Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

NN 126/2019 (24.12.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

MINISTARSTVO FINANCIJA

2541

Na temelju članka 44. stavka 4. i članka 48. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18), članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/13, 108/13, 115/16 i 127/17) te članka 35. stavka 1. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/18) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Članak 1.

U Pravilniku o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (»Narodne novine«, broj 81/15 i 1/17) u članku 1. stavku 2. riječi: »stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. točke 1. ovoga članka«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Oslobođenje od plaćanja poreza na isporuke dobara ili obavljene usluge ostvaruje se, prema članku 3. stavku 5. ovoga Pravilnika, podnošenjem elektroničkog zahtjeva za povrat poreza na Obrascu P-DIP čiji je oblik i sadržaj sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev za povrat iz stavka 1. ovoga članka moraju biti dostavljene preslike računa u elektroničkom obliku, računi moraju sadržavati podatke propisane člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Zahtjev za povrat mora sadržavati podatak o bankovnom računu (uključujući IBAN i BIC) otvorenom u Republici Hrvatskoj na koji će se vratiti plaćeni porez. Ako se zahtjev za povrat odnosi na trošarinske proizvode, uz zahtjev moraju biti dostavljene preslike računa u elektroničkom obliku za trošarinske proizvode.

(3) Državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove utvrđuje:

a) je li podnositelj zahtjeva osoba iz članka 2. ovoga Pravilnika koja ima pravo na povrat poreza,

b) je li ispunjen uvjet uzajamnosti.

(4) Ako su uvjeti iz stavka 3. ovoga članka ispunjeni, državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove potvrđuje ili djelomično potvrđuje zahtjev za povrat poreza u roku od 8 dana od dana njegova zaprimanja.

(5) Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb nakon potvrđivanja zahtjeva za povrat poreza od strane državnog tijela nadležnog za vanjske i europske poslove utvrđuje jesu li dostavljene preslike računa za trošarinske proizvode u elektroničkom obliku.

(6) Porezna uprava, Područni ured Zagreb nakon potvrđivanja zahtjeva za povrat poreza od strane državnog tijela nadležnog za vanjske i europske poslove utvrđuje:

a) jesu li uz zahtjev za povrat poreza dostavljene preslike svih računa navedenih u zahtjevu u elektroničkom obliku,

b) jesu li računi dostavljeni u preslici u elektroničkom obliku izdani u skladu s člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost,

c) je li zahtjev za povrat poreza podnesen u roku iz stavka 8. ovoga članka.

(7) Ako uz zahtjev za povrat poreza nisu dostavljene preslike svih računa navedenih u zahtjevu u elektroničkom obliku, Porezna uprava, Područni ured Zagreb i Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb obavijestit će o tome podnositelja zahtjeva te zatražiti da u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti dostavi preslike računa koje nedostaju u elektroničkom obliku.

(8) Zahtjev za povrat poreza iz stavka 1. ovoga članka podnosi se za kalendarsko tromjesečje, a najkasnije u roku od 3 mjeseca od isteka tromjesečja na koje se zahtjev odnosi. Za kalendarsko tromjesečje podnosi se jedan zahtjev za povrat poreza.

(9) Ako se utvrdi da postoji račun koji nije uključen u zahtjev, isti se može uključiti u zahtjev za povrat poreza za sljedeće kalendarsko tromjesečje.

(10) Porezna uprava, Područni ured Zagreb donosi privremeno rješenje u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva za povrat poreza državnog tijela nadležnog za vanjske i europske poslove. U slučaju da je Porezna uprava, Područni ured Zagreb ili Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb zatražio dostavu preslika računa koji nedostaju sukladno stavku 7. ovoga članka, rok za donošenje rješenja je 60 dana od dana dostave traženih preslika računa u elektroničkom obliku. Ako podnositelj zahtjeva za povrat poreza nije u roku iz stavka 7. ovoga članka dostavio tražene preslike računa u elektroničkom obliku, Porezna uprava, Područni ured Zagreb donijet će rješenje o odbijanju zahtjeva ili djelomičnom odobrenju povrata poreza.

(11) Nakon donošenja rješenja o odobrenom povratu poreza Porezna uprava, Područni ured Zagreb izvršava povrat poreza uplatom u kunama na račun otvoren u tuzemstvu najkasnije u roku od 10 dana po isteku roka iz stavka 10. ovoga članka, a povrat trošarine i posebnog poreza izvršava Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb.

(12) Ako Porezna uprava, Područni ured Zagreb ospori zahtjev u cijelosti ili djelomično, odnosno utvrdi neispunjenje propisanih uvjeta za povrat poreza, tada se izdaje rješenje o odbijanju zahtjeva za povrat plaćenog poreza ili se donosi rješenje o novoutvrđenom iznosu poreza za povrat.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 10. mijenja se i glasi: »III. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE SA SJEDIŠTEM ILI PREDSTAVNIŠTVOM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE ILI U TREĆOJ ZEMLJI«

U članku 10. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako diplomatska i konzularna predstavništva, posebne misije, međunarodne organizacije te njihovo diplomatsko, administrativno i tehničko osoblje sa sjedištem u trećoj zemlji nabavljaju usluge od obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj, izravno oslobođenje od plaćanja poreza u Republici Hrvatskoj ostvaruju na način da isporučitelju dostave potvrdu nadležnog tijela države u kojoj imaju sjedište koja sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. naziv/ime i prezime te adresu podnositelja,

2. naziv i adresu nadležnog tijela odgovornog za ovjeravanje potvrde,

3. izjavu podnositelja da su usluge iz točke 4. namijenjene za službene/osobne potrebe,

4. specifikaciju usluga koje se koriste,

5. datum izdavanja potvrde,

6. pečat i potpis ovlaštene osobe izdavatelja potvrde.«.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Isporučitelj je obvezan u svojoj evidenciji čuvati primjerak potvrde iz stavka 1. i 4. ovoga članka zajedno s računom, a kod trošarinskih proizvoda i potvrdu primitka iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 4.

Članak 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, porezi se ne plaćaju ako je otuđenje posljedica smrti osobe koja je imala pravo na oslobođenje u skladu s ovim Pravilnikom ili ako dobro otuđi član obitelji osobe koja ima pravo na oslobođenje, a koji prestaje boraviti u Repub­lici Hrvatskoj zbog smrti osobe koja je imala pravo na oslobođenje. Porez se ne plaća ni u slučaju uništenja motornog vozila ili prodaje uništenog motornog vozila, koje je bilo oslobođeno, a vrijednost na dan nezgode mu je umanjena najmanje 70% ili ako je ukradeno i nije pronađeno u roku od 6 mjeseci od prijave krađe, o čemu postoji očevidnik nadležnog tijela.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

(1) Zahtjevi za povrat poreza koji se odnose na razdoblje do 31. prosinca 2019. podnose se najkasnije do 31. ožujka 2020. na Obrascu P-DIP u papirnatom obliku.

(2) Na zahtjeve za povrat poreza iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 6. Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (»Narodne novine«, broj 81/15 i 1/17), osim odredbi stavka 7. i 8. toga članka.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 011-01/18-02/18

Urbroj: 513-07-21-01/19-1

Zagreb, 9. prosinca 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.