Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom

NN 123/2019 (13.12.2019.), Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom

Ministarstvo poljoprivrede

2434

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 82/13, 14/14 i 56/15, 32/19), članka 92. podstavaka 1., 2., 3. i 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13, 115/18) te članka 4. stavka 1. i članka 9. stavka 2. Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (»Narodne novine«, br. 81/13) ministar poljoprivrede uz suglasnost ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK

O REGISTRACIJI I ODOBRAVANJU OBJEKATA TE O REGISTRACIJI SUBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM

Poglavlje I.
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

1. postupci registracije i odobravanja objekta te postupak registracije subjekata u poslovanju s hranom

2. način vođenja upisnika objekata i subjekata u poslovanju s hranom

3. uvjete kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom

4. posebna pravila o izravnoj prodaji kroz kratke lance opskrbe malim količinama primarnih proizvoda životinjskog podrijetla kojima proizvođač opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalni objekt u maloprodaji koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača.

Pojmovnik

Članak 2.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se pojmovi iz Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 19/2009 – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 852/2004), Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 218/2014 – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 853/2004) i Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 208/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima za sljedivošću klica i sjemena namijenjenog proizvodnji klica, Uredba 2017/625 te sljedeći pojmovi:

(a) »evidencijski broj« – broj pod kojim se objekt vodi u Upisniku registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

(b) »jajomat« stacionarni ili pokretni uređaj namijenjen za izravnu prodaju krajnjem potrošaču, jaja iz vlastite primarne proizvodnje,

(c) »lokalna maloprodaja« – prodavaonica na području iste i/ili susjedne županije u kojoj se ta hrana prodaje izravno krajnjem potrošaču

(d) »lokalna turistička ponuda« – prodaja proizvoda objektu koji se bavi pružanjem turističkih usluga na području iste i/ili susjedne županije

(e) »mljekomat« stacionarni ili pokretni uređaj namijenjen za izravnu prodaju sirovog mlijeka, iz vlastite primarne proizvodnje, krajnjem potrošaču

(f) »mesnica« maloprodajni objekt za prodaju svježeg neupakiranog mesa

(g) »narezivanje i mljevenje mesa « narezivanje mesa iz usluge i mljevenje mesa na zahtjev kupca u mesnici

(h) »objekt za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla« – objekt koji se nalazi na gospodarstvu na kojemu su perad ili lagomorfi uzgojeni. U tom objektu dozvoljeno je klanje do 5000 jedinica vlastitih životinja godišnje. Jedinica životinje određuje se po sljedećem izračunu:

– pile, kokoš i uzgojen jedan kljun pernate divljači predstavlja 1 jedinicu

– patka predstavlja 2 jedinice

– pura, guska i lagomorf predstavlja 3 jedinice

– ostala pojedinačni kljun peradi predstavlja 1 jedinicu

(i) »objekt za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda« – objekt u kojemu se pčelinji proizvodi podrijetlom iz vlastitog pčelinjaka sakupljaju, vrcaju, pune, pakiraju i skladište, a namijenjeni su stavljanju na tržište

(j) »objekt za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda« – objekt u kojemu se pčelinji proizvodi, bez obzira na podrijetlo, pune i pakiraju ili se pune i pakiraju iz usluge, a namijenjeni su stavljanju na tržište

(k) »pčelinji proizvodi« – med, med u saću, matična mliječ, cvjetni prah i propolis

(l) »objekt za primarnu proizvodnju jaja« – objekt u primarnoj proizvodnji hrane životinjskog podrijetla u kojem se proizvodi do 350 jaja dnevno radi stavljanja na tržište

(m) »objekt za klanje malih papkara na gospodarstvu podrijetla« – objekt koji se nalazi na vlastitom gospodarstvu na kojemu su mali papkari (svinja, ovca, koza, uzgojena divljač) uzgojeni/boravili najmanje 3 mjeseca, a ako se radi o prasadi i janjadi/jaradi do 20 kg težine da su rođeni na vlastitom gospodarstvu, te u kojima se kolje do 12 uvjetnih grla godišnje namijenjenih isključivo za pripremu hrane u vlastitoj turističkoj ponudi

(n) »primarni biljni proizvod« – kako je propisano člankom 2. stavkom 1. točkom b) Uredbe (EZ) br. 852/2004

(o) »priprema proizvoda ribarstva« – djelatnost u ribarnici u kojoj se svježi proizvodi ribarstva podvrgavaju postupku koji utječe na njihovu anatomsku cjelovitost (čišćenje ribe, uklanjanje glave, vađenje utrobe, rezanje na odreske, filetiranje i rezanje na komade)

(p) »ribarnica« maloprodajni objekt u kojem se prodaju proizvodi ribarstva, živi školjkaši, živi bodljikaši, živi plaštenjaci i živi morski puževi te može obavljati djelatnost pripreme proizvoda ribarstva

(r) »sabirnice jaja« – objekti za prikupljanje i isporuku jaja, u skladu s člankom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) 589/2008

(s) »sabirališta divljači« – objekti u kojima se odstrijeljena divljač skladišti i/ili obrađuje

(t) »sredstva komunikacije na daljinu« – su sredstva koja se mogu koristiti za zaključivanje posla između dobavljača i potrošača bez njihove istovremene fizičke prisutnosti, u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani

(u) »trgovci hranom« – su subjekti koji posluju s hranom na način da s istom ne dolaze u doticaj već samo posreduju između dobavljača i kupca, nemaju vlastiti registrirani i/ili odobreni objekt ili su zakupnici u drugom registriranom i/ili odobrenom objektu

(v) »uvjetno grlo« – jedno uvjetno grlo je ekvivalent 500 kg tjelesne mase žive životinje

(z) »vlastita turistička ponuda« – pružanje ugostiteljskih usluga na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu

(aa) »vlastita životinja« – životinja koja je uzgojena na vlastitom gospodarstvu ili je na njemu boravila najmanje 3 mjeseca

(2) Za potrebe ovoga Pravilnika, Grad Zagreb i Zagrebačka županija smatraju se jednom županijom.

Nadležna tijela

Članak 3.

Nadležna tijela za provedbu ovoga Pravilnika su:

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnost hrane (u daljnjem tekstu: Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane) za Poglavlje II. ovoga Pravilnika

(2) Ministarstvo nadležno za zdravstvo, za Poglavlje III. ovoga Pravilnika

(3) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište (u daljnjem tekstu: Uprava nadležna za poslove poljoprivrede) za Poglavlje IV. ovoga Pravilnika.

(4) Državni inspektorat – sektori nadležni za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmeta opće uporabe, za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane i za fitosanitarni nadzor.

Upisnici

Članak 4.

(1) Nadležna tijela iz članka 3. ovoga Pravilnika vode upisnike objekata i subjekata u poslovanju s hranom, svako iz svoje nadležnosti.

(2) Upisnici iz stavka 1. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku.

(3) Središnju evidenciju registriranih subjekata i objekata te odobrenih objekata u poslovanju s hranom vodi Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

(4) U svrhu vođenja središnje evidencije registriranih subjekata i objekata te odobrenih objekata u poslovanju s hranom, podatke iz upisnika iz stavka 1. ovoga članka, nadležna tijela iz članka 3. stavaka 3. i 4. ovoga pravilnika, dužna su dostavljati Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

Poglavlje II.
POSEBNE ODREDBE ZA OBJEKTE U POSLOVANJU S HRANOM ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Odjeljak 1.
REGISTRACIJA OBJEKATA

Objekti koji podliježu registraciji

Članak 5.

Registraciji u skladu s odredbama ovoga Poglavlja podliježu sljedeći objekti:

1. objekti u primarnoj proizvodnji hrane životinjskog podrijetla koja je namijenjena za javnu potrošnju:

– objekti za proizvodnju jaja

– objekti za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda

– objekti u kojima se proizvodi sirovo mlijeko

– farme puževa

– drugi objekti u kojima se obavlja djelatnost primarne proizvodnje hrane životinjskog podrijetla

2. objekti koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, u kojima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište

3. objekti za preradu mlijeka s vlastitog gospodarstva

4. objekti u kojima se obavlja djelatnost uskladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004

5. objekti u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda

6. mesnice

7. ribarnice

8. automati putem kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje:

– mljekomati, jajomati i

– ostali automati za prodaju hrane životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje

9. prodajna vozila iz kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla:

– pokretne mesnice i

– pokretne ribarnice

10. sabirališta divljači

11. objekti za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla

12. objekti za klanje malih papkara na gospodarstvu podrijetla

13. sabirnice jaja

14. subjekti koji prodaju hranu putem sredstava komunikacije na daljinu

15. trgovci hranom

16. prijevoznici hrane životinjskog podrijetla.

Članak 6.

Iznimno od članka 5. ovoga Pravilnika, obvezi registracije ne podliježu sljedeći objekti:

1. objekti koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača na mjestu proizvodnje malom količinom primarnih proizvoda i to:

– objekt za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda, a koji obuhvaća cjelokupnu količinu pčelinjih proizvoda proizvedenih na vlastitom pčelinjaku

– objekt u kojem se proizvodi do 20.000 litara sirovog kravljeg i/ili 5000 litara ovčjeg ili kozjeg mlijeka godišnje

2. objekti za proizvodnju jaja u kojima se proizvodi do 50 jaja dnevno kojima se izravno opskrbljuju krajnji potrošači na mjestu proizvodnje i/ili u vlastitoj turističkoj ponudi

3. sabirališta divljači u kojem se meso odstrijeljene divljači skladišti i/ili obrađuje isključivo za osobnu upotrebu sudionika lova.

