Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

NN 121/2019 (11.12.2019.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

2400

Na temelju članka 60. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17 i 39/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA, OBRASCU, UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA TE O SADRŽAJU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (»Narodne novine«, broj 111/14, 107/15, 20/17 i 98/19) članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje ispunjava li svaki od izvođača s kojima je investitor sklopio ugovor o građenju uvjete propisane posebnim zakonom na sljedeći način:

1. uvidom u akt o upisu u sudski, odnosno obrtni registar,

2. uvidom u ugovor koji je izvođač sklopio s investitorom,

3. uvidom u dokumente kojima je izvođač osigurao da pojedini rad obavlja osoba s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama,

4. uvidom u presliku police osiguranja.

(2) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje ispunjava li odgovorna osoba koja vodi građenje, odnosno radove uvjete propisane posebnim zakonom na sljedeći način:

1. uvidom u izjavu o radnopravnom statusu glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, voditelja radova, odnosno osobe koja vodi manje složene radove, koja izjava mora biti ovjerena potpisom odgovorne osobe izvođača,

2. uvidom u presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili presliku potvrde o položenom stručnom ispitu, u vezi položenog stručnog ispita i odgovarajućem stupnju obrazovanja određene struke, odnosno uvidom u presliku potvrde o položenom majstorskom ispitu ili presliku diplome o majstorskom zvanju.

(3) U slučaju da obavljanje poslova odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno radove podliježe priznavanju stručne kvalifikacije, u provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje ispunjava li odgovorna osoba koja vodi građenje, odnosno radove uvjete propisane posebnim zakonom uvidom u presliku rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije.

(4) Dokumente iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka izvođač mora dati na uvid na zahtjev nadzornog inženjera.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/19-04/48

Urbroj: 531-01-19-1

Zagreb, 27. studenoga 2019.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.