Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom

NN 13/2020 (31.1.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

226

Na temelju članka 60. stavka 5. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPRAVAMA, DOKUMENTIMA I PODACIMA O POMORSKOM PROMETU TE O NJIHOVOJ DOSTAVI, PRIKUPLJANJU I RAZMJENI, KAO I O NAČINU I UVJETIMA IZDAVANJA ODOBRENJA ZA SLOBODAN PROMET S OBALOM

Članak 1.

U Pravilniku o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (»Narodne novine«, br. 70/13, 55/15 i 103/17) u članku 1. u točki 4. iza riječi: »kako je posljednji put izmijenjena«, brišu se riječi: »Uredbom (EZ) br. 1137/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. od 22. listopada 2008. o prilagodbi nekih instrumenata podložnih postupku utvrđenom u članku 251. Ugovora, Odluci Vijeća 1999/468/EZ u vezi s regulatornim postupkom s kontrolom (SL L 311, 21. 11. 2008.).« te dodaju riječi: »Direktivom (EU) 2017/2109 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. o izmjeni Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica (SL L 315, 30. 11. 2017.).«.

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka kompanija putničkog broda koji plovi pod hrvatskom zastavom, isplovljava iz luke smještene izvan Europske unije te je na putu za luku smještenu unutar Europske unije, dužna je da osigura pribavljanje podataka iz članka 22. stavak 1. i članka 23. stavak 1. ovog Pravilnika, kako je predviđeno člankom 22. stavak 2. i člankom 23. stavak 2. ovog Pravilnika.

(5) Iznimno od stavka 3. ovog članka kompanija putničkog broda koji plovi pod zastavom treće zemlje, isplovljava iz luke smještene izvan Europske unije te je na putu za luku Republike Hrvatske, dužna je informacije iz članka 22. stavak 1. i članka 23. stavak 1. ovog Pravilnika, dostaviti u skladu s člankom 22. stavak 2. i člankom 23. stavak 2. ovog Pravilnika.«

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 6., iza riječi: »članka« dodaju se riječi: », osim stavka 4. i 5.,«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. iza točke (d), dodaje se točka (e) koja glasi: »(e) ATD iz luke odlaska«, a dosadašnje točke (e), (f) i (g) postaju točke (f), (g) i (h).

U stavku 2. riječ: »prilikom« zamjenjuje se riječju: »prije«, a riječi; », a najkasnije 15 minuta nakon isplovljenja,«, brišu se.

U stavku 4. iza riječi: »ovog članka« dodaju se riječi: »te podatka ATA,«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. iza točke (d), dodaje se točka (e) koja glasi: »(e) ATD iz luke odlaska«, a dosadašnje točke (e), (f) i (g) postaju točke (f), (g) i (h).

U stavku 4. iza riječi: »ovog članka« dodaju se riječi: »te podatka ATA,«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 1. iza riječi: »te potom nastavio plovidbu« dodaju se riječi: »u međunarodnom režimu plovidbe«.

Članak 6.

U članku 19. stavku 1. iza riječi: »iz članka« dodaju se riječi: »10. i«, iza riječi: »dužan je dostaviti« dodaje se riječ: »prije«, a riječi: »najkasnije u roku od 12 sati od« i »odnosno uplovljenja« brišu se.

Stavak 2. i 3. brišu se, a dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

Članak 7.

Članak 20. briše se.

Članak 8.

U članku 20.a stavku 1. riječi: »bruto tonaže manje od 300« brišu se, a riječi: »dužan je« zamjenjuju se riječju: »može«.

Stavak 2. briše se, a dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 9.

U članku 20.b stavku 1. riječi: »Iznimno od odredbi članka 10. i članka 11. ovog Pravilnika,«, riječ: »može« te riječi: »najkasnije u roku od 12 sati od isplovljenja odnosno uplovljenja na temelju posebnog rješenja o izuzeću« brišu se, iza riječi: »prijavu dolaska u luku« dodaju se riječi: »dužan je«, a iza riječi: »dostaviti« dodaju se riječi: »prije isplovljenja«.

U stavku 2. riječi: »stavkom 4.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 3.«.

U stavku 3. riječi: »najkasnije u roku od 12 sati od isplovljenja odnosno uplovljenja« brišu se, a iza riječi: »je dužan osigurati« dodaju se riječi: »neposredno po saznanju promjena, a najkasnije prije stupanja tih promjena u primjenu«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. brišu se, a u dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 4., u točki b. iza riječi: »putovanja« dodaju se riječi: »između dvaju luka«.

Članak 10.

U članku 21. stavku 1. alineja 2. mijenja se kako slijedi: »putnički brod je brod ili brzo plovilo koje prevozi više od 12 putnika«.