Zahtjev za registraciju objekta

Članak 7.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla podnosi zahtjev za registraciju objekta iz članka 5. ovoga Pravilnika Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane prije početka obavljanja djelatnosti.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom, osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci

2. adresa objekta

3. djelatnost/i koje namjerava obavljati u objektu (namjena objekta).

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba koja je upisana u Upisnik poljoprivrednika odnosno sudski ili obrtni registar.

(4) U slučaju kada ribarnica uključuje više odvojenih jedinica (npr. štandova i klupa), ribarnica je odgovorna za infrastrukturu i opremu, a zakupoprimci za zdravstvenu ispravnost hrane.

(5) Uz zahtjev za registraciju objekta iz stavka 4. ovoga članka, subjekt u poslovanju s hranom (zakupoprimac) mora dostaviti ugovor o najmu.

(6) Na zahtjev Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane, subjekt u poslovanju s hranom dužan je, bez odgode, dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 3. ovoga članka. Dokaze može dostaviti u obliku preslika ili ispisa elektroničke isprave.

(7) Na temelju urednog zahtjeva za registraciju objekta iz stavka 1. ovoga članka, Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane dodjeljuje evidencijski broj i upisuje objekt u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i subjektu u poslovanju s hranom izdaje Izvod o upisu u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(8) Izvod o upisu u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla izdaje se bez roka važenja i vrijedi kao potvrda o registraciji objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

Izvod iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Članak 8.

(1) Na temelju urednog zahtjeva za registraciju objekta iz članka 7. ovoga Pravilnika, Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane upisuje objekt u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i subjektu u poslovanju s hranom izdaje izvod iz upisnika.

(2) Izvod iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom, OIB osobni identifikacijski broj (OIB)

2. evidencijski broj

3. adresa objekta

4. registrirana djelatnost u objektu, ako je potrebno.

(3) Izvod iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se podnositelju zahtjeva bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana provedenog upisa u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(4) Izvod iz stavka 1. ovoga članka izdaje se bez roka važenja i vrijedi kao potvrda o registraciji objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(5) U pravnom prometu nije dozvoljeno koristiti izvod koji ne sadrži posljednje važeće podatke upisane u Upisniku registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(6) U slučaju dvojbe između sadržaja izvoda i podataka iz upisnika iz stavka 1. ovoga članka, valjanim se smatraju podaci iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, osim ako se ne dokaže suprotno.

Promjena podataka

Članak 9.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom dužan je podnijeti Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane zahtjev za promjenu podataka u Upisniku registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, najkasnije u roku od 30 dana od dana nastale promjene.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uz podatke navedene u članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika mora sadržavati i evidencijski broj te opis promjene.

(3) Ako se promjena odnosi na podatke iz Izvoda o upisu u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla iz članka 7. stavka 2. podstavaka 1. i 3. ovoga Pravilnika, subjekt u poslovanju s hranom dužan je uz zahtjev dostaviti i dokaz kojim se potvrđuje nastala promjena.

(4) Na temelju urednog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka te preslika dokumenta iz stavka 3. ovoga članka ako je primjenjivo, Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane unosi promjenu u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i subjektu u poslovanju s hranom izdaje Izvod o upisu promjene u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(5) Ukoliko se radi o promjeni lokacije objekta potrebno je podnijeti zahtjev za registraciju objekta u skladu s člankom 7. ovog Pravilnika te zahtjev za brisanje objekta na prethodnoj adresi u skladu s člankom 10. ovog Pravilnika.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ukoliko se radi o promjeni lokacije automata za prodaju hrane životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje (mljekomati, jajomati i ostali automati za prodaju neupakirane hrane životinjskog podrijetla), potrebno je podnijeti zahtjev za promjenu podataka.

(7) Ukoliko se radi o promjeni subjekta u poslovanju s hranom, podnositelj zahtjeva za promjenu dužan je dostaviti dokaz o preuzimanju poslovanja (ugovor o najmu/kupoprodaji i/ili izjavu/suglasnost prethodnog subjekta o ustupanju i/ili drugi relevantni dokumenti o preuzimanju poslovanja)

Prestanak obavljanja djelatnosti

Članak 10.

(1) U slučaju prestanka obavljanja svih registriranih djelatnosti, subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu iz članka 5. ovoga Pravilnika, mora u roku od 30 dana Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane podnijeti zahtjev za brisanje iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom

2. adresa registriranog objekta

3. evidencijski broj.

(3) Na temelju urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane rješenjem briše objekt iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(4) Veterinarski inspektor Državnog inspektorata podnosi prijedlog za brisanje djelatnosti/objekta ako kontrolom izvršenja rješenja, utvrdi da nedostaci nisu otklonjeni.

(5) Veterinarski inspektor Državnog inspektorata podnosi prijedlog za brisanje djelatnosti/objekta ako tijekom službene kontrole utvrdi da se više od godinu dana ne obavljaju registrirane djelatnosti poslovanja s hranom životinjskog podrijetla te se djelatnost/objekt, po službenoj dužnosti, rješenjem briše iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(6) U slučaju da subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu privremeno obustavlja obavljanje neke (jedna ili više) od registriranih djelatnosti, dužan je u roku od 15 dana o tome obavijestiti veterinarskog inspektora Državnog inspektorata te Upravu nadležnu za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

Rok obavljanja prve službene kontrole

Članak 11.

(1) Veterinarski inspektor Državnog inspektorata obavlja prvu službenu kontrolu u objektima iz članka 5. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od godine dana od dana izdavanja Izvoda o upisu u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u registriranim objektima za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla i objektima za klanje malih papkara na gospodarstvu podrijetla veterinarski inspektor Državnog inspektorata obavlja prvu službenu kontrolu najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana izdavanja Izvoda o upisu objekta u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom.

Isticanje evidencijskog broja

Članak 12.

Isticanje evidencijskog broja obvezno je na mljekomatima, jajomatima i ostalim automatima za prodaju hrane životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje te na proizvodima koji potječu iz objekata za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla.

UVJETI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OBJEKTI U PRIMARNOJ PROIZVODNJI HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Objekt za proizvodnju jaja

Članak 13.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu za proizvodnju jaja svih vrsta peradi iz uzgoja dužan je osigurati da objekt ispunjava zahtjeve propisane odredbama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i da su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

1. da se jaja drže u prostorima namijenjenima za uskladištenje jaja sve do trenutka prodaje krajnjem potrošaču

2. da se jaja skladište na ujednačenoj temperaturi, ne nižoj od 5 °C i ne višoj od 18 °C, sve do trenutka prodaje krajnjem potrošaču

3. da se jaja stavljaju na tržište najkasnije 21. dana od dana nesenja

4. da ima dostupne rezultate analiza na Salmonellu spp. u skladu s Nacionalnim programom kontrole salmoneloze u jatima konzumnih nesilica vrste Gallus Gallus u Republici Hrvatskoj, za druge vrste peradi iz uzgoja, kako je primjenjivo.

(2) Jaja koja potječu iz registriranog objekta iz stavka 1. ovoga članka moraju biti označena brojem farme i mogu se stavljati u promet isključivo:

1. na mjestu proizvodnje

2. na tržnicama ili prodajnim izložbama

3. u vlastitoj ili lokalnoj turističkoj ponudi

4. dostavom krajnjem potrošaču (prodajom od vrata do vrata) na području iste ili susjedne županije

5. putem jajomata

6. u sabirnice jaja.

Objekt za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda

Članak 14.

Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda dužan je osigurati da objekt ispunjava zahtjeve propisane odredbama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i da objekt ima najmanje prostoriju namijenjenu isključivo rukovanju s pčelinjim proizvodima koja uključuje prostor za skladištenje pčelinjih proizvoda i prostor za materijal za pakiranje pčelinjih proizvoda.

Objekt u kojem se proizvodi
sirovo mlijeko

Članak 15.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu u kojem se proizvodi sirovo mlijeko dužan je osigurati da objekt ispunjava zahtjeve propisane odredbama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 kao i da su ispunjeni zahtjevi propisani odredbama stavaka 2. do 7. ovoga članka. Odredbe ovoga članka odnose se na mlijeko krava, koza, ovaca, kopitara i drugih vrsta životinja.

(2) Objekti koji proizvode sirovo mlijeko i oprema koja dolazi u dodir s mlijekom moraju udovoljavati zahtjevima propisanim Prilogom III. Odjeljkom IX. Poglavljem I. Dijelom II. A. Uredbe (EZ) br. 853/2004.

(3) Sirovo mlijeko mora udovoljavati zahtjevima propisanim Prilogom III. Odjeljkom IX. Poglavljem II. Dijelovima I. i III. Uredbe (EZ) br. 853/2004.

