Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

NN 126/2019 (24.12.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

HRVATSKI SABOR

2526

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. prosinca 2019.

Klasa: 011-01/19-01/233

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 17. prosinca 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM

Članak 1.

U Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16.) u članku 2. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 SL L 347, 28. 12. 2017.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2009/65/EZ)«.

U točki 2. riječi: »članci 3. do 7. te članci 20. do 23.« zamjenjuju se riječima: »članci 2. do 7., članci 20. do 23. te članci 26. do 29.«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je nadležna i odgovorna za provedbu i nadzor ovoga Zakona, uredbi Europske unije iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona, regulatornih i provedbenih tehničkih standarda, kao i smjernica i drugih akata koje donose europska nadzorna tijela.

(2) Smjernice koje europska nadzorna tijela donose u skladu sa svojim ovlastima obvezujuće su za Agenciju i osobe čije su obveze definirane odredbama ovoga Zakona i relevantnih propisa, i to u opsegu koji je određen očitovanjem Agencije iz točke 1. ovoga stavka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da se sukladno proceduri propisanoj uredbama kojima se osnivaju europska nadzorna tijela Agencija očitovala da se obvezuje u cijelosti ili djelomično pridržavati odredbi pojedine smjernice ili da se do određenog roka namjerava uskladiti s pojedinom smjernicom

2. da je Agencija na svojoj mrežnoj stranici objavila obavijest o očitovanju iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu su stupanje na snagu i početak primjene određeni pojedinom smjernicom, osim u slučaju kada se Agencija očitovala da se do određenog roka namjerava uskladiti s pojedinom smjernicom, kada su stupanje na snagu i početak primjene određeni unutar navedene obavijesti.

(3) Agencija na svojoj mrežnoj stranici objavljuje tekstove smjernica kojih se Agencija i/ili subjekti nadzora moraju u cijelosti ili djelomično pridržavati ili s kojima se do određenog roka namjeravaju uskladiti, zajedno s obavijesti koja sadržava:

a) na koje se subjekte nadzora smjernica odnosi

b) primjenjuje li se smjernica u cijelosti ili djelomično i

c) datum početka primjene smjernice, s prijelaznim razdobljima, ako je primjenjivo.

(4) Subjekti nadzora na koje se smjernica iz stavka 2. ovoga članka primjenjuje dužni su poduzeti sve potrebne aktivnosti radi usklađenja s tom smjernicom, u opsegu i rokovima koji su određeni u obavijesti Agencije iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. točki 33. podtočki b) riječ: »nuđenje« zamjenjuje se riječju: »distribucija«.

Iza točke 43. dodaju se točke 44. do 52. koje glase:

»44. subjekt financijskog sektora je subjekt kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom 27. Uredbe (EU) br. 575/2013.

45. sekuritizacija je sekuritizacija kako je definirana člankom 2. točkom 1. Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/2402).

46. serviser je subjekt na kojeg je delegirano svakodnevno aktivno upravljanje portfeljem koji je uključen u sekuritizaciju u skladu s člankom 2. točkom 5. podtočkom b) Uredbe (EU) 2017/2402.

47. distribucija je prodaja ili savjetovanje u odnosu na udjele u UCITS fondovima koju obavljaju društvo za upravljanje ili osobe iz članka 164. ovoga Zakona.

48. suradnik kandidata za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje je:

a) svaka fizička osoba koja je član uprave ili nadzornog odbora u pravnom subjektu u kojem je kandidat za člana uprave društva za upravljanje na rukovodećem položaju ili stvarni vlasnik nad pravnim subjektom

b) svaka fizička osoba koja je stvarni vlasnik pravnog subjekta u kojem je kandidat za člana uprave društva za upravljanje na rukovodećem položaju

c) svaka fizička osoba koja s kandidatom za člana uprave u društva za upravljanje ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektom.

49. osobe koje djeluju zajednički su:

a) fizičke ili pravne osobe koje surađuju međusobno ili s društvom za upravljanje na temelju sporazuma, izričitoga ili prešutnoga, usmenoga ili pisanoga, čiji je cilj stjecanje dionica ili poslovnog udjela s pravom glasa ili usklađeno ostvarivanje prava glasa ili

b) pravne osobe koje su međusobno povezane u smislu odredbi zakona koji uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava.

50. povezane osobe su dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba i članovi njihove uže obitelji koji su, ako se ne dokaže drugačije, za društvo za upravljanje jedan rizik jer:

a) jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom odnosno drugima ili

b) su međusobno povezane tako da postoji velika vjerojatnost da će zbog pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne osobe doći do pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne ili više drugih osoba, osobito ako između njih postoji mogućnost prijenosa gubitka, dobiti, kreditne sposobnosti ili ako poteškoće u izvorima financiranja odnosno podmirivanju obveza jedne osobe mogu prouzročiti poteškoće u izvoru financiranja odnosno podmirivanja obveza jedne ili više drugih osoba.

51. grupu povezanih osoba čine sve povezane osobe i sve s njima povezane osobe.

52. članovi uže obitelji povezane osobe u smislu ovoga Zakona jesu:

a) bračni drug ili osoba s kojom duže živi u zajedničkom kućanstvu koja, prema posebnom zakonu, ima položaj jednak položaju u bračnoj zajednici

b) djeca ili posvojena djeca te osobe ili djeca ili posvojena djeca osoba iz podtočke a) ove točke koja nemaju punu poslovnu sposobnost i

c) druge osobe koje nemaju punu poslovnu sposobnost i koje su stavljene pod skrbništvo te osobe.«.

Članak 4.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Poslove distribucije udjela UCITS fondova odnosno primanje zahtjeva za kupnju, otkup ili prijenos udjela u UCITS fondovima mogu obavljati društva za upravljanje i osobe iz članka 164. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnosti društva za upravljanje su:

1. osnovna djelatnost – upravljanje UCITS fondovima

2. pomoćne djelatnosti:

a) upravljanje portfeljem, prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala

b) investicijsko savjetovanje, u vezi s financijskim instrumentima prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala

c) pohrana i administriranje, u vezi s udjelima u investicijskom fondu i

d) obavljanje poslova servisera.

(2) Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje može obavljati i sljedeće djelatnosti:

1. upravljati alternativnim investicijskim fondovima, uz uvjet da je od Agencije dobilo odobrenje za rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

2. upravljati dobrovoljnim mirovinskim fondovima, uz uvjet da je od Agencije dobilo odobrenje za rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje dobrovoljnih mirovinskih fondova

3. upravljati fondovima osnovanima prema posebnim zakonima, a koji nisu navedeni u točkama 1. i 2. ovoga stavka, uz uvjet da su od Agencije dobili odobrenje za upravljanje takvim fondovima.

(3) Upravljanje UCITS fondom obuhvaća:

1. osnivanje UCITS fonda, kada je to primjenjivo

2. upravljanje imovinom UCITS fonda

3. upravljanje rizicima UCITS fonda

4. administrativne poslove i

5. trgovanje udjelima UCITS fonda.

(4) Administrativni poslovi iz stavka 3. točke 4. ovoga članka obuhvaćaju:

1. pravne i računovodstvene usluge u vezi s upravljanjem UCITS fondom

2. zaprimanje i obradu upita ulagatelja

3. vrednovanje imovine UCITS fonda i utvrđivanje cijene udjela UCITS fonda (uključujući i izračun porezne obveze)

4. praćenje usklađenosti s propisima

5. isplatu prihoda ili dobiti

6. izdavanje i otkup udjela

7. namiru ugovorenih obveza

8. vođenje poslovnih evidencija

9. vođenje registra udjela, kada je to primjenjivo, i

10. objave i obavještavanje ulagatelja.«.

Članak 6.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »društva za upravljanje« dodaju se riječi: »iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona«.

Članak 7.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za upravljanje može obavljati djelatnosti društva za upravljanje iz članka 13. ovoga Zakona za koje je dobilo odobrenje Agencije i upisalo ih kao djelatnost u sudski registar, a poslove iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke d. može obavljati uz prethodnu obavijest Agenciji.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Društvo za upravljanje, u skladu s odredbama ovoga Zakona, svoju djelatnost iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona može obavljati na području Republike Hrvatske, druge države članice i treće države, ako je to dozvoljeno propisima treće države.«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 2. iza riječi: »pružanjem investicijskih usluga« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a kako je to propisano zakonom kojim se uređuje tržište kapitala«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnosti upravljanja fondovima osnovanima prema posebnim zakonima dužno je, uz odredbe ovoga Zakona, poštivati i odredbe takvih posebnih zakona.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 9.

U članku 17. stavku 1. riječi: »upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima,« brišu se.

Članak 10.

Iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:

»Članak 21.a

(1) Društvo za upravljanje mora uložiti barem minimalni iznos regulatornog kapitala društva za upravljanje iz članka 21. ovoga Zakona u likvidnu imovinu ili imovinu koja se lako može pretvoriti u novac u kratkom roku i koja ne smije biti namijenjena špekulativnom trgovanju.

(2) Kada društvo za upravljanje osim djelatnosti upravljanja UCITS fondovima i/ili alternativnim investicijskim fondovima obavlja djelatnosti osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima, na minimalni iznos regulatornog kapitala koje je društvo dužno održavati prema odredbama zakona kojim je uređeno osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima primjenjuju se odredbe tog zakona.«.

Članak 11.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija društvu za upravljanje izdaje odobrenje za rad.

(2) Odobrenje za rad izdaje se na neodređeno vrijeme, ne može se prenijeti na drugu osobu i ne vrijedi za pravnog sljednika.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnose osnivači društva za upravljanje. Odobrenje za rad može zatražiti i već osnovano dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava društva.

(4) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društva za upravljanje podnosi se za djelatnost upravljanja UCITS fondovima.

(5) Ako društvo za upravljanje namjerava, uz djelatnost upravljanja UCITS fondovima, obavljati jednu ili više pomoćnih djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, u okviru zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka mora zatražiti izdavanje odobrenja i za obavljanje predmetnih djelatnosti.

(6) Kada društvo za upravljanje namjerava upravljati AIF-ovima koji su regulirani zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad alternativnih investicijskih fondova, tada Agenciji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad alternativnih investicijskih fondova.

(7) Kada društvo za upravljanje namjerava upravljati dobrovoljnim mirovinskim fondovima koji su regulirani zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad dobrovoljnih mirovinskih fondova, tada Agenciji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad dobrovoljnih mirovinskih fondova.

(8) Prije upisa osnivanja društva za upravljanje u sudski registar, kao i prije svakog sljedećeg upisa naknadno zatraženih djelatnosti, društvo za upravljanje mora dobiti odobrenje za rad, odnosno proširenje odobrenja za rad.

(9) Kada društvo za upravljanje podnosi zahtjev iz stavka 6. ili 7. ovoga članka, nije dužno dostaviti one informacije i dokumentaciju koje je Agenciji dostavilo prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, uz uvjet da su takve informacije i dokumentacija ažurni.

(10) Sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad društvu za upravljanje, potrebnu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije Agencija propisuje pravilnikom.«.

Članak 12.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »članka 23.« dodaju se riječi: »stavka 4.«.

U stavku 3. riječi: »stavaka 2., 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 2. i 8.«.

Članak 13.

U članku 25. stavku 2. broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »9.«.

Članak 14.

U članku 26. stavku 1. broj: »82.« zamjenjuje se brojem »79.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 31. mijenja se i glasi: »Prestanak važenja i ukidanje odobrenja za rad«.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Odobrenje za rad društva za upravljanje izdano u skladu s ovim Zakonom prestaje važiti:

1. ako društvo za upravljanje ne započne obavljati djelatnost upravljanja UCITS fondovima u roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja za rad, istekom navedenoga roka

2. ako društvo za upravljanje uzastopno tijekom šest mjeseci ne obavlja onu djelatnost za koju je odobrenje za rad izdano, istekom navedenoga roka, u odnosu na predmetnu djelatnost

3. u slučaju dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti u skladu s odredbama članaka 96. i 97. ovoga Zakona, prijenosom upravljanja UCITS fondova na drugo društvo za upravljanje ili dovršetkom likvidacije UCITS fondova kojima društvo za upravljanje upravlja

4. danom otvaranja stečajnog postupka nad društvom za upravljanje

5. zaključenjem postupka likvidacije društva za upravljanje i/ili

6. kada društvo prenositelj po provedenom prijenosu upravljanja UCITS fondom Agenciji dostavi obavijest o poduzetim radnjama i postupcima iz članka 89. stavka 2. ovoga Zakona, a društvo prenositelj ne upravlja drugim UCITS fondovima.

(2) Agencija može ukinuti zakonito rješenje kojim je dano odobrenje za rad društva za upravljanje ako je društvu za upravljanje blokiran račun duže od 30 dana te je dovedena u pitanje njegova likvidnost ili solventnost.