Alineja 3. mijenja se kako slijedi: »popisivač putnika je odgovorna osoba koju je imenovala kompanija radi ispunjavanja obveza sukladno ISM Pravilniku, kad je to primjenjivo, ili osoba koju je imenovala kompanija kao osobu odgovornu za prijenos informacija o osobama koje su se ukrcale na putnički brod kompanije«.

Alineja 4. briše se.

U dosadašnjoj alineji 5. koja postaje alineja 4. riječi: »linijski prijevoz« zamjenjuju se riječima: »redovna linija«, a iza riječi: »više istih luka« dodaju se riječi: », ili niz plovidbi iz iste luke i prema istoj luci bez međupostaja, bilo«.

Dosadašnja alineja 6. koja postaje alineja 5. mijenja se kako slijedi: »imenovano tijelo je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, odgovorno za traganje i spašavanje na moru, koje u slučaju provođenja akcije traganja i spašavanja ima izravan pristup informacijama koje se zahtijevaju u skladu s ovom glavom Pravilnika«.

Iza dosadašnje alineje 7. koja postaje alineja 6. dodaju se alineje 7., 8., 9. i 10. kako slijedi:

» – područje luke je područje kako je definirano u članku 2. točki (r) Direktive 2009/45/EZ

jahta za razonodu ili plovilo za razonodu je plovni objekt koji se ne upotrebljava u komercijalne svrhe, neovisno o vrsti pogona

kompanija je vlasnik putničkog broda ili bilo koja druga organizacija ili osoba kao što je upravitelj ili zakupnik broda, koji je od vlasnika preuzeo odgovornost za upravljanje radom putničkog broda

jedinstveni prozor je informacijski sustav uspostavljen u skladu s člankom 5. Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/6/EZ.«.

Članak 11.

Iza članka 21. dodaju se novi članci 21.a i 21.b koji glase:

»Članak 21.a

Odredbe ove glave Pravilnika primjenjuju se na putničke brodove uz izuzetak ratnih brodova i brodova za prijevoz vojnih trupa, jahti za razonodu i plovila za razonodu te brodova koji plove isključivo u područjima luka ili unutarnjim plovnim putovima.

Članak 21.b

(1) Kompanija je dužna osigurati da se podaci iz ove glave Pravilnika prikupljaju i bilježe na način kojim se ne dovodi do neopravdanog kašnjenja za putnike koji se ukrcavaju na putnički brod ili iskrcavaju iz njega.

(2) Obrada osobnih podataka na temelju ove glave Pravilnika provodi se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), kako je izmijenjena i dopunjena.«

Članak 12.

U članku 22. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

»(2) Kompanija osigurava da broj osoba iz stavka 1. ovog članka, prije isplovljenja broda, bude poznat zapovjedniku putničkog broda i prijavljen u jedinstveni prozor odnosno sustav CIMIS, izravno ili s pomoću automatskog sustava identifikacije brodova.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, za brod koji nije brzi putnički brod, koji plovi na redovnim linijama i s vremenom između luka pristajanja kraćim od jednog sata, isključivo u morskom području D uspostavljenom u skladu s člankom 4. Direktive 2009/45/EZ u kojem je osigurana blizina sredstava traganja i spašavanja, broj osoba na brodu kompanija je dužna prijaviti u sustav CIMIS najkasnije u roku od 1 sat od isplovljenja.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 13.

Iza članka 22. dodaje se članak 22.a koji glasi:

»Članak 22.a

(1) Udovoljavanju uvjeta za izuzećem iz članka 22. stavak 3. ovog Pravilnika rješenjem utvrđuje Ministarstvo na temelju zahtjeva kompanije.

(2) Zahtjev za izuzećem iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

– ime broda ili brodova

– naziv i broj (ako postoji) redovne linije

– red plovidbe sa ETD i ETA iz i u pojedine luke

– dokaz da kompanija koji održava redovnu liniju ima uspostavljen unutarnji sustav kako bi osigurala mogućnost elektroničkog slanja tih informacija lučkoj kapetaniji na zahtjev 24 sata na dan bez odlaganja

– raspored sredstava za traganje i spašavanje.

(3) U postupku iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo zaključkom utvrđuje raspored sredstava za traganje i spašavanje, te rješenjem o izuzeću iz stavka 1. ovog članka utvrđuje obvezu kompanije da na raspolaganje stavi vlastita sredstva za traganje i spašavanje.

(4) Rješenje o izuzeću iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo će izdati za pojedini brod na pojedinoj redovnoj liniji.

(5) Ministarstvo će oduzeti izuzeće izdano u skladu sa stavkom 4. ovog članka ukoliko utvrdi da kompanija ne udovoljava propisanim uvjetima.

(6) Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na redovne linije koje se održavaju kraće od jednog mjeseca.