(4) Sirovo mlijeko mora potjecati od vlastitih životinja s gospodarstva koje ima status stada krava, ovaca i koza službeno slobodnih od bruceloze i tuberkuloze ili za druge vrste životinja izvršene mjere vezane za brucelozu i tuberkulozu sukladno posebnim propisima.

(5) Prijevozna sredstva za isporuku mlijeka krajnjem potrošaču moraju udovoljavati odredbama Priloga II. Poglavlja IV. Uredbe (EZ) br. 852/2004 te moraju imati opremu za održavanje temperature.

(6) Mužnja, sakupljanje i prijevoz mlijeka mora se obavljati u skladu s Prilogom III. Odjeljkom IX. Poglavljem I. Dijelom II. B. Uredbe (EZ) br. 853/2004.

(7) Higijena osoblja koje obavlja mužnju propisana je Prilogom III. Odjeljkom IX. Poglavljem I. Dijelom II. C. Uredbe (EZ) br. 853/2004.

(8) Sirovo mlijeko kopitara može se zamrznuti. Za zamrzavanje je potrebno osigurati poseban uređaj koji može osigurati održavanje temperature na najviše -18 ˚C, pri čemu je potrebno stalno bilježenje temperature te vođenje evidencije o istome.

(9) Izravna opskrba sirovog mlijeka krajnjem potrošaču iz registriranog objekta u kojem se proizvodi sirovo mlijeko dozvoljena je:

1. na mjestu proizvodnje

2. dostavom krajnjem potrošaču u krugu do 50 km od mjesta proizvodnje

3. putem mljekomata.

Uzgajališta riba, školjkaša i ostali objekti akvakulture

Članak 16.

Uzgajališta riba, školjkaša i ostali objekti akvakulture ukoliko su upisani u Registar dozvola u akvakulturi koji vodi Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede, se ne registriraju.

ZAHTJEVI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OSTALI OBJEKTI ZA PROIZVODNJU HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI PODLIJEŽU REGISTRACIJI

Objekt koji se primarno koristi kao privatni stambeni prostor, u kojem se redovito priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište

Članak 17.

(1) U objektu koji se primarno koristi kao privatni stambeni prostor, dozvoljeno je pripremati svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište, od najviše 50 litara mlijeka dnevno, od životinja s vlastitog gospodarstva. Potrebno je osigurati udovoljavanje odgovarajućim zahtjevima propisanim Prilogom II. Poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 852/2004 te propisu o kontroli sirovog mlijeka namijenjenog za javnu potrošnju.

(2) U objektu iz stavka 1. ovoga članka sirovo mlijeko mora potjecati od životinja s vlastitog gospodarstva koje ima status stada krava, ovaca i koza službeno slobodnog od bruceloze i tuberkuloze ili za druge vrste životinja izvršene mjere vezane za brucelozu i tuberkulozu sukladno posebnim propisima.

Objekti za preradu mlijeka s vlastitog gospodarstva

Članak 18.

(1) Objekti za preradu mlijeka s vlastitog gospodarstva moraju udovoljavati odredbama Uredbe (EZ) br. 852/2004) i Prilogu III. odjeljku IX. poglavlju I. Uredbe (EZ) br. 853/2004). Objekti iz ovoga članka moraju osigurati i sljedeće:

1. prostoriju ili odgovarajući prostor s opremom za prikupljanje/čuvanje mlijeka,

2. kako je primjenjivo ovisno o mliječnim proizvodima koje proizvodi, prostoriju za kuhanje, cijeđenje, fermentaciju, sušenje, zrenje ili druge postupke koji zahtijevaju posebne mikroklimatske uvjete u proizvodnji,

3. garderobni prostor za radnike, prostor za skladištenje ambalaže te prostor za sredstva za čišćenje i dezinfekciju proizvodnog pogona može biti dislociran od radnog dijela ako se nalazi unutar kruga objekta

4. prostor za skladištenje gotovih proizvoda,

5. opremu za prikupljanje i čuvanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

(2) Objekti iz stavka 1. ovoga članka mogu prerađivati do 250 l mlijeka dnevno.

(3) Mlijeko koje se koristi kao sirovina u objektima iz stavka 1. ovoga članka mora potjecati od životinja s vlastitog gospodarstva koje ima status stada krava, ovaca i/ili koza službeno slobodnog od bruceloze i tuberkuloze ili za druge vrste životinja izvršene mjere vezane za brucelozu i tuberkulozu sukladno posebnim propisima.

(4) Sirovo mlijeko koje se koristi u proizvodnji mliječnih proizvoda mora biti minimalno četiri puta godišnje u pravilnim razmacima tijekom proizvodnje pregledano u ovlaštenom laboratoriju na broj somatskih stanica i broj mikroorganizama u mililitru mlijeka, u skladu s posebnim propisom o kontroli sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji.

Stavljanje na tržište svježeg sira i vrhnja te proizvoda iz objekata za preradu mlijeka s vlastitog gospodarstva

Članak 19.

(1) Prijevozna sredstava za dostavu proizvoda krajnjem potrošaču, iz objekata iz članaka 17. i 18. ovoga Pravilnika, moraju udovoljavati odredbama Priloga II. Poglavlja IV. Uredbe (EZ) br. 852/2004 te moraju imati opremu za održavanje temperature.

(2) Proizvodi iz objekata iz članaka 17. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište:

1. na mjestu proizvodnje

2. na tržnicama ili prodajnim izložbama na području iste ili susjedne županije

3. u vlastitoj ili lokalnoj turističkoj ponudi

4. dostavom krajnjem potrošaču (prodajom od vrata do vrata) na području iste ili susjedne županije.

(3) Proizvodi iz objekata iz članaka 18. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište neposredno na mjestu proizvodnje, na tržnicama, prodajnim izložbama, ugostiteljskim objektima i trgovinama koje navedene proizvode prodaju izravno krajnjem potrošaču na području Republike Hrvatske.

Objekt u kojem se obavlja djelatnost uskladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004

Članak 20.

Objekt u kojem se obavlja djelatnost uskladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježe odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004, mora ispunjavati zahtjeve propisane Prilogom II. Poglavljem I. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

Objekt za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda

Članak 21.

(1) Objekt za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda mora ispunjavati zahtjeve propisane Prilogom II. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i imati, najmanje, prostorije isključivo za:

1. punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda

2. uskladištenje sirovine i gotovih pčelinjih proizvoda

3. garderobu i sanitarne prostorije.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 3. ovog članka u objektima koji su smješteni u istom krugu gdje je i privatni stambeni objekt i ako su u objektu zaposleni članovi kućanstva, kao garderobni i sanitarni prostor može se koristiti privatni.

(3) Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu iz stavka 1. ovoga članka mora osigurati da pčelinji proizvodi podrijetlom iz otkupa potječu od primarnih proizvođača pčelinjih proizvoda upisanih u Registar farmi koji vodi Ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

(4) Pčelinji proizvodi iz objekata iz ovoga članka mogu se stavljati na tržište Republike Hrvatske, zemalja članica EU te trećih zemalja.

Mesnice

Članak 22.

(1) Mesnice moraju ispunjavati zahtjeve propisane odgovarajućim odredbama Priloga II. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(2) U mesnicama se može obavljati narezivanje mesa, a mljevenje mesa dozvoljeno je isključivo na zahtjev kupca. Ukoliko se u mesnicama meso rasijeca, proizvode mljeveno meso i mesni pripravci osim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka objekt mora udovoljiti i zahtjevima propisanim Prilogom III. Odjeljkom I. Poglavljima III. i V. te Odjeljkom V. Uredbe (EZ) br. 853/2004 i sljedeće zahtjeve:

1. prostorija ili odgovarajući prostor za uskladištenje sirovine, koji, u slučaju da se mesnica nalazi na tržnici, može biti dislociran, ali mora biti u sklopu tržnice

2. prostorija za pripremu proizvoda

3. prostor za uskladištenje materijala za pakiranje

4. prostor za pakiranje

5. prostor za skladištenje gotovih proizvoda

6. opremu za prikupljanje i čuvanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

(3) Rasječeno i mljeveno meso te mesni pripravci moraju odmah nakon proizvodnje biti upakirani u maloprodajna pakovanja i kao takvi stavljeni na tržište.

(4) Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o označavanju hrane, proizvodi iz stavka 3. ovoga članka, moraju biti označeni evidencijskim brojem.

(5) U mesnicama se ne smije obavljati proizvodnja mesnih proizvoda.

(6) Sanitarni prostor za radnike te prostor za sredstva za čišćenje i dezinfekciju proizvodnog pogona može biti dislociran od radnog dijela ako se nalazi u krugu objekta ili u sklopu tržnice.

(7) Proizvodima proizvedenima u objektima iz stavka 2. ovoga članka mogu se opskrbljivati i drugi subjekti u poslovanju s hranom, a koji opskrbljuju krajnjeg potrošača, u količini do 25% od ukupne sirovine.

(8) Ukupnom sirovinom iz stavka 7. ovoga članka smatra se količina mesa dopremljena za potrebe objekta tijekom jedne godine.

Ribarnice

Članak 23.