(3) Ako nastupi razlog iz stavka 1. ovoga članka, Agencija donosi rješenje kojim se ukida odobrenje za rad, a u slučajevima iz stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga članka i ostala rješenja izdana društvu za upravljanje na temelju odredbi ovoga Zakona od dana nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(4) O prestanku važenja odnosno ukidanju odobrenja za rad Agencija obavještava depozitara i nadležni trgovački sud, a prema potrebi i operatera Fonda za zaštitu ulagatelja i/ili druge institucije kada je primjenjivo.«.

Članak 16.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Organi društva za upravljanje su:

a) kod dioničkog društva – glavna skupština, uprava i nadzorni odbor, odnosno upravni odbor

b) kod društva s ograničenom odgovornošću – skupština, uprava i nadzorni odbor.

(2) Uprava društva za upravljanje mora skupno raspolagati stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvom potrebnim za samostalno i neovisno vođenje poslova društva za upravljanje, a posebno za razumijevanje poslova i značajnih rizika društva za upravljanje.

(3) Nadzorni odbor društva za upravljanje mora skupno raspolagati stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvom potrebnim za samostalno i neovisno nadziranje poslova društva za upravljanje, a posebno za razumijevanje poslova i značajnih rizika društva za upravljanje.

(4) O održanim sastancima ili sjednicama organa društva za upravljanje vode se zapisnici.

(5) Društvo za upravljanje dužno je najkasnije u roku od tri radna dana Agenciju izvijestiti o prestanku mandata pojedinog člana uprave ili nadzornog odbora te navesti razloge za prestanak mandata.«.

Članak 17.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»(1) Član uprave društva za upravljanje može biti osoba koja u svakom trenutku dok obavlja tu dužnost ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima odgovarajuće stručno znanje, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova društva za upravljanje

2. nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u društvu za upravljanje, odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je poništeno ili ukinuto odobrenje za rad, osim ako Agencija ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na prouzročenje stečaja, prisilne likvidacije, poništavanje ili ukidanje odobrenja za rad

3. nad njezinom imovinom nije otvoren stečajni postupak

4. ima dobar ugled

5. nije pravomoćno osuđena za prekršaj koji predstavlja grubo i/ili ponavljajuće kršenje propisa iz nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog regulatornog tijela, ili za kazneno djelo iz stavka 6. ovoga članka

6. nije suradnik osobe osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti

7. na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće je opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave društva za upravljanje

8. ispunjava uvjete za člana uprave propisane zakonom koji uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava

9. nije član uprave, odnosno prokurist drugoga trgovačkog društva

10. nije osoba za koju je Agencija odbila izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave, i to najmanje godinu dana od dana donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

11. nije osoba u odnosu na koju je Agencija ukinula ili poništila izdano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave, i to najmanje pet godina od dana donošenja rješenja kojim se ukida ili poništava izdano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave

12. može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju dužnosti iz svoje nadležnosti u društvu za upravljanje.

(2) Pod iskustvom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo u upravi ili rukovođenju organizacijskim dijelovima društva za upravljanje, društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, kreditne institucije ili investicijskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici ili mirovinskog društva, odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova ili radu na ključnim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u subjektu financijskog sektora, tijelu nadležnom za nadzor financijskih institucija, ili u odgovarajućem tijelu državne uprave odnosno iskustvo rukovođenja financijskim poslovima na razini uprave, neposredno ispod uprave ili na ključnim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u drugim institucijama ili pravnim osobama koje su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika razvrstane u velike poduzetnike, odnosno drugo odgovarajuće iskustvo u skladu s pravilnikom iz stavka 8. ovoga članka.

(3) Smatra se da fizička osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ispunjava uvjete o nekažnjavanju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka ako nije pravomoćno osuđena za djela koja u svom opisu odgovaraju tim djelima.

(4) Članovi uprave društva za upravljanje moraju voditi poslovanje društva za upravljanje u punom radnom vremenu i biti u radnom odnosu s društvom za upravljanje.

(5) Najmanje jedan član uprave mora znati hrvatski jezik tečno u govoru i pismu da bi mogao obavljati tu funkciju.

(6) Agencija je ovlaštena podatke o prekršajnoj osuđivanosti člana uprave, kandidata za člana uprave i suradnike člana uprave odnosno kandidata za člana uprave, te podatke o tome da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela u Republici Hrvatskoj, kao i za kaznena djela u državi članici, pribaviti iz kaznene odnosno prekršajne evidencije ili iz Europskog sustava kaznenih evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija, i to za sljedeća kaznena djela:

– kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznena djela protiv imovine (glava XVII.), osim kaznenih djela povrede prava autora ili umjetnika izvođača (članak 229.), nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača (članak 230.), povrede prava proizvoditelja zvučne ili slikovne snimke i prava u svezi s radiodifuzijskim emisijama (članak 231.) i povrede prava iz prijavljenog ili zaštićenog izuma (članak 232.), kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), osim kaznenih djela neizvršavanja zapovijedi (članak 340.) i povrede čuvanja državne granice (članak 341.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

– kaznena djela neovlaštenog korištenja i odavanja povlaštenih informacija, kaznena djela manipuliranja cijenama i širenja neistinitih informacija, kaznena djela navođenja neistinitih podataka u prospektu i njegova nedopuštena distribucija, kaznena djela nedopuštenog uvrštenja vrijednosnih papira, kaznena djela prikrivanja vlasništva i kaznena djela nedopuštene trgovine vrijednosnim papirima iz Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02. i 138/06.)

– kaznena djela korištenja, otkrivanja i preporučivanja povlaštenih informacija, kaznena djela manipulacije tržištem, kaznena djela neovlaštenog pružanja investicijskih usluga i kaznena djela neovlaštenog obavljanja poslova vezanog zastupnika i Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine«, br. 152/08.)

– kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kazneno djelo povreda ravnopravnosti (članak 125.), kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kaznena djela protiv spolnih sloboda (glava XVI.), kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama (članak 190.) i kazneno djelo omogućavanja trošenja droga (članak 191.), kazneno djelo uništenja ili oštećenja javnih naprava (članak 216.), kazneno djelo uništenja, oštećenja ili zlouporabe znakova za opasnost (članak 218.), kazneno djelo zlouporabe radioaktivnih tvari (članak 219.), kazneno djelo rukovanja općeopasnim tvarima (članak 220.), kazneno djelo napada na zrakoplov, brod ili nepokretnu platformu (članak 223.), kazneno djelo ugrožavanja prometa opasnom radnjom ili sredstvom (članak 224.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznena djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kaznena djela računalnoga krivotvorenja (članak 270.), računalne prijevare (članak 271.), kaznena djela krivotvorenja (glava XXVI.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), kazneno djelo pomoći počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela (članak 303.), protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma (članak 326.), kazneno djelo zločinačkog udruženja (članak 328.), nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari (članak 331.), kaznena djela protiv strane države ili međunarodne organizacije (glava XXXIII.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

– kaznena djela iz Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15. i 40/19.) ili

– kaznena djela iz Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 109/07., 125/11., 54/13. i 121/14.).

(7) Uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave na odgovarajući se način primjenjuju i na prokurista društva za upravljanje, pri čemu za njega nije potrebno ishoditi odobrenje Agencije. Prokurist može zastupati društvo za upravljanje samo zajedno s još jednim članom uprave.

(8) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje kriterije za procjenu uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za članstvo u upravi društva za upravljanje i dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.«.

Članak 18.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Članom uprave društva za upravljanje može biti imenovana osoba koja je dobila odobrenje Agencije za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave podnose članovi, odnosno nadzorni odbor društva za upravljanje za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

(3) Iznimno, ako člana uprave društva za upravljanje imenuje nadležni sud u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, njegov mandat ne može trajati duže od šest mjeseci, ali i u tom slučaju osoba koja se imenuje mora ispunjavati uvjete iz članka 36. ovoga Zakona.

(4) Kada sud u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava imenuje privremenog upravitelja društva za upravljanje osnovanog u obliku društva s ograničenom odgovornošću, njegov mandat ne može trajati dulje od tri mjeseca.

(5) Nadzorni odbor, odnosno članovi društva za upravljanje dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave i dostaviti program vođenja poslova društva za upravljanje za mandatno razdoblje najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave.

(6) Podnositelji zahtjeva za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 36. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 36. stavka 8. ovoga Zakona.

(7) U postupku odlučivanja o odobrenju iz stavka 1. ovoga članka Agencija može zatražiti da kandidat za člana uprave društva za upravljanje predstavi program vođenja poslova društva za upravljanje za mandatno razdoblje.

(8) Osoba za koju je Agencija izdala odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje dužna je, prije nego što bude imenovana na tu dužnost u drugom društvu za upravljanje, ponovno dobiti odobrenje Agencije.

(9) Agencija rješenjem odlučuje o izdavanju odobrenja iz stavka 1. ovoga članka na temelju:

1. procjene i dokumentacije iz stavka 5. ovoga članka

2. programa vođenja poslova iz stavka 5. ovoga članka i

3. ostalih podataka kojima raspolaže

(10) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj programa vođenja poslova društva za upravljanje iz stavka 5. ovoga članka, kao i postupak i kriterije za ocjenjivanje programa i kandidata koji predstavljaju program.«.

Članak 19.

U članku 40. točki 1. riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 8.«.

Iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. procjena, dokumentacija te podaci iz članka 39. stavka 9. ovoga Zakona upućuju na to da predložena osoba za člana uprave nije primjerena za obavljanje te funkcije«.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4.

Članak 20.

Naslov iznad članka 41. i članak 41. brišu se.

Članak 21.

Naslov iznad članka 42. mijenja se i glasi: »Ukidanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje«.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija ukida rješenje kojim je izdano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje u sljedećim slučajevima, ako:

1. osoba u roku od šest mjeseci od izdavanja odobrenja ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se odobrenje odnosi

2. osobi prestane dužnost na koju se odobrenje odnosi

3. osobi prestane radni odnos u društvu za upravljanje

4. član uprave prestane ispunjavati uvjete pod kojima mu je odobrenje izdano

5. u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je odobrenje izdano na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja

6. je član uprave prekršio odredbe o zabrani trgovanja ili izvršavanja transakcija, odnosno davanja naloga za trgovanje na temelju povlaštenih informacija ili na način koji bi predstavljao tržišnu manipulaciju prema odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala i/ili

7. je član uprave teže ili sustavno kršio ovaj Zakon, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili ostale primjenjive propise Republike Hrvatske ili Europske unije u vezi s funkcijom člana uprave ili poslovanjem društva za upravljanje, a osobito ako je zbog toga ugrožena likvidnost ili održavanje regulatornog kapitala društva za upravljanje ili se radi o jednakom kršenju koje se ponavlja dva puta u tri godine.

(2) Agencija može ukinuti rješenje kojim je dano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje u sljedećim slučajevima, ako:

1. član uprave nije osigurao provođenje ili nije proveo nadzorne mjere koje je naložila Agencija

2. član uprave nije osigurao adekvatne organizacijske uvjete iz članaka 48. do 66. ovoga Zakona

3. je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može ispunjavati svoje obveze i dužnosti pažnjom dobrog stručnjaka i/ili

4. član uprave redovito ne ispunjava obvezu utvrđivanja i ocjenjivanja učinkovitosti politika, mjera ili internih procedura vezanih za usklađenost društva za upravljanje i UCITS fonda kojim ono upravlja s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera radi ispravljanja nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju društva za upravljanje.

(3) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka Agencija može i posebnom nadzornom mjerom privremeno zabraniti obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje.

(4) O tužbama protiv akata Agencije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka nadležni upravni sud odlučuje hitno, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenje tužbe.

(5) Ako Agencija ukine odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave, društvo za upravljanje obvezno je bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.

(6) Kada društvo za upravljanje ne zadovoljava uvjet o najmanjem broju članova uprave iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona, nadzorni odbor društva za upravljanje dužan je po hitnom postupku iz redova svojih članova, bez odobrenja Agencije, u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, imenovati zamjenika člana uprave i o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

(7) Nadzorni odbor odnosno članovi društva za upravljanje dužni su predložiti kandidata za člana uprave koji nedostaje i podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave u roku od 60 dana od dana ukidanja odobrenja Agencije u skladu s ovim člankom, odnosno od primitka odluke Agencije o ukidanju odobrenja ili o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

(8) Zamjenik člana uprave iz stavka 6. ovoga članka imenuje se na mandat od najviše tri mjeseca i na navedenu se funkciju može ponovno imenovati isti ili drugi član nadzornog odbora, uz uvjet da zamjenski mandat tako imenovanog člana ne traje ukupno dulje od šest mjeseci.«.

Članak 22.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Za člana nadzornog odbora društva za upravljanje može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručno znanje, sposobnost i iskustvo za nadziranje vođenja poslova društva za upravljanje te može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti u društvu za upravljanje.

