnog proizvoda iz skupine područja proizvoda određenoj slovčanom oznakom iz stupca 1. tablice iz Priloga XIII. ovoga Pravilnika kojoj pripada proizvod za koji se podnosi zahtjev, za svaku radnju propisanu u pojedinom sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, a prema namjeravanoj uporabi građevnog proizvoda koji je u pitanju.

(4) Osobom iz stavka 3. ovoga članka smatra se osoba koja ima ukupno najmanje tri godine radnog staža na sljedećim poslovima, od čega najmanje dvije godine radnog staža na jednom od tih poslova:

1. osmišljavanja i/ili proizvodnje građevnih proizvoda iz skupine područja proizvoda u koju skupinu područja pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje

2. ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava iz skupine područja proizvoda u koju skupinu područja pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje

3. projektiranja i/ili stručnog nadzora i/ili građenja građevina u strukovnom području u kojem se za građenje upotrebljavaju građevni proizvodi iz skupine područja proizvoda u koju skupinu područja pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje ili

4. normativnim i/ili stručno-analitičkim poslovima graditeljstva vezanim za građevne proizvode.

(5) U slučaju laboratorija za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, akustična svojstva odnosno emisije opasnih tvari, uvjeti iz stavka 4. podstavaka 1. i 2. ovoga članka odnose se na znanja i iskustva u vezi s bitnim značajkama, neovisno o skupini područja proizvoda, odnosno građevnom proizvodu za koji se osoba imenuje.

(6) Osoba iz stavka 4. ovoga članka mora imati položen stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva prema posebnom propisu kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.

(7) Podnositelj zahtjeva za prijavljeno odnosno odobreno tijelo imenuje jednu ili više osoba iz stavka 4. ovoga članka kao odgovornu osobu za provedbu radnji iz članka 14. ovoga Pravilnika, i to za određeni građevni proizvod, odnosno skupinu područja građevnih proizvoda.

(8) Osposobljenost odgovornih osoba iz stavka 7. ovoga članka se utvrđuje u postupku akreditacije na temelju ocjene osposobljenosti prema zahtjevima norma HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili HRN EN ISO/IEC 17025:2017 i/ili HRN EN ISO/IEC 17065:2013, za određenu tehničku specifikaciju odnosno normu za ispitivanje te dokaza iz članka 16. ovoga Pravilnika.

Dokazi o osposobljenosti odgovorne osobe

Članak 16.

Dokazom o osposobljenosti odgovorne osobe smatra se osobito:

1. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova graditeljstva prema posebnom propisu kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje

2. izjava odgovorne osobe za provedbu radnji iz članka 14. ovoga Pravilnika o stečenom radnom iskustvu na poslovima iz članka 15. ovoga Pravilnika i vremenska razdoblja u kojima je odgovorna osoba obavljala navedene poslove, na kojoj je potpis odgovorne osobe i

3. elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Odgovorna osoba

Članak 17.

(1) Odgovorna osoba iz članka 15. stavka 7. ovoga Pravilnika osobito odgovara za:

1. preuzimanje provedbe radnji iz članka 14. ovoga Pravilnika, u pogledu odgovarajuće stručne osposobljenosti osoba koje sudjeluju u tom postupku, te odgovarajuće opremljenosti tijela u pogledu opreme potrebne za obavljanje tih radnji

2. provedbu radnji iz članka 14. ovoga Pravilnika, u skladu s važećim propisima i

3. osiguranje neovisnosti obavljanja radnji iz članka 14. ovoga Pravilnika, u odnosu na gospodarske subjekte.

(2) U donošenju odluka u obavljanju radnji iz stavka 1. ovoga članka odgovornoj osobi mora se statutom podnositelja zahtjeva za prijavljeno odnosno odobreno tijelo ili drugim općim aktom osigurati samostalnost i neovisnost od uprave podnositelja zahtjeva.

(3) Provedba radnji iz članka 14. ovoga Pravilnika za koje tijelo nije prijavljeno odnosno odobreno, te izdavanje dokumenata o tome protivno propisima, predstavlja težu povredu radne obveze odgovorne osobe.

(4) Stavak 3. ovoga članka ne primjenjuju se za slučaj kada su radnje iz članka 14. ovoga Pravilnika provedene u postupku provjere osposobljenosti od strane nacionalnog akreditacijskog tijela.

Osoblje

Članak 18.

(1) Osoblje prijavljenog odnosno odobrenog tijela koje provodi radnje iz članka 14. ovoga Pravilnika odgovorno je za radnje koje obavljaju s tim u vezi, i to naročito u pogledu uporabe uređaja i opreme, primjene odgovarajućih tehničkih znanja, te točnosti, istinitosti i ažurnosti u obavljanju tih poslova.

(2) Postupanje protivno važećim propisima te neprimjenjivanje odgovarajućeg tehničkog znanja u obavljanju radnji iz stavka 1. ovoga članka predstavlja težu povredu radne obveze.

Teže povrede radne obveze

Članak 19.

(1) Teže povrede radne obveze iz članka 17. stavka 3. i članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika i druge povrede radne obaveze, s odgovarajućim stegovnim mjerama moraju biti određene statutom ili drugim općim aktom prijavljenog odnosno odobrenog tijela.

(2) Prijavljeno odnosno odobreno tijelo dužno je osigurati da podugovaratelji ili ovisna poduzeća i njihovi zaposlenici koje uključi u provedbu pojedinih radnji ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda ispunjavaju zahtjeve za prijavljeno odnosno odobreno tijelo i poštuju obveze propisane člancima 17. i 18. ovoga Pravilnika.

(3) Odgovorna osoba prijavljenog odnosno odobrenog tijela odgovara za podugovaratelje ili ovisna poduzeća i njihove zaposlenike koje uključi u provedbu pojedinih radnji ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda.

(4) Ispunjavanje obveza iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka utvrđuju se u postupku akreditacije na temelju statuta ili drugog općeg akta iz stavka 1. ovoga članka.

DIO ČETVRTI
POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA I DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU TAB-om I HTTO-om

Podnositelj zahtjeva za TAB

Članak 20.

Pravna osoba podnosi Ministarstvu zahtjev za imenovanje ­TAB-om i provedbu ocjenjivanja i izdavanja europske tehničke ocjene za jedno ili više područja proizvoda iz Tablice 1. Priloga IV. Uredbe, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva za TAB).

Podnositelj zahtjeva za HTTO

Članak 21.

Pravna osoba podnosi Ministarstvu zahtjev za imenovanje HTTO-om i provedbu ocjenjivanja i izdavanja hrvatske tehničke ocjene za jedno ili više područja proizvoda iz Priloga XII. ovoga Pravilnika, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva za HTTO).

Zahtjev

Članak 22.

(1) Podnositelj zahtjeva za TAB podnosi zahtjev iz članka 20. ovoga Pravilnika na obrascu iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.

(2) Podnositelj zahtjeva za HTTO podnosi zahtjev iz članka 21. ovoga Pravilnika na obrascu iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mora biti ispisan čitljivo tiskanim slovima, popunjen u cijelosti i potpisan po odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva za TAB odnosno HTTO.

(4) Zahtjevu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prilaže se:

1. odluka o imenovanju odbora

2. dokazi za osobe sa stručnim znanjem koje mogu biti imenovane kao odgovorne osobe i

3. dokaz o podmirenim troškovima postupka donošenja rješenja.

(5) U slučaju kada je podnositelj zahtjeva za TAB ujedno i prijavljeno tijelo, zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se dokaz načina na koji je osigurana neovisnost TAB-a i prijavljenog tijela s organizacijskom strukturom tvrtke (organigram) potpisan po odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva za TAB.

(6) U slučaju kada je podnositelj zahtjeva za HTTO ujedno i odobreno tijelo, zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka prilaže se dokaz načina na koji je osigurana neovisnost HTTO-a i odobrenog tijela s organizacijskom strukturom tvrtke (organigram) potpisan po odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva za HTTO.

(7) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja podnositelj zahtjeva za TAB odnosno HTTO dužan je na traženje Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze, te omogućiti uvid u tehničku opremu i lokacije na kojima se obavljaju poslovi.

(8) U svrhu dostavljanja Europskoj komisiji i drugim državama članicama podataka sukladno članku 29. stavku 1. podstavku 2. Uredbe Ministarstvo može po potrebi tražiti dostavljanje dokumenta iz stavka 4. i 5. ovoga članka na drugom službenom jeziku Europske unije.

(9) Troškove postupka iz stavka 4. podstavka 3. ovoga članka određuje ministar posebnom odlukom.

Rješenje o imenovanju TAB-om

Članak 23.

(1) TAB mora ispunjavati zahtjeve iz Tablice 2. Priloga IV. Uredbe te članaka 29., 31. 32., 33., 34., 35. i 36. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: zahtjevi za TAB).

(2) Nakon zaprimanja zahtjeva iz članka 20. ovoga Pravilnika Ministarstvo provjerava ispunjavanje zahtjeva za TAB te donosi rješenje o ispunjavanju propisanih zahtjeva i imenovanju TAB-om, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(3) Podnositelj zahtjeva za TAB kojem je doneseno rješenje iz stavka 2. ovoga članka nakon dostave Europskoj komisiji i drugim državama članicama podataka, sukladno članku 29. stavku 1. podstavku 2. Uredbe, smatra se imenovanim TAB-om.

Rješenje o imenovanju HTTO-om

Članak 24.

(1) HTTO mora ispunjavati zahtjeve iz Priloga VI. te članaka 30., 31., 32., 33., 34., 35. i 36. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: zahtjevi za HTTO).

(2) Nakon zaprimanja zahtjeva iz članka 21. ovoga Pravilnika Ministarstvo provjerava ispunjavanje zahtjeva za HTTO te donosi rješenje o ispunjavanju propisanih zahtjeva i imenovanju HTTO-om, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(3) Podnositelj zahtjeva za HTTO kojem je doneseno rješenje iz stavka 2. ovoga članka smatra se imenovanim HTTO-om.

Važenje rješenja

Članak 25.

Rješenja iz članaka 23. i 24. ovoga Pravilnika važe do prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih je rješenje doneseno.

Izmjena rješenja

Članak 26.

(1) Rješenja iz članaka 23. i 24. ovoga Pravilnika mogu se, na zahtjev TAB-a odnosno HTTO-a, izmijeniti u dijelu koji se odnosi na odgovornu osobu.

(2) Na postupak izmjene rješenja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona i ovoga Pravilnika kojima je uređeno donošenje rješenja.

Izreka rješenja

Članak 27.

(1) Izreka rješenja iz članka 23. ovoga Pravilnika obavezno sadrži:

1. tvrtku, sjedište i identifikacijski broj (OIB) tvrtke po čijem zahtjevu se donosi rješenje

2. ime i prezime osoba koje mogu biti imenovane za odgovorne osobe

3. područje proizvoda iz Tablice 1. Priloga IV. Uredbe za koje se donosi rješenje o imenovanju

4. obvezu o trajnom ispunjavanju propisanih zahtjeva za donošenje rješenja

5. obvezu obavljanja radnji za koje je rješenje doneseno u skladu s važećim propisima i pravilima struke i

6. obvezu izvješćivanja Ministarstva u roku propisanom Zakonom, a u slučaju prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih je rješenje doneseno odmah bez poziva i odgađanja.

(2) Izreka rješenja iz članka 24. ovoga Pravilnika obavezno sadrži:

1. tvrtku, sjedište i identifikacijski broj (OIB) tvrtke po čijem zahtjevu se donosi rješenje

2. ime i prezime osoba koje mogu biti imenovane za odgovorne osobe

3. područje proizvoda iz Priloga XII. ovoga Pravilnika

4. obvezu o trajnom ispunjavanju propisanih zahtjeva za donošenje rješenja

5. obvezu obavljanja radnji za koje je rješenje doneseno u skladu s važećim propisima i pravilima struke i

6. obvezu izvješćivanja Ministarstva u roku propisanom Zakonom, a u slučaju prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih je rješenje doneseno odmah bez poziva i odgađanja.

DIO PETI
DOKAZIVANJE ISPUNJAVANJA ZAHTJEVA ZA TAB I HTTO

Utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za TAB i HTTO

Članak 28.

(1) Nacionalno akreditacijsko tijelo utvrđuje ispunjavanje zahtjeva za TAB iz članka 29. stavka 1. podstavka 5. ovoga Pravilnika te izdaje potvrdu o akreditaciji.