(1) Ribarnice moraju ispunjavati zahtjeve propisane odgovarajućim odredbama Priloga II. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(2) U ribarnicama se može obavljati priprema proizvoda ribarstva ukoliko za to postoje uvjeti.

(3) Proizvodi ribarstva te pripremljeni proizvodi ribarstva moraju se držati na temperaturi otapajućeg leda.

(4) Sanitarni prostor za radnike te prostor za sredstva za čišćenje i dezinfekciju proizvodnog pogona može biti dislociran od radnog dijela ako se nalazi u krugu objekta ili u sklopu tržnice.

Mljekomati

Članak 24.

(1) Mljekomati moraju ispunjavati zahtjeve propisane odredbama Priloga II. Poglavlja III. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i sljedećim zahtjevima:

1. temperatura mlijeka u mljekomatu mora biti vidljivo istaknuta na ekranu

2. ako je primjenjivo, materijal za pakiranje mora biti u skladu s propisanim uvjetima za tu vrstu hrane.

(2) Sirovo mlijeko koje se stavlja na tržište putem mljekomata mora udovoljavati odgovarajućim zahtjevima propisanim u Pravilniku o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji, Prilogu III. Odjeljku IX. Poglavlju I. Dijelovima I. i III. Uredbe (EZ) br. 853/2004: te sljedećim zahtjevima:

1. sirovo mlijeko u mljekomatu ne smije biti starije od 24 sata od mužnje

2. sirovo mlijeko prije otpreme s gospodarstva podrijetla mora biti ohlađeno na temperaturu od 6 – 8 °C

3. sirovo mlijeko u mljekomatu mora se održavati na temperaturi od 0 – 4 °C

4. sirovo mlijeko mora potjecati od vlastitih životinja s gospodarstva koje ima status stada krava, ovaca i/ili koza službeno slobodnog od bruceloze i tuberkuloze ili za druge vrste životinja izvršene mjere vezane za brucelozu i tuberkulozu sukladno posebnim propisima

5. sirovo mlijeko koje nije prodano putem mljekomata može se koristiti za proizvodnju mliječnih proizvoda ili za hranu za životinje, na istom gospodarstvu sukladno posebnim propisima.

(3) Spremnik koji se koristi za prijevoz sirovoga mlijeka, potrebno je nakon svake upotrebe očistiti i dezinficirati.

(4) Prostori i oprema na gospodarstvu podrijetla moraju udovoljavati odgovarajućim zahtjevima propisa o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji te zahtjevima iz članka 15. stavaka 2. do 6. ovoga Pravilnika.

(5) Na mljekomatu moraju biti dostupne najmanje sljedeće informacije:

1. opis proizvoda (»sirovo mlijeko«) i upozorenje o mogućem štetnom utjecaju na određene kategorije ljudi, s preporukom o toplinskoj obradi prije konzumacije

2. ime, adresa i kontakt podaci proizvođača i evidencijski broj mljekomata s Izvoda iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

3. datum mužnje

4. datum i sat punjenja mljekomata.

(6) Prodaju sirovog mlijeka na jednom automatu može obavljati samo jedan proizvođač mlijeka.

Jajomati

Članak 25.

(1) Jajomati moraju ispunjavati zahtjeve propisane odredbama Priloga II. Poglavlja III. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(2) jaja koja se stavljaju na tržište putem jajomata moraju:

1. se držati na ujednačenoj temperaturi, ne nižoj od 5 °C i ne višoj od 18 °C

2. biti čista i neoštećena

3. biti stavljena na tržište najkasnije 21. dana od dana nesenja

4. biti označena brojem farme

5. imati dostupne rezultate analiza na Salmonellu spp. u skladu s Nacionalnim programom kontrole salmoneloze u jatima konzumnih nesilica vrste Gallus Gallus u Republici Hrvatskoj.

(3) Za jaja ostalih vrsta peradi, osim vrste Gallus Gallus, potrebno je najmanje 4 puta godišnje, u pravilnim razmacima, uzimati uzorke na Salmonellu spp. osim ako posebnim propisom nije određena drugačija učestalost.

Ostali automati za prodaju primarnih proizvoda životinjskog podrijetla, pokretne mesnice i pokretne ribarnice

Članak 26.

(1) Automati za prodaju primarnih proizvoda životinjskog podrijetla, pokretne mesnice i pokretne ribarnice moraju udovoljavati odredbama Priloga II. Poglavlja III. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(2) U pokretnim mesnicama se:

1. obavlja djelatnost rasijecanja mesa, a na zahtjev kupca i mljevenje mesa

2. ne smiju proizvoditi mesni pripravci i mesni proizvodi.

(3) U pokretnoj ribarnici može se na zahtjev kupca obavljati priprema proizvoda ribarstva, ukoliko pokretna ribarnica udovoljava odgovarajućim odredbama Priloga II. Poglavlja II. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i ukoliko je osigurano da se nusproizvodi zbrinjavaju sukladno posebnim propisima.

Sabiralište odstrijeljene divljači

Članak 27.

(1) Sabiralište odstrijeljene divljači mora udovoljavati odredbama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i imati:

1. rashladnu komoru za uskladištenje trupova

2. umivaonik s toplom i hladnom vodom

3. ako obavlja djelatnost obrade, mora imati i:

– prostor namijenjen za skidanje kože

– opremu za skidanje kože u visećem položaju

– sterilizator za dezinfekciju alata i opreme

– odvojene rashladne komore za otkožene trupove i neotkožene trupove, opremu za rasijecanje trupa u najviše šest dijelova ako se ta djelatnost obavlja u objektu

– hlađeni spremnik za nusproizvode životinjskog podrijetla kategorije 1. i 2. koji nisu namijenjeni prehrani ljudi (u daljnjem tekstu: nusproizvodi).

(2) Prvi pregled odstrijeljene divljači obavlja osoba educirana za prvi pregled odstrijeljene divljači u skladu s Prilogom III. Odjeljkom IV. Poglavljima II. i III. Uredbe 853/2004.

(3) Post mortem pregled mesa odstrijeljene divljači namijenjenog krajnjem potrošaču ili za lokalne maloprodajne objekte koji opskrbljuju krajnjeg potrošača/ugostiteljske objekte, obavlja veterinarski inspektor Državnog inspektorata u skladu s Uredbom (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 139, 30. 4. 2004., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 219/2014.

(4) Meso odstrijeljene divljači u sabiralištima odstrijeljene divljači namijenjeno krajnjem potrošaču ili za lokalne maloprodajne objekte koji opskrbljuju krajnjeg potrošača/ugostiteljske objekte ne označava se oznakom zdravstvene ispravnosti.

(5) Količina mesa divljači koja se stavlja na tržište na način iz stavka 4. ovoga članka može iznositi najviše 30 % godišnjeg propisa izlučenja prema važećoj lovnogospodarskoj osnovi lovišta.

(6) Meso odstrijeljene divljači podrijetlom iz sabirališta odstrijeljene divljači namijenjeno krajnjem potrošaču ili za maloprodajne objekte koji opskrbljuju krajnjeg potrošača/ugostiteljske objekte može se stavljati na tržište samo na području Republike Hrvatske.

(7) Meso odstrijeljene divljači namijenjeno krajnjem potrošaču ili lokalnim maloprodajnim objektima koji opskrbljuju krajnjeg potrošača/ugostiteljske objekte mora pratiti dokumentacija o sljedivosti koja sadržava najmanje sljedeće podatke:

1. broj i naziv lovišta iz kojega divljač potječe

2. ime i adresu krajnjeg potrošača ili naziv i adresu maloprodajnog objekta

3. broj evidencijske markice za obilježavanje krupne divljači

4. datum odstrela i isporuke/otpreme

5. vrstu divljači i ukupnu količinu isporučenih/otpremljenih trupova i/ili mesa

6. redni broj službene evidencije na liniji klanja (Knjiga 2).

(8) Ako se meso iz sabirališta odstrijeljene divljači otprema u odobreni objekt, post mortem pregled se obavlja u odobrenom objektu.

(9) Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu iz stavka 1. ovoga članka mora voditi i čuvati dokumentaciju i evidencije sukladno posebnom propisu o uspostavi sustava temeljenih na načelima HACCP sustava te evidencije o:

1. provedenim pregledima divljači

2. provedenim mjerama vezanim za propise o zdravlju životinja

3. sljedivosti koja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– broj i naziv lovišta iz kojega divljač potječe

– ime i adresu krajnjeg potrošača ili naziv i adresu maloprodajnog objekta

– broj evidencijske markice za obilježavanje krupne divljači

– datum odstrela i isporuke/otpreme

– ukupnu količinu isporučenih/otpremljenih trupova i/ili mesa

– ime i broj iskaznice osobe ovlaštene za prvi pregled odstrijeljene divljači koja je obavila prvi pregled.

Objekti za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla

Članak 28.

(1) Objekt za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla mora udovoljavati odredbama Priloga II. Poglavlja I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 te imati najmanje:

1. prostoriju za obavljanje omamljivanja, klanja, čerupanja/skidanja kože, evisceriranja u kojoj je osigurana vremenska odvojenost između pojedinih radnji na način da se spriječi kontaminacija hrane

2. rashladnu komoru ili uređaj za hlađenje odgovarajućeg kapaciteta

3. sudoper s toplom i hladnom pitkom vodom.