(2) Smatra se da je uvjet iz stavka 1. ovoga članka ispunjen ako osoba ima najmanje trogodišnje iskustvo vođenja ili nadzora nad vođenjem poslova društva za upravljanje ili društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, mirovinskog društva, kreditne institucije ili investicijskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici, ili najmanje petogodišnje iskustvo vođenja ili nadzora nad vođenjem poslova subjekta financijskog sektora odgovarajuće veličine, odnosno drugo odgovarajuće iskustvo u skladu s pravilnikom iz stavka 5. ovoga članka.

(3) Svaki član nadzornog odbora dužan je djelovati otvoreno, pošteno i neovisno kako bi mogao učinkovito procjenjivati i nadzirati odluke uprave i poslovanje društva za upravljanje.

(4) Agencija može naložiti društvu za upravljanje opoziv člana nadzornog odbora ako:

1. član nadzornog odbora krši svoje dužnosti određene ovim i drugim zakonima te propisima donesenim na temelju tih zakona ili primjenjivim propisima Europske unije

2. postoji ili nastupi zapreka za izbor ili imenovanje člana nadzornog odbora ili

3. član nadzornog odbora ne ispunjava uvjete iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(5) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje kriterije za procjenu uvjeta kojima moraju udovoljavati članovi nadzornog odbora društva za upravljanje.«.

Članak 23.

U članku 50. stavku 3. riječi: »stavka 1. točke 1. podtočke c)« zamjenjuju se riječima: »stavka 2. točke 2.«.

U stavku 4. riječi: »stavka 1. točke 1. podtočke b)« zamjenjuju se riječima: »stavka 2. točke 1.«.

Članak 24.

Iza članka 56. dodaje se naslov iznad članka i članak 56.a koji glase:

»Izloženost sekuritizaciji

Članak 56.a

(1) Ako je društvo za upravljanje odnosno pojedini UCITS fond kojim ono upravlja izloženo sekuritizaciji, dužno je napraviti pisanu procjenu ispunjava li predmetna sekuritizacija uvjete propisane Uredbom (EU) 2017/2402, u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2017/2402.

(2) Ako sekuritizacija kojoj je izloženo društvo za upravljanje odnosno pojedini UCITS fond kojim ono upravlja ne ispunjava uvjete propisane Uredbom (EU) 2017/2402, društvo za upravljanje dužno je uz procjenu iz stavka 1. ovoga članka napraviti pisanu procjenu kako okolnosti vezane za predmetnu sekuritizaciju utječu ili mogu utjecati na interese ulagatelja u pojedini UCITS fond.

(3) Društvo za upravljanje dužno je na temelju procjene iz stavka 2. ovoga članka usvojiti i poduzeti mjere za smanjenje izloženosti odnosno druge odgovarajuće korektivne mjere, ako je to potrebno u svrhu postupanja u najboljem interesu ulagatelja u pojedini fond.

(4) Procjenu iz stavka 2. ovoga članka i mjere iz stavka 3. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je ažurirati periodički, najmanje jednom godišnje, te po svakoj materijalnoj promjeni izloženosti sekuritizaciji koja ne ispunjava uvjete propisane Uredbom (EU) 2017/2402.

(5) O mjerama iz stavka 3. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je voditi evidencije te ih dostaviti na zahtjev Agencije uz pisano obrazloženje kako one predstavljaju postupanje u najboljem interesu ulagatelja.«.

Članak 25.

U članku 59. stavku 3. iza riječi: »poslove« dodaju se riječi: »upravljanja imovinom i/ili upravljanja rizicima«.

Članak 26.

U članku 61. stavku 2. riječi: »odbor mora« zamjenjuju se riječima: »se odbor mora sastojati od najmanje dva člana od kojih je jedan predsjednik te mora«.

Stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Odbor za primitke dužan je predlagati odluke nadzornom odboru društva za upravljanje vezane uz primitke višeg rukovodstva, voditelja kontrolnih funkcija i radnika koji imaju utjecaj na izloženost društva za upravljanje odnosno UCITS fonda rizicima. Odbor za primitke je dužan u svome radu voditi računa o dugoročnim interesima društva za upravljanje, UCITS fondova kojima upravlja, ulagatelja u UCITS fondove kojima upravlja te drugih zainteresiranih strana.

(4) Kada je relevantnim propisom određeno da u nadzornom odboru mora biti predstavnik radnika, odbor za primitke uključuje jednog ili više predstavnika radnika. Ako odbor za primitke ima manje od tri člana, u njemu ne može biti više od jednog predstavnika radnika.«.

Članak 27.

U članku 69. stavku 1. riječi: »iz članka 13. stavka 2. točaka 2. i 3. te članka 13. stavka 3. točke 3. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »iz članka 13. stavka 3. točaka 2. i 3. te članka 13. stavka 4. točke 3. ovoga Zakona«.

Članak 28.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»(1) Izravni ili neizravni imatelji kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje mogu biti samo fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba ili osobe koje djeluju zajednički, koje su na temelju zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela dobile suglasnost Agencije za stjecanje kvalificiranog udjela.

(2) Smatra se da djeluju zajednički:

1. osobe koje povezuju samo okolnosti u svezi sa stjecanjem dionica ili poslovnih udjela, a koje ukazuju na usklađenost u stjecanju dionica ili poslovnih udjela ili u zajedničkoj namjeri osoba

2. članovi uprava ili nadzornih odbora društava koji djeluju zajednički ili

3. članovi uprave ili nadzornog odbora s društvima u kojima su članovi tih tijela.

(3) Pravne osobe te fizičke i/ili pravne osobe djeluju zajednički kada fizička i/ili pravna osoba ima:

1. izravno ili neizravno više od 25% udjela u temeljnom kapitalu iste pravne osobe

2. izravno ili neizravno više od 25% glasačkih prava u glavnoj skupštini odnosno skupštini iste pravne osobe

3. pravo upravljanja poslovnim i financijskim politikama iste pravne osobe na temelju ovlasti iz statuta ili sporazuma ili

4. izravno ili neizravno prevladavajući utjecaj na vođenje poslova i donošenje odluka.

(4) Svaki imatelj kvalificiranog udjela koji namjerava izravno ili neizravno povećati udjel u društvu za upravljanje, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 20%, 30% ili 50%, ili da društvo za upravljanje postane ovisno društvo imatelja kvalificiranog udjela, dužan je ponovno prethodno Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za povećanje kvalificiranog udjela.

(5) Zahtjev iz stavaka 1. i 3. ovoga članka mora sadržavati podatke o visini udjela koji se namjerava steći i svu dokumentaciju propisanu pravilnikom Agencije iz članka 79. stavka 4. ovoga Zakona.

(6) Ako je Agencija zaprimila dva ili više zahtjeva za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u istom društvu za upravljanje, odnosi se prema svim namjeravanim stjecateljima ravnopravno.«.

Članak 29.

Iznad članka 75. dodaje se naslov koji glasi: »Izvještavanje Agencije«.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»(1) Svaka fizička ili pravna osoba koja namjerava izravno ili posredno otpustiti kvalificirani udjel u društvu za upravljanje dužna je o tome prethodno izvijestiti Agenciju pisanim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava otpustiti.

(2) Svaka fizička ili pravna osoba koja namjerava svoj udjel u društvu za upravljanje smanjiti na način da se udio u kapitalu ili glasačkim pravima te osobe smanji ispod granice od 20%, 30% ili 50% ili da društvo za upravljanje prestaje biti društvo kći te osobe, dužna je o tome prethodno izvijestiti Agenciju pisanim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava otpustiti.«.

Članak 30.

Iznad članka 76. dodaje se naslov koji glasi: »Glasačka prava koja proizlaze iz pružanja investicijskih usluga«.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»Kod odlučivanja o zahtjevu iz članka 74. ovoga Zakona i pri procjeni visine kvalificiranog udjela neće se uzeti u obzir glasačka prava ili dionice koje investicijsko društvo ili kreditna institucija drže kao rezultat pružanja investicijske usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala, pod uvjetom da se ta prava ne koriste za ostvarivanja utjecaja na upravljanje te da se navedene dionice ili poslovni udjeli ne drže dulje od godine dana od dana stjecanja.«.

Članak 31.

Iznad članka 77. dodaje se naslov koji glasi: »Postupak savjetovanja s drugim nadležnim tijelima«.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija se, prije donošenja odluke o suglasnosti, savjetuje s drugim nadležnim tijelom ako je podnositelj zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela:

1. kreditna institucija, društvo za životno osiguranje, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje kojem je odobrenje za rad izdano u drugoj državi članici ili je za stjecatelja nadležno drugo nadzorno tijelo

2. matično društvo kreditne institucije, društva za životno osiguranje, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, investicijskog društva ili društva za upravljanje kojem je odobrenje za rad izdano u drugoj državi članici ili je za stjecatelja nadležno drugo nadzorno tijelo ili

3. fizička ili pravna osoba koja kontrolira kreditnu instituciju, društvo za životno osiguranje, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje kojem je odobrenje za rad izdano u drugoj državi članici ili je za stjecatelja nadležno drugo nadzorno tijelo.

(2) Agencija od drugog nadležnog tijela može zatražiti sve podatke relevantne za donošenje odluke o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela. Drugo nadležno tijelo dužno je Agenciji dostaviti i druge podatke kojima raspolaže, a nužni su za donošenje odluke o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija u obrazloženju odluke o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela navodi mišljenje drugog nadležnog tijela.«.

Članak 32.

Iznad članka 78. dodaje se naslov koji glasi: »Naknadno izvještavanje Agencije«.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»(1) Ako društvo za upravljanje sazna za stjecanje ili otpuštanje kvalificiranog udjela koji će izazvati prelazak ili smanjenje ispod 20%, 30% ili 50%, dužno je o tome bez odgode izvijestiti Agenciju.

(2) Društvo za upravljanje dužno je jednom godišnje Agenciji dostaviti popis imena/naziva svih dioničara, kao i imatelja kvalificiranih udjela s veličinom pojedinih udjela, sa stanjem na dan 1. siječnja tekuće godine, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.«.

Članak 33.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»(1) Za potrebe odlučivanja o izdavanju suglasnosti podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti Agenciji podatke propisane pravilnikom iz stavka 4. ovoga članka.

(2) Agencija u postupku odlučivanja vodi računa da je opseg podataka potrebnih za odlučivanje o zahtjevu iz članka 74. ovoga Zakona razmjeran i prilagođen prirodi podnositelja zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela i samog stjecanja.

(3) Agencija u postupku odlučivanja neće tražiti niti procjenjivati podatke koji nisu važni za bonitetnu ocjenu stjecatelja i stjecanja kvalificiranog udjela.

(4) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje opseg potrebnih podataka iz stavka 1. ovoga članka i detaljniji popis dokumentacije koji se prilaže zahtjevu iz članka 74. ovoga Zakona.«.

Članak 34.

Iznad članka 80. dodaje se naslov koji glasi: »Postupak odlučivanja o suglasnosti«.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija bez odgađanja, a najkasnije u roku od dva radna dana od primitka urednog zahtjeva iz članka 74. ovoga Zakona, kao i nakon mogućeg naknadnog primanja informacija iz članka 74. ovoga Zakona, podnositelju izdaje pisanu potvrdu o zaprimanju zahtjeva.

(2) Urednim zahtjevom iz stavka 1. ovoga članka smatra se zahtjev kojem je priložena dokumentacija iz članka 79. stavka 1. ovoga Zakona, uključujući i dodatnu dokumentaciju, ako je Agencija zatraži uzimajući u obzir članak 79. stavak 2. ovoga Zakona.

(3) Agencija postupak odlučivanja o suglasnosti provodi u roku od 60 radnih dana od dana slanja pisane potvrde iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Pisana potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži i naznaku datuma isteka razdoblja procjene.«.

Članak 35.

Iza članka 80. dodaje se naslov iznad članka i članak 80.a koji glase:

»Dopuna zahtjeva

Članak 80.a

(1) Agencija može od podnositelja zahtjeva pisanim putem prema potrebi, a najkasnije 50. radni dan razdoblja procjene, zatražiti dodatne podatke potrebne za procjenu, uz detaljno navođenje potrebnih podataka.

(2) Razdoblje procjene se prekida od dana kada podnositelj zahtjeva zaprimi zahtjev Agencije iz stavka 1. ovoga članka do dana zaprimanja odgovora od podnositelja zahtjeva, pri čemu prekid može trajati najdulje 20 radnih dana.

(3) Daljnji zahtjevi Agencije za nadopunom ili pojašnjenjem podataka ne prekidaju razdoblje procjene.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, razdoblje procjene može se prekinuti najviše do 30 radnih dana ako je podnositelj zahtjeva:

1. fizička ili pravna osoba sa sjedištem ili prebivalištem u trećoj zemlji ili čije je poslovanje uređeno zakonodavstvom treće zemlje

2. fizička ili pravna osoba koja ne podliježe nadzoru po propisima Europske unije koji uređuju poslovanje investicijskih društava ili propisima koji uređuju osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i njihovih društava za upravljanje, alternativnih investicijskih fondova i njihovih društava za upravljanje, društava za osiguranje, društva za reosiguranje i kreditnih institucija.«.