(2) Nacionalno akreditacijsko tijelo utvrđuje ispunjavanje zahtjeva za HTTO iz članka 30. stavka 1. podstavka 5. ovoga Pravilnika te izdaje potvrdu o akreditaciji.

(3) Službenik Ministarstva koji postupa po zahtjevu iz članka 20. odnosno članka 21. ovoga Pravilnika može na zahtjev Ministarstva prisustvovati kao promatrač u postupku akreditacije kojeg provodi nacionalno akreditacijsko tijelo.

(4) Ako nacionalno akreditacijsko tijelo u redovitoj ili izvanrednoj provjeri utvrdi da TAB odnosno HTTO ne ispunjava zahtjeve iz stavka 1. odnosno 2. ovoga članka, o tome će bez odgode obavijestiti Ministarstvo.

Dokazivanje ispunjavanja zahtjeva za TAB

Članak 29.

(1) Podnositelj zahtjeva za TAB dokazuje ispunjavanje zahtjeva za TAB ako za zahtjeve iz Tablice 2. Uredbe iz:

1. točke 1., 2. i 3., podtočke (a), (b), (c), (d) i (f), za svako područje proizvoda za koje se imenuje TAB, zapošljava najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete iz članka 31. stavka 2. točke 3. ili točke 4. ovoga Pravilnika

2. točke 1., 2. i 3., podtočke (e), za svako područje proizvoda za koje se imenuje TAB, zapošljava najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete iz članka 31. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika

3. točke 4., za svako područje proizvoda za koje se imenuje TAB, zapošljava najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete iz članka 31. stavka 2. točke 1. ili točke 2. ovoga Pravilnika

4. točke 5., posjeduje ili ima ugovorena sredstva i opremu za ispitivanja primjenjivu na više od jednog građevnog proizvoda iz područja proizvoda za koje se imenuje TAB i

5. točke 6., ispunjava zahtjeve iz norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili HRN EN ISO/IEC 17025:2017 ili HRN EN ISO/IEC 17065:2013 i to u okviru ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ili izdavanja certifikata o stalnosti svojstava najmanje jednog građevnog proizvoda iz područja proizvoda za koje se imenuje TAB, a što se dokazuje potvrdom o akreditaciji izdanom od strane nacionalnog akreditacijskog tijela.

(2) Ukupan broj osoba iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka može se smanjiti ako zaposlena osoba TAB-a ispunjava više uvjeta ili sve uvjete iz članka 31. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Dopušteno je dokazivati da jedna osoba iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ispunjava uvjete navedene u članku 31. stavku 2. ovoga Pravilnika i za više područja proizvoda.

Dokazivanje ispunjavanja zahtjeva za HTTO

Članak 30.

(1) Podnositelj zahtjeva za HTTO dokazuje ispunjavanje zahtjeva za HTTO ako za zahtjeve iz Priloga VI. ovoga Pravilnika iz:

1. točke 1., 2. i 3., podtočake (a), (b), (c), (d) i (f), za svako područje proizvoda za koje se imenuje HTTO, zapošljava najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete iz članka 31. stavka 2. točke 3. ili točke 4. ovoga Pravilnika

2. točke 1., 2. i 3., podtočke (e), za svako područje proizvoda za koje se imenuje HTTO, zapošljava najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete iz članka 31. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika

3. točke 4., za svako područje proizvoda za koje se imenuje HTTO, zapošljava najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete iz članka 31. stavka 2. točke 1. ili točke 2. ovoga Pravilnika

4. točke 5., posjeduje ili ima ugovorena sredstva i opremu za ispitivanja primjenjivu na više od jednog građevnog proizvoda iz područja proizvoda za koje se imenuje HTTO i

5. točke 6., ispunjava zahtjeve iz norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili HRN EN ISO/IEC 17025:2017 ili HRN EN ISO/IEC 17065:2013 i to u okviru ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ili izdavanja certifikata o stalnosti svojstava najmanje jednog građevnog proizvoda iz područja proizvoda za koje se imenuje HTTO, a što se dokazuje potvrdom o akreditaciji izdanom od strane nacionalnog akreditacijskog tijela.

(2) Ukupan broj osoba iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka može se smanjiti ako zaposlena osoba HTTO-a ispunjava više uvjeta ili sve uvjete navedene u članku 31. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(3) Dopušteno je dokazivati da jedna osoba iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ispunjava uvjete iz članka 31. stavka 2. ovoga Pravilnika i za više područja proizvoda.

Uvjeti za osobe

Članak 31.

(1) Za donošenje tehničke ocjene imenuje se odgovorna osoba koja je zaposlenik podnositelja zahtjeva za TAB odnosno HTTO te koja je osposobljena za područje proizvoda za koje je imenovana.

(2) Osobom iz stavka 1. ovoga članka smatra se osoba koja ima ukupno najmanje osam godina radnog staža na sljedećim poslovima od čega najmanje četiri godine radnog staža na jednom od tih poslova:

1. osmišljavanja i/ili proizvodnje građevnih proizvoda iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje

2. ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje

3. projektiranja i/ili građenja građevina u strukovnom području u kojem se za građenje rabe građevni proizvodi iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje ili

4. normativnim i/ili stručno-analitičkim poslovima graditeljstva vezanim za građevne proizvode.

(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka mora imati položeni stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva prema posebnom propisu kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.

Dokazi o osposobljenosti odgovorne osobe

Članak 32.

Dokazom o osposobljenosti odgovorne osobe smatra se osobito:

1. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova graditeljstva prema posebnom propisu kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje

2. diploma, svjedodžba ili drugi akt iz kojeg je razvidan stupanj obrazovanja i stečeno zvanje

3. izjava odgovorne osobe za provedbu radnji iz članka 33. stavka 1. ovoga Pravilnika o stečenom radnom iskustvu na poslovima iz članka 31. ovoga Pravilnika i vremenska razdoblja u kojem je odgovorna osoba obavljala navedene poslove, na kojoj je potpis odgovorne osobe i

4. elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Odgovorna osoba

Članak 33.

(1) Odgovorna osoba iz članka 31. stavka 1. ovoga Pravilnika odgovara za:

1. preuzimanje poslova pripreme i donošenja tehničke ocjene

2. preuzimanje i postupanja s prijedlogom za tehničku ocjenu

3. pregled i ocjenjivanje tehničke dokumentacije građevnog proizvoda

4. pregled tvornice i procesa proizvodnje građevnog proizvoda

5. određivanje svojstava građevnog proizvoda za namjeravanu uporabu u dogovoru s podnositeljem zahtjeva

6. određivanje programa ispitivanja uporabljivosti građevnog proizvoda na temelju čega se određuju svojstva građevnog proizvoda za namjeravanu uporabu

7. ocjenjivanje prihvatljivosti dobivenih rezultata ispitivanja i/ili proračuna

8. razvoj radnog programa za pripremu i donošenje tehničke ocjene

9. provođenje ispitivanja i/ili proračuna

10. vrednovanje rezultata provjere zahtijevanih svojstava građevnog proizvoda za namjeravanu uporabu

11. sadržaj dokumenta tehničke ocjene

12. izdavanje tehničke ocjene i

13. osiguranje neovisnosti pri donošenju tehničke ocjene.

(2) U donošenju odluka u obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka odgovornoj osobi mora se statutom podnositelja zahtjeva za TAB odnosno HTTO ili drugim općim aktom osigurati samostalnost i neovisnost od uprave podnositelja zahtjeva.

(3) Samostalnost i neovisnost odgovornih osoba iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u postupku provjere ispunjavanja zahtjeva za TAB odnosno HTTO na temelju statuta ili drugog općeg akta iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Izdavanje tehničke ocjene za područje proizvoda za koje TAB odnosno HTTO nije imenovan te izdavanje dokumenta o tome protivno propisima, predstavlja težu povredu radne obveze odgovorne osobe.

Zaposlenici

Članak 34.

(1) Osoblje TAB-a odnosno HTTO-a koje provodi radnje u postupku pripreme i izdavanja europske tehničke ocjene odnosno hrvatske tehničke ocjene, odgovorno je za radnje koje obavljaju s tim u vezi, i to naročito u pogledu uporabe uređaja i opreme, primjene odgovarajućih tehničkih znanja, te točnosti, istinitosti i ažurnosti u obavljanju tih poslova.

(2) Postupanje protivno važećim propisima te neprimjenjivanje odgovarajućeg tehničkog znanja u obavljanju radnji iz stavka 1. ovoga članka predstavlja težu povredu radne obveze.

Teže povrede radne obveze

Članak 35.

(1) Teže povrede radne obveze iz članka 33. stavka 4. i članka 34. stavka 2. ovoga Pravilnika i druge povrede radne obaveze, s odgovarajućim stegovnim mjerama moraju biti određene statutom ili drugim općim aktom TAB-a odnosno HTTO-a.

(2) TAB odnosno HTTO je dužan osigurati da proizvođač i njegovi zaposlenici koje uključi u provedbu pojedinih radnji u izdavanju tehničke ocjene ispunjavaju zahtjeve za TAB odnosno zahtjeve za HTTO i poštuju obveze propisane člancima 33. i 34. ovoga Pravilnika.

(3) Odgovorna osoba TAB-a odnosno HTTO-a odgovara za proizvođača i njegove zaposlenike koje uključi u provedbu pojedinih radnji u izdavanju tehničke ocjene.

(4) Ispunjavanje obveza iz stavaka 2. i 3. ovoga članka utvrđuju se u postupku akreditacije na temelju statuta ili drugog općeg akta iz stavka 1. ovoga članka.

Interno tijelo

Članak 36.

(1) TAB odnosno HTTO dužan je radi osiguranja ravnoteže interesa osnovati interno tijelo zaduženo za nadzor nad obavljanjem poslova izdavanja tehničke ocjene (u daljnjem tekstu: odbor).

(2) U odbor iz stavka 1. ovoga članka se imenuju predstavnici Ministarstva i drugih tijela državne uprave ovisno o području proizvoda za koje je TAB odnosno HTTO imenovan, Hrvatske gospodarske komore i/ili interesnih skupina proizvođača ovisno o području proizvoda za koje je TAB odnosno HTTO imenovan i udruga za zaštitu potrošača registriranih po posebnom zakonu kojim se uređuju udruge.

(3) Tijela državne uprave i interesne skupine proizvođača čiji se predstavnici imenuju u odbor iz stavka 1. ovoga članka moraju biti navedeni u općem aktu TAB-a odnosno HTTO-a.

DIO ŠESTI
IZJAVA O SVOJSTVIMA, »C« OZNAKA I SUSTAVI OCJENJIVANJA I PROVJERE STALNOSTI SVOJSTAVA GRAĐEVNIH PROIZVODA U NEUSKLAĐENOM PODRUČJU

Izjava o svojstvima u neusklađenom području

Članak 37.

(1) Izjava o svojstvima bitnih značajki građevnog proizvoda u neusklađenom području (u daljnjem tekstu: izjava o svojstvima) obavezno sadrži podatke i sastavlja se po predlošku iz Priloga X. ovoga Pravilnika.

(2) Broj izjave o svojstvima sastoji se od:

1. osobnog identifikacijskog broja (OIB) osobe koja sastavlja izjavu o svojstvima

2. kratice »ZGP« i

3. brojčane, slovne ili kombinirane oznake koja osigurava jedinstvenost oznake izjave o svojstvima (npr. rednog broja izjave u godini sastavljanja, oblika VVVV), pri čemu se svi dijelovi identifikacijske oznake ispisuju kao niz oblika: OIB – ZGP – VVVV.

(3) Iznimno od stavka 2. podstavka 1. ovoga članka ukoliko osoba koja sastavlja izjavu o svojstvima nema osobni identifikacijski broj, tada se umjesto osobnog identifikacijskog broja upisuje »00000000000«.

Promjene u proizvodnji, tehničkim specifikacijama i naziva građevnog proizvoda

Članak 38.