(2) Trupovi zaklanih životinja moraju se držati na temperaturi ne višoj od 4 °C.

(3) Perad i lagomorfi iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju se klati sukladno posebnim propisima o dobrobiti životinja pri klanju.

(4) Nusproizvodi se moraju zbrinjavati sukladno posebnim propisima.

(5) Trupovi zaklanih životinja koji potječu iz objekta za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla moraju biti označeni evidencijskim brojem na pakiranju i mogu se stavljati na tržište:

1. krajnjem potrošaču na gospodarstvu podrijetla

2. u lokalnim maloprodajnim objektima koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača koji se nalaze na području iste ili susjedne županije

3. u vlastitoj ili lokalnoj turističkoj ponudi.

(6) Subjekt u poslovanju s hranom mora imati dokumentaciju i evidencije sukladno posebnom propisu o uspostavi sustava temeljenih na načelima HACCP-a te evidenciju o provedenim mjerama vezanim za propise o zdravlju životinja.

Objekti za klanje malih papkara na gospodarstvu podrijetla

Članak 29.

(1) Objekt za klanje malih papkara na gospodarstvu podrijetla mora udovoljavati odredbama Priloga II. Poglavlja I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 te imati najmanje:

1. prostoriju u kojoj se klanje i klaonička obrada može obaviti na higijenski način

2. sterilizator za dezinfekciju alata i opreme ili drugi sustav s jednakim učinkom

3. odgovarajući spremnik za nusproizvode

4. rashladnu komoru ili uređaj za hlađenje odgovarajućeg kapaciteta

5. sudoper s toplom i hladnom pitkom vodom

6. spremnik za želuce i crijeva izrađen na način da omogućava veterinarski pregled i njihovo uklanjanje iz prostorije

7. opremu za skidanje kože u visećem položaju.

(2) Prostorija u kojoj se obavlja klanje i klaonička obrada može se koristiti za obradu i rasijecanje mesa ako je prije toga očišćena i dezinficirana te za čišćenje želudaca i crijeva kada se ista ne koristi za klanje i u njoj se ne nalaze trupovi ili meso. Nakon čišćenja želudaca prostoriju je potrebno temeljito očistiti i dezinficirati.

(3) Meso zaklanih životinja mora se ohladiti tako da temperatura u svim dijelovima trupa ne prelazi 7 °C.

(4) Mali papkari iz članka 2. stavka 1. točke (m) ovoga Pravilnika moraju se klati sukladno posebnim propisima o zaštiti životinja pri klanju.

(5) Nusproizvodi se moraju zbrinjavati sukladno posebnim propisima.

(6) Subjekt u poslovanju s hranom mora najmanje 48 sati prije klanja obavijestiti nadležni veterinarski Ured veterinarske inspekcije/kontrolno tijelo radi obavljanja ante i post mortem pregleda.

(7) Subjekt u poslovanju s hranom mora osigurati da su trupovi svinja pregledani na prisutnost Trichinella u mesu u skladu s Uredbom (EZ) br. 2075/2005.

(8) Subjekt u poslovanju s hranom mora voditi evidenciju o broju i vrsti zaklanih životinja i datumu klanja.

(9) Subjekt u poslovanju s hranom mora imati dokumentaciju i evidencije sukladno posebnom propisu o uspostavi sustava temeljenih na načelima HACCP sustava te evidenciju o provedenim mjerama vezanim za propise o zdravlju životinja.

(10) Meso zaklanih životinja koje potječe iz objekta za klanje malih papkara na gospodarstvu podrijetla može se koristiti isključivo za pripremu hrane gostima u vlastitoj turističkoj ponudi.

Sabirnice jaja

Članak 30.

(1) Sabirnice jaja moraju udovoljavati zahtjevima propisanim odredbama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i voditi evidencije o:

1. količini prikupljenih jaja, načinu uzgoja, podacima o proizvođaču, nazivu, adresi i šifri proizvođača te datumu ili razdoblju nesenja

2. količini isporučenih jaja, načinu uzgoja, podacima o proizvođaču, nazivu, adresi te datumu ili razdoblju nesenja.

(2) U sabirnici jaja se moraju držati na ujednačenoj temperaturi ne nižoj od 5 °C i ne višoj od 18 °C, sve do trenutka prodaje.

(3) Jaja iz sabirnice mogu se isporučiti subjektima u poslovanju s hranom koji imaju odobren pakirni centar ili subjektima u prehrambenoj ili neprehrambenoj industriji.

Trgovci hranom i prijevoznici hrane životinjskog podrijetla

Članak 31.

(1) Registraciji podliježu subjekti koji posluju s hranom na način da s istom ne dolaze u doticaj, već samo posreduju između proizvođača i kupca, a nemaju registrirani i/ili odobreni objekt.

(2) Subjekti koji prevoze hranu životinjskog podrijetla podliježu registraciji ukoliko već nisu upisani u neki od upisnika objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili uslužno prevoze hranu za subjekta koji je već upisan u neki od navedenih upisnika.

(3) Subjekti koji su upisani u neki od upisnika objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, a koji obavljaju prijevoz hrane samostalno ili imaju ugovorni odnos s prijevoznicima dužni su taj podatak, radi evidentiranja, dostaviti nadležnom tijelu.

(4) Subjekti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka moraju voditi evidencije o prijevoznicima, prijevoznim sredstvima, čišćenju i pranju prijevoznih sredstava te temperaturne liste ukoliko je primjenjivo.

(5) Prijevoz hrane životinjskog podrijetla mora ispunjavati zahtjeve propisane odredbama Priloga II. Poglavlja VI. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

Odjeljak 2.
ODOBRAVANJE OBJEKATA

Objekti koji podliježu odobravanju

Članak 32.

Odobravanje, u skladu s odredbama ovoga Poglavlja, obavezno je za sljedeće:

(a) objekte koji obavljaju djelatnosti za koje su propisani zahtjevi u Prilogu III. Uredbe (EZ) br. 853/2004 i to:

SEKCIJA 0 – Objekti koji obavljaju opće djelatnosti

– uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature

– samostojeći objekti za prepakiravanje hrane životinjskog podrijetla

– veleprodaja mesa, mljevenog mesa, mesnih pripravaka, strojno otkoštenog mesa, mesnih proizvoda, proizvoda ribarstva, živih školjkaša, sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja i proizvoda od jaja, žabljih krakova i puževa, topljene životinjske masti i čvaraka, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, prerađene želatine i kolagena

– brodovi za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature.

SEKCIJA I – Meso domaćih papkara i kopitara

– klaonice

– objekti za rasijecanje

SEKCIJA II – Meso peradi i lagomorfa

– klaonice

– objekti za rasijecanje

SEKCIJA III – Meso uzgojene divljači

– klaonice

– objekti za rasijecanje

SEKCIJA IV – Meso divljači

– sabiralište (dobrovoljno)

– klaonice

– objekti za rasijecanje

SEKCIJA V – Mljeveno meso, mesni pripravci, strojno otkošteno meso

– objekti za proizvodnju mljevenog mesa

– objekti za proizvodnju mesnih pripravaka

– objekti za proizvodnju strojno otkoštenog mesa

SEKCIJA VI – Mesni proizvodi

– objekti za preradu

SEKCIJA VII – Živi školjkaši

– otpremni centri

– centri za pročišćavanje

SEKCIJA VIII – Proizvodi ribarstva

– brodovi tvornice

– brodovi hladnjače

– objekti za svježe riblje proizvode

– objekti za preradu ribe

– objekti za veleprodaju

– aukcijske tržnice

– objekti za proizvodnju strojno otkoštenih ribljih proizvoda

SEKCIJA IX – Kolostrum, sirovo mlijeko, proizvodi od mlijeka i kolostruma

– sabiralište

– objekti za preradu

SEKCIJA X – Jaja i proizvodi od jaja

– pakirni centar

– objekti za proizvodnju tekućih jaja

– objekti za preradu jaja

SEKCIJA XI – Žablji kraci i puževi

– objekti za preradu

SEKCIJA XII – Topljene životinjske masti i čvarci

– sabirališta

– objekti za preradu

SEKCIJA XIII – Prerađeni želuci, mjehuri i crijeva

– objekti za preradu

SEKCIJA XIV – Želatina

– sabirališta koža i štavionice odobrene za opskrbu sirovinom objekata za proizvodnju želatine za prehranu ljudi

– objekti za preradu

SEKCIJA XV – Kolagen

– sabirališta koža i štavionice odobrene za opskrbu sirovinom objekata za proizvodnju kolagena za prehranu ljudi

– objekti za preradu

SEKCIJA XVI – Visoko rafinirani proizvodi

– objekti za preradu

SEKCIJA XVII – Med

– objekti za proizvodnju pčelinjih proizvoda

SEKCIJA XVIII – Objekti koji posluju s hranom životinjskog podrijetla, a podliježu odobravanju u skladu sa zahtjevima trećih zemalja.

(b) objekte opskrbljivače brodova koji posluju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju u skladu s člancima 13. i 14. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 113/13).