Članak 36.

Iznad članka 81. dodaje se naslov koji glasi: »Rokovi za odlučivanje o suglasnosti«.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija o zahtjevu iz članka 74. ovoga Zakona odlučuje rješenjem.

(2) Agencija je dužna rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijeti unutar razdoblja procjene i o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela u roku od dva dana, ne prelazeći razdoblje procjene.

(3) Ako Agencija unutar razdoblja procjene ne odbije zahtjev za izdavanje suglasnosti, smatra se da je stjecanje odobreno.

(4) U rješenju kojim se izdaje suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela može se odrediti krajnji rok do kojeg se stjecanje mora provesti. Taj rok Agencija na zahtjev stjecatelja kvalificiranog udjela iz opravdanih razloga može produljiti.«.

Članak 37.

Iznad članka 82. dodaje se naslov koji glasi: »Odlučivanje o suglasnosti na stjecanje kvalificiranog udjela«.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»(1) Pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, u svrhu provjere hoće li se društvom za upravljanje upravljati pažnjom dobrog stručnjaka, a s obzirom na vjerojatni utjecaj stjecatelja kvalificiranog udjela na društvo za upravljanje, procjenjuje se primjerenost stjecatelja kvalificiranog udjela i financijska stabilnost stjecanja prema sljedećim kriterijima:

1. ugledu podnositelja zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela

2. ugledu, stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvu osoba koje stjecatelj namjerava predložiti kao članove uprave ili nadzornog odbora društva za upravljanje

3. financijskoj stabilnosti podnositelja zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela, posebno u odnosu na poslovanje društva za upravljanje u kojemu se stjecanje predlaže

4. mogućnostima društva za upravljanje da se pridržava odnosno nastavi pridržavati odredbi ovoga Zakona, drugih relevantnih propisa, propisa kojima se uređuje poslovanje financijskih konglomerata te, ako je to primjenjivo, ostalih propisa Europske unije, a posebno prema tome ima li grupa čijim će članom postati društva za upravljanje strukturu koja omogućava učinkovito provođenje nadzora, djelotvornu razmjenu podataka između nadležnih nadzornih tijela i određivanje podjele odgovornosti među nadležnim tijelima

5. postoje li opravdani razlozi za sumnju, u skladu s propisima o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se u vezi sa stjecanjem kvalificiranog udjela provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma ili da stjecanje kvalificiranog udjela može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma i

6. je li podnositelj zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela suradnik osobe osuđene za kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti.

(2) U postupku odlučivanja Agencija neće postavljati prethodne uvjete u vezi s visinom udjela koje stjecatelj namjerava steći niti će se zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela procjenjivati s osnova gospodarskih potreba tržišta.

(3) Agencija je ovlaštena podatke o pravomoćnoj osuđivanosti namjeravanog stjecatelja i suradnika namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela za kaznena djela u Republici Hrvatskoj pribaviti od ministarstva nadležnog za pravosuđe ili iz Europskog sustava kaznenih evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija.

(4) Agencija zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela odbija rješenjem ako ocijeni da postoje opravdani razlozi za to na temelju kriterija propisanih stavkom 1. ovoga članka ili ako na temelju dostavljenih podataka nije moguće utvrditi da su ti kriteriji ispunjeni.«.

Članak 38.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»(1) Ako osoba stekne udio u društvu za upravljanje bez suglasnosti Agencije, Agencija joj rješenjem nalaže da proda dionice ili poslovne udjele koje je stekla bez suglasnosti te da dostavi dokaz o prodaji i podatke o kupcu, ako su poznati.

(2) Agencija rješenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje rok za prodaju, koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od devet mjeseci.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se osobama iz stavka 1. ovoga članka, društvu za upravljanje, nadležnom trgovačkom sudu i središnjem depozitoriju, ako je primjenjivo.

(4) Od trenutka izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka stjecatelj ne može ostvarivati prava niti iz jedne dionice ili poslovnog udjela za koje je naložena prodaja, a kvorum za valjano odlučivanje i potrebna većina za donošenje odluka glavne skupštine odnosno skupštine računaju se u odnosu na temeljni kapital umanjen za iznos dionica odnosno poslovnih udjela na temelju kojih stjecatelj ne može ostvarivati pravo glasa.

(5) Društvo za upravljanje dužno je:

1. osigurati da stjecatelj iz stavka 1. ovoga članka ne ostvaruje nikakva prava niti iz jedne dionice ili poslovnog udjela za koje je naložena prodaja i

2. od primitka rješenja iz stavka 1. ovoga članka do isteka roka određenog u skladu sa stavkom 3. ovoga članka jednom mjesečno izvještavati Agenciju o svim promjenama imatelja dionica odnosno poslovnih udjela.

(6) U izreci rješenja iz stavka 1. ovoga članka Agencija navodi:

1. da se izreka javno objavljuje i

2. da stjecatelj ne može ostvarivati prava niti iz jedne dionice ili poslovnog udjela za koji je naložena prodaja.«.

Članak 39.

Iza članka 83. dodaje se naslov iznad članka i članak 83.a koji glase:

»Ukidanje suglasnosti za namjeravano stjecanje

Članak 83.a

(1) Agencija rješenjem može ukinuti zakonito rješenje kojim je izdana suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela:

1. ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je suglasnost izdana na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja

2. ako stjecatelj krši obveze propisane ovim Zakonom vezano za nadzor na konsolidiranoj osnovi odnosno ako ne postupi u skladu s rješenjem Agencije ili drugog tijela nadležnog za nadzor na konsolidiranoj osnovi kojim se nalaže uklanjanje određenih nedostataka

3. ako nakon izdavanja suglasnosti nastupe okolnosti koje bi, da su postojale u vrijeme odlučivanja, bile razlog za odbijanje zahtjeva iz članka 82. stavka 4. ovoga Zakona ili

4. ako se stjecatelj koristi svojim utjecajem protivno dobrom i razboritom upravljanju društvom za upravljanje ili ne postupa s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

(2) Agencija rješenjem ukida rješenje kojim je izdana suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela, i to:

1. u cijelosti, ako podnositelj zahtjeva u roku određenom prema članku 81. stavku 2. ovoga Zakona ne stekne dionice ili poslovne udjele u društvu za upravljanje, na temelju kojih bi dosegnuo najmanje 10% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima ili

2. djelomično, ako podnositelj zahtjeva u roku određenom prema članku 81. stavku 2. ovoga Zakona stekne dionice ili poslovne udjele u društvu za upravljanje koji čine najmanje 10% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ali manje od udjela za koji je izdana suglasnost, u preostalom dijelu za koji je dobio suglasnost.

(3) Kada Agencija donosi rješenje kojim se ukida suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela, suglasnost je ukinuta danom dostave rješenja Agencije kojim se ukida suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela.«.

Članak 40.

Naslov iznad članka 84. mijenja se i glasi: »Privremena zabrana ostvarivanja prava glasa«.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija može imatelju kvalificiranog udjela rješenjem privremeno zabraniti ostvarivanje prava glasa iz dionica ili poslovnih udjela ako postoji mogućnost da se netko koristi svojim utjecajem tako da to bude protivno obvezi dobrog i razboritog upravljanja društvom za upravljanje ili da neće postupati pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

(2) Privremena zabrana iz stavka 1. ovoga članka ne može trajati dulje od 12 mjeseci.

(3) Na privremenu zabranu iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 83. stavka 4. i stavka 5. točke 1. ovoga Zakona.«.

Članak 41.

U članku 89. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na dan prijenosa upravljanja UCITS fondom sva prava i obveze društva prenositelja u vezi s upravljanjem UCITS fondom prelaze na društvo preuzimatelja.«.

Članak 42.

Članak 90. mijenja se i glasi:

»Prisilni prijenos upravljanja UCITS fondom provodi se ako je:

1. Agencija društvu za upravljanje ukinula rješenje kojim je dano odobrenje za rad, i to za sve djelatnosti ili samo za obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona (upravljanje UCITS fondovima)

2. Agencija društvu za upravljanje ukinula odobrenje za upravljanje pojedinim UCITS fondom

3. Agencija društvu za upravljanje ukinula odobrenje za rad jer je nad društvom za upravljanje otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije ili

4. društvo za upravljanje u situaciji da više nije u mogućnosti obavljati poslove upravljanja UCITS fondom.«.

Članak 43.

U članku 91. stavku 2. točki b) riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«.

Članak 44.

U članku 106. ispred riječi: »Društvo« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

U točki 5. iza riječi: »ili njihovom primitku« dodaju se riječi: »a najkasnije prilikom dostave naloga za namiru depozitaru«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je bez odgode obavijestiti Agenciju o okolnostima koje mogu dovesti u pitanje načelo likvidnosti i/ili solventnosti društva za upravljanje i/ili UCITS fonda, poput ovrhe ili blokade računa.«.

Članak 45.

U članku 110. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju da društvo za upravljanje ne obavi ili propusti obaviti, u cijelosti ili djelomično, odnosno ako nepropisno obavi bilo koji posao ili dužnost predviđenu ovim Zakonom, prospektom ili pravilima UCITS fonda, društvo za upravljanje odgovara za štetu koja je nanesena zasebnoj imovini UCITS fonda, a koja je nastala kao posljedica propusta društva za upravljanje u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti. Ništetna je odredba prospekta ili pravila UCITS fonda kojom se otklanja pravo ulagatelja na zateznu kamatu za slučaj zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze.«.

Članak 46.

U članku 115. stavku 2. točke a) i b) mijenjaju se i glase:

»a) u skladu s odredbama članka 99. stavka 3. ovoga Zakona, društvo za upravljanje, izravno ili putem distributera, zaprimilo uredan zahtjev za izdavanje udjela i kada je ulagatelj izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva, a društvo za upravljanje u tom roku nije odbilo sklapanje ugovora ili

b) podnesena uredna dokumentacija iz članka 116. ovoga Zakona voditelju registra«.

U stavku 3. iza riječi: »imatelji« dodaju se riječi: »osim ako takav izvještaj ulagatelju ne dostavlja distributer u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala«.

Članak 47.

U članku 129. riječi: »stavka 1. točke 1. podtočaka b) i c)« zamjenjuju se riječima: »stavka 2. točaka 1. i 2.«.

Članak 48.

U članku 145. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. distribuiranje odnosno provedbu izdavanja i otkupa udjela otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom«.

Članak 49.

U članku 158. stavku 5. točki 7. riječ: »neosobne« zamjenjuje se riječju: »općenite«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Kada promidžbene sadržaje i aktivnosti iz ovoga članka pored društva za upravljanje obavljaju i treće osobe za račun društva za upravljanje, ako takva aktivnost ujedno predstavlja distribuciju udjela UCITS fonda, ona se može obavljati isključivo putem osoba iz članka 164. ovoga Zakona.«.

Članak 50.

U članku 164. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Distribuciju udjela UCITS fondova, pored društva za upravljanje iz članka 144. stavka 1. ovoga Zakona, mogu obavljati i osobe koje su prema zakonu kojim se uređuje tržište kapitala ovlaštene pružati investicijske usluge zaprimanja i prijenosa naloga i/ili investicijskog savjetovanja.«.

Članak 51.

U članku 165. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Prilikom distribucije udjela UCITS fondova osobe iz članka 164. ovoga Zakona nastupaju kao distributeri u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala.

(2) Društvo za upravljanje je dužno obavijestiti Agenciju o svakom ugovoru koji sklopi s distributerom iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 52.

U članku 166. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Osobe iz članka 164. ovoga Zakona dužne su o poništavanju ili ukidanju odobrenja za rad bez odgode obavijestiti društvo za upravljanje s kojim je sklopljen ugovor iz stavka 2. članka 165. ovoga Zakona.«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 53.

U članku 169. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Računovodstvene politike, odnosno metodologije vrednovanja društvo za upravljanje dužno je usvojiti za svaki UCITS fond kojim upravlja te ih najkasnije sedam radnih dana prije stupanja na snagu dostaviti depozitaru UCITS fonda.«.

Članak 54.

U članku 191. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Neovisno o instrumentima u koje UCITS fond ulaže, prospekt UCITS fonda mora sadržavati profil rizičnosti UCITS fonda te jasno i lako razumljivo objašnjenje profila rizičnosti UCITS fonda.«.

