Odluka o izmjenama i dopuni Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima

NN 129/2019 (31.12.2019.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima

Ministarstvo financija

2614

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 115/16, 98/19) ministar financija donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJU UVJETI I NAČIN PREUZIMANJA PODATAKA O DOHOCIMA I PRIMICIMA IZ EVIDENCIJE O DOHOCIMA I PRIMICIMA

Članak 1.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava, na temelju dostavljenog pisanog dopisa za pristupanjem sustavu EDIP, korisniku sustava dostavlja:

– popis svrha za razmjenu podataka o dohocima i primicima iz sustava EDIP

– tehničku dokumentaciju ovisno o vrsti elektroničke razmjene podataka: Okvir interoperabilnosti – tehnička specifikacija i Batch razmjena podataka – tehnička specifikacija.

(2) Čelnik tijela odnosno odgovorna osoba korisnika sustava dužna je donijeti Odluku o prihvaćanju uvjeta iz ove Odluke za pristupanje sustavu EDIP.

(3) U Odluci je potrebno definirati svrhu ili više njih za koju se traži pristupanje sustavu EDIP uz navođenje zakonske osnove
i/ili općeg akta jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno statuta studentskog centra kojim dokazuje opravdanost pristupa podacima o dohocima i primicima.

(4) U Odluci je potrebno definirati i način elektroničke razmjene podataka te razdoblje za koje su potrebni podaci sukladno odredbama članka 2. stavcima 4. i 5. ove Odluke.

(5) U Odluci je potrebno navesti podatak o kontakt osobi za dohvat podataka iz sustava EDIP i njezinoj elektroničkoj pošti.

(6) Odluku iz stavka 2. ovoga članka potrebno je dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi na usuglašavanje, a po dobivenoj suglasnosti istu je potrebno donijeti odnosno objaviti u Službenom glasilu kada je to propisano posebnim propisima.

(7) Nakon donošenja odnosno objave Odluke iz stavka 2. ovoga članka istu je potrebno dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi radi pristupa sustavu EDIP.

(8) Ministarstvo financija, Porezna uprava nakon dostavljene Odluke te uz tehničku podršku APIS-IT-a dostavlja korisniku sustava odobrenje i šifru korisnika sustava za preuzimanjem podataka o dohocima i primicima iz sustava EDIP.

(9) Preuzimanje podataka može se izvršiti odmah po dobivenom odobrenju Ministarstva financija, Porezne uprave.

(10) Ako se promijene podaci iz stavka 5. ovog članka korisnik sustava dužan je, odmah po promjeni, o tome obavijestiti Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

(11) Ova Odluka se ne odnosi na korisnike sustava koji u svom djelokrugu rada koriste svrhe i/ili podatkovne skupove koji nisu obuhvaćeni popisom svrha i tehničkom dokumentacijom iz stavka 1. ovog članka.

(12) Za korisnike sustava iz stavka 11. ovoga članka, omogućuje se dostupnost podataka o dohocima i primicima iz sustava EDIP sklapanjem Protokola o razmjeni podataka uz prethodno podnošenje pisanog zahtjeva za pristupanjem sustavu EDIP.

(13) Protokol o razmjeni podataka je dokument kojim se opisuje operativno postupanje, pravila i odnosi pri komunikaciji između Ministarstva financija, Porezne uprave kao voditelja službene Evidencije, korisnika sustava i APIS-IT-a kao tehničke podrške Ministarstva financija, Porezne uprave.

(14) Korisnici sustava moraju osigurati tehničke preduvjete za razmjenu podataka iz sustava EDIP kako bi se isporuka podataka mogla realizirati u potpunosti, odnosno moraju razviti vlastitu aplikaciju za preuzimanjem podataka iz sustava EDIP te pribaviti potrebne certifikate.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 4. riječi: »članka 5. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 5. stavka 2.«.

U stavku 5. riječi: »članku 5. stavku 14.« zamjenjuju se riječima: »članku 5. stavku 12.«.

U stavku 6. riječi: »članka 5. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 5. stavka 2.«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, danom ukidanja Ureda državne uprave u županijama sukladno posebnom propisu važeća Odluka Ureda državne uprave u županijama odnosno sklopljen Protokol o razmjeni podataka iz sustava EDIP ostaje na snazi te poslove Ureda državne uprave u županijama preuzima jedinica područne (regionalne) samouprave.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 410-01/17-01/98

Urbroj: 513-07-21-01-19-6

Zagreb, 16. prosinca 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.