(1) Certifikat o stalnosti svojstava građevnog proizvoda, certifikat o kontroli tvorničke proizvodnje, izvještaj o ispitivanju i izjava o svojstvima važe do:

1. promjene u proizvodnji građevnog proizvoda kojom se utječe na svojstva građevnog proizvoda i/ili

2. promjene u tehničkim specifikacijama u skladu s kojima su izdane, ako su promjene takve da to utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

(2) U slučaju promjene u proizvodnji građevnog proizvoda kojom se ne utječe na svojstva građevnog proizvoda (npr. uporabom druge sirovine od one za koju su provedene radnje ocjenjivanja sukladnosti, ali koja sirovina ima svojstva unutar granica uređenih tehničkom specifikacijom za taj proizvod), ne izdaje se nova izjava o svojstvima.

(3) U slučaju promjene naziva građevnog proizvoda mora se izdati nova izjava o svojstvima, a nove radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava za taj građevni proizvod moraju se provesti ako su istovremeno promijenjena i svojstva proizvoda.

Objava izjave o svojstvima na web-stranici

Članak 39.

(1) Gospodarski subjekti mogu objaviti presliku izjave o svojstvima na web-stranici ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. osiguravaju da se sadržaj izjave o svojstvima ne mijenja nakon objave na web-stranicama

2. osiguravaju da se web-stranice na kojima su objavljene izjave o svojstvima sastavljene za građevne proizvode u neusklađenom području prate i održavaju tako da web-stranice i izjave o svojstvima primateljima građevnih proizvoda budu stalno na raspolaganju

3. osiguravaju da primatelji građevnih proizvoda u neusklađenom području mogu pristupiti izjavi o svojstvima bez naknade deset godina nakon stavljanja građevnog proizvoda na tržište ili tijekom drugog razdoblja koje se može propisati u skladu sa člankom 30. stavkom 3. Zakona i

4. primateljima građevnih proizvoda u neusklađenom području osiguravaju upute za pristup web-stranicama i izjavama o svojstvima koje su sastavljene za takve proizvode dostupne na navedenim web-stranicama.

(2) Proizvođači osiguravaju da je svaki pojedinačni građevni proizvod u neusklađenom području ili serija istog proizvoda koji stavljaju na tržište povezan s određenom izjavom o svojstvima i to s pomoću jedinstvene identifikacijske oznake vrste proizvoda.

Oznaka »C«

Članak 40.

(1) Građevni proizvodi u neusklađenom području za koje je sastavljena izjava o svojstvima označavaju se oznakom »C« određenom Prilogom XI. ovoga Pravilnika na način i sa sadržajem određenim hrvatskom tehničkom specifikacijom.

(2) Oznaku »C« potrebno je postaviti na vidljiv, čitljiv i neizbrisiv način na građevni proizvod ili etiketu pričvršćenu na njega.

(3) U slučaju kada zbog tehničkih mogućnosti konkretnog građevnog proizvoda nije moguće ili nije opravdano označiti građevni proizvod na način propisan stavkom 1. ovoga članka, oznaka »C« se postavlja na ambalažu ili na popratne dokumente.

(4) Sadržaj oznake »C« mora biti napisan na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda u neusklađenom području

Članak 41.

Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda u neusklađenom području i kombinacije radnji ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava koje se u njima provode određeni su u Prilogu IX. ovoga Pravilnika.

DIO SEDMI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Poslovi osposobljene osobe

Članak 42.

U poslove iz članka 15. stavka 4. podstavka 2. i članka 31. stavka 2. podstavka 2. ovoga Pravilnika ubrajaju se i poslovi ocjenjivanja sukladnosti i/ili izdavanja potvrda o sukladnosti, odnosno ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda i/ili izdavanja certifikata o stalnosti svojstava proizvoda iz skupine područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod u skladu s ranije važećim propisima iz područja građevnih proizvoda, za koju se osoba imenuje.

Dokazivanje osposobljenosti prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Članak 43.

(1) Podnositelj zahtjeva za prijavljeno odnosno odobreno tijelo može na temelju potvrde o akreditaciji u skladu sa člankom 14. ovoga Pravilnika dokazivati svoju osposobljenost prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 do 30. studenoga 2020. godine.

(2) Podnositelj zahtjeva za TAB može na temelju potvrde o akreditaciji u skladu sa člankom 29. stavkom 1. podstavkom 5. ovoga Pravilnika dokazivati ispunjavanje zahtjeva iz norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 do 30. studenoga 2020. godine.

(3) Podnositelj zahtjeva za HTTO može na temelju potvrde o akreditaciji u skladu sa člankom 30. stavkom 1. podstavkom 5. ovoga Pravilnika dokazivati ispunjavanje zahtjeva iz norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 do 30. studenoga 2020. godine.

Notifikacija

Članak 44.

Ovaj Pravilnik notificiran je u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (Tekst značajan za EGP).

Prestanak važenja Pravilnika

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (»Narodne novine«, broj 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11), osim odredaba članka 4. stavaka 4. i 5., članka 16. i Tablice 1. toga Pravilnika i Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (»Narodne novine«, broj 103/08).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/18-04/9

Urbroj: 531-01-19-14

Zagreb, 25. studenoga 2019.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.

PRILOG I.

ZAHTJEVI ZA ODOBRENA TIJELA

1. Odobreno tijelo je pravna osoba ili fizička osoba obrtnik.

2. Odobreno tijelo tvori tijelo treće strane, koje je neovisno o organizaciji ili građevnom proizvodu koji ocjenjuje. Tijelo koje je dio profitnog društva ili profesionalnog udruženja koje predstavlja trgovačka društva odnosno obrtnike povezana s projektiranjem, proizvodnjom, nabavom, sastavljanjem, uporabom ili održavanjem građevnog proizvoda koji ocjenjuje može se, pod uvjetom da je dokazana njegova neovisnost i odsustvo bilo kojeg oblika sukoba interesa, smatrati takvim tijelom.

3. Odobreno tijelo, njegova uprava i osoblje odgovorno za izvršavanje zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ne smiju biti projektant, proizvođač, dobavljač, instalater, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj građevnog proizvoda koji ocjenjuju, kao ni ovlašteni predstavnik bilo koje od tih strana. Navedeno ne isključuje uporabu ocijenjenih proizvoda koji su potrebni za djelovanje odobrenog tijela ili uporabu proizvoda u osobne svrhe.

4. Odobreno tijelo, njegovo generalno rukovodstvo i osoblje odgovorno za izvršavanje zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ne smiju biti izravno uključeni u projektiranje, proizvodnju ili građenje, trgovanje, ugradnju, uporabu ili održavanje tih građevnih proizvoda, niti predstavljati stranke koje su uključene u navedene aktivnosti. Ne smiju sudjelovati ni u jednoj aktivnosti koja bi mogla biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe i poštenjem koja je povezana s aktivnostima za koje im je doneseno rješenje. Ovo se, posebno, primjenjuje na konzultantske usluge.

5. Odobreno tijelo jamči da aktivnosti njegovih ovisnih poduzeća ili podugovarača ne utječu na povjerljivost, objektivnost i nepristranost njegovih aktivnosti ocjenjivanja i/ili provjere.

6. Odobreno tijelo i njegovo osoblje obavljaju zadaće treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava s najvišim stupnjem profesionalnog poštenja i potrebne tehničke stručnosti za posebno područje, te mora biti oslobođeno svih pritisaka i navođenja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njegovu prosudbu ili na rezultate njegovih radnji ocjene i/ili provjere, posebno od strane osoba ili grupe osoba koje dijele isti interes za rezultate tih radnji.

7. Odobreno tijelo mora moći obavljati sve zadaće treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava za koje mu je doneseno rješenje, bez obzira na to je li navedene zadaće izvršilo odobreno tijelo ili netko drugi u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

8. Odobreno tijelo mora u svakom trenutku i za svaki sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, te za svaki tip ili kategoriju građevnih proizvoda, bitnih značajki i zadaća u vezi s kojima mu je doneseno rješenje, na raspolaganju imati sljedeće:

a) potrebno osoblje koje posjeduje tehničko znanje te koje je steklo dostatno i prikladno iskustvo za obavljanje zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava;

b) potreban opis postupaka sukladno kojima se provodi ocjenjivanje svojstava, istovremeno jamčeći transparentnost i mogućnost reprodukcije tih postupaka; mora imati uspostavljene odgovarajuće politike i postupke kojima se zadaće koje provodi kao odobreno tijelo razlikuju od drugih aktivnosti;

c) postupke potrebne za obavljanje radnji kojima se vodi računa o veličini društva, sektora u kojemu djeluje, njegovoj strukturi, stupnju složenosti proizvodne tehnologije i masovnoj ili serijskoj prirodi proizvodnog procesa.

9. Odobreno tijelo mora imati sredstva potrebna za prikladno izvršavanje tehničkih i upravnih zadataka vezanih uz radnje za koje mu je doneseno rješenje te također mora imati pristup cjelokupnoj nužnoj opremi ili uređajima.

10. Osoblje odgovorno za obavljanje aktivnosti u vezi s kojima je tijelu doneseno rješenje, mora imati sljedeće:

a) valjanu tehničku i strukovnu izobrazbu koja obuhvaća sve zadaće koje obavlja treća strana u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava unutar odgovarajućeg opsega zadaća za koje je tijelu doneseno rješenje

b) zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva za ocjenjivanje i provjeru koju izvršavaju te dostatno rješenje da obavljaju navedene radnje

c) prikladno znanje i razumijevanje primjenjivih neusklađenih norma i relevantnih odredaba ovog Pravilnika i

d) sposobnost potrebnu za izradu certifikata, zapisa i izvještaja kojima se dokazuje da su ocjenjivanje i provjera izvršeni.

11. Nepristranost odobrenog tijela, njegove uprave i osoblja za ocjenjivanje mora biti zajamčeno. Plaće i druge nagrade uprave odobrenog tijela i osoblja za ocjenjivanje ne ovise o broju izvršenih ocjenjivanja niti o rezultatima takvih ocjenjivanja.

12. Odobreno tijelo mora imati osiguranje od odgovornosti.

13. Osoblje odobrenog tijela mora se obvezati da će čuvati profesionalnu tajnu u vezi sa svim informacijama dobivenima tijekom izvršavanja radnji prema Prilogu IX. ovoga Pravilnika, osim u odnosu na Ministarstvo i ministarstvo nadležno za gospodarstvo. Isključiva prava moraju biti zaštićena.

14. Odobreno tijelo sudjeluje u, ili jamči da je osoblje za ocjenjivanje obaviješteno o odgovarajućim normirnim aktivnostima i djelovanjima koordinacijske grupe odobrenog tijela te kao opću smjernicu primjenjuje upravne odluke i dokumente izrađene kao rezultat rada navedene grupe.

PRILOG II.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIJAVLJENO TIJELO

Obrazac SIG-1

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

I PROSTORNOGA UREĐENJA


OBRAZAC ZA PRIJAVLJENO TIJELO –

ZAHTJEV ZA PROVEDBU ZADAĆA TREĆE STRANE U POSTUPKU OCJENJIVANJA I PROVJERE STALNOSTI SVOJSTAVA

1.TVRTKANAZIV:
ADRESA SJEDIŠTA:
BROJ TEL/FAX:
E-MAIL:
WEB-STRANICA:
 
2.OSOBA OVLAŠTENA ZA ­ZASTUPANJE TVRTKEIME I PREZIME:
FUNKCIJA:

BROJ TEL/FAX:

(direktan)

E-MAIL:
 
3.KONTAKT OSOBAIME I PREZIME:
FUNKCIJA:

BROJ TEL/FAX:

(direktan)

E-MAIL:
 
4.MATIČNI BROJ SUBJEKTA TRGOVAČKOG SUDA (MBS):
OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ SUBJEKTA (OIB):
 
5.

DOKAZ O OSIGURANJU ZA ŠTETU

(upisati naziv osiguravajućeg društva, broj i datum važenja police osiguranja)

5.1.
 
6.

Tehnički propis u kojem su propisani zahtjevi za proizvod, odnosno koji upućuje na usklađenu tehničku specifikaciju za građevni proizvod/skupina građevnih proizvoda

(upisati puni naziv tehničkog propisa i broj Narodnih novina)

6.1.
 
7.

Br. Odluke Europske komisije koja se odnosi na građevni proizvod

(web-adrese na kojima su dostupne Odluke EK: http://eur-lex.europa.eu/, http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.annex)

7.1.
 
8.

Građevni proizvod/skupina građevnog proizvoda

(podatke upisati iz Odluke EK navedene u točki 7.)

NAZIVNAMJERAVANA UPORABASUSTAV OCJENJIVANJA
8.1.
9.