(7) Ministarstvo dostavlja Komisiji popis kompanija i brodova kojima je izdano izuzeće prema ovom članku, kao i sva ažuriranja tog popisa.

(8) Iznimno od odredbe članka 19. stavak 2. ovog Pravilnika, odredbe ovog članka mogu se primijeniti i na brodove koji održavaju redovne linije u međunarodnoj plovidbi kada međunarodna redovna linija prometuje između dvije ili više država, od kojih je najmanje jedna država članica Europske unije.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovog članka, zahtjev za izuzećem podnosi država članica Europske unije čiju zastavu brod vije ili obalne države kojima se odvija plovidba broda.«.

Članak 14.

U članku 23. stavku 1. alineji 1. riječi: »ili inicijal imena« brišu se.

Iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi: » – državljanstvo,«.

Dosadašnja alineja 3. koja postaje alineja 4. mijenja se kako slijedi: » – datum rođenja,«.

Iza dosadašnje alineje 4. koja postaje alineja 5. dodaje se alineja 6. koja glasi: » – kontakt broj u hitnim slučajevima, kojeg putnik može dobrovoljno dati.«.

Stavak 2. mijenja se kako slijedi:

»(2) Podatke iz stavka 1. ovog članka, kompanija će prikupiti prije isplovljenja, te prijaviti u jedinstveni prozor odnosno sustav CIMIS po isplovljavanju putničkog broda, ali najkasnije 15 minuta nakon njegova isplovljavanja.«.

U stavku 3. riječ: »nadležnim« zamjenjuje se riječju: »imenovanim«, a iza riječi: »akcije traganja i spašavanja« dodaju se riječi: »ili pri rješavanju posljedica pomorske nesreće.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Ministarstvo osobne podatke prikupljene u skladu sa stavkom 1. ovog članka ne čuva dulje od 60 dana od isplovljenja broda, ili u slučaju provođenja akcije traganja i spašavanja ili pri rješavanju posljedica nesreće, do dovršetka bilo kakve istrage ili sudskog postupka.

(5) Ne dovodeći u pitanje druge posebne pravne obveze na temelju prava Europske unije ili nacionalnog prava, među ostalim i u statističke svrhe, Ministarstvo i kompanija informacije iz stavka 1. ovog članka automatski i bez nepotrebne odgode briše kad više nisu potrebne u svrhe ove glave Pravilnika te ih ne obrađuje i ne upotrebljava ni u koju drugu svrhu.«.

Članak 15.

Članak 24. mijenja se kako slijedi:

»Članak 24.

(1) Svaka kompanija mora za svaki brod na koji se odnosi članak 22. i članak 23. ove glave Pravilnika:

– uspostaviti pisani postupak za upis podataka kojim se jamči da se informacije koje se zahtijevaju ovom glavom Pravilnika prijavljuju točno i pravodobno. Kompanije na koje se odnosi ISM pravilnik, pisani postupak moraju imati u sklopu Sustava upravljanja sigurnošću

– imenovati popisivača putnika odgovornog za točnu i pravovremenu prijavu informacija iz članka 22. i članka 23. ove glave Pravilnika imenovanom tijelu u jedinstveni prozor odnosno sustav CIMIS.

(2) Osobne podatke iz članka 23. stavak 1. ove glave Pravilnika kompanija neće čuvati dulje nego što je neophodno za potrebe primjene odredbi ove glave Pravilnika, a svakako samo do trenutka sigurnog dovršetka dotične plovidbe broda i do trenutka kad se ti podaci prijave u jedinstveni prozor odnosno sustav CIMIS.

(3) Kompanija je dužna osigurati da se informacije o putnicima koji su iskazali potrebu za posebnom njegom ili pomoći u hitnim slučajevima, propisno zabilježe i dostave zapovjedniku putničkog broda prije isplovljavanja.«.

Članak 16.

Članak 25. briše se.

Članak 17.

U članku 26. stavku 1. riječi: »članka 24. ove glave« zamjenjuju se riječima: »članka 23. ove glave Pravilnika«, a iza riječi: »koji plove na« dodaje se riječ: »redovnim«.

Članak 18.

Članak 27. mijenja se kako slijedi:

»Članak 27.

(1) Ministarstvo može izuzeti od primjene članka 23. ove glave Pravilnika putnički brod koji plovi između dviju luka, ili iz iste luke i prema istoj luci bez međupostaja, uz uvjet da dotični brod plovi isključivo u morskom području D uspostavljenom u skladu s člankom 4. Direktive 2009/45/EZ u kojem je osigurana blizina sredstava traganja i spašavanja.

