Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

NN 124/2019 (18.12.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2482

Na temelju odredbi članka 168. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. prosinca 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA I CIJENE UDJELA
U UCITS FONDU

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (»Narodne novine« 128/17, 114/18) u članku 7. stavku 3. iza riječi »prijavljenih OTC transakcija« briše se dio koji glasi »(ne uključujući blok transakcije)«.

Članak 2.

U članku 7. iza stavka 3. dodaje se stavak 3.a. koji glasi:

(3a) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, a pod uvjetima iz stavka 2. ovoga članka, dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca kojima se trguje u drugoj državi članici ili trećoj državi iz članka 252. stavka 1. točke 1. te za koje se ne može utvrditi radi li se o aktivnom tržištu mogu se vrednovati primjenom cijene objavljene na službenom financijsko-informacijskom servisu, za dan za koji se vrednuje imovina i obveze, dobivene algoritmima koji izračunavaju (generiraju) kompozitnu cijenu dosljedno koristeći dostupne tržišne podatke o trgovanju, indikativne ili obvezujuće kotacije.

Članak 3.

U članku 9. stavku 3. riječ »Zibor« briše se.

Članak 4.

Članak 11. stavak 13. mijenja se i glasi: «Iznimno od stavka 1. ovoga članka prenosivi vrijednosni papiri kojima se trguje na neaktivnom tržištu, a koje je izdala ili za njih jamči Republika Hrvatska, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Hrvatska narodna banka, druga država članica, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili središnja banka druge države članice, Europska središnja banka, Europska unija ili Europska investicijska banka, treća država ili, u slučaju federalne države, jedna od članica koje čine federaciju, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica, mogu se vrednovati primjenom cijene objavljene na službenim financijsko-informacijskim servisima za dan za koji se vrednuje imovina i obveze, dobivene algoritmima koji izračunavaju (generiraju) kompozitnu cijenu dosljedno koristeći dostupne tržišne podatke o trgovanju, te indikativnim ili obvezujućim kotacijama.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/02
Urbroj: 326-01-70-72-19-2
Zagreb, 12. prosinca 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.