Postupak odobravanja

Članak 33.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla prije početka obavljanja djelatnosti podnosi Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane zahtjev za odobravanje objekta iz članka 32. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom, OIB, kontakt podaci

2. adresa objekta

3. djelatnost.

(3) Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla mora osigurati da tlocrt objekta s ucrtanom opremom i tehnološkim putovima proizvodnje u kojem je jasno vidljiv raspored prostorija i opreme koji odgovara stvarnom stanju, bude na raspolaganju u objektu prilikom svake službene kontrole.

(4) Nakon zaprimanja urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane donosi rješenje o osnivanju stručnog povjerenstva koje obavlja pregled objekta. Stručno povjerenstvo sastoji se od najmanje tri člana, djelatnika Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane i veterinarskih inspektora Državnog inspektorata/službene osobe, od kojih najmanje jedan član povjerenstva mora biti mjesno nadležni veterinarski inspektor. Pri obavljanju pregleda objekta moraju biti prisutna najmanje dva člana povjerenstva.

(5) Ukoliko objekt udovoljava odredbama članka 34. ovoga Pravilnika u pogledu infrastrukture i opreme te ima pripremljenu dokumentaciju za provedbu sustava samokontrola, stručno povjerenstvo dostavlja Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane zapisnik o nalazu na licu mjesta u objektu s prijedlogom za izdavanje uvjetnog odobrenja.

(6) Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane na temelju zapisnika i prijedloga iz stavka 5. ovoga članka donosi rješenje o uvjetnom odobrenju na rok od tri mjeseca, objektu se dodjeljuje odobreni broj te se upisuje u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla. Uz rješenje o uvjetnom odobrenju, subjektu se dostavlja i izvod iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(7) Prije isteka roka na koje je izdano uvjetno odobrenje stručno povjerenstvo na licu mjesta obavlja ponovni pregled objekta, za vrijeme obavljanja odobrene djelatnosti, kao i kontrolu provedbe sustava samokontrola subjekta u poslovanju s hranom.

(8) Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane donosi rješenje o odobrenju na temelju zapisnika stručnog povjerenstva ukoliko objekt udovoljava svim odredbama propisa o hrani.

(9) Ako je tijekom ponovnog pregleda utvrđeno da objekt udovoljava propisima o hrani, ali sustav samokontrola subjekta u poslovanju s hranom ne udovoljava u potpunosti propisima o hrani, Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane na prijedlog stručnog povjerenstva donosi rješenje kojim se produžuje uvjetno odobrenje za rad na najviše još tri mjeseca.

(10) Ukoliko objekt pri ponovnom pregledu ne udovoljava svim propisanim zahtjevima, osim u slučaju iz stavka 9. ovoga članka, Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane ga na temelju zapisnika stručnog povjerenstva rješenjem briše iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(11) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju dopune ili promjene djelatnosti u odobrenom objektu te rekonstrukcije objekta. U pojedinim slučajevima Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane može izdati rješenje o odobrenju nakon jednog pregleda objekta.

(12) U slučaju veletržnica i objekta za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature, dozvoljen je zakup odvojenih jedinica u kojima se hrana životinjskog podrijetla skladišti i prodaje drugim subjektima u poslovanju s hranom.

(13) Subjekt u poslovanju s hranom koji je zakupio odvojenu jedinicu unutar veletržnice ili objekta za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature mora, prije početka obavljanja djelatnosti, dostaviti odgovarajuće podatke propisane stavkom 2. ovoga Pravilnika uz sklopljeni Ugovor o najmu, Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

(14) Na temelju podataka iz stavka 13. ovoga članka, Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane dodjeljuje dodatni broj subjektu u poslovanju s hranom koji je zakupio odvojenu jedinicu unutar veletržnice ili objekta za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature.

(15) Veletržnica/objekt za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature i zakupoprimci međusobnim ugovorom dogovaraju podjelu odgovornosti za zajedničku infrastrukturu i opremu koju dijele. Ugovor mora biti na zahtjev dostupan nadležnom tijelu.

Pregled objekta

Članak 34.

(1) Pregled objekta iz članka 32. ovoga Pravilnika u postupku odobravanja obuhvaća:

1. utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva glede infrastrukture i opreme u objektu

2. pregled plana sustava samokontrola, vezano uz tehnološke postupke, koji će se obavljati u objektu.

(2) Za utvrđivanje usklađenosti sustava samokontrola subjekt u poslovanju s hranom mora predočiti dokumentaciju, koja sadrži barem:

1. plan čišćenja i dezinfekcije objekta i održavanja osobne higijene

2. plan kontrole štetočina

3. plan kontrole vode za piće

4. dokaze o zdravlju zaposlenika za osobe koje pri radu u proizvodnji i prometu s hranom dolaze u dodir s hranom

5. plan edukacije djelatnika

6. plan utvrđivanja ispunjavanja mikrobioloških i drugih propisanih kriterija

7. plan postupaka samokontrole razvijen u skladu s načelima sustava HACCP-a, u skladu s posebnim propisom

8. plan utvrđivanja/provođenja sljedivosti sirovine i hrane

9. plan rukovanja s nusproizvodima koje objekt zaprimi ili koji nastanu u njemu.

(3) Planovi iz stavka 2. ovoga članka moraju sadržavati opis rada i postupaka, učestalost provođenja i korektivne mjere u slučaju utvrđenih nesukladnosti tijekom procesa proizvodnje.

(4) Odobreni objekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ne smiju se opskrbljivati sirovinom iz mesnica i ribarnica.

Podaci u Upisniku odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Članak 35.

(1) U Upisniku odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla vode se najmanje sljedeći podaci:

1. ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom

2. adresa odobrenog objekta

3. odobreni broj

4. odobrene djelatnosti.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom mora u roku od 30 dana od nastale promjene koja se odnosi na neki od podataka iz točke 1. stavka 1. ovoga članka podnijeti Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane zahtjev za upis promjene podataka koje se vode u Upisniku odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i o tome dostaviti odgovarajuće dokaze odnosno dokumentaciju. Dokaze može dostaviti u neovjerenom presliku ili neovjerenom ispisu elektroničke isprave.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom

2. adresa odobrenog objekta

3. odobreni broj

4. opis promjene.

(4) U slučaju da subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu privremeno obustavlja obavljanje neke (jedna ili više) od odobrenih djelatnosti, dužan je u roku od 15 dana o tome obavijestiti nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata koji je o tome dužan obavijestiti Upravu nadležnu za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

(5) Subjekt u poslovanju s hranom iz stavka 4. ovoga članka mora, najmanje 15 dana prije planiranog početka ponovnog obavljanja djelatnosti, o tome obavijestiti nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata koji je o tome dužan obavijestiti Upravu nadležnu za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

(6) Ukoliko obustava iz stavka 4. ovoga članka traje duže od šest mjeseci, prije ponovnog početka obavljanja djelatnosti, radi provjere ispunjavanja propisanih uvjeta veterinarski inspektor Državnog inspektorata obavlja pregled objekta te dostavlja obavijest o ponovnom početku obavljanju djelatnosti Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

(7) Ako se u objektu djelatnost ne obavlja duže od dvanaest mjeseci, djelatnost/objekt se, po službenoj dužnosti, briše iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

Brisanje objekta ili djelatnosti u objektu na zahtjev subjekta u poslovanju s hranom

Članak 36.

(1) U slučaju kada ovlaštena osoba subjekta u poslovanju s hranom podnosi zahtjev za brisanje objekta ili djelatnosti u objektu iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla mora dostaviti Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane najmanje sljedeće podatke:

1. ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom, OIB

2. odobreni broj objekta

3. djelatnost/objekt koja se briše

4. adresa objekta.

(2) Ovlaštena osoba subjekta u poslovanju s hranom mora Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana prestanka obavljanja djelatnosti/rada objekta.

(3) Po zaprimanju urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane donosi rješenje o brisanju objekta ili djelatnosti u objektu iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

Privremena zabrana rada i brisanje djelatnosti/objekta

Članak 37.

(1) U slučaju da veterinarski inspektor Državnog inspektorata prilikom provođenja službenih kontrola u objektu utvrdi značajno neudovoljavanje propisanim zahtjevima, može zabraniti obavljanje odobrene djelatnosti u objektu ili rad objekta te odrediti rok za otklanjanje nedostataka.

(2) U slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u zadanom roku, odnosno ako se nedostaci koji ugrožavaju javno zdravlje uzastopno ponavljaju ili se utvrdi da se u objektu ne obavlja odobrena djelatnost duže od godine dana, veterinarski inspektor Državnog inspektorata dostavlja Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane prijedlog za brisanje djelatnosti ili objekta iz stavka 1. ovoga članka iz Upisnika.

(3) U slučaju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka veterinarski inspektor Državnog inspektorata, dokumentaciju dostavlja Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane, u roku od 8 dana:

1. dokumentaciju o privremenoj zabrani rada u objektu ili

2. prijedlog i dokumentaciju na temelju koje se predlaže brisanje djelatnosti ili objekta.

(4) U slučajevima iz stavaka 2. i 3. točke 2. ovoga članka Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane donosi rješenje o brisanju objekta iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

Upisnici i obrasci

Članak 38.