Popis usklađenih tehničkih specifikacija za građevne proizvode navedene u točki 8. za koje se podnosi zahtjev

(popis usklađenih tehničkih specifikacija dostupan na web-adresi:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y)

9.1.
9.2.
 
10.Popis norma za ispitivanja za koje se podnosi zahtjev, a na koje upućuju usklađene tehničke specifikacije iz točke 9.
10.1.
10.2.
 
11.

Zahtjev podnosimo za obavljanje sljedećih radnji u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda iz točke 7.

(u predviđeni stupac upisati: »+«)

11.1.LABORATORIJ za radnje ocjenjivanja svojstava građevnog proizvoda na temelju ispitivanja, proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije građevnog proizvoda
11.2.ISPITNI LABORATORIJ za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke:
11.2.1.reakcije na požar, prema sljedećim normama
☐ EN 13823
☐ EN ISO 1182
☐ EN ISO 11925-2
☐ EN ISO 1716
☐ EN ISO 9239-1
11.2.2.otpornosti na požar, prema sljedećim normama

☐ EN 13216
☐ EN 13381-1

☐ EN 13381-4
☐ EN 13381-6
☐ EN 13381-8
☐ EN 1364-1

☐ EN 1364-2
☐ EN 1364-3
☐ EN 1364-4
☐ EN 1365-2
☐ EN 1365-3
☐ EN 1365-4
☐ EN 1366-1
☐ EN 1366-10
☐ EN 1366-2
☐ EN 1366-3
☐ EN 1366-4
☐ EN 1366-5
☐ EN 1366-6
☐ EN 1366-7
☐ EN 1366-8
☐ EN 1366-9
☐ EN 14135
☐ EN 1634-1
☐ EN 1634-2
☐ EN 1634-3
☐ ENV 13381-2
☐ ENV 13381-3
☐ ENV 13381-5
☐ ENV 13381-7
11.2.3.svojstva prilikom vanjskog požara, prema sljedećim normama
☐ TS 1187
11.2.4.apsorpcije buke

☐ EN ISO 10140-1 Sound insulation

☐ EN ISO 10140-3 Sound insulation
☐ EN ISO 354 Sound absorption

11.2.5.emisija opasnih tvari
☐ TS 16516:2014 Dangerous substances: assessment into indoor air
11.3.TIJELO ZA CERTIFICIRANJE KONTROLE PROIZVODNJE
11.4.TIJELO ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA
 
12.

DOKAZ O ISPUNJAVANJU ZAHTJEVA ZA PRIJAVLJENA TIJELA

– članak 12. Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19) –

»(3) Prijavljena tijela dokazuju ispunjavanje zahtjeva iz članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011 potvrdom o akreditaciji izdanom od nacionalnog akreditacijskog tijela o osposobljenosti u skladu sa zahtjevima propisanim pravilnikom iz članka 23. ovoga Zakona.«

(navesti broj i datum akreditacije, datum važećeg priloga iste u kojemu je sadržano područje akreditacije, te datum isteka akreditacije)

POTVRDA O
AKREDITACIJI
12.1.HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili HRN EN ISO/IEC 17025:2017
12.2.HRN EN 17065:2013
 
13.POPIS ODGOVORNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE RADNJI U PROCESU OCJENJIVANJA I PROVJERE STALNOSTI SVOJSTAVA ZA KOJE SE PODNOSI ZAHTJEV
13.1.

RADNJE ISPITIVANJA

→ za radnje ocjenjivanja svojstava građevnog proizvoda na temelju ispitivanja

IME I PREZIME:

STUPANJ STRUČNE SPREME/

STEČENO ZVANJE:

(podaci iz svjedodžbe ili diplome)

13.2.

RADNJE ISPITIVANJA

→ za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke

IME I PREZIME:

STUPANJ STRUČNE SPREME/

STEČENO ZVANJE:

(podaci iz svjedodžbe ili diplome)

13.3.RADNJE NADZORAIME I PREZIME:

STUPANJ STRUČNE SPREME/

STEČENO ZVANJE:

(podaci iz svjedodžbe ili diplome)

13.4.RADNJE IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJEIME I PREZIME:

STUPANJ STRUČNE SPREME/

STEČENO ZVANJE:

(podaci iz svjedodžbe ili diplome)

13.5.RADNJE IZDAVANJA CERTIFIKATA O STALNOSTI SVOJSTAVA PROIZVODAIME I PREZIME:

STUPANJ STRUČNE SPREME/

STEČENO ZVANJE:

(podaci iz svjedodžbe ili diplome)

 
Tražimo da se u skladu s člankom 14. Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19), po izvršnosti rješenja o ispunjavanju zahtjeva za prijavljena tijela za obavljanje radnji ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, a prema ovom zahtjevu, provede prijava Europskoj komisiji u cilju dobivanja statusa prijavljenog tijela.DA/NE
 
 

Ime i prezime osobe

ovlaštene za zastupanje tvrtke:


Vlastoručni potpis i pečat:


Mjesto i datum:
PRILOG III.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ODOBRENO TIJELO

Obrazac SIG-2

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

I PROSTORNOGA UREĐENJA


OBRAZAC ZA ODOBRENO TIJELO –

ZAHTJEV ZA PROVEDBU ZADAĆA TREĆE STRANE U POSTUPKU OCJENJIVANJA I PROVJERE STALNOSTI SVOJSTAVA

1.TVRTKANAZIV:
ADRESA SJEDIŠTA:
BROJ TEL/FAX:
E-MAIL:
WEB-STRANICA:
2.OSOBA OVLAŠTENA ZA ­ZASTUPANJE TVRTKEIME I PREZIME:
FUNKCIJA:

BROJ TEL/FAX:

(direktan)

E-MAIL:
 
3.KONTAKT OSOBAIME I PREZIME:
FUNKCIJA:

BROJ TEL/FAX:

(direktan)

E-MAIL:
 
4.MATIČNI BROJ SUBJEKTA TRGOVAČKOG SUDA (MBS):
OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ SUBJEKTA (OIB):
 
5.

DOKAZ O OSIGURANJU ZA ŠTETU

(upisati naziv osiguravajućeg društva, broj i datum važenja police osiguranja)

5.1.
 
6.

Tehnički propis u kojem su propisani zahtjevi za proizvod, odnosno koji upućuje na neusklađenu normu za građevni proizvod/skupina građevnih proizvoda

(upisati puni naziv tehničkog propisa i broj Narodnih novina)

6.1.
  
 
7.

Građevni proizvod/skupina građevnog proizvoda prema Odluci ministra o sustavima ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda, od 25. veljače 2011.

(upisati podatke iz Odluke ministra)

NAZIVNAMJERAVANA UPORABASUSTAV OCJENJIVANJA
7.1.
 
8.Popis tehničkih specifikacija za građevne proizvode navedene u točki 7., a sadržane u Propisu iz točke 6.
8.1.
8.2.
  
9.Popis norma za ispitivanja na koje upućuju tehničke specifikacije iz točke 8.
9.1.
9.2.
 
10.

Zahtjev podnosimo za obavljanje sljedećih radnji u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda iz točke 7.

(u predviđeni stupac upisati: »+«)

10.1.LABORATORIJ za radnje ocjenjivanja svojstava građevnog proizvoda na temelju ispitivanja, proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije građevnog proizvoda
10.2.ISPITNI LABORATORIJ za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke:
10.2.1.

reakcije na požar

→ prema sljedećim normama na koje upućuju tehničke specifikacije iz točke 8.

1.
2.
10.2.2.

otpornosti na požar

→ prema sljedećim normama na koje upućuju tehničke specifikacije iz točke 8.

1.
2.
10.2.3.

svojstva prilikom vanjskog požara

→ prema sljedećim normama na koje upućuju tehničke specifikacije iz točke 8.

1.
2.
10.2.4.

apsorpcije buke

→ prema sljedećim normama na koje upućuju norme iz točke 8.

1.
2.
10.2.5.

emisija opasnih tvari

→ prema sljedećim normama na koje upućuju tehničke specifikacije iz točke 8.:

1.
2.
10.3.TIJELO ZA CERTIFICIRANJE KONTROLE PROIZVODNJE
10.4.TIJELO ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA
 
11.

DOKAZ O ISPUNJAVANJU ZAHTJEVA ZA ODOBRENA TIJELA

Članak 47. Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19):

»2) Na rješenje i postupak po zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 12. stavaka 2. i 3. i članka 13. ovoga Zakona.«

→ članak 12. Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19):

»(2) Nakon zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo provjerava ispunjavanje zahtjeva iz članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011.«

(3) Prijavljena tijela dokazuju ispunjavanje zahtjeva iz članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011 potvrdom o akreditaciji izdanom od nacionalnog akreditacijskog tijela o osposobljenosti u skladu sa zahtjevima propisanim pravilnikom iz članka 23. ovoga Zakona.«

(navesti broj i datum akreditacije, datum važećeg priloga iste u kojemu je sadržano područje akreditacije, te datum isteka akreditacije)

POTVRDA O AKREDITACIJI11.1.HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili HRN EN ISO/IEC 17025:2017
11.2.HRN EN 17065:2013
 
12.POPIS ODGOVORNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE RADNJI U PROCESU OCJENJIVANJA I PROVJERE STALNOSTI SVOJSTAVA ZA KOJE SE PODNOSI ZAHTJEV
12.1.

RADNJE ISPITIVANJA

→ za radnje ocjenjivanja svojstava građevnog proizvoda na temelju ispitivanja

IME I PREZIME:

STUPANJ STRUČNE SPREME/

STEČENO ZVANJE:

(podaci iz svjedodžbe ili diplome)

12.2.

RADNJE ISPITIVANJA

→ za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke

IME I PREZIME:

STUPANJ STRUČNE SPREME/

STEČENO ZVANJE:

(podaci iz svjedodžbe ili diplome)

12.3.RADNJE NADZORAIME I PREZIME:

STUPANJ STRUČNE SPREME/

STEČENO ZVANJE:

(podaci iz svjedodžbe ili diplome)

12.4.RADNJE IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJEIME I PREZIME:

STUPANJ STRUČNE SPREME/

STEČENO ZVANJE:

(podaci iz svjedodžbe ili diplome)

12.5.RADNJE IZDAVANJA CERTIFIKATA O STALNOSTI SVOJSTAVA PROIZVODAIME I PREZIME:

STUPANJ STRUČNE SPREME/

STEČENO ZVANJE:

(podaci iz svjedodžbe ili diplome)

 

Ime i prezime osobe

ovlaštene za zastupanje tvrtke:


Vlastoručni potpis i pečat:


Mjesto i datum:

PRILOG IV.

KORELACIJSKA TABLICA ZAHTJEVA ZA PRIJAVLJENA TIJELA

Zahtjevi iz članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011Zahtjevi iz HRN EN ISO/IEC 17025:2007Zahtjevi iz HRN EN ISO/IEC 17025:2017Zahtjevi iz HRN EN ISO/IEC 17065:2013Zahtjevi iz odredbe
Zakona/ovoga Pravilnika
1. Prijavljeno tijelo je uspostavljeno na temelju nacionalnog prava i ima pravnu osobnost.4.1.15.14.1.1

2. Prijavljeno tijelo tvori tijelo treće strane, koje je neovisno o organizaciji ili građevnom proizvodu koji ocjenjuje.

Tijelo koje pripada poslovnom udruženju ili profesionalnom savezu koji predstavlja poduzeća uključena u osmišljavanje, proizvodnju, nabavu, sklapanje, uporabu ili održavanje građevnih proizvoda koje ono ocjenjuje, može se smatrati takvim tijelom, uz uvjet da je dokazalo svoju neovisnost i odsutnost svakog sukoba interesa.

4.1.4 + Napomena 1 i 2

4.1.5(b), (d)

4.1 + Napomena4.2
3. Prijavljeno tijelo, njegova uprava i osoblje odgovorno za provedbu zadataka treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ne smiju biti projektant, proizvođač, dobavljač, instalater, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj građevnog proizvoda koji ocjenjuju, kao ni ovlašteni predstavnik bilo koje od tih strana. Navedeno ne isključuje uporabu ocijenjenih proizvoda koji su potrebni za djelovanje prijavljenog tijela ili uporabu proizvoda za osobne potrebe.

