Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja

NN 121/2019 (11.12.2019.), Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja

Grad Grubišno Polje

2408

Na temelju članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17, dalje: Zakon) i članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (»Službeni glasnik« Grada Grubišnoga Polja, broj 1/13, 4/13 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 35. sjednici održanoj 4. prosinca 2019. godine donijelo je

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA GRADA GRUBIŠNOGA POLJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se (1) visina stope prireza porezu na dohodak, (2) visina stope poreza na potrošnju i delegiranje nadležnog poreznog tijela za provedbu, (3) visina poreza na kuće za odmor te delegiranje nadležnog poreznog tijela za provedbu, (4) visina poreza na korištenje javnih površina, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom površinom i delegiranje nadležnog poreznog tijela za provedbu.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 % na osnovicu.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % na osnovicu sukladno Zakonu.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Upravni odjel za financije.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 4.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 5,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Upravni odjel za financije.

Članak 5.

Obveznici poreza kuće za odmor dužni su Upravnom odjelu za financije Grada Grubišnoga Polja dostaviti podatke o kućama za odmor (koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu) do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Ukoliko to u zadanom roku ne učine porezni obveznici, to će učiniti Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 6.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po m2 korisne površine u kunama i to:

1.     za deponiranje materijala i robe (građevinski materijal, ogrjev, postava skela i sl.)1,50 kuna po m2 dnevno
2.     za zauzimanje površine radi izgradnje infrastrukture
– do 15 dana1,00 kuna po m2 dnevno
– za svaki sljedeći dan0,50 kuna po m2 dnevno
3.     za prekop površine radi priključka na infrastrukturu10,00 kuna po m2 dnevno
4. za cirkus i luna park0,50 kuna po m2 dnevno
5. za postavljeni štand
a) dnevno7,00 kuna po m2
b) godišnje70,00 kuna po m2
6. za postavljenu ljetnu terasu0,50 kuna po m2 dnevno
7. za prodaju božićnih jelki7,00 kuna po m2 dnevno
8. za prodaju kestenja i kokica3,50 kuna po m2 dnevno
9.     za prostor na kojem se izlaže roba široke potrošnje ispred trgovačkih radnji
– dnevno1,50 kuna po m2
– mjesečno15,00 kuna po m2
10. za pokretnu ugostiteljsku radnju5,00 kuna po m2 dnevno
11. za ostale pokretne naprave2,00 kuna po m2 dnevno.


Javnom površinom smatraju se: zemljišta unutar granica građevinskog područja koja su u skladu s prostorno planskom dokumentacijom namijenjena općoj uporabi, ulice, trgovi, nogostupi, zelene površine i svi ostali prostori u vlasništvu Grada, javnom površinom smatra se i neizgrađeni dio građevinskog područja u vlasništvu Grada kada se ono koristi za namjene predviđene odlukama Grada.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se za organiziranje manifestacija i pratećih aktivnosti koje se financiraju iz proračuna Grada, kao ni za vjerske, humanitarne, kulturne, sportske i ekološke aktivnosti od značaja za Grad a za isto Upravni odjel za komunalne djelatnosti daje suglasnost.

Članak 7.

Rješenje o korištenju javne površine te obračun i naplatu poreza na korištenje javnih površina provodi Upravni odjel za komunalne djelatnosti.

Članak 8.

Porez na korištenje javne površine plaća se unaprijed prije početka korištenja javne površine, odnosno prilikom izdavanja rješenja.

Članak 9.

Na sva materijalna i postupovna pitanja koja nisu obuhvaćena predmetnom odlukom primjenjuje se Zakon o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16, 101/17).

II. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima grada Grubišnoga Polja (»Službeni glasnik« Grada Grubišnoga Polja: broj: 12/17, »Narodne novine« broj: 127/2017).

Članak 11.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenom glasniku« Grada Grubišnoga Polja, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/19-01/1

Urbroj: 2127/01-03/01-19-02

Grubišno Polje, 4. prosinca 2019.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v. r.