(1) Podaci o nazivu i sjedištu subjekta u poslovanju s hranom, lokaciji, evidencijskom odnosno odobrenom broju i djelatnosti objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, a koji se vode u upisnicima iz članka 8. stavka 1. i članka 33. stavka 6. i ovoga Pravilnika, javno su dostupni na web stranici Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

(2) U slučajevima iz članka 7. stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 10. stavka 2., članka 33. stavka 2., članka 35. stavka 3. i članka 36. stavka 1. ovoga Pravilnika subjekt u poslovanju s hranom može koristiti preporučene obrasce zahtjeva koji se objavljuju na mrežnim stranicama Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane, a mogu se podići i u nadležnom veterinarskom uredu.

Poglavlje III.
POSEBNE ODREDBE ZA SUBJEKTE U POSLOVANJU S HRANOM I OBJEKTE U KOJIMA SE POSLUJE S HRANOM KOJI PODLIJEŽU NADZORU SANITARNE INSPEKCIJE

Objekti i subjekti koji podliježu registraciji

Članak 39.

Subjekti u poslovanju s hranom koji su prema Zakonu o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja, u nadležnosti sanitarne inspekcije, dužni su provesti registraciju sukladno odredbama ovoga Poglavlja.

Članak 40.

(1) Registracija u skladu s odredbama ovoga Poglavlja obvezna je za subjekte u poslovanju s hranom koji obavljaju sljedeće djelatnosti:

1. proizvodnja i prerada hrane neživotinjskog podrijetla i/ili hrane koja sadrži sastojke neživotinjskog podrijetla i prerađene sastojke životinjskog podrijetla, isključujući djelatnosti koje podliježu odredbama Poglavlja IV. ovoga Pravilnika

2. trgovina hranom, isključujući djelatnosti koje podliježu odredbama Poglavlja II. ovoga Pravilnika

3. ugostiteljstvo

4. priprema hrane i pružanje usluga prehrane u objektima ustanova socijalne skrbi, zdravstva, odgoja, obrazovanja i drugih sličnih ustanova

5. uvoz i distribucija hrane neživotinjskog podrijetla te hrane koja sadrži sastojke neživotinjskog podrijetla i prerađene sastojke životinjskog podrijetla

6. proizvodnja, distribucija i stavljanje na tržište dodataka prehrani, bez obzira na podrijetlo.

7. automati za prodaju upakirane hrane.

(2) Subjekti koji obavljaju djelatnosti iz stavaka 2., 3., 4. i 7. ovoga članka ne smiju se opskrbljivati hranom životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje, osim pčelinjim proizvodima.

Članak 41.

Iznimno od članka 40. ovoga Pravilnika obvezi registracije prema odredbama ovoga Poglavlja ne podliježu:

1. prigodna prodaja organizirana u sklopu održavanja sajmova, priredaba i izložbi

2. obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja prodaju primarne proizvode na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom

3. subjekti u poslovanju s hranom koji na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom prodaju hranu životinjskog podrijetla i upisani su kao proizvođači u upisnike Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane

4. prodaja pčelinjih proizvoda na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom proizvođača iz članka 14. ovoga Pravilnika.

Registracija subjekta i objekata u poslovanju s hranom

Članak 42.

(1) Subjekti iz članka 40. ovoga Pravilnika upisuju se u Upisnik registriranih subjekata i objekata koji vodi Ministarstvo zdravstva.

(2) Subjekti iz članka 39. ovoga Pravilnika dužni su registrirati i svaki objekt koji je pod njihovim nadzorom, a u kojem se obavlja djelatnost u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije hrane.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, subjekt u poslovanju s hranom koji obavlja djelatnost trgovine na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom nije dužan registrirati svaki objekt (štand, klupu, objekt u kojem se automat nalazi, vozilo) već se navedena djelatnost upisuje prilikom registracije subjekta u poslovanju s hranom.

(4) Subjekt u poslovanju s hranom podnosi zahtjev za registraciju ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

(5) Subjekt u poslovanju s hranom u zahtjevu za registraciju iz stavka 1. ovoga članka navodi najmanje sljedeće podatke:

1. podaci o subjektu: naziv, sjedište i OIB pravne ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost poslovanja s hranom, djelatnost poslovanja s hranom te kontakt podaci

2. u slučaju podnošenja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka obavezno se navode i podaci o objektu: naziv, adresa i djelatnost objekta.

(6) Uz valjano ispunjen zahtjev subjekt u poslovanju s hranom Ministarstvu zdravstva dostavlja:

1. dokaz da je u Republici Hrvatskoj registriran za obavljanje djelatnosti i upisan u odgovarajući registar

2. preslika rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta ako objekt podliježe ishođenju temeljem propisa o ugostiteljstvu i trgovini.

(7) Obrazac zahtjeva objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Članak 43.

(1) Na temelju podnesenog zahtjeva u skladu s člankom 42. stavak 4. ovoga Pravilnika Ministarstvo zdravstva upisuje subjekt odnosno objekt u poslovanju s hranom u Upisnik registriranih subjekata i objekata koji vodi ministarstvo nadležno za zdravstvo i subjektu u poslovanju s hranom izdaje rješenje o upisu te izvod iz Upisnika registriranih subjekata i objekata.

(2) Upisnik registriranih subjekata i objekata koji vodi ministarstvo nadležno za zdravstvo sastavni je dio središnjega informacijskog sustava sanitarne inspekcije (SISSI).

(3) Ministarstvo zdravstva na zahtjev subjekta u poslovanju s hranom može omogućiti podnošenje zahtjeva za registraciju putem javnog portala središnjega informacijskog sustava sanitarne inspekcije (SISSI) kao i pristup vlastitim podacima u Upisniku registriranih subjekata i objekata.

Članak 44.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom dužni su osigurati da objekti u poslovanju s hranom u kojima se obavljaju djelatnosti iz članka 40. ovoga Pravilnika, udovoljavaju odredbama propisa o hrani.

(2) Subjekti u poslovanju s hranom iz članka 41. stavka 3. ovoga Pravilnika dužni su voditi i dati na uvid prilikom provođenja službene kontrole, popis prodajnih mjesta na tržnici, popis prodajnih vozila sa lokacijama za prodaju te popis lokacija na kojima se nalaze automati za prodaju.

Promjena podataka

Članak 45.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom mora u roku od 30 dana obavijestiti Ministarstvo zdravstva o svakoj promjeni podataka iz članka 42. stavka 5. ovoga Pravilnika, osim u dijelu koji se odnosi na kontakt podatke.

(2) Za ažuriranje promjena koje se odnose na kontakt podatke u Upisniku registriranih subjekata i objekta odgovoran je sam subjekt u poslovanju s hranom, a pristup u isti ostvaruje se u skladu s člankom 42. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka ukoliko u registriranom objektu u poslovanju s hranom dođe do promjene subjekta u poslovanju s hranom, isti je dužan podnije novi zahtjev za registraciju sukladno članku 42. ovoga Pravilnika.

Brisanje iz Upisnika registriranih subjekata i objekata

Članak 46.

(1) U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti službena osoba subjekta u poslovanju s hranom u roku od 8 dana mora ministarstvu nadležnom za zdravstvo podnijeti zahtjev za brisanje iz Upisnika registriranih subjekata i objekata.

(2) Ako službena osoba, sanitarni inspektor Državnog inspektorata, inspekcijskim nadzorom utvrdi nedostatke koji zahtijevaju trajno brisanje objekta koji posluje s hranom odnosno pouzdano zna/ima dokaze da u objektu ne posluje subjekt u poslovanju s hranom, dužna je prijedlog za brisanje dostaviti ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

(3) Uz prijedlog o brisanju službena osoba dužna je dostaviti i svu dokumentaciju na temelju koje se predlaže brisanje.

Poglavlje IV.
POSEBNE ODREDBE ZA OBJEKTE NA RAZINI PRIMARNE PROIZVODNJE KOJI PODLIJEŽU NADZORU POLJOPRIVREDNE INSPEKCIJE

Članak 47.

Subjekti u poslovanju s hranom na razini primarne biljne proizvodnje, koji su prema Zakonu o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja, u nadležnosti poljoprivredne inspekcije, dužni su provesti registraciju sukladno Uredbi (EZ) br. 852/2004 i odredbama ovoga Poglavlja.

REGISTRACIJA SUBJEKATA

Članak 48.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom na razini primarne biljne proizvodnje u ovisnosti o organizacijskom obliku obvezni su upisati se u Upisnik poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18), odnosno Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 29/18. i 32/19).

(2) U smislu ovoga Poglavlja subjekti u poslovanju s hranom registrirani su ako su upisani u Upisnik poljoprivrednika odnosno Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

(3) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu nadležno je za Upisnik poljoprivrednika i Upisnik obiteljskih gospodarstava, a poslovi njihovog vođenja povjereni su Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u skladu s posebnim propisima.