4.1.4 + Napomena 2

4.1.5 (b), (d)

4.1.4

4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7,

4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12

Prijavljeno tijelo, njegova uprava i osoblje odgovorno za provedbu zadataka treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ne smiju biti izravno uključeni u projektiranje, proizvodnju ili izvedbu, marketing, ugradnju, uporabu ili održavanje tih građevnih proizvoda niti predstavljati stranke koje su uključene u navedene aktivnosti. Oni se ne smiju uključiti ni u kakve djelatnosti koje bi mogle biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe i poštenjem povezanim s djelatnostima za koje su prijavljeni. Ovo se posebno odnosi na savjetodavne usluge.4.1, 6.2.1
Prijavljeno tijelo mora osigurati da djelovanje njegovih podružnica ili podugovarača ne utječe na povjerljivost, objektivnost i neovisnost njegovih djelatnosti ocjenjivanja i/ili provjera.4.55.44.2.3, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 6.2.2
4. Prijavljeno tijelo i njegovo osoblje obavljaju zadatke treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava s najvišim stupnjem profesionalnog poštenja i potrebne tehničke stručnosti za posebno područje, te mora biti oslobođeno svih pritisaka i uzroka, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njegovu prosudbu ili na rezultate njegovih aktivnosti ocjene i/ili provjere, posebno od strane osoba ili skupine osoba koje imaju interes za rezultate takvih aktivnosti.4.1.44.1.3, 6.2.34.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.12, 6.1.1.2, 6.1.2, 6.1.3

5. Prijavljeno tijelo mora biti sposobno obavljati sve zadatke treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava koji mu je dodijeljen u skladu s Prilogom V. u vezi s kojima je prijavljeno, bilo da te zadatke provodi samo prijavljeno tijelo ili netko u njegovo ime ili uz njegovu odgovornost.

U svakom trenutku i za svaki sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava i za svaku vrstu ili kategoriju građevnih proizvoda, bitne značajke i zadatke za koje je prijavljeno, prijavljeno tijelo ima na raspolaganju sljedeće:

5.46.26.1.2, 6.2.2, 7.1.1, 7.4.4, 7.6.6
(a) nužno osoblje s tehničkim znanjem te dovoljnim i prikladnim iskustvom za provedbu zadataka treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava5.2.16.2.2, 6.2.36.1.1.1, 6.1.1.2, 6.2.1članak 15. ovoga Pravilnika
(b) nužan opis postupaka sukladno kojima se provodi ocjenjivanje svojstava, istodobno jamčeći transparentnost i sposobnost ponavljanja tih postupaka; mora imati uspostavljene odgovarajuće politike i postupke kojima se zadaci koje provodi kao prijavljeno tijelo razlikuju od drugih aktivnosti.5.45.5 c), 6.2.1, 7.24.6 a), 5.1.2, 6.2.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3
(c) postupke nužne za obavljanje njegovih aktivnosti koje uzimaju u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojemu djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti određene proizvodne tehnologije i masovnu ili serijsku prirodi proizvodnog procesa.5.44.4, 7.1.1, 7.3.2, 7.4.4, 7.10.1, 7.10.2
Prijavljeno tijelo mora imati sredstva potrebna za prikladno izvršavanje tehničkih i administrativnih zadataka vezanih uz aktivnosti za koje je prijavljeno te također mora imati pristup cjelokupnoj nužnoj opremi ili uređajima.5.3.1, 5.5.164.3.2, 6.2, 7.3.1

6. Osoblje odgovorno za obavljanje aktivnosti za koja je tijelo prijavljeno ima sljedeće:

(a) jasnu tehničku i strukovnu izobrazbu koja obuhvaća sve zadatke treće strane u postupku ocjenjivanja i vrednovanja stalnosti svojstava u odgovarajućem području za koje je tijelo prijavljeno;

(b) zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva za ocjenjivanje i provjeru koju izvršavaju te dostatno ovlaštenje da obavljaju navedene aktivnosti;

(c) odgovarajuće znanje i razumijevanje primjenjivih usklađenih normi i odgovarajućih odredaba Uredbe;

(d) sposobnost potrebnu za izradu certifikata, zapisa i izvještaja kojima se dokazuje da su ocjenjivanje i provjera provedeni.

5.2.1 + Napomena 26.2.1, 6.2.2

6.2.2, 6.2.3,

6.2.4, 6.2.6


6.2.6


6.2.6

6.1.1.2, 6.1.2, 6.2.1članak 15. ovoga Pravilnika

7. Nepristranost prijavljenog tijela, njegove uprave i osoblja za ocjenjivanje je osigurana.

Naknade za upravu prijavljenog tijela i osoblja za ocjenjivanje ne ovise o broju provedenih ocjenjivanja niti o rezultatima takvih ocjenjivanja.

4.1.5 (b)4.1, 5.2.14.2.3, 4.2.4, 4.4.4, 5.2članak 17. do 19. ovoga Pravilnika
8. Prijavljeno tijelo ima osiguranje od odgovornosti osim ako je odgovornost preuzela država članica u skladu s nacionalnim pravom ili ako je sama država članica izravno odgovorna za provedeno ocjenjivanje i/ili provjeru.4.3članak 6. ovoga Pravilnika
9. Osoblje prijavljenog tijela je vezano za čuvanje profesionalne tajne koja se odnosi na podatke dobivene pri provedbi zadataka tijela na temelju Priloga V., osim u odnosu na nadležna upravna tijela države članice u kojoj su navedene aktivnosti provedene. Vlasnička prava su zaštićena.4.1.5 (c)4.24.5, 6.1.1.3
10. Prijavljeno tijelo sudjeluje u ili se brine da je osoblje za ocjenjivanje obaviješteno o odgovarajućim normirnim aktivnostima i djelovanjima koordinacijske skupine prijavljenih tijela, uspostavljene na temelju ove Uredbe te kao opću smjernicu primjenjuje upravne odluke i dokumente izrađene kao rezultat rada te skupine.članak 15. ZakonaPRILOG V.

KORELACIJSKA TABLICA ZAHTJEVA ZA ODOBRENA TIJELA

Zahtjevi iz Priloga I. ovoga PravilnikaZahtjevi iz HRN EN ISO/IEC 17025:2007Zahtjevi iz HRN EN ISO/IEC 17025:2017Zahtjevi iz HRN EN ISO/IEC 17065:2013Zahtjevi iz odredbe Zakona/ovoga Pravilnika
1. Odobreno tijelo je pravna osoba ili fizička osoba obrtnik.4.1.15.14.1.1
2. Odobreno tijelo tvori tijelo treće strane, koje je neovisno o organizaciji ili građevnom proizvodu koji ocjenjuje. Tijelo koje je dio profitnog društva ili profesionalnog udruženja koje predstavlja trgovačka društva odnosno obrtnike povezana s projektiranjem, proizvodnjom, nabavom, sastavljanjem, uporabom ili održavanjem građevnog proizvoda koji ocjenjuje može se, pod uvjetom da je dokazana njegova neovisnost i odsustvo bilo kojeg oblika sukoba interesa, smatrati takvim tijelom.

4.1.4 + Napomena 1 i 2

4.1.5(b), (d)

4.1 + Napomena4.2
3. Odobreno tijelo, njegova uprava i osoblje odgovorno za izvršavanje zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ne smiju biti projektant, proizvođač, dobavljač, instalater, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj građevnog proizvoda koji ocjenjuju, kao ni ovlašteni predstavnik bilo koje od tih strana. Navedeno ne isključuje uporabu ocijenjenih proizvoda koji su potrebni za djelovanje odobrenog tijela ili uporabu proizvoda u osobne svrhe.

4.1.4 + Napomena 2

4.1.5 (b), (d)

4.1.4

4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7,

4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12

4. Odobreno tijelo, njegovo generalno rukovodstvo i osoblje odgovorno za izvršavanje zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ne smiju biti izravno uključeni u projektiranje, proizvodnju ili građenje, trgovanje, ugradnju, uporabu ili održavanje tih građevnih proizvoda, niti predstavljati stranke koje su uključene u navedene aktivnosti. Ne smiju sudjelovati ni u jednoj aktivnosti koja bi mogla biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe i poštenjem koja je povezana s aktivnostima za koje im je doneseno rješenje. Ovo se, posebno, primjenjuje na konzultantske usluge.

4.1.4 + Napomena 2

4.1.5 (b), (d)

4.1, 6.2.1

4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7,

4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12

5. Odobreno tijelo jamči da aktivnosti njegovih ovisnih poduzeća ili podugovarača ne utječu na povjerljivost, objektivnost i nepristranost njegovih aktivnosti ocjenjivanja i/ili provjere.4.55.44.2.3, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 6.2.2
6. Odobreno tijelo i njegovo osoblje obavljaju zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava s najvišim stupnjem profesionalnog poštenja i potrebne tehničke stručnosti za posebno područje, te mora biti oslobođeno svih pritisaka i navođenja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njegovu prosudbu ili na rezultate njegovih radnji ocjene i/ili provjere, posebno od strane osoba ili grupe osoba koje dijele isti interes za rezultate tih radnji.4.1.44.1.3, 6.2.34.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.12, 6.1.1.2, 6.1.2, 6.1.3
7. Odobreno tijelo mora moći obavljati sve zadaće treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava za koje mu je doneseno rješenje, bez obzira na to je li navedene zadaće izvršilo odobreno tijelo ili netko drugi u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.5.46.26.1.2, 6.2.2, 7.1.1, 7.4.4, 7.6.6
8. Odobreno tijelo mora u svakom trenutku i za svaki sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, te za svaki tip ili kategoriju građevnih proizvoda, bitnih značajki i zadaća u vezi s kojima mu je doneseno rješenje, na raspolaganju imati sljedeće:članak 15. ovoga Pravilnika
(a) potrebno osoblje koje posjeduje tehničko znanje te koje je steklo dostatno i prikladno iskustvo za obavljanje zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava.5.2.16.2.2, 6.2.36.1.1.1, 6.1.1.2, 6.2.1
(b) potreban opis postupaka sukladno kojima se provodi ocjenjivanje svojstava, istovremeno jamčeći transparentnost i mogućnost reprodukcije tih postupaka; mora imati uspostavljene odgovarajuće politike i postupke kojima se zadaće koje provodi kao odobreno tijelo razlikuju od drugih aktivnosti.5.45.5 c), 6.2.1, 7.24.6 a), 5.1.2, 6.2.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3
(c) postupke potrebne za obavljanje radnji kojima se vodi računa o veličini društva, sektora u kojemu djeluje, njegovoj strukturi, stupnju složenosti proizvodne tehnologije i masovnoj ili serijskoj prirodi proizvodnog procesa.5.44.4, 7.1.1, 7.3.2, 7.4.4, 7.10.1, 7.10.2
9. Odobreno tijelo mora imati sredstva potrebna za prikladno izvršavanje tehničkih i upravnih zadataka vezanih uz radnje za koje mu je doneseno rješenje te također mora imati pristup cjelokupnoj nužnoj opremi ili uređajima.5.3.1, 5.5.164.3.2, 6.2, 7.3.1
10. Osoblje odgovorno za obavljanje aktivnosti u vezi s kojima je tijelu doneseno rješenje, mora imati sljedeće:5.2.1 + Napomena 26.1.1.2, 6.1.2, 6.2.1članak 15. ovoga Pravilnika
(a) valjanu tehničku i strukovnu izobrazbu koja obuhvaća sve zadaće koje obavlja treća strana u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava unutar odgovarajućeg opsega zadaća za koje je tijelu doneseno rješenje;6.2.1, 6.2.2
(b) zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva za ocjenjivanje i provjeru koju izvršavaju te dostatno rješenje da obavljaju navedene radnje;6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6
(c) prikladno znanje i razumijevanje primjenjivih neusklađenih normi i relevantnih odredaba ovog Pravilnika;6.2.6
(d) sposobnost potrebnu za izradu certifikata, zapisa i izvještaja kojima se dokazuje da su ocjenjivanje i provjera izvršeni.6.2.6
11. Nepristranost odobrenog tijela, njegove uprave i osoblja za ocjenjivanje mora biti zajamčeno. Plaće i druge nagrade uprave odobrenog tijela i osoblja za ocjenjivanje ne ovise o broju izvršenih ocjenjivanja niti o rezultatima takvih ocjenjivanja.4.1.5 (b)4.1, 5.2.14.2.3, 4.2.4, 4.4.4, 5.2članci 17. do 19. ovoga Pravilnika
12. Odobreno tijelo mora imati osiguranje od odgovornosti.4.3članak 6. ovoga Pravilnika
13. Osoblje odobrenog tijela mora se obvezati da će čuvati profesionalnu tajnu u vezi sa svim informacijama dobivenima tijekom izvršavanja radnji prema Prilogu IX. ovoga Pravilnika, osim u odnosu na Ministarstvo i ministarstvo nadležno za gospodarstvo. Isključiva prava moraju biti zaštićena.4.1.5 (c)4.24.5, 6.1.1.3
14. Odobreno tijelo sudjeluje u, ili jamči da je osoblje za ocjenjivanje obaviješteno o odgovarajućim normirnim aktivnostima i djelovanjima koordinacijske grupe odobrenog tijela te kao opću smjernicu primjenjuje upravne odluke i dokumente izrađene kao rezultat rada navedene grupe.članak 15. Zakona
PRILOG VI.