U stavku 3. točka a) mijenja se i glasi:

»a) podatke o UCITS fondu:

1. naziv fonda, naznaku vrste fonda

2. datum osnivanja UCITS fonda te vrijeme trajanja UCITS fonda u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme

3. mjesto gdje je moguće dobiti primjerak prospekta i pravila UCITS fonda ili dodatne informacije o UCITS fondu te polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje

4. kratke podatke o poreznim propisima koji se primjenjuju na UCITS fond i koji su bitni za ulagatelja te pojedinosti o tome obračunavaju li se odbici iz prihoda ili kapitalne dobiti koje UCITS fond plaća ulagateljima

5. datum računovodstvenih obračuna i raspodjele prihoda ili dobiti UCITS fonda

6. podatke o revizoru i drugim pružateljima usluga UCITS fondu

7. najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti prilikom osnivanja UCITS fonda te radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos

8. pojedinosti o glavnim značajkama udjela UCITS fonda, a posebno:

a) priroda prava iz udjela (stvarnopravna, obveznopravna, osobna)

b) naznake mogućih klasa udjela i valute u kojoj je fond denominiran i

c) prava koja proizlaze iz udjela: pravo na obaviještenost (polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje), pravo na udio u dobiti, pravo na otkup udjela UCITS fonda, odnosno obveza otkupa udjela, pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase UCITS fonda

9. pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji UCITS fonda te postupak likvidacije UCITS fonda

10. naznaku uređenog tržišta ili drugog mjesta trgovanja na kojem su udjeli uvršteni ili primljeni u trgovanje, kada je to primjenjivo

11. postupci i uvjeti izdavanja udjela, najniži iznos pojedinačnih ulaganja u UCITS fond, način upisa, odnosno izdavanja udjela, početna cijena udjela, postupci i uvjeti nuđenja udjela, način i uvjeti otkupa i isplate udjela te okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa

12. informacije o načinu i učestalosti raspodjele prihoda ili dobiti UCITS fonda imateljima udjela

13. vrsta imovine u koju je UCITS fondu dopušteno ulaganje

14. opis sljedećih elemenata vezanih uz ulaganja UCITS fonda:

a) ulagateljskih ciljeva UCITS fonda, uključujući njegove financijske ciljeve (primjerice ostvarivanje kapitalne dobiti ili prihoda) te načina ostvarenja ciljeva UCITS fonda

b) ciljane strukture portfelja

c) strategije ulaganja (primjerice specijalizacija po geografskim ili industrijskim sektorima)

d) bilo kakvih ograničenja na strategiju ulaganja

e) naznake svih tehnika, instrumenata ili ovlasti za uzimanje zajma ili drugih pravnih poslova koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu, koje se mogu koristiti pri upravljanju UCITS fondom i

f) rizika povezanih s ulaganjima i sa strukturom UCITS fonda, uz tabelarni prikaz tih rizika i njihovu maksimalno prihvatljivu razinu koju je UCITS fond spreman prihvatiti, kao i način upravljanja navedenim rizicima

g) rizika povezanih s društvom za upravljanje te način upravljanja tim rizicima

15. izjavu iz koje je vidljivo da je UCITS fond dobio odobrenje Agencije u skladu s člankom 256. ovoga Zakona te u vezi s time jasno naznačene države članice, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treće države ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica u čije vrijednosne papire i instrumente tržišta novca se namjerava ulagati više od 35% neto vrijednosti imovine fonda

16. dopuštenost ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u slučaju dopuštenosti takvog ulaganja, uz izjavu mogu li se takve transakcije zaključivati sa svrhom zaštite ili sa svrhom postizanja ulagateljskih ciljeva te utjecaj takvih transakcija na profil rizičnosti UCITS fonda i toleranciju na rizike

17. kada UCITS fond pretežito ulaže u bilo koju vrstu imovine iz članka 252. ovoga Zakona, osim u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca, izjavu kojom se upozorava na takve investicijske ciljeve

18. naznaku da je ulagateljski cilj UCITS fonda repliciranje indeksa, ako UCITS fond nastoji replicirati neki dionički indeks ili indeks dužničkih vrijednosnih papira

19. ako će cijena udjela u UCITS fondu imati visoku volatilnost s obzirom na sastav portfelja UCITS fonda, odnosno na tehnike upravljanja imovinom UCITS fonda, izjavu koja će upozoriti na navedenu karakteristiku imovine UCITS fonda

20. način i vrijeme izračuna neto vrijednosti imovine UCITS fonda te osnovica na temelju koje se utvrđuje vrijednost imovine UCITS fonda

21. vrijeme, metoda i učestalost izračunavanja cijene za izdavanje novih udjela ili otkup postojećih te način objavljivanja tih cijena, opis iznosa i učestalosti plaćanja dopuštenih naknada i troškova izdavanja i otkupa udjela

22. naknade i troškove upravljanja i poslovanja koji smiju teretiti UCITS fond i ulagatelje te opis njihova učinka na buduće prinose ulagatelja, kao i činjenicu može li društvo za upravljanje, u potpunosti ili djelomično, osloboditi ulagatelje plaćanja ulazne ili izlazne naknade ili im odobriti djelomični povrat naknade za upravljanje

23. slučajeve u kojima društvo za upravljanje može odbiti uplate ulagatelja

24. kada je to primjenjivo, informacije o povijesnom prinosu UCITS fonda uz opis načina na koji je izračunat te napomenu da rezultati poslovanja UCITS fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja UCITS fonda

25. ciljano tržište ulagatelja kojima je UCITS fond namijenjen uzimajući u obzir investicijski horizont, investicijski cilj ulagatelja, njegovo poznavanje tržišta kapitala te toleranciju rizika vezanih za ulaganje u UCITS fond

26. trajanje poslovne godine i

27. datum izdavanja prospekta.«.

Članak 55.

U članku 192. stavku 1. točki 2. broj: »13« zamjenjuje se brojem: »14«.

Članak 56.

U članku 205. stavak 4. mijenja se glasi:

»(4) Društvo je dužno izvijestiti Agenciju o promjeni strukture portfelja UCITS fonda kojom se mijenja vrsta fonda određena prospektom tog UCITS fonda.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje strukturu i sadržaj polugodišnjih i godišnjih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka te način njihova dostavljanja i objavljivanja.«.

Iza dosadašnjeg stavka 5., koji postaje stavak 6., dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj, strukturu, način i rokove dostave izvješća iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 57.

Članak 208. mijenja se i glasi:

»Društvo za upravljanje, svaka osoba koja u ime i za račun društva za upravljanje distribuira udjele UCITS fonda te osobe iz članka 164. ovoga Zakona koje distribuiraju udjele UCITS fonda ili proizvode koji uključuju izloženost prema takvom UCITS fondu, moraju ulagatelju prije sklapanja ugovora o ulaganju besplatno staviti na raspolaganje ključne podatke za ulagatelje.«.

Članak 58.

U članku 216. stavku 3. točki 1. iza riječi: »instrumentima osiguranja« dodaje se riječ: »ili«.

Točka 2. briše se.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.

Članak 59.

U članku 224. stavku 2. točki 4. podtočki e) broj: »219.« zamjenjuje se brojem: »216.«.

U stavku 4. broj: »1.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

Članak 60.

Članak 237. mijenja se i glasi:

»(1) Izdano odobrenje na izbor depozitara za UCITS fond prestaje važiti:

1. otvaranjem stečajnog postupka nad depozitarom

2. otvaranjem postupka likvidacije depozitara ili

3. ako bude donijeto rješenje kojim se ukida odobrenje za rad kreditnoj instituciji od strane nadležnog tijela koje je to odobrenje izdalo.

(2) Ako nastupi koji od razloga iz stavka 1. ovoga članka, Agencija donosi rješenje kojim se ukida odobrenje na izbor depozitara od dana nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Agencija rješenjem ukida izdano odobrenje na izbor depozitara u sljedećim slučajevima:

1. ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je odobrenje izdano na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja

2. ako depozitar prestane ispunjavati uvjete pod kojima je odobrenje izdano

3. ako Agencija utvrdi da depozitar ne ispunjava svoje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona, osobito u odnosu na delegirane poslove

4. ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju sposobnost depozitara za uredno, pravovremeno i kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama odnosno odredbama ovoga Zakona

5. ako depozitar sustavno i/ili teško krši odredbe ovoga Zakona ili prospekta UCITS fonda ili

6. kada Agencija opravdano sumnja da društvo za upravljanje i depozitar djeluju u dosluhu na štetu interesa ulagatelja u UCITS fond.

(4) U slučajevima iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka društvo za upravljanje je dužno u roku od 30 dana od prestanka važenja odnosno ukidanja odobrenja na izbor depozitara zaključiti ugovor s drugim depozitarom i podnijeti zahtjev za izdavanje odgovarajućeg odobrenja Agencije u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(5) Agencija o zahtjevu iz stavka 4. ovoga članka odlučuje u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(6) Ako društvo za upravljanje ne postupi u skladu sa stavkom 4. ovoga članka ili ako Agencija odbije ili odbaci zahtjev iz stavka 4. ovoga članka, UCITS fondovi za koje je depozitar obavljao poslove depozitara moraju biti likvidirani, u skladu s odredbama dijela trinaestoga ovoga Zakona.

(7) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje način postupanja društva za upravljanje i depozitara u slučajevima iz stavaka 1. do 3. ovoga članka.«.

Članak 61.

U članku 243. stavku 2. iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:

»8. izjavu o dodatnim podacima UCITS fonda.«.

U stavku 4. iza riječi: »zahtjev« dodaju se riječi: »dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu,«.

Članak 62.

U članku 244. stavku 1. točki 2. iza riječi: »fonda« dodaju se riječi: »i/ili dodatni podaci u izjavi iz članka 243. stavka 2. točke 8. ovoga Zakona«.

Članak 63.

U članku 245. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Ako se UCITS fond ne osnuje u roku od tri mjeseca od izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, odobrenje prestaje važiti, a Agencija će rješenjem ukinuti odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom.«.

Članak 64.

U članku 247. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, dopušteno je naplaćivati i naknadu vezanu uz prinos UCITS fonda, kao i druge naknade propisane pravilnikom iz stavka 6. ovoga Zakona.«.

U stavku 6. iza riječi: »pravilnikom« dodaje se riječ: »naknade,«.

Članak 65.

U članku 248. stavku 2. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. ostali troškovi određeni posebnim zakonima (primjerice troškovi Agencije i/ili drugog nadležnog tijela) i pravilnika iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 66.

U članku 252. stavku 1. točki 3. broj: »3.« zamjenjuje se brojem: »4.«.

Članak 67.

U članku 254. stavku 1. točki 3. riječi: »riziku druge ugovorne strane« zamjenjuju se riječima: »prema jednoj ugovornoj strani«.

Članak 68.

U članku 315. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Na glavni UCITS fond iz Republike Hrvatske koji na području druge države članice ne prikuplja sredstva javnom ponudom udjela, već ima samo jedan ili više napajajućih UCITS fondova iz druge države članice, ne primjenjuju se odredbe dijela šestoga glave 1. poglavlja 5. ovoga Zakona niti odredbe relevantnih propisa druge države članice kojima se u nacionalne propise države članice prenose odredbe poglavlja XI. i članka 108. stavka 1. točke 2. Direktive.«.

Članak 69.

U članku 322. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 70.

U članku 336. stavku 1. točki 6. riječi: »pripadajućim pravilnikom koji će Agencija donijeti« zamjenjuju se riječima: »propisima donesenim na temelju ovoga Zakona«.

Članak 71.

U članku 337. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Likvidaciju UCITS fonda, kao likvidator, provodi:

1. društvo za upravljanje UCITS fondom u likvidaciji, osim ako je društvo za upravljanje u stečaju ili mu je Agencija, odnosno nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje ukinulo odobrenje za rad

2. depozitar UCITS fonda, u slučaju nemogućnosti provedbe likvidacije UCITS fonda od strane društva za upravljanje iz razloga naznačenih točkom 1. ovoga stavka

3. likvidator UCITS fonda kojeg je imenovala Agencija, u slučaju kada je društvo za upravljanje ili depozitar UCITS fonda u stečaju ili je Hrvatska narodna banka, Agencija, odnosno nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje privremeno ili trajno ukinulo odobrenje za rad

4. društvo za upravljanje, kada Agencija, kao posebnu nadzornu mjeru, naloži upravi društva za upravljanje likvidaciju UCITS fonda.«.

Članak 72.

U članku 346. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Protiv akata Agencije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Tužba kojom se pokreće upravni spor protiv rješenja Agencije nema odgodni učinak.«.

U stavku 5. točki 8. riječi: »dijela devetoga« brišu se.

Članak 73.

U članku 352. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Agencija može, ako postoji sumnja na kršenje odredbi ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i ostalih primjenjivih propisa, od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti zatražiti i dobiti zapise o telefonskim razgovorima i snimke telefonskih razgovora, zapise s telefaks uređaja i zapise o elektroničkoj komunikaciji, u skladu s posebnim zakonom koji uređuje elektroničku komunikaciju.«.

Članak 74.

