Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini

NN 3/2020 (8.1.2020.), Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

42

Na temelju članka 12. stavka 9. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. siječnja 2020. godine donijela

PROGRAM

AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2020. GODINI

I. UVOD

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti tijelima državne uprave, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.

Program aktivnosti izrađen je temeljem raščlambe podataka iz dostavljenih izvješća o provedbi zadataka tijekom prethodnih godina i podataka o stanju utvrđenom inspekcijskim nadzorom te nalaže, navodi, potiče i organizira dodatne mjere i aktivnosti radi pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u intenziviranju mjera zaštite od požara tijekom 2020. godine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Program aktivnosti dopunjen je i prijedlozima kratkoročnih mjera temeljenih na zaključcima održane završne analize požarne sezone 2019. godine u Republici Hrvatskoj.

Hrvatska vatrogasna zajednica (središnji državni ured za vatrogastvo) nadležna je za izvršenje, koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih uz provedbu ovoga Programa.

Operativne vatrogasne postrojbe i snage koje izravno djeluju na požarima, priobalnog i kontinentalnog dijela Republike Hrvatske su:

A. javne (profesionalne) vatrogasne postrojbe i sezonski zaposleni vatrogasci

B. dobrovoljne vatrogasne postrojbe i sezonski domicilni profesionalni vatrogasci

C. državna vatrogasna intervencijska postrojba – intervencijska vatrogasna postrojba

D. protupožarne namjenski organizirane snage Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ministarstva obrane Republike Hrvatske (za intervencije iz zraka, na tlu i s mora)

E. vatrogasne postrojbe u gospodarstvu (profesionalne i dobrovoljne)

F. ostale postrojbe i ekipe osposobljene za gašenje požara.

Popunjavanje vatrogasnih postrojbi (profesionalnih i dobrovoljnih) priobalja koje prve izlaze na intervencije gašenja požara, obavlja se (temeljem zahtjeva vatrogasnih zajednica županija i odobrenja glavnog vatrogasnog zapovjednika), na sljedeći način:

a. planskom ispomoći (dislokacije), većinom iz kontinentalnih