Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN 2/2020 (3.1.2020.), Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Vlada Republike Hrvatske

17

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 118/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. siječnja 2020. donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, broj 68/18), u članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Jedinstveni registar računa jest elektronička baza podataka koja sadrži podatke o svim računima i oročenim novčanim sredstvima te o sefovima svih fizičkih i pravnih osoba, kao i podatke o stambenim štednim ulozima i depozitima u kreditnim unijama svih fizičkih i pravnih osoba.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Obveznici dostave podataka iz stavka 3. ovoga članka dužni su dnevno dostavljati u Jedinstveni registar računa podatke o otvorenim računima i oročenim novčanim sredstvima te o sefovima svih fizičkih i pravnih osoba, kao i podatke o stambenim štednim ulozima i depozitima u kreditnim unijama te podatke o naknadno nastalim promjenama po tim računima, oročenim novčanim sredstvima, stambenim štednim ulozima i depozitima u kreditnim unijama.«.

Članak 2.

U članku 24. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Uredu za sprječavanje pranja novca kao financijsko-obavještajnoj jedinici Republike Hrvatske izravno su elektroničkim putem i bez naknade dostupni svi podaci koji se nalaze u Jedinstvenom registru računa, u skladu s propisom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-44/04

Urbroj: 50301-25/16-20-2

Zagreb, 3. siječnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.