(4) Subjektu u poslovanju s hranom ne može se odobriti objekt ukoliko u ovisnosti o organizacijskom obliku nije upisan jedan od upisnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 49.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom, koji u primarnoj proizvodnji proizvodi i stavlja na tržište hranu i hranu za životinje biljnog podrijetla mora osigurati uvjete propisane Prilogom I. Dijelom A. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom, koji u skladu s posebnim propisom na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu obavlja dopunsku djelatnost proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda mora osigurati uvjete propisane Prilogom I. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

ODOBRAVANJE OBJEKATA

Postupak odobravanja

Članak 50.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom podnosi zahtjev za odobravanje objekta za proizvodnju klica Upravi nadležnoj za poslove poljoprivrede na obrascu koji je objavljen na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda ili rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika.

(3) Ako dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka nije dostupna nadležnom tijelu, podnositelj zahtjeva je dužan istu dostaviti.

(4) Po podnesenom zahtjevu, Uprava nadležna za poslove poljoprivrede donosi rješenje o osnivanju stručnog povjerenstva koje obavlja pregled objekta. Stručno povjerenstvo sastoji se od tri člana, djelatnika Uprave nadležne za poslove poljoprivrede i prehrambene industrije, od kojih najmanje dvoje mora biti prisutno pri obavljanju pregleda objekta.

(5) U postupku odobravanja stručno povjerenstvo obavlja pregled objekta koji mora udovoljavati odredbama članka 51. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika u pogledu dokumentacije, infrastrukture i opreme. Stručno povjerenstvo, iz stavka 4. ovoga članka, dostavlja Upravi nadležnoj za poslove poljoprivrede zapisnik o nalazu na licu mjesta u objektu sa prijedlogom za izdavanje odobrenja.

(6) Uprava nadležna za poslove poljoprivrede na temelju zapisnika i prijedloga za izdavanje odobrenja iz stavka 5. ovoga članka donosi rješenje o odobrenju i objekt upisuje u Upisnik odobrenih objekata za proizvodnju klica te mu se dodjeljuje odobreni broj.

(7) Ako objekt ne udovoljava propisanim zahtjevima, nadležno tijelo postupa u skladu s odredbama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.

(8) Upisnik odobrenih objekata za proizvodnju klica vodi Uprava nadležna za poslove poljoprivrede i objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

Objekti za proizvodnju klica koji podliježu odobravanju

Članak 51.

(1) Odobravanje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika obvezna je za objekte u kojima se proizvode klice što uključuje proizvodnju, skladištenje, pakiranje i prijevoz na mjestu proizvodnje.

(2) Subjekti u poslovanju s hranom dužni su osigurati da objekti iz stavka 1. ovoga članka udovoljavaju odredbama Uredbe (EZ) br. 852/2004 i Uredbe Komisije (EU) br. 210/2013 od 11. ožujka 2013. o odobravanju objekata za proizvodnju klica u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 68, 12. 3. 2013.).

(3) Subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode klice dužni su osim udovoljavanja odredbama Uredbi iz stavka 2. ovoga članka osigurati udovoljavanje i odredbama:

1. Provedbene uredba Komisije (EU) br. 208/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima za sljedivošću klica i sjemena namijenjenog proizvodnji klica (SL L 68, 12. 3. 2013.)

2. Uredbe Komisije (EU) br. 209/2013 od 11. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2073/2005 u pogledu mikrobioloških kriterija za klice i pravila uzorkovanja za trupove peradi i svježe meso peradi (SL L 68, 12. 3. 2013.)

3. Uredbe Komisije (EU) br. 211/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima u pogledu certificiranja za uvoz u Uniju klica i sjemena namijenjenog za proizvodnju klica (SL L 68, 12. 3. 2013.).

Zabrana rada

Članak 52.

(1) Ako inspektor Državnog inspektorata prilikom provođenja službenih kontrola u objektu utvrdi nedostatke ili ne udovoljavanje propisanim zahtjevima, može zabraniti obavljanje odobrene djelatnosti u objektu te odrediti rok za otklanjanje nedostataka.

(2) U slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u zadanom roku, objekt se po službenoj dužnosti na prijedlog službene osobe briše iz Upisnika odobrenih objekata za proizvodnju klica.

(3) Inspektor Državnog inspektorata koja provodi službene kontrole, a radi evidentiranja u Upisniku odobrenih objekata za proizvodnju klica, dostavlja Upravi nadležnoj za poslove poljoprivrede i prehrambene industrije u roku od 8 dana presliku rješenja o zabrani rada u objektu.

Brisanje iz Upisnika odobrenih objekata za proizvodnju klica na zahtjev subjekta

Članak 53.

(1) U slučaju kada subjekt u poslovanju s hranom prestaje poslovati u objektu, službena osoba subjekta u poslovanju s hranom dostavlja Upravi nadležnoj za poslove poljoprivrede zahtjev za brisanje objekata iz Upisnika odobrenih objekata za proizvodnju klica, najkasnije u roku 6 mjeseci od dana prestanka poslovanja u objektu o čemu Uprava nadležna za poslove poljoprivrede i prehrambene industrije donosi rješenje.

(2) U slučaju kada ovlaštena osoba subjekta u poslovanju s hranom podnosi zahtjev za brisanje objekta iz stavka 1. ovoga članka iz Upisnika odobrenih objekata za proizvodnju klica mora dostaviti Upravi nadležnoj za poslove poljoprivrede najmanje sljedeće podatke:

1. ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom

2. adresa odobrenog objekta

3. odobreni broj objekta.

Poglavlje V.
SUBJEKTI KOJI PRODAJU HRANU PUTEM SREDSTVA KOMUNIKACIJE NA DALJINU

Članak 54.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom koji prodaju hranu putem sredstava komunikacije na daljinu podliježu postupku registracije sukladno proceduri propisanoj odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Registracija uključuje subjekte koji raspolažu skladišnim prostorom i trgovce hranom.

(3) Postojeći registrirani subjekt u poslovanju s hranom koji dodatno planira započeti prodaju hrane putem sredstava komunikacije na daljinu, ovisno o vrsti hrane na koju se zahtjev odnosi, podnosi nadležnom tijelu zahtjev za dopunom djelatnosti koja će se evidentirati u Upisniku registriranih subjekata na koji se registrirana djelatnost odnosi.

(4) Subjekti u poslovanju s hranom koji prodaju hranu putem sredstava komunikacije na daljinu moraju udovoljavati odredbama propisa o hrani.

(5) Hrana namijenjena prodaji putem sredstava komunikacije na daljinu mora udovoljavati odredbama informiranja potrošača o hrani navedenim u članku 14. Uredbe (EU) br. 1169/2011 i odredbama Uredbe (EZ) br. 1924/2006 o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani.

(6) Službena kontrola u slučaju prodaje hrane putem sredstva komunikacije na daljinu uključuje pregled internetske stranice i stranice društvenih mreža subjekta

Poglavlje VI.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Objekti koji podliježu nadzoru
veterinarske inspekcije

Članak 55.

(1) Objekti koji su prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika bili odobreni pod posebnim uvjetima kao objekti u kojima se rasijeca meso te proizvode mesni proizvodi, mljeveno meso i mesni pripravci, isključivo za potrebe maloprodajnog objekta ili objekata istog subjekta u poslovanju s hranom, a koji opskrbljuje krajnjeg potrošača bit će, po službenoj dužnosti, na temelju zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora, upisani ili u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, u skladu s posebnim propisom o mjerama prilagodbe propisima o hrani životinjskog podrijetla, u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Objekti koji su prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika bili odobreni pod posebnim uvjetima kao objekti koji proizvode mliječne proizvode na gospodarstvu podrijetla bit će, po službenoj dužnosti, na temelju zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora, upisani ili u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, u skladu s posebnim propisom o mjerama prilagodbe propisima o hrani životinjskog podrijetla, u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Objekti sabirališta mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka koji su prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika bili registrirani, po službenoj dužnosti, na temelju zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata, biti će upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(4) Obveza nadležnog veterinarskog inspektora iz stavka 3. ovoga članka počinje teći po isteku roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a mora se izvršiti u sljedećih godinu dana.

(5) Objekti iz članka 31. ovoga Pravilnika obvezni su podnijeti zahtjev za registraciju iz članka 7. stavka 1) ovog Pravilnika u roku od godine dana nakon njegovog stupanja na snagu.

(6) Objekti iz Poglavlja V. ovoga Pravilnika obvezni su podnijeti zahtjev za registraciju iz članka 7. stavka 1) ovog Pravilnika u roku od godine dana nakon njegovog stupanja na snagu.

Objekti koji podliježu nadzoru sanitarne inspekcije

Članak 56.

Subjekti i objekti koji su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika ishodili Rješenje, odnosno podnijeli zahtjev za registraciji subjekata i objekata u kojima se obavlja djelatnost s hranom, nisu dužni ponovno podnositi zahtjev za registracijom u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Rješenja o registraciji objekata/subjekata temeljem zahtjeva koje su subjekti u poslovanju s hranom podnijeli ministarstvu nadležnom za zdravstvo ostaju na snazi stupanjem na snagu ovog Pravilnika.

Postupci započeti temeljem Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, br. 84/15) završit će se sukladno odredbama tog Pravilnika.

Članak 57.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima (»Narodne novine«, br. 100/15) i Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, br. 84/15).

Članak 58.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/04

Urbroj: 525-10/0533-19-12

Zagreb, 11. prosinca 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.