(2) Izuzeće iz stavka 1. ovog članka odobrit će se uz suglasnost države zastave broda.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, Ministarstvo će bez odlaganja izvijestiti Europsku komisiju o svojoj odluci o davanju izuzeća uz odgovarajuće obrazloženje, s pomoću baze podataka koju Komisija uspostavlja i održava u tu svrhu te kojoj Komisija i države članice imaju pristup.

(4) Za redovne linije u područjima gdje je vjerojatnost da značajna valna visina na godišnjoj razini prelazi 2 metra manja od 10% i:

– kada putovanje na prelazi približno 30 nautičkih milja od luke polazišta do luke odredišta ili

– kada redovna linija prvenstveno služi osiguranju povezivanja otočnog stanovništva s kopnom,

– kada prikupljanje informacija sukladno članku 23. ove glave ne bi bilo praktično,

Ministarstvo može zatražiti od Europske komisije da u cijelosti ili djelomično ukine predmetni zahtjev u odnosu na brodove i kompanije na predmetnim redovnim linijama.

(5) Ministarstvo zahtjev iz stavka 4. ovog članka Komisiji podnosi s pomoću baze podataka iz stavka 3. ovog članka.

(6) Ministarstvo neće odobriti niti predložiti izuzeća sukladno odredbama ovog članka za brodove trećih država stranaka SOLAS konvencije, 1974., kako je izmijenjena i dopunjena, kada država čiju zastavu brod vije sukladno odredbama SOLAS konvencije nije suglasna sa takvim izuzećem.«

Članak 19.

U članku 33. stavku 3. iza riječi: »dužni su dostaviti svaku« dodaje se riječ: »naknadnu«.

Članak 20.

U članku 34. stavku 1. riječi: »e-FAL sustavom« zamjenjuju se riječima: »CIMISNet sustava«.

U stavku 2. točki a) riječ: »e-FAL« zamjenjuje se riječju: »CIMISNet«.

U stavku 3. riječi: »osim odredbi Glave VI. ovog Pravilnika« brišu se.

Članak 21.

U članku 35. stavku 2. riječ: »koriste« zamjenjuje se riječju: »koristi«.

U stavku 3. riječ: »sustavima« zamjenjuje se riječju: »sustavom«.

Članak 22.

U članku 36. stavku 5. riječ: »e-FAL« zamjenjuje se riječju: »CIMISNet«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Podnositelj zahtjeva koji prijavu broja osoba u sustav CIMIS namjeravaju vršiti elektroničkim poslovanjem s pomoću automatskog sustava identifikacije brodova, sukladno odredbi članka 22. stavak 2. ovog Pravilnika, dužan je u suradnji s NCA uspješno obaviti prethodno testiranje takvog oblika razmjene podataka.«.

Članak 23.

U članku 38. riječi: »iz članka 34.« zamjenjuju se riječima »iz članka 35.«, a riječi: »uporabom sustava e-FAL.« zamjenjuju se riječima: »uporabom CIMISNet sustava.«.

Članak 24.

U članku 40. stavak 2. iza riječi: »obliku čuvati« dodaje se riječ: »najmanje«, a iza riječi: »verifikacije« dodaju se riječi: »ukoliko posebnim propisima nije drugačije propisano«.

Članak 25.

U članku 42. stavku 1. riječi: »u skladu s odredbama Glave VII. ovog Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »u skladu s odredbama ove glave Pravilnika«, a iza riječi: »tijelu koje upravlja lukom« dodaju se riječi: »odnosno drugim nadležnim tijelima i službama«.

U stavku 3. iza riječi: »te IMO FAL« dodaju se riječi: »i druge«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Po otklanjanju tehničkih poteškoća iz stavka 1. ovog članka, ovlašteni korisnici dužni su dostaviti podatke, isprave i dokumente u sustav CIMIS, kronološkim redoslijedom, počevši od trenutka nastanka tehničke poteškoće pa do trenutka njenog otklanjanja.«.

Članak 26.

(1) Rješenja o izuzeću od dostave broja putnika izdana u skladu s odredbama članka 20. Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (»Narodne novine«, broj 70/2013, 55/2015 i 103/2017), ostaju na snazi do 15. ožujka 2021. godine ili do izdavanja rješenja o izuzeću u skladu s člankom 22.a ovog Pravilnika.

(2) Kompanija koja ima rješenje o izuzeću iz članka 20. Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (»Narodne novine«, broj 70/2013, 55/2015 i 103/2017), dužna je podnijeti zahtjev za izuzećem iz članka 22.a ovog Pravilnika najkasnije do 15. veljače 2021. godine.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 22. stavka 2. ovog Pravilnika koja stupa na snagu 15. ožujka 2021. godine.

Klasa: 011-02/19-03/149

Urbroj: 530-03-1-1-1-20-2

Zagreb, 27. siječnja 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.