Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 125/2019 (20.12.2019.), Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Vlada Republike Hrvatske

2499

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 118/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18), u članku 269. riječi: »31. prosinca 2019.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2020.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-44/03

Urbroj: 50301-27/12-19-3

Zagreb, 18. prosinca 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.