ZAHTJEVI ZA HTTO

SPOSOBNOSTOPIS SPOSOBNOSTIZAHTJEV
1. Analiza rizikaIdentificiranje mogućih rizika i koristi od uporabe inovativnih građevnih proizvoda za koje ne postoje utvrđeni/konsolidirani tehnički podaci u vezi s njihovim svojstvima prilikom ugradnje u građevine.

HTTO je pravna osoba. Neovisan je od aktera i svih posebnih interesa.

HTTO ima osoblje koje ima:

(a) objektivnost i jasnu tehničku prosudbu;

(b) detaljno znanje o hrvatskim regulatornim odredbama i drugim zahtjevima koji su na snazi, prema područjima proizvoda za koje će biti imenovan;

(c) opće znanje o građevnoj praksi i detaljno tehničko znanje prema područjima proizvoda za koje će biti imenovan;

(d) detaljno znanje o uključenim posebnim rizicima i tehničkim aspektima postupka građenja;

(e) detaljno znanje o postojećim usklađenim i neusklađenim normama i ispitnim metodama unutar područja proizvoda za koji će biti imenovan:

(f) prikladne lingvističke vještine.

Plaće i druge nagrade dodijeljene osoblju HTTO-a ne ovise o broju provedenih ocjenjivanja niti o rezultatima takvih ocjenjivanja.

2. Utvrđivanje tehničkih kriterija

Pretvoriti rezultate analiza rizika u tehničke kriterije za procjenu ponašanja i svojstava građevnih proizvoda u vezi s ispunjavanjem primjenjivih nacionalnih zahtjeva;

Zajamčiti tehničke podatke potrebne sudionicima u postupku građenja kao mogućim korisnicima građevnih proizvoda (proizvođači, projektanti, podugovarači, instalateri).

3. Postavljanje metoda ocjenjivanjaOsmisliti i ocijeniti prikladne metode (testove ili izračune) za ocjenjivanje svojstava glavnih značajki građevnih proizvoda, vodeći računa o trenutačnom stanju predmeta.
4. Utvrđivanje posebne kontrole tvorničke proizvodnjeRazumjeti i ocijeniti proizvodni postupak posebnog proizvoda kako bi se identificirale prikladne mjere kojima se jamči stalnost proizvoda tijekom određenog proizvodnog postupka.HTTO ima osoblje s odgovarajućim znanjem o odnosu između proizvodnog postupka i značajki proizvoda u vezi s kontrolom tvorničke proizvodnje.
5. Ocjenjivanje proizvodaOcijeniti svojstva bitnih značajki građevnog proizvoda na temelju metoda prema neusklađenim kriterijima.Osim zahtjeva navedenih u točkama 1., 2. i 3. ove tablice, HTTO ima pristup potrebnim sredstvima i opremi za ocjenjivanje svojstava bitnih značajki građevnih proizvoda unutar proizvodnog područja za koje će biti imenovan.
6. Opće upravljanjeZajamčiti dosljednost, pouzdanost, objektivnost i sljedivost stalnom primjenom odgovarajućih metoda upravljanja

HTTO mora sadržavati:

(a) dokazanu evidenciju poštovanja dobrog upravnog ponašanja;

(b) politiku i dodatne postupke kojima se jamči povjerljivost osjetljivih podataka unutar HTTO-a i svih njegovih partnera;

(c) nadzor dokumenata kako bi se zajamčila registracija, sljedivost, održavanje i arhiviranje svih relevantnih dokumenata;

(d) mehanizam unutrašnjeg audita i preispitivanje upravljanja kako bi se zajamčilo redovito nadziranje sukladnosti s prikladnim metodama upravljanja;

(e) postupak objektivnog rješavanja priziva i pritužbi.


PRILOG VII.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA TAB

Obrazac SIG-3

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

I PROSTORNOGA UREĐENJA

ZAHTJEV ZA IMENOVANJE TAB-om

1.TVRTKANAZIV:
ADRESA SJEDIŠTA:
BROJ TEL/FAX:
E-MAIL:
WEB-STRANICA:
 
2.OSOBA OVLAŠTENA ZA ­ZASTUPANJE TVRTKEIME I PREZIME:
FUNKCIJA:

BROJ TEL/FAX:

(direktan)

E-MAIL:
 
3.KONTAKT OSOBAIME I PREZIME:
FUNKCIJA:

BROJ TEL/FAX:

(direktan)

E-MAIL:
 
4.MATIČNI BROJ SUBJEKTA TRGOVAČKOG SUDA (MBS):
OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ SUBJEKTA (OIB):
 
5.

PODRUČJA PROIZVODA ZA KOJA SE PODNOSI ZAHTJEV

(označiti +)

1PREDGOTOVLJENI OBIČNI/LAGANI/AUTOKLAVIRANI I PORASTO BETONSKI PROIZVODI
2VRATA, PROZORI, ZAKLOPCI, ULAZNA VRATA I SRODNI PROIZVODI
3MEMBRANE, UKLJUČUJUĆI NANIJETE U TEKUĆEM STANJU, I SKLOPOVI (ZA KONTROLU VODE I/ILI VODENE PARE)
4

PROIZVODI ZA TOPLINSKU IZOLACIJU.

SPREGNUTI IZOLACIJSKI SKLOPOVI/SUSTAVI

5

KONSTRUKCIJSKI LEŽAJEVI.

SVORNJACI ZA KONSTRUKCIJSKE ZGLOBOVE

6DIMNJACI, DIMOVODI I POSEBNI PROIZVODI
7GIPSANI PROIZVODI
8GEOTEKSTILI, GEOMEMBRANE I SRODNI PROIZVODI
9OVJEŠENE FASADE/OBLOGE/ZABRTVLJENE STAKLENE KONSTRUKCIJE
10PRIČVRŠĆENA PROTUPOŽARNA OPREMA (POŽARNI ALARMI/DETEKTORI, PRIČVRŠĆENI PROTUPOŽARNI PROIZVODI, PROIZVODI ZA KONTROLU POŽARA I DIMA I PROIZVODI ZA UBLAŽAVANJE EKSPLOZIJE)
11SANITARNI UREĐAJI
12PRIČVRŠĆENA PROMETNA OPREMA: CESTOVNA OPREMA
13PROIZVODI OD KONSTRUKCIJSKOG DRVA/ELEMENTI I POMOĆNI PROIZVODI
14PANELI NA OSNOVI DRVA I ELEMENTI
15CEMENT, GRAĐEVNA VAPNA I DRUGA HIDRAULIČKA VEZIVA
16ČELIK ZA ARMIRANJE I PREDNAPINJANJE BETONA (I POMOĆNI DIJELOVI). SKLOPOVI ZA NAKNADNO NAPINJANJE
17

ZIĐE I SRODNI PROIZVODI.

ZIDNI ELEMENTI, MORTOVI I POMOĆNI DIJELOVI

18PROIZVODI ZA INŽENJERSTVO OTPADNIH VODA
19PODNE OBLOGE
20KONSTRUKCIJSKI METALNI PROIZVODI I POMOĆNI DIJELOVI
21ZAVRŠNI PROIZVODI UNUTARNJIH I VANJSKIH ZIDOVA I PLAFONA. SKLOPOVI UNUTARNJIH PREGRADA
22KROVNI POKROVI, KROVNI SVJETLICI, KROVNI PROZORI I POMOĆNI PROIZVODI. KROVNI SKLOPOVI
23PROIZVODI ZA GRADNJU CESTA
24AGREGATI
25GRAĐEVNI ADHEZIVI
26PROIZVODI SRODNI S BETONOM, MORTOM I INJEKCIJSKOM MASOM
27UREĐAJI ZA GRIJANJE PROSTORA
28CIJEVI, SPREMNICI I POMOĆNI DIJELOVI KOJI NISU U DODIRU S VODOM NAMIJENJENOM ZA LJUDSKU POTROŠNJU
29GRAĐEVNI PROIZVODI U DODIRU S VODOM NAMIJENJENOM ZA LJUDSKU POTROŠNJU
30PROIZVODI OD RAVNOG STAKLA, PROFILIRANOG STAKLA I STAKLENIH BLOKOVA
31KABELI ZA STRUJU, KONTROLU I KOMUNIKACIJE
32BRTVILA ZA SPOJEVE
33PROIZVODI ZA PRIČVRŠĆENJE
34SKLOPOVI I JEDINICE ZGRADA I PREDGOTOVLJENI ELEMENTI
35PROIZVODI ZA ZAUSTAVLJANJE POŽARA, BRTVLJENJE I ZAŠTITU OD POŽARA. PROIZVODI ZA USPORAVANJE POŽARA
 
6.DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZA PODRUČJE PROIZVODA IZ TOČKE 5.
6.1.

Zahtjev iz Tablice 2. Uredbe (EU) br. 305/2011 iz točke 1., 2. i 3., podtočke (a), (b), (c), (d) i (f)

(najmanje 1 osoba koja ispunjava uvjete za osobu sa stručnim znanjem)

Ime i prezime predloženih odgovornih osobaUkupno ostvareni stažOstvareni staž na odgovarajućim poslovima
1.
 
6.2.

Zahtjev iz Tablice 2. Uredbe (EU) br. 305/2011 iz točke 1., 2. i 3. podtočke (e)

(najmanje 1 osoba koja ispunjava uvjete za osobu sa stručnim znanjem)

Ime i prezime predloženih odgovornih osobaUkupno ostvareni stažOstvareni staž na odgovarajućim poslovima
1.
 
6.3.

Zahtjev iz Tablice 2. Uredbe (EU) br. 305/2011 iz točke 4.

(najmanje 1 osoba koja ispunjava uvjete za osobu sa stručnim znanjem)

Ime i prezime predloženih odgovornih osobaUkupno ostvareni stažOstvareni staž na odgovarajućim poslovima
1.
 
6.4.

Zahtjev iz Tablice 2. Uredbe (EU) br. 305/2011 iz točke 5.

(posjedovanje ili ugovorena sredstva i oprema za ispitivanja primjenjiva na više od jednog građevnog proizvoda iz područja proizvoda za koje se imenuje TAB)

  
6.5.Zahtjev iz Tablice 2. Uredbe (EU) br. 305/2011 iz točke 6.
POTVRDA O AKREDITACIJI6.5.1.HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili HRN EN ISO/IEC 17025:2017
6.5.2.HRN EN ISO/IEC 17065:2013

Ime i prezime osobe

ovlaštene za zastupanje tvrtke:


Vlastoručni potpis i pečat:


Mjesto i datum:

PRILOZI UZ ZAHTJEV:PRILOG VIII.

OBRAZAC ZAHTJEVA HTTO

Obrazac SIG-4

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

I PROSTORNOGA UREĐENJA

ZAHTJEV ZA IMENOVANJE HTTO-om

1.TVRTKANAZIV:
ADRESA SJEDIŠTA:
BROJ TEL/FAX:
E-MAIL:
WEB-STRANICA:
 
2.OSOBA OVLAŠTENA ZA ­ZASTUPANJE TVRTKEIME I PREZIME:
FUNKCIJA:

BROJ TEL/FAX:

(direktan)

E-MAIL:
 
3.KONTAKT OSOBAIME I PREZIME:
FUNKCIJA:

BROJ TEL/FAX:

(direktan)

E-MAIL:
 
4.MATIČNI BROJ SUBJEKTA TRGOVAČKOG SUDA (MBS):
OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ SUBJEKTA (OIB):
 
5.