U članku 355. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon obavljenog neposrednog nadzora sastavlja se zapisnik o obavljenom nadzoru koji se uručuje subjektu nadzora, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica, odnosno opisom nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora, ako su oni utvrđeni u postupku nadzora. Uprava subjekta nadzora dužna je bez odgode zapisnik o obavljenom nadzoru dostaviti nadzornom odboru u skladu s odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U slučaju da subjekt nadzora, u skladu sa stavcima 4. i/ili 5. ovoga članka, otkloni sve nezakonitosti i/ili nepravilnosti, Agencija može donijeti rješenje kojim se utvrđuje da je postupak nadzora okončan, ali može i nevezano uz okončanje postupka nadzora rješenjem izreći odgovarajuću nadzoru mjeru.«.

Članak 75.

U članku 360. stavku 1. iza riječi: »posrednog nadzora« stavlja se zarez i dodaju riječi: »pored ostalih mjera i postupaka predviđenih ovim Zakonom,«.

Članak 76.

Članak 363. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija društvu za upravljanje, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, može odrediti sljedeće nadzorne mjere:

1. opomenu

2. otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti

3. posebne nadzorne mjere i

4. ukidanje odobrenja za rad za sve ili za pojedine djelatnosti te za upravljanje svim ili pojedinim UCITS fondovima.

(2) Agencija bez nepotrebnog odgađanja, a nakon što je subjekt nadzora ili druga osoba kojoj je izrečena nadzorna mjera obaviještena o toj mjeri, na svojoj mrežnoj stranici javno objavljuje podatke o svakoj nadzornoj mjeri koja je izrečena u vezi s ponašanjem za koje su propisani prekršaji iz ovoga Zakona, uključujući i izvršna rješenja o izricanju nadzornih mjera, a koje su donesene u postupcima nadzora koje provodi Agencija, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim rješenjima.

(3) Objava iz stavka 2. ovoga članka sadrži najmanje informacije o vrsti i karakteru kršenja odredbi ovoga Zakona ili relevantnih osoba i identitetu osobe kojoj je izrečena nadzorna mjera.

(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, ako Agencija smatra da bi objavljivanje identiteta pravnih osoba ili osobnih podataka fizičkih osoba bilo nerazmjerno ili ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskih tržišta ili istragu u tijeku, ovisno o okolnostima pojedinačnih slučajeva, Agencija može:

1. odgoditi objavu nadzorne mjere do trenutka kada razlozi neobjavljivanja prestanu postojati

2. nadzornu mjeru objaviti na anonimnoj osnovi, ako takvo anonimno objavljivanje osigurava učinkovitu zaštitu dotičnih osobnih podataka ili

3. ne objaviti nadzornu mjeru ako smatra da mogućnosti u točkama 1. i 2. ovoga stavka nisu dostatne za osiguravanje neugrožavanja stabilnosti financijskih tržišta ili razmjernost objave takvih odluka u odnosu na mjere koje se smatraju mjerama blaže naravi.

U slučaju odluke o anonimnoj objavi nadzorne mjere, Agencija može objavu relevantnih podataka odgoditi na razuman rok, ako je predviđeno da će razlozi za anonimnu objavu prestati postojati tijekom toga roka.

(5) Kada Agencija utvrdi da bi javna objava mogla prouzročiti nerazmjernu i/ili ozbiljnu štetu pravnim ili fizičkim osobama koje su predmet objave, može u odnosu na nadzorne mjere izrečene u vezi s ponašanjem za koje su propisani prekršaji iz dijela trećega glave I. ovoga Zakona postupiti na način predviđen stavkom 3. točkom 3. ovoga članka.

(6) Ako je protiv nadzorne mjere podnesen pravni lijek odnosno pokrenut upravni spor, Agencija tu informaciju uključuje u objavu ili izmjenjuje prethodnu objavu ako je pravni lijek podnesen odnosno upravni spor pokrenut nakon prvobitne objave. Agencija objavljuje podatak o ishodu postupka pokrenutog po podnesenom pravnom lijeku odnosno pokrenutom upravnom sporu, kao i svaku odluku kojom se poništava prethodna izrečena nadzorna mjera odnosno usvaja tužbeni zahtjev u upravnom sporu.

(7) Agencija drži objavljene nadzorne mjere na svojoj mrežnoj stranici najmanje pet godina od trenutka njihove objave. Osobni podaci sadržani u objavi nalaze se na službenoj mrežnoj stranici nadležnog tijela samo u trajanju koje je potrebno u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka.

(8) Agencija obavještava ESMA-u o svakoj izrečenoj nadzornoj mjeri koja nije objavljena u skladu sa stavkom 4. ovoga članka. Ova obavijest uključuje informaciju o svakom izjavljenom pravnom lijeku odnosno upravnom sporu protiv nadzorne mjere i o ishodu postupka po pravnom lijeku odnosno pokrenutom upravnom sporu, ako se radi o mjerama izrečenima radi kršenja ovoga Zakona koje predstavljaju teži prekršaj prema odredbama ovoga Zakona.«.

Članak 77.

U članku 364. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija može izreći opomenu društvu za upravljanje i u onim slučajevima kada tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti za koje bi se inače izrekla nadzorna mjera otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti, a koje je društvo za upravljanje do donošenja rješenja otklonilo.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako u roku iz stavka 2. ovoga članka društvo za upravljanje ne ispravi nezakonitost ili nepravilnost, Agencija može društvu za upravljanje izreći nadzornu mjeru koju ocijeni potrebnom.«.

Članak 78.

U članku 369. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. u drugim slučajevima kada Agencija utvrdi kršenje odredbi ovoga Zakona i/ili relevantnih propisa, a takva mjera je potrebna kako bi se takvo kršenje obustavilo i/ili uspostavilo zakonito postupanje i/ili osiguralo poštivanje odredbi ovoga Zakona i/ili drugih relevantnih propisa.«.

Članak 79.

Članak 371. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija ukida rješenje kojim je dano odobrenje za rad društvu za upravljanje za sve ili za pojedine djelatnosti, ako društvo za upravljanje prestane ispunjavati uvjete pod kojima je odobrenje za rad izdano.

(2) Agencija može ukinuti rješenje kojim je dano odobrenje za rad društvu za upravljanje za sve ili za pojedine djelatnosti:

1. ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je odobrenje izdano na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja

2. ako društvo za upravljanje koje ima odobrenje za djelatnost upravljanja portfeljem ne udovoljava uvjetima propisanima zakonom koji uređuje tržište kapitala za vođenje portfelja, pri čemu se odobrenje oduzima samo u odnosu na tu djelatnost

3. ako društvo za upravljanje koje ima odobrenje za djelatnost investicijskog savjetovanja ne udovoljava uvjetima propisanima zakonom koji uređuje tržište kapitala za investicijsko savjetovanje, pri čemu se odobrenje oduzima samo u odnosu na tu djelatnost

4. ako društvo za upravljanje koje ima odobrenje za djelatnost upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima ne udovoljava uvjetima propisa koji uređuju osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova, pri čemu se odobrenje oduzima samo u odnosu na tu djelatnost

5. ako Agencija ocijeni da se poslovanje društva za upravljanje ne vodi pažnjom dobrog stručnjaka i u skladu s dobrom poslovnom praksom

6. ako je društvo za upravljanje teže i/ili sustavno kršilo odredbe ovoga Zakona, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili druge propise kojih je dužno pridržavati se

7. ako društvo za upravljanje ne postupi u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 365. ovoga Zakona ili posebne nadzorne mjere iz članka 369. ovoga Zakona

8. ako društvo za upravljanje ne postupi u skladu s rješenjem iz članka 377. stavka 5. ovoga Zakona

9. ako društvo za upravljanje krši odredbe o pravovremenom i točnom izvješćivanju Agencije, više od dva puta u razdoblju od tri godine, ili ako na drugi način onemogućava nadzor Agencije nad svojim poslovanjem

10. ako društvo za upravljanje obavlja poslove na način koji može pogoršati ili ugroziti njegovu likvidnost ili solventnost ili likvidnost fondova kojima upravlja

11. ako društvo za upravljanje nije organiziralo poslovanje ili ne vodi svoje poslovne knjige ili poslovne knjige UCITS fondova kojima upravlja, ili administrativnu i drugu poslovnu dokumentaciju, na način koji u svakom trenutku omogućuje provjeru posluje li društvo za upravljanje u skladu s propisima i pravilima o upravljanju rizicima, upravlja li društvo za upravljanje UCITS fondovima u skladu s odredbama ovoga Zakona, zakona koji uređuje tržište kapitala i propisa koji su na temelju njih doneseni i drugih propisa kojih je dužno pridržavati se

12. ako društvo za upravljanje sustavno i/ili teško krši organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 48. do 66. ovoga Zakona ili pravilnicima koji te uvjete pobliže uređuju ili

13. ako društvo za upravljanje učestalo ne postupa u skladu s odredbama ovoga Zakona kojima se propisuje obveza pružanja informacija ulagateljima.

(3) U slučajevima iz stavka 3. točaka 5. do 13. ovoga članka Agencija može društvu za upravljanje ukinuti odobrenje za osnivanje i upravljanje svim ili pojedinim UCITS fondovima.

(4) O ukidanju odobrenja za rad Agencija odmah obavještava depozitara UCITS fondova kojima društvo za upravljanje upravlja.

(5) O tužbama protiv akata Agencije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka nadležni upravni sud odlučuje hitno, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenje tužbe.«.

Članak 80.

U članku 374. riječ: »oduzme« zamjenjuje se riječju: »ukine«.

Članak 81.

U članku 376. stavku 1. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. do 5. postaju točke 1. do 4.

Članak 82.

U članku 382. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučajevima ukidanja odobrenja za rad društvu za upravljanje, u potpunosti ili u odnosu na pojedine djelatnosti, za koje je Agenciji poznato da upravlja UCITS fondom iz druge države članice, Agencija nadležnom tijelu matične države članice UCITS fonda prethodno dostavlja obavijest o takvom ukidanju odobrenja za rad.«.

U stavku 2. riječ: »oduzimanju« zamjenjuje se riječima: »poništenju ili ukidanju«.

Članak 83.

U članku 389. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obveza čuvanja povjerljivih podataka iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na:

1. dostavljanje povjerljivih podataka koji se priopćavaju za potrebe provođenja kaznenog postupka ili postupka koji mu prethodi, a to pisanim putem zatraži ili naloži nadležni sud, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova ako mu je to pisanim putem naložilo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, ili to pisanim putem zatraži ovlašteno tijelo iz druge države članice

2. dostavljanje povjerljivih podataka u slučajevima kad je nad subjektom nadzora pokrenut stečajni postupak ili je u tijeku postupak prisilne likvidacije i

3. dostavljanje povjerljivih podataka istražnim povjerenstvima Hrvatskoga sabora, pod uvjetom da se na članove istražnog povjerenstva primjenjuje obveza čuvanja povjerljivih podataka iz ovoga članka te da su sjednice istražnog povjerenstva u tom dijelu zatvorene za javnost.«.

Članak 84.

