Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

NN 121/2019 (11.12.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

HRVATSKI SABOR

2384

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2019.

Klasa: 011-01/19-01/209
Urbroj: 71-06-01/1-19-2
Zagreb, 4. prosinca 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA

Članak 1.

U Zakonu o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18.) u članku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općem sustavu trošarina i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ (SL L 9, 14. 1. 2009., str. 12.), kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 2013/61/EU od 17. prosinca 2013. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i 2008/118/EZ u pogledu najudaljenijih francuskih regija, a posebno prekomorske zemlje Mayotte (SL L 353, 28. 12. 2013., str. 5.) i Direktivom Vijeća (EU) 2019/475 od 18. veljače 2019. o izmjeni direktiva 2006/112/EZ i 2008/118/EZ u pogledu uključivanja talijanske općine Campione d'Italia i talijanskih vodaa Luganskog jezera u carinsko područje Unije i teritorijalno područje primjene Direktive 2008/118/EZ (SL L 83, 25. 3. 2019., str. 42. – 43.)«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 5. podstavku 2. riječi: »Campione d'Italia i talijanski dio Luganskog jezera,« brišu se.

Članak 3.

U članku 14. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Trošarinski obveznik iz stavaka 2. i 4. ovoga članka mora iskazati podatke o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima te podatke o obračunanoj trošarini u mjesečnom izvješću koje mora dostaviti nadležnom carinskom uredu do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.«.

Članak 4.

U članku 53. stavku 1. riječi: »članaka 51. i 52. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »članka 52. ovoga Zakona«.

Članak 5.

Članak 104. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na povrat trošarine za dizelsko gorivo kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Republici Hrvatskoj može se ostvariti ako se dizelsko gorivo koristi kao pogonsko gorivo:

1. u komercijalnom prijevozu robe željeznicom ili registriranim kamionom koji je namijenjen isključivo za cestovni prijevoz robe i ima najveću dopuštenu masu koja nije manja od 7,5 tona ili

2. u komercijalnom prijevozu putnika željeznicom ili cestovnim vozilima kategorije M2 ili M3 sukladno posebnim propisima o homologaciji vozila, neovisno o tome radi li se o redovitom ili povremenom prijevozu.

(2) Povrat trošarine određuje se u visini razlike trošarine važeće na dan kupnje dizelskog goriva u Republici Hrvatskoj i minimalno propisane visine trošarine na dizelsko gorivo koja iznosi 330 eura, a koji iznos se preračunava u nacionalnu valutu sukladno članku 142. ovoga Zakona.

(3) Korisnici prava na povrat dužni su upisati se u registar korisnika prava na povrat trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika.

(4) Povrat plaćene trošarine ostvaruje se na temelju zahtjeva koji se podnosi nadležnom carinskom uredu uz dokaz o obavljenom komercijalnom prijevozu robe i putnika i računima za kupnju dizelskog goriva na području Republike Hrvatske. U slučaju cestovnog prijevoza uz zahtjev treba dostaviti i dokaz o registraciji motornog vozila, dok na računima za kupnju dizelskog goriva mora biti naveden podatak o registarskoj oznaci motornog vozila. Nadležni carinski ured može tražiti prilaganje i drugih dokaza za koje ocijeni da su bitni za odlučivanje o zahtjevu. Zahtjev za povrat trošarine mora biti utemeljen na potpunim i točnim podacima te uz zahtjev moraju biti podnesene vjerodostojne, točne i valjane isprave kojima se dokazuje osnovanost zahtjeva.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s upisivanjem u registar korisnika prava na povrat trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika, sadržaj zahtjeva za povrat te potrebne dokaze za ostvarivanje prava na povrat trošarine, sadržaj i način vođenja evidencija.«.

Članak 6.

U članku 105. stavku 8. točki 6. iza riječi: »električne energije« briše se točka.

Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. koja se koristi za komercijalni prijevoz robe i putnika željeznicom i tramvajem.«.

Članak 7.

U članku 108. stavku 10. točki 3. iza riječi: »oporezivanja« briše se točka.

Iza točke 3. dodaju se točke 4. i 5. koje glase:

»4. u prometu na području Republike Hrvatske prodaje, kupuje, skladišti, posjeduje ili na drugi način raspolaže predmetima oporezivanja protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom

5. oglašava prodaju ili ponudu predmeta oporezivanja čiji promet prema odredbama ovoga Zakona nije dopušten i/ili oglašava posredovanje u prometu ili drugom raspolaganju predmetima oporezivanja protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 114. mijenja se i glasi: »Posebne mjere nadzora nad predmetima oporezivanja trošarinom na energente za pogon te energentima iz članka 51. ovoga Zakona«.

Članak 114. mijenja se i glasi:

»(1) Svaka osoba koja prodaje, isporučuje, nabavlja radi daljnje prodaje ili u smislu članka 124. stavka 3. ovoga Zakona raspolaže predmetima oporezivanja trošarinom na energente za pogon koji su pušteni u potrošnju te energentima iz članka 51. ovoga Zakona dužna je ishoditi posebno odobrenje nadležnog carinskog ureda. Posebnim odobrenjem utvrđuje se svako mjesto na kojem se obavljaju takve radnje, uvjeti i način raspolaganja energentima iz članka 51. ovoga Zakona, a mogu se odrediti i dodatne mjere nadzora, uključujući obvezu podnošenja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

(2) Prodaja, isporuka, nabava radi daljnje prodaje ili raspolaganje u smislu članka 124. stavka 3. ovoga Zakona predmetima oporezivanja trošarinom na energente za pogon koji su pušteni u potrošnju te energentima iz članka 51. ovoga Zakona vrši se isključivo temeljem posebnog odobrenja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Svako postupanje protivno odredbama stavka 1. i/ili stavka 2. ovoga članka ili protivno uvjetima iz posebnog odobrenja smatra se nezakonitim postupanjem u smislu ovoga Zakona.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja te podatke o kojima korisnik posebnog odobrenja mora voditi evidencije.«.

Članak 9.

U članku 115. stavku 1. broj: »2710 20 90« zamjenjuje se brojem: »2709 00 10«.

Članak 10.

U članku 132. stavku 1. točka 12. mijenja se i glasi:

»12. nabavi, proda i/ili isporuči radi daljnje prodaje ili u smislu članka 124. stavka 3. ovoga Zakona raspolaže predmetima oporezivanja trošarinom na energente za pogon koji su pušteni u potrošnju te energentima iz članka 51. ovoga Zakona bez posebnog odobrenja nadležnog carinskog ureda kojim je utvrđeno svako mjesto na kojem se obavljaju takve radnje (članak 114. stavak 1.)«.

Članak 11.

U članku 133. stavku 1. točki 66. iza riječi: »loživo ulje« dodaju se riječi: »ili plavi dizel«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Osobe koje prodaju, isporučuju, nabavljaju radi daljnje prodaje ili u smislu članka 124. stavka 3. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18.) raspolažu energentima iz članka 51. toga Zakona nastavljaju poslovanje do ishođenja posebnog odobrenja iz članka 8. ovoga Zakona, uz uvjet da zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja podnesu u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Ministar financija uskladit će provedbene propise iz članka 14. stavka 19., članka 104. stavka 5., članka 114. stavka 4. i članka 115. stavka 17. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/217
Zagreb, 29. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.