PODRUČJA PROIZVODA ZA KOJA SE PODNOSI ZAHTJEV

(označiti +)

1PREDGOTOVLJENI PROIZVODI OD OBIČNOG, LAGANOG I PORASTOG BETONA
2VRATA, PROZORI, ZAKLOPCI, ULAZNA VRATA I SRODNI PROIZVODI
3MEMBRANE, UKLJUČUJUĆI I ONE KOJE SE NANOSE U TEKUĆEM STANJU, I SKLOPOVI (ZA KONTROLU VODE I/ILI VODENE PARE)
4PROIZVODI ZA TOPLINSKU IZOLACIJU. SPREGNUTI IZOLACIJSKI SKLOPOVI/SUSTAVI
5KONSTRUKCIJSKI LEŽAJEVI. SVORNJACI ZA KONSTRUKCIJSKE ZGLOBOVE
6DIMNJACI, DIMOVODI I POSEBNI PROIZVODI
7GIPSANI PROIZVODI
8GEOTEKSTILI, GEOMEMBRANE I SRODNI PROIZVODI
9OVJEŠENE FASADE/OBLOGE/ZABRTVLJENE STAKLENE KONSTRUKCIJE
10STABILNA PROTUPOŽARNA OPREMA (POŽARNI ALARMI/DETEKTORI, STABILNI PROIZVODI ZA ZAŠTITU OD POŽARA, PROIZVODI ZA KONTROLU POŽARA I DIMA I PROIZVODI ZA UBLAŽAVANJE EKSPLOZIJE)
11SANITARNI UREĐAJI
12PROIZVODI ZA UREĐENJE PROMETNICA: CESTOVNA OPREMA
13PROIZVODI OD KONSTRUKCIJSKOG DRVA/ELEMENTI I POMOĆNI PROIZVODI
14PANELI NA OSNOVI DRVA I ELEMENTI
15CEMENT, GRAĐEVNA VAPNA I DRUGA HIDRAULIČKA VEZIVA
16ČELIK ZA ARMIRANJE I PREDNAPINJANJE BETONA (I POMOĆNI PROIZVODI). SKLOPOVI ZA NAKNADNO NAPINJANJE
17ZIĐE I SRODNI PROIZVODI. ZIDNI ELEMENTI, MORTOVI I POMOĆNI PROIZVODI
18PROIZVODI ZA SUSTAVE OTPADNIH VODA
19PODNE OBLOGE
20KONSTRUKCIJSKI METALNI PROIZVODI I POMOĆNI PROIZVODI
21ZAVRŠNI PROIZVODI ZA UNUTARNJE I VANJSKE ZIDOVE TE STROPOVE. SKLOPOVI ZA UNUTARNJE PREGRADE
22KROVNI POKROVI, KROVNI SVJETLICI, KROVNI PROZORI I POMOĆNI PROIZVODI. KROVNI SKLOPOVI
23PROIZVODI ZA GRADNJU CESTA
24AGREGATI
25GRAĐEVNA LJEPILA
26PROIZVODI SRODNI S BETONOM, MORTOM I MJEŠAVINAMA ZA INJEKTIRANJE
27UREĐAJI ZA GRIJANJE PROSTORA
28CIJEVI, SPREMNICI I POMOĆNI PROIZVODI KOJI NISU U DODIRU S VODOM NAMIJENJENOM ZA LJUDSKU POTROŠNJU
29GRAĐEVNI PROIZVODI U DODIRU S VODOM NAMIJENJENOM ZA LJUDSKU POTROŠNJU
30PROIZVODI OD RAVNOG STAKLA, PROFILIRANOG STAKLA I STAKLENIH BLOKOVA
31KABELI ZA STRUJU, KONTROLU I KOMUNIKACIJE
32BRTVILA ZA SPOJEVE
33PROIZVODI ZA PRIČVRŠĆENJE
34SKLOPOVI ZGRADA, JEDINICE I PREDGOTOVLJENI ELEMENTI
35PROIZVODI ZA ZAUSTAVLJANJE POŽARA, BRTVLJENJE I ZAŠTITU OD POŽARA. PROIZVODI ZA USPORAVANJE POŽARA
 
6.DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZA PODRUČJE PROIZVODA IZ TOČKE 5.
6.1.

Zahtjev iz Priloga VI. Pravilnika iz točke 1., 2. i 3., podtočke (a), (b), (c), (d) i (f)

(najmanje 1 osoba koja ispunjava uvjete za osobu sa stručnim znanjem)

Ime i prezime predloženih odgovornih osobaUkupno ostvareni stažOstvareni staž na odgovarajućim poslovima
1.
 
6.2.

Zahtjev iz Priloga VI. Pravilnika iz točke 1., 2. i 3. podtočke (e)

(najmanje 1 osoba koja ispunjava uvjete za osobu sa stručnim znanjem)

Ime i prezime predloženih odgovornih osobaUkupno ostvareni stažOstvareni staž na odgovarajućim poslovima
1.
 
6.3.

Zahtjev iz Priloga VI. Pravilnika iz točke 4.

(najmanje 1 osoba koja ispunjava uvjete za osobu sa stručnim znanjem)

Ime i prezime predloženih odgovornih osobaUkupno ostvareni stažOstvareni staž na odgovarajućim poslovima
1.
 
6.4.

Zahtjev iz Priloga VI. Pravilnika iz točke 5.

(posjedovanje ili ugovorena sredstva i oprema za ispitivanja primjenjiva na više od jednog građevnog proizvoda iz područja proizvoda za koje se imenuje HTTO)

  
6.5.Zahtjev iz Priloga VI. Pravilnika iz točke 6.
POTVRDA O
AKREDITACIJI
6.5.1.HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili HRN EN ISO/IEC 17025:2017
6.5.2.HRN EN ISO/IEC 17065:2013


Ime i prezime osobe

ovlaštene za zastupanje tvrtke:


Vlastoručni potpis i pečat:


Mjesto i datum:

PRILOZI UZ ZAHTJEV:PRILOG IX.

SUSTAVI OCJENJIVANJA I PROVJERE STALNOSTI SVOJSTAVA GRAĐEVNIH PROIZVODA U NEUSKLAĐENOM PODRUČJU

1. Sustav 1+

a) Proizvođač provodi:

– kontrolu tvorničke proizvodnje i

– daljnje ispitivanje uzoraka koje proizvođač uzima u proizvodnom pogonu u skladu s propisanim planom ispitivanja.

b) Odobreno tijelo za certificiranje proizvoda provodi:

– ocjenjivanje svojstava građevnog proizvoda koje se provodi na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda

– početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje

– kontinuirani nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje i

– ispitivanja slučajnih uzoraka koje odobreno tijelo uzima u pogonu ili u skladišnim prostorima proizvođača.

2. Sustav 1

a) Proizvođač provodi:

– kontrolu tvorničke proizvodnje i

– daljnje ispitivanje uzoraka koje proizvođač uzima u proizvodnom pogonu u skladu s propisanim planom ispitivanja.

b) Odobreno tijelo za certificiranje proizvoda provodi:

– ocjenjivanje svojstava građevnog proizvoda koje se provodi na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda

– početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje i

– kontinuirani nadzor, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje.

3. Sustav 2+

a) Proizvođač provodi:

– ocjenjivanje svojstava građevnog proizvoda na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda

– kontrolu tvorničke proizvodnje i

– daljnja ispitivanja uzoraka koje proizvođač uzima u proizvodnom pogonu u skladu s propisanim planom ispitivanja.

b) Odobreno tijelo za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje provodi:

– početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje i

– kontinuirani nadzor, ocjenjivanje i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje.

4. Sustav 3

a) Proizvođač provodi kontrolu tvorničke proizvodnje.

b) Odobreni laboratorij ocjenjuje svojstva građevnog proizvoda na temelju ispitivanja (utemeljeno na uzorkovanju koje je proveo proizvođač), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije građevnog proizvoda.

5. Sustav 4

a) Proizvođač provodi:

– ocjenjivanje svojstava građevnog proizvoda na temelju ispitivanja, proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije građevnog proizvoda i

– kontrolu tvorničke proizvodnje.

b) Odobreno tijelo nema zadaća.

PRILOG X.

PREDLOŽAK IZJAVE O SVOJSTVIMA U NEUSKLAĐENOM PODRUČJU

IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. ...........................

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: .....................

2. Namjeravana uporaba/uporabe: ........................................................

3. Proizvođač: ..........................................................................................

4. Proizvodni pogon/pogoni: .................................................................

5. Ovlašteni zastupnik: ...........................................................................

6. Sustav/sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: ..............

7a. Hrvatska norma na koju upućuje tehnički propis: .......................

Odobreno tijelo/odobrena tijela: ...........................................................

7b. Tehnički propis: ................................................................................

Odobreno tijelo/odobrena tijela: ...........................................................

7c. Hrvatski dokument za ocjenjivanje: ...............................................

Hrvatska tehnička ocjena: .....................................................................

Hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje: .............................................

Odobreno tijelo/odobrena tijela: ...........................................................

8. Broj certifikata/broj izvještaja o ispitivanju: ....................................

9. Objavljeno svojstvo/svojstva: ............................................................

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19), pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

(ime, prezime i funkcija)........................................................................

U (mjesto)........................., dana (datum izdavanja) ............................

(potpis)......................................................................................................

PRILOG XI.

OZNAKA »C« GRAĐEVNOG PROIZVODA U NEUSKLAĐENOM PODRUČJU


indentifikacijski broj odobrenog tijelaa)

ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak proizvođača
kontaktna adresa proizvođača
zadnje dvije znamenke godine u kojoj je oznaka stavljena na proizvod
broj izjave o svojstvima u neusklađenom području
oznaka hrvatske tehničke specifikacije građevnog proizvoda
naziv građevnog proizvoda
proizvođačeva jedinstvena identifikacijska oznaka vrste građevnog proizvoda

iskazana obavijest o svojstvima građevnog proizvoda

namjeravana uporaba građevnog proizvoda


a) identifikacijski broj se upisuje u slučaju da je odobreno tijelo sudjelovalo u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

PRILOG XII.

PODRUČJA PROIZVODA ZA HTTO

Šifra područjaPODRUČJE PROIZVODA
1PREDGOTOVLJENI PROIZVODI OD OBIČNOG, LAGANOG I PORASTOG BETONA
2VRATA, PROZORI, ZAKLOPCI, ULAZNA VRATA I SRODNI PROIZVODI
3MEMBRANE, UKLJUČUJUĆI I ONE KOJE SE NANOSE U TEKUĆEM STANJU, I SKLOPOVI (ZA KONTROLU VODE I/ILI VODENE PARE)
4PROIZVODI ZA TOPLINSKU IZOLACIJU. SPREGNUTI IZOLACIJSKI SKLOPOVI/SUSTAVI
5KONSTRUKCIJSKI LEŽAJEVI. SVORNJACI ZA KONSTRUKCIJSKE ZGLOBOVE
6DIMNJACI, DIMOVODI I POSEBNI PROIZVODI
7GIPSANI PROIZVODI
8GEOTEKSTILI, GEOMEMBRANE I SRODNI PROIZVODI
9OVJEŠENE FASADE/OBLOGE/ZABRTVLJENE STAKLENE KONSTRUKCIJE
10STABILNA PROTUPOŽARNA OPREMA (POŽARNI ALARMI/DETEKTORI, STABILNI PROIZVODI ZA ZAŠTITU OD POŽARA, PROIZVODI ZA KONTROLU POŽARA I DIMA I PROIZVODI ZA UBLAŽAVANJE EKSPLOZIJE)
11SANITARNI UREĐAJI
12PROIZVODI ZA UREĐENJE PROMETNICA: CESTOVNA OPREMA
13PROIZVODI OD KONSTRUKCIJSKOG DRVA/ELEMENTI I POMOĆNI PROIZVODI
14PANELI NA OSNOVI DRVA I ELEMENTI
15CEMENT, GRAĐEVNA VAPNA I DRUGA HIDRAULIČKA VEZIVA
16ČELIK ZA ARMIRANJE I PREDNAPINJANJE BETONA (I POMOĆNI PROIZVODI). SKLOPOVI ZA NAKNADNO NAPINJANJE
17ZIĐE I SRODNI PROIZVODI. ZIDNI ELEMENTI, MORTOVI I POMOĆNI PROIZVODI
18PROIZVODI ZA SUSTAVE OTPADNIH VODA
19PODNE OBLOGE
20KONSTRUKCIJSKI METALNI PROIZVODI I POMOĆNI PROIZVODI
21ZAVRŠNI PROIZVODI ZA UNUTARNJE I VANJSKE ZIDOVE TE STROPOVE. SKLOPOVI ZA UNUTARNJE PREGRADE
22KROVNI POKROVI, KROVNI SVJETLICI, KROVNI PROZORI I POMOĆNI PROIZVODI. KROVNI SKLOPOVI
23PROIZVODI ZA GRADNJU CESTA
24AGREGATI
25GRAĐEVNA LJEPILA
26PROIZVODI SRODNI S BETONOM, MORTOM I MJEŠAVINAMA ZA INJEKTIRANJE
27UREĐAJI ZA GRIJANJE PROSTORA
28CIJEVI, SPREMNICI I POMOĆNI PROIZVODI KOJI NISU U DODIRU S VODOM NAMIJENJENOM ZA LJUDSKU POTROŠNJU
29GRAĐEVNI PROIZVODI U DODIRU S VODOM NAMIJENJENOM ZA LJUDSKU POTROŠNJU
30PROIZVODI OD RAVNOG STAKLA, PROFILIRANOG STAKLA I STAKLENIH BLOKOVA
31KABELI ZA STRUJU, KONTROLU I KOMUNIKACIJE
32BRTVILA ZA SPOJEVE
33PROIZVODI ZA PRIČVRŠĆENJE
34SKLOPOVI ZGRADA, JEDINICE I PREDGOTOVLJENI ELEMENTI
35PROIZVODI ZA ZAUSTAVLJANJE POŽARA, BRTVLJENJE I ZAŠTITU OD POŽARA. PROIZVODI ZA USPORAVANJE POŽARAPRILOG XIII.