U članku 397. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1% do 10% od ukupnog prihoda ostvarenog u godini počinjenja prekršaja, koji je utvrđen službenim financijskim izvještajima za tu godinu, kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako:

1. posluje u obliku različitom od onoga propisanog člankom 12. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

2. obavlja djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona za koje nije dobilo odobrenje za rad Agencije ili ih nije upisalo kao djelatnost u sudski registar, u skladu s odredbom članka 15. stavka 1. ovoga Zakona

3. obavlja druge djelatnosti protivno članku 15. stavku 2. ovoga Zakona

4. obavlja poslove upravljanja fondovima protivno odredbama članka 15. stavka 3. ovoga Zakona

5. svoju djelatnost obavlja izvan područja iz članka 15. stavka 4. ovoga Zakona

6. regulatorni kapital društva za upravljanje nije u skladu s odredbama pravilnika iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona

7. osim djelatnosti upravljanja UCITS fondovima obavlja djelatnosti osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondovima ili upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima ili upravljanja portfeljem, a ne ispunjava dodatne kapitalne zahtjeve propisane pravilnikom iz članka 20. stavka 4. ovoga Zakona

8. regulatorni kapital društva za upravljanje nije u svakom trenutku veći ili jednak većem od iznosa iz članka 21. stavka 1. ili 3. ovoga Zakona ili stavke općih troškova iz članka 21. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona nisu u skladu s odredbama pravilnika iz članka 21. stavka 4. ovoga Zakona

9. o ispunjenju kapitalnih zahtjeva iz članka 21. ovoga Zakona ne izvještava Agenciju najmanje jednom u šest mjeseci, u skladu s odredbama članka 22. stavka 1. ovoga Zakona

10. su vrste ili sadržaj izvještaja o izračunu regulatornog kapitala i/ili rokovi njihove dostave protivni odredbama pravilnika iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona

11. protivno odredbama članka 29. stavka 1. ovoga Zakona ima ili stekne kontrolu ili kvalificirani udjel u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji koja pruža investicijske usluge i obavlja investicijske aktivnosti u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala, odnosno koja obavlja odgovarajuće usluge u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, društvu za osiguranje, društvu za reosiguranje, mirovinskom društvu za upravljanje obveznim ili dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mirovinskom osiguravajućem društvu, faktoring-društvu ili leasing-društvu

12. ima ili stekne dionice ili udjele u depozitaru, protivno odredbama članka 29. stavka 2. ovoga Zakona

13. ima ili stekne dionice ili udjele u osobi na koju je depozitar delegirao poslove iz članka 221. ovoga Zakona, protivno odredbama članka 29. stavka 3. ovoga Zakona

14. funkciju člana uprave društva za upravljanje, protivno odredbama članka 39. stavka 1. ovoga Zakona, obavlja osoba koja nije dobila odobrenje Agencije za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje

15. društvo za upravljanje, odnosno članovi njegove uprave ili prokuristi ili članovi nadzornog odbora postupe protivno odredbama članka 47. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona

16. društvo za upravljanje, odnosno članovi njegove uprave ili prokuristi ili članovi nadzornog odbora postupe protivno odredbama članka 47. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

17. društvo za upravljanje, odnosno članovi njegove uprave ili prokuristi ili članovi nadzornog odbora postupe protivno odredbama članka 47. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona na način da u svome poslovanju ne postupe u najboljem interesu UCITS fondova ili ulagatelja u UCITS fondove kojima upravljaju, ili postupe na način kojim se ne štititi integritet tržišta kapitala

18. društvo za upravljanje, odnosno članovi njegove uprave ili prokuristi ili članovi nadzornog odbora postupe protivno odredbama članka 47. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona na način da nisu uspostavili ili učinkovito koristili sredstva ili procese potrebne za uredno obavljanje djelatnosti društva za upravljanje

19. društvo za upravljanje, odnosno članovi njegove uprave ili prokuristi ili članovi nadzornog odbora postupe protivno odredbama članka 47. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona na način da nisu poduzeli sve razumne mjere za sprečavanje negativnog utjecaja sukoba interesa na interese UCITS fondova ili njihovih ulagatelja ili osigurali da se prema UCITS fondovima i njihovim ulagateljima postupa pošteno

20. društvo za upravljanje, odnosno članovi njegove uprave ili prokuristi ili članovi nadzornog odbora protivno odredbama članka 47. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona ne primjene odredbe Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona na način koji promovira najbolje interese ulagatelja i integritet tržišta kapitala

21. društvo za upravljanje, odnosno članovi njegove uprave ili prokuristi ili članovi nadzornog odbora postupe protivno odredbama članka 47. stavka 2. ovoga Zakona na način da su u svojem poslovanju stavili svoje interese ili interese povezanih osoba ispred interesa ulagatelja ili UCITS fonda ili integriteta tržišta kapitala

22. ne uspostavi sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima za društvo za upravljanje i UCITS fondove kojima upravlja u skladu s odredbama članka 56. stavka 1. ovoga Zakona

23. kao društvo za upravljanje koje je izloženo sekuritizaciji ili društvo za upravljanje koje upravlja pojedinim UCITS fondom koji je izložen sekuritizaciji ne napravi pisanu procjenu, kada je to dužan u skladu s odredbom članka 56.a stavka 1. ovoga Zakona, a u svezi s odredbom članka 5. Uredbe (EU) 2017/2402

24. kao društvo za upravljanje koje je izloženo sekuritizaciji ili društvo za upravljanje koji upravlja pojedinim UCITS fondom koji je izložen sekuritizaciji ne napravi pisanu procjenu kako okolnosti vezane uz predmetnu sekuritizaciju utječu ili mogu utjecati na interese ulagatelja u pojedini UCITS fond, kada je to dužan u skladu s odredbom članka 56.a stavka 2. ovoga Zakona

25. kao društvo za upravljanje koje je izloženo sekuritizaciji ili društvo za upravljanje koje upravlja pojedinim UCITS fondom koji je izložen sekuritizaciji pisanu procjenu iz članka 56.a stavka 2. ovoga Zakona ne ažurira u skladu s odredbama članka 56.a stavka 4. ovoga Zakona

26. kao društvo za upravljanje koje je izloženo sekuritizaciji ili društvo za upravljanje koje upravlja pojedinim UCITS fondom koji je izložen sekuritizaciji u smislu članka 56.a stavka 2. ovoga Zakona ne usvoji ili ne poduzme mjere za smanjenje izloženosti odnosno druge odgovarajuće korektivne mjere, kada je to dužno u skladu s odredbom članka 56.a stavka 3. ovoga Zakona

27. kao društvo za upravljanje koje je izloženo sekuritizaciji ili društvo za upravljanje koje upravlja pojedinim UCITS fondom koji je izložen sekuritizaciji u smislu članka 56.a stavka 2. ovoga Zakona ne ažurira mjere iz članka 56.a stavka 3. ovoga Zakona u skladu s odredbama članka 56.a stavka 4. ovoga Zakona

28. kao društvo za upravljanje koje je izloženo sekuritizaciji ili UAIF koji upravlja pojedinim AIF-om koji je izložen sekuritizaciji u smislu članka 56.a stavka 2. ovoga Zakona ne vodi evidencije o mjerama iz članka 56.a stavka 3. ovoga Zakona u skladu s odredbama članka 56.a stavka 5. ovoga Zakona

29. protivno odredbama članka 69. stavka 1. ovoga Zakona, poslove koje je dužno obavljati delegira trećim osobama bez odobrenja Agencije

30. delegira poslove na treće osobe bez da ispuni uvjete propisane odredbama članka 70. ovoga Zakona

31. protivno odredbama članka 85. stavka 2. ovoga Zakona, preuzme poslove upravljanja UCITS fondom bez odobrenja Agencije

32. nije sposobno pravovremeno ispuniti svoju dospjelu obvezu ili nije trajno sposobno ispunjavati sve svoje obveze, suprotno obvezi iz članka 106. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona

33. ne upravlja UCITS fondom na način da je UCITS fond sposoban pravovremeno ispunjavati svoje dospjele obveze ili na način da je UCITS fond trajno sposoban ispunjavati sve svoje obveze, suprotno obvezi iz članka 106. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

34. suprotno zabrani iz članka 107. točke 1. članka ovoga Zakona obavlja djelatnost posredovanja u kupnji i prodaji financijskih instrumenata

35. suprotno zabrani iz članka 107. točke 2. ovoga Zakona stječe ili otuđuje imovinu UCITS fonda kojim upravlja za svoj račun ili račun relevantnih osoba

36. suprotno zabrani iz članka 107. točke 3. ovoga Zakona kupi sredstvima UCITS fonda imovinu ili sklopi posao koji nije predviđen njegovim prospektom

37. suprotno zabrani iz članka 107. točke 5. ovoga Zakona nenaplatno otuđi imovinu UCITS fonda

38. suprotno zabrani iz članka 107. točke 6. ovoga Zakona stekne ili otuđi imovinu UCITS fondova kojima upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine

39. suprotno zabrani iz članka 107. točke 7. ovoga Zakona neposredno ili posredno, istodobno ili s odgodom, dogovori prodaju, kupnju ili prijenos imovine između dva UCITS fonda kojima upravlja isto društvo za upravljanje ili između UCITS fonda i alternativnog investicijskog fonda, dobrovoljnog mirovinskog fonda ili individualnog portfelja ako društvo za upravljanje njima upravlja, pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili uvjetima koji jedan UCITS fond, alternativni investicijski fond, dobrovoljni mirovinski fond ili individualni portfelj stavi u povoljniji položaj u odnosu na drugi

40. suprotno zabrani iz članka 107. točke 8. ovoga Zakona preuzme obveze u vezi s imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obveza nije vlasništvo UCITS fonda

41. suprotno zabrani iz članka 107. točke 9. ovoga Zakona za svoj račun stekne ili otuđi udjele u UCITS fondu kojim upravlja

42. suprotno zabrani iz članka 107. točke 10. ovoga Zakona izda drugi financijski instrument osim udjela u UCITS fondu

43. suprotno zabrani iz članka 107. točke 11. ovoga Zakona uloži imovinu UCITS fonda u financijske instrumente kojih je ono izdavatelj

44. suprotno zabrani iz članka 107. točke 12. ovoga Zakona isplati dividendu ili bonus radniku ili upravi ako ne ispunjava kapitalne zahtjeve

45. suprotno zabrani iz članka 107. točke 13. ovoga Zakona provede prodaju bez pokrića prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca ili drugih financijskih instrumenata iz članka 252. stavka 1. točaka 3., 5. ili 6. ovoga Zakona za račun UCITS fonda

46. suprotno zabrani iz članka 107. točke 14. ovoga Zakona postupi protivno odredbama prospekta UCITS fonda kojim upravlja, a osobito u odnosu na odredbe o ograničenjima ulaganja

47. suprotno zabrani iz članka 108. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona uzme ili odobriti zajam ili sklopi drugi pravni posao koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu

48. suprotno zabrani iz članka 108. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona preuzme jamstvo ili izda garanciju

49. suprotno zabrani iz članka 108. stavka 2. ovoga Zakona imovinu UCITS fonda založi ili na bilo koji način optereti, prenese ili ustupi u svrhu osiguranja tražbine

50. su UCITS fondovi, zajedno s portfeljima kojima upravlja suprotno članku 109. stavku 1. točki a) ovoga Zakona, imatelji više od 25% dionica s pravom glasa jednog te istog izdavatelja

51. su UCITS fondovi, zajedno s portfeljima kojim upravlja suprotno članku 109. stavku 1. točki b) ovoga Zakona, imatelji više od 10% dionica bez prava glasa jednog te istog izdavatelja

52. su UCITS fondovi, zajedno s portfeljima kojim upravlja suprotno članku 109. stavku 1. točki c) ovoga Zakona, imatelji više od 10% dužničkih vrijednosnih papira koje je izdao jedan te isti izdavatelj

53. su UCITS fondovi, zajedno s portfeljima kojim upravlja suprotno članku 109. stavku 1. točki d) ovoga Zakona, imatelji više od više od 25% udjela pojedinoga investicijskog fonda

54. su UCITS fondovi, zajedno s portfeljima kojim upravlja suprotno članku 109. stavku 1. točki e) ovoga Zakona, imatelji više od 10% instrumenata tržišta novca koje je izdao jedan te isti izdavatelj

55. vodeći registar udjela UCITS fonda priopći podatke o ulagateljima, stanju udjela te uplatama i isplatama protivno odredbama članka 114. stavka 1. ovoga Zakona

56. kao društvo za upravljanje iz treće države trguje udjelima otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz treće države protivno odredbama članka 147. stavka 1. ovoga Zakona na način da na račun kod kreditne institucije, odnosno štedne banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj prethodno ne uplati iznos od najmanje 1.000.000,00 kuna u svrhu osiguranja isplata imatelja udjela otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom kojim društvo iz treće države upravlja i čijim udjelima namjerava trgovati u Republici Hrvatskoj

57. ne utvrđuje vrijednost imovine UCITS fonda, odnosno cijene udjela, u skladu s odredbama članka 168. stavka 1. ovoga Zakona

58. obustavu izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda ne provodi u skladu s odredbama članka 177. stavaka 1. do 5. ili članka 178. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona

59. za UCITS fond kojim upravlja ne usvoji prospekt UCITS fonda u skladu s odredbama glave druge dijela osmog ovoga Zakona, suprotno odredbi članka 183. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona

60. ne postupi u skladu s odredbama članka 183. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona na način da za UCITS fond kojim upravlja ne usvoji pravila UCITS fonda u skladu s odredbama glave treće dijela osmog ovoga Zakona

61. ne postupi u skladu s odredbama članka 183. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona na način da za UCITS fond ne izradi ključne podatke za ulagatelje, prema odredbama glave četvrte dijela osmog ovoga Zakona

62. ne postupi u skladu s odredbama članka 183. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona na način da za UCITS fond kojim upravlja ne usvoji ili ne objavi polugodišnji ili revidirani godišnji izvještaj u skladu s glavom pet dijela osmog ovoga Zakona

63. ne postupi u skladu s odredbama članka 183. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona na način da u vezi s poslovanjem UCITS fonda ne obavještava redovito ulagatelje o objavama na koje je obvezan prema odredbama glave sedme dijela osmog ovoga Zakona

64. započne javnu ponudu udjela UCITS fonda na području Republike Hrvatske protivno odredbama članka 188. stavka 1. ovoga Zakona

65. sljedeći radni dan nakon zaprimanja odobrenja Agencije iz članka 193. stavka 1. ovoga Zakona na svojim mrežnim stranicama na vidljivom mjestu ne objavi obavijest o bitnim promjenama prospekta u skladu s odredbama članka 193. stavka 2. ovoga Zakona