TABLICA SKUPINE PODRUČJA PROIZVODA KOJE SE ODNOSE NA OSPOSOBLJENE I ODGOVORNE OSOBE

SKUPINE PODRUČJA PROIZVODAPODRUČJA PROIZVODA
OznakaNAZIVŠifra područjaNAZIV
AGRAĐEVINARSTVO8GEOTEKSTILI, GEOMEMBRANE I SRODNI PROIZVODI
12PROIZVODI ZA UREĐENJE PROMETNICA: CESTOVNA OPREMA
18PROIZVODI ZA SUSTAVE OTPADNIH VODA
19PODNE OBLOGE
23PROIZVODI ZA GRADNJU CESTA
24AGREGATI
BPOTPUNO/DJELOMIČNO PREDGOTOVLJENI GRAĐEVNI ELEMENTI34SKLOPOVI ZGRADA, JEDINICE I PREDGOTOVLJENI ELEMENTI
CNOSIVI MATERIJALI I KOMPONENTE1PREDGOTOVLJENI PROIZVODI OD OBIČNOG, LAGANOG I PORASTOG BETONA
5KONSTRUKCIJSKI LEŽAJEVI. SVORNJACI ZA KONSTRUKCIJSKE ZGLOBOVE
13PROIZVODI OD KONSTRUKCIJSKOG DRVA/ELEMENTI I POMOĆNI PROIZVODI
15CEMENT, GRAĐEVNA VAPNA I DRUGA HIDRAULIČKA VEZIVA
16ČELIK ZA ARMIRANJE I PREDNAPIJANJE BETONA (I POMOĆNI PROIZVODI). SKLOPOVI ZA NAKNADNO NAPINJANJE
20KONSTRUKCIJSKI METALNI PROIZVODI I POMOĆNI PROIZVODI
26PROIZVODI SRODNI S BETONOM, MORTOM I MJEŠAVINAMA ZA INJEKTIRANJE
DOVOJNICE KROVOVA I ZGRADA2VRATA, PROZORI, ZAKLOPCI, ULAZNA VRATA I SRODNI PROIZVODI
3MEMBRANE, UKLJUČUJUĆI I ONE KOJE SE NANOSE U TEKUĆEM STANJU, I SKLOPOVI (ZA KONTROLU VODE I/ILI VODENE PARE)
9

OVJEŠENE FASADE/OBLOGE/

ZABRTVLJENE STAKLENE KONSTRUKCIJE

22KROVNI POKROVI, KROVNI SVJETLICI, KROVNI PROZORI I POMOĆNI PROIZVODI. KROVNI SKLOPOVI
30PROIZVODI OD RAVNOG STAKLA, PROFILIRANOG STAKLA I STAKLENIH BLOKOVA
E

UNUTARNJE/VANJSKE KOMPONENTE/SKLOPOVI

ZGRADA

7GIPSANI PROIZVODI
11SANITARNI UREĐAJI
14PANELI NA OSNOVI DRVA I ELEMENTI
17ZIĐE I SRODNI PROIZVODI. ZIDNI ELEMENTI, MORTOVI I POMOĆNI PROIZVODI
21ZAVRŠNI PROIZVODI ZA UNUTARNJE I VANJSKE ZIDOVE TE STROPOVE. SKLOPOVI ZA UNUTARNJE PREGRADE
F

GRIJANJE/VENTILACIJA/

IZOLACIJA

4PROIZVODI ZA TOPLINSKU IZOLACIJU. SPREGNUTI IZOLACIJSKI SKLOPOVI/SUSTAVI
6DIMNJACI, DIMOVODI I POSEBNI PROIZVODI
27UREĐAJI ZA GRIJANJE PROSTORA
GPRIČVRŠĆENJA/BRTVLJENJA/ADHEZIVI25GRAĐEVNA LJEPILA
32BRTVILA ZA SPOJEVE
33PROIZVODI ZA PRIČVRŠĆENJE
HZAŠTITA OD POŽARA I SRODNI PROIZVODI10STABILNA PROTUPOŽARNA OPREMA (POŽARNI ALARMI/DETEKTORI, STABILNI PROIZVODI ZA ZAŠTITU OD POŽARA, PROIZVODI ZA KONTROLU POŽARA I DIMA I PROIZVODI ZA UBLAŽAVANJE EKSPLOZIJE)
35PROIZVODI ZA ZAUSTAVLJANJE POŽARA, BRTVLJENJE I ZAŠTITU OD POŽARA. PROIZVODI ZA USPORAVANJE POŽARA
IELEKTRIČNE INSTALACIJE31KABELI ZA STRUJU, KONTROLU I KOMUNIKACIJE
JPLINSKE INSTALACIJE----------------
KOPSKRBA VODOM I KANALIZACIJA28CIJEVI, SPREMNICI I POMOĆNI PROIZVODI KOJI NISU U DODIRU S VODOM NAMIJENJENOM ZA LJUDSKU POTROŠNJU
29GRAĐEVNI PROIZVODI U DODIRU S VODOM NAMIJENJENOM ZA LJUDSKU POTROŠNJUPRILOG XIV.

VREDNOVANJE PROMJENA U TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI

1. Vrednovanje promjena tehničkih specifikacija se provodi s obzirom na promjenu u tehničkoj specifikaciji kada:

a) promjene utječu

b) promjene ne utječu i

c) promjene mogu imati odgovarajući utjecaj,

na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda i/ili izdavanja certifikata u smislu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu.

2. Vrednovanje promjene tehničke specifikacije provodi odgovorna osoba za provedbu radnji ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda prijavljenog odnosno odobrenog tijela.

3. Na temelju provedenog vrednovanja iz točke 2. odgovorna osoba prijavljenog odnosno odobrenog tijela pisanim putem izjavljuje utječe li promjena na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda i/ili izdavanja certifikata u smislu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu.

4. Promjene u tehničkim specifikacijama koje utječu na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda i/ili izdavanja certifikata u smislu ispunjavanja temeljnih zahtjeva su:

a) dodan je novi proizvod

b) dodano je novo »obavezno« svojstvo građevnog proizvoda kojim se utječe na temeljne zahtjeve za građevinu

c) dodana je nova »obavezna« bitna značajka građevnog proizvoda kojom se utječe na temeljne zahtjeve za građevinu

d) dodan je »dodatak ZA« kojim je uređeno novo obavezno svojstvo i/ili nova obavezna bitna značajka građevnog proizvoda, a kojima se utječe na temeljne zahtjeve za građevinu

e) dodan je sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, a u kojem sudjeluje »treća strana« (Sustavi 1+, Sustav 1, Sustav 2+ i Sustav 3)

f) promjene se odnose na požar, a kojima se ovisno o razredu u koji se svrstava proizvod, mijenja i sustav ocjenjivanja

g) dodan je »dodatak ZA« kojim je sustav ocjenjivanja različit od sustava po kojem se do tada provodilo ocjenjivanje, a ne podrazumijeva prelazak na Sustav 4 (npr. sustav iz tehničkog propisa i/ili prema odluci ministra o sustavima ocjenjivanja sukladnosti)

h) uređuje se nova metoda ispitivanja odnosno postupak kontrole tvorničke proizvodnje, te vrednovanje

i) uređuju se novi razredi, klase, razine, dopuštene vrijednosti, nastali posljedično radi dodane odnosno izmijenjene nove metode/načina ispitivanja (za građevni proizvod koji je u Sustavu 1+ i Sustavu 1)

j) uređuju se novi razredi, klase, razine, dopuštene vrijednosti, nastali posljedično radi dodane odnosno izmijenjene nove metode/načina ispitivanja (za građevni proizvod koji je u Sustavu 3) ili

k) tehnička specifikacija je povučena i zamijenjena drugom, ako je zamijenjenom tehničkom specifikacijom sadržana neka od promjena za koju je vrednovano da utječe na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda i/ili izdavanja certifikata u smislu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu.

5. Promjene u tehničkim specifikacijama koje ne utječu na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda i/ili izdavanja certifikata u smislu ispunjavanja temeljnih zahtjeva su:

a) dodana je nova namjeravana uporaba građevnog proizvoda (nije dodan novi zahtjev za građevni proizvod, niti sustav odnosno uređen je Sustav 4)

b) upućivanje na druge tehničke specifikacije; metoda/postupak iz tehničke specifikacije na koju se upućuje sadržana je u ranije datiranoj tehničkoj specifikaciji iste referencijske oznake ili nekoj drugoj tehničkoj specifikaciji, a prema kojoj prijavljeno odnosno odobreno tijelo ima rješenje

c) promjena je takve prirode da ne zahtjeva »dodatno osposobljavanje« (npr. pojedina točka tehničke specifikacije je brisana)

d) dodatna pojašnjenja, definicije, upute, informativni dodaci, usklađivanje prema Uredbi (EU), br. 305/2011 (npr. statističke metode, proizvođač može koristiti rezultat početnog ispitivanja tipa drugih proizvođača, grupiranje proizvoda u grupe)

e) promjena se odnosi na CE oznaku

f) ispravak tehničke specifikacije, koji posljedično ne rezultira promjenom tehničke specifikacije kojom se utječe na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda i/ili izdavanja certifikata u smislu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu

g) tehnička specifikacija je iz statusa »prHRN EN« prešla u status »HRN EN« bez izmjena/dopuna tehničke specifikacije, odnosno ako ima izmjena/dopuna tehničke specifikacije, iste se ne smiju odnositi na one za koje je vrednovano da utječu na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda i/ili izdavanja certifikata u smislu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu ili

h) tehnička specifikacija je povučena i zamijenjena drugom, ako zamijenjenom tehničkom specifikacijom nije sadržana jedna od promjene za koju je vrednovano da utječe na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda i/ili izdavanja certifikata u smislu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu.

6. Promjene u tehničkim specifikacijama koje mogu imati odgovarajući utjecaj na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda i/ili izdavanja certifikata u smislu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu su:

a) promjena se odnosi direktno na građevni proizvod, a različita je od promjena tehničke specifikacije iz točke 4. podtočke a), b), c) i d) te točke 5. podtočke a)

b) promijenjen je sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

c) uređuju se novi razredi, klase, razine, dopuštene vrijednosti (za građevni proizvod koji je u Sustavu 2+)

d) način provođenja postupka ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda i/ili izdavanja certifikata u smislu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, razlikuje se od promjena tehničkih specifikacija iz točke 4. podtočke e), f), g), h), i) i j) ili

e) svaka promjena tehničke specifikacije koja nije navedena u točki 4. podtočki h) odnosno točki 5. podtočki b), c), d), e), f), g) i h).