66. u roku od sedam dana od dana zaprimanja odobrenja Agencije iz članka 193. stavka 1. ovoga Zakona ne pošalje svim ulagateljima obavijest o bitnim promjenama prospekta u skladu s odredbom članka 193. stavka 3. ovoga Zakona

67. ne objavi pravila UCITS fonda, kao i njihove izmjene i dopune, u skladu s odredbama članka 199. ovoga Zakona

68. suprotno članku 200. stavku 1. ovoga Zakona ključni podaci za ulagatelje pojedinog UCITS fonda kojim upravlja ne sadrže jasan, nedvosmislen i prosječnome ulagatelju razumljiv opis bitnih karakteristika UCITS fonda

69. suprotno članku 200. stavku 2. ovoga Zakona ključni podaci za ulagatelje pojedinog UCITS fonda kojim upravlja dovode u zabludu

70. suprotno članku 200. stavku 3. ovoga Zakona ključni podaci za ulagatelje pojedinog UCITS fonda kojim upravlja prosječnom ulagatelju ne omogućuju razumijevanje vrste i značaja rizika, uz ocjenu posljedica stjecanja udjela u UCITS fondu

71. suprotno članku 200. stavku 4. ovoga Zakona ključni podaci za ulagatelje nisu u skladu sa sadržajem prospekta i pravilima UCITS fonda

72. suprotno članku 200. stavku 5. ovoga Zakona ključni podaci za ulagatelje pojedinog UCITS fonda kojim upravlja ne predstavljaju sveobuhvatnu sadržajnu cjelinu ili nisu razumljivi ulagatelju bez pozivanja ili upućivanja na druge dokumente

73. ključni podaci za ulagatelje pojedinog UCITS fonda kojim upravlja ne sadrže sve podatke propisane člankom 201. ovoga Zakona

74. ne ažurira redovito ključne podatke za ulagatelje, u skladu s odredbama članka 202. ovoga Zakona

75. protivno odredbama članka 217. stavka 1. ili stavka 2. ovoga Zakona izabere ili promijeni depozitara bez odobrenja Agencije

76. protivno odredbama članka 217. stavka 1. ili stavka 2. ovoga Zakona napravi bitne promjene ugovora o obavljanju poslova depozitara bez odobrenja Agencije

77. protivno odredbama članka 233. stavka 1. ovoga Zakona promijeni depozitara bez suglasnosti

78. postupi protivno odredbama pravilnika iz članka 237. stavka 7. ovoga Zakona

79. izdaje druge vrste financijskih instrumenata, osim udjela UCITS fonda, protivno odredbama članka 241. stavka 1. ovoga Zakona

80. protivno odredbama članka 243. stavka 1. ovoga Zakona, osnuje UCITS fond bez odobrenja Agencije

81. započne početnu ponudu udjela UCITS fonda prije objavljivanja prospekta protivno odredbama članka 245. stavka 1. ovoga Zakona

82. ne vrati uplaćena sredstva ulagateljima u roku i uz uvjete iz članka 245. stavka 8. ovoga Zakona

83. naplaćuje naknade ili troškove koji nisu predviđeni odredbama članka 247. ovoga Zakona, suprotno odredbi članka 247. stavka 1. ovoga Zakona

84. naplaćuje naknade ili troškove koji nisu predviđeni odredbama članka 248. ovoga Zakona, suprotno odredbi članka 248. stavka 1. ovoga Zakona

85. ulaže imovinu UCITS fonda protivno ograničenjima propisanima odredbama članka 252. stavka 1. ovoga Zakona

86. ulaže imovinu UCITS fonda protivno ograničenju propisanim člankom 255. stavkom 1. ovoga Zakona

87. nije uspostavilo ili ne koristi proces upravljanja rizicima koji u svakom trenutku omogućuje praćenje i mjerenje rizika svake pojedine pozicije u portfelju UCITS fonda i njegova utjecaja na ukupni profil rizičnosti portfelja UCITS fonda, protivno obvezi iz članka 253. stavka 1. ovoga Zakona

88. nije uspostavilo proces za točnu i neovisnu procjenu vrijednosti OTC izvedenica u skladu s odredbom članka 253. stavka 2. ovoga Zakona

89. koristi tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca na način da ih dovode do odstupanja od investicijskih ciljeva navedenih u prospektu fonda, protivno zabrani iz članka 253. stavka 5. ovoga Zakona

90. nije osiguralo da ukupna izloženost UCITS fonda prema financijskim izvedenicama nije veća od neto vrijednosti imovine fonda, suprotno obvezi iz članka 253. stavka 6. ovoga Zakona

91. imovinu UCITS fonda uloži u financijske izvedenice suprotno odredbi članka 253. stavka 7. ovoga Zakona

92. imovinu UCITS fonda uloži u vrijednosni papir ili instrument tržišta novca koji sadržava ugrađenu izvedenicu, a u odnosu na tu izvedenicu ne primijeni zahtjeve iz članka 253. ovoga Zakona, protivno odredbama članka 253. stavka 8. ovoga Zakona

93. ulaže imovinu UCITS fonda protivno ograničenjima ulaganja iz članka 254. ovoga Zakona, suprotno odredbi članka 254. stavka 1. ovoga Zakona

94. ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 255. stavka 1. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 259. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

95. ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 256. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 259. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

96. ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 257. stavka 1. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 259. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

97. zaračuna ulaznu ili izlaznu naknadu protivno odredbama članka 257. stavka 3. ovoga Zakona

98. ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 258. stavka 1. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 259. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

99. protivno odredbama članka 267. stavka 1. ovoga Zakona, društvo za upravljanje fondom prenositeljem započne provođenje postupka pripajanja bez odobrenja Agencije

100. društvo za upravljanje fondom prenositeljem provede prijenos imovine i obveza te zamjenu udjela prilikom pripajanja UCITS fondova, a da revizor prethodno nije izdao pozitivno mišljenje o pripajanju, protivno odredbama članka 279. stavka 6. ovoga Zakona

101. društvo za upravljanje fondom preuzimateljem provede prijenos imovine i obveza te zamjenu udjela prilikom pripajanja UCITS fondova, a da revizor prethodno nije izdao pozitivno mišljenje o pripajanju, protivno odredbama članka 279. stavka 6. ovoga Zakona

102. napajajući UCITS fond ne ulaže najmanje 85% svoje imovine u udjele glavnog UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 293. stavka 2. ovoga Zakona

103. osnuje napajajući UCITS fond bez odobrenja Agencije, protivno odredbama članka 294. stavka 1. ovoga Zakona

104. društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom ne obavijesti Agenciju u skladu s odredbama članka 310. stavka 1. ovoga Zakona o svakom napajajućem UCITS fondu tog glavnog UCITS fonda

105. društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom napajajućem UCITS fondu naplati ulazne i izlazne naknade, protivno odredbama članka 311. ovoga Zakona

106. društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom ne osigura da su društvu za upravljanje napajajućim UCITS fondom, Agenciji, depozitaru i revizoru napajajućeg UCITS fonda u najkraćem mogućem roku dostupne informacije i podaci u skladu s odredbama članka 312. ovoga Zakona i/ili

107. nakon nastupa razloga za početak likvidacije ne donese odluku o likvidaciji UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 336. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 85.

U članku 398. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. nije u roku od tri dana Agenciju izvijestilo o prestanku mandata pojedinog člana uprave ili nadzornog odbora te navelo razloge za prestanak mandata, u skladu s odredbama članka 34. stavka 4. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 3. do 5. postaju točke 4. do 6.

Dosadašnje točke 6. i 7., koje postaju točke 7. i 8., mijenjaju se i glase:

»7. obavlja djelatnost upravljanja portfeljem iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) ovoga Zakona, a ne poduzme razumne mjere za prepoznavanje, upravljanje, praćenje, sprječavanje ili objavljivanje sukoba interesa klijentima, ili ako ne utvrdi odgovarajuće kriterije za određivanje tipova sukoba interesa čije postojanje može biti štetno za interese klijenata i UCITS fondova kojima društvo upravlja, u skladu s odredbama članka 50. stavka 2. ovoga Zakona

8. obavljajući djelatnost upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz članka 13. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona, uloži dio ili cijelu imovinu dobrovoljnog mirovinskog fonda kojim upravlja u udjele UCITS fondova ili AIF-ova kojima upravlja protivno odredbama članka 50. stavka 3. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 8. do 18. postaju točke 9. do 19.

Dosadašnje točke 19. i 20., koje postaju točke 20. i 21., mijenjaju se i glase:

»20. sazna za stjecanje ili otuđenje kvalificiranog udjela u društvu, koje je izazvalo prelazak ili smanjenje ispod 20%, 30% ili 50%, a o tome bez odgode ne obavijesti Agenciju u skladu s odredbama članka 78. stavka 1. ovoga Zakona

21. najkasnije do 31. ožujka tekuće godine Agenciji ne dostavi popis imena/naziva svih dioničara, kao i imatelja kvalificiranih udjela s veličinom pojedinih udjela, sa stanjem na dan 1. siječnja tekuće godine, u skladu s odredbama članka 78. stavka 2. ovoga Zakona «.

Dosadašnje točke 21. do 23. postaju točke 22. do 24.

Dosadašnja točka 24., koja postaje točka 25., mijenja se i glasi:

»25. ulagatelju najmanje jednom godišnje ne dostavi izvadak o stanju i prometima udjelima u UCITS fondu kojih je imatelj, u skladu s odredbom članka 115. stavka 3. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 25. do 48. postaju točke 26. do 49.

Iza dosadašnje točke 49., koja postaje točka 50., dodaje se nova točka 51. koja glasi:

»51. ne izvijesti Agenciju o promjeni strukture portfelja UCITS fonda kojom se mijenja vrsta fonda određena prospektom tog UCITS fonda u rokovima ili na način propisan odredbama članka 205. stavka 6. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 205. stavka 7. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 50. do 71. postaju točke 52. do 73.

Članak 86.

U članku 402. stavku 1. točke 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»4. koja izravno ili neizravno stekne ili poveća kvalificirani udjel u društvu za upravljanje, a prethodno Agenciji ne podnese zahtjev za izdavanje suglasnosti, u skladu s odredbama članka 74. stavka 1. ovoga Zakona

5. koja nije prethodno Agenciju pisanim putem izvijestila o namjeri izravnog ili posrednog otpuštanja kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje, u skladu s odredbom članka 75. stavka 1. ovoga Zakona«.

Iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. koja nije prethodno Agenciju pisanim putem izvijestila o namjeri smanjenja udjela u društvu za upravljanje na način da se udio u kapitalu ili glasačkim pravima te osobe smanji ispod granice od 20%, 30% ili 50% ili da društvo za upravljanje prestaje biti društvo kći te osobe, u skladu s odredbom članka 75. stavka 2. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 7. i 8.

Iza dosadašnje točke 8., koja postaje točka 9., dodaje se nova točka 10. koja glasi:

»10. koja protivno odredbama članka 158. stavka 7. ovoga Zakona obavlja za račun društva za upravljanje promidžbene sadržaje i aktivnosti, ako takve aktivnosti predstavljaju distribuciju udjela UCITS fonda«.

Dosadašnja točka 9. postaje točka 11.

Točke 10. i 11. brišu se.

U stavku 3. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. koja izravno ili neizravno stekne ili poveća kvalificirani udjel u društvu za upravljanje, a prethodno Agenciji ne podnese zahtjev za izdavanje suglasnosti, u skladu s odredbama članka 74. stavka 1. ovoga Zakona

2. koja nije prethodno Agenciju pisanim putem izvijestila o namjeri izravnog ili posrednog otpuštanja kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje, u skladu s odredbom članka 75. stavka 1. ovoga Zakona«.

Iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. koja nije prethodno Agenciju pisanim putem izvijestila o namjeri smanjenja udjela u društvu za upravljanje na način da se udio u kapitalu ili glasačkim pravima te osobe smanji ispod granice od 20%, 30% ili 50% ili da društvo za upravljanje prestaje biti društvo kći te osobe, u skladu s odredbom članka 75. stavka 2. ovoga Zakona«.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 4.

Članak 87.

U članku 403. stavku 1. točki 18. broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »8.«.

Članak 88.

(1) U cijelom tekstu Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16.) riječ: »nuditi« zamjenjuje se riječju: »distribuirati«, a riječ: »nudi« zamjenjuje se riječju: »distribuira«.

(2) U cijelom tekstu Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16.) riječ: »nuđenje« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »distribucija« u odgovarajućem padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Pravilnici i započeti postupci

Članak 89.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda (»Narodne novine«, br. 41/17.).

(2) Agencija će sve ostale pravilnike donesene na temelju odredbi Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16.) uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Postupci započeti pred Agencijom prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredbi Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16.).

Stupanje na snagu

Članak 90.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/108

Zagreb, 13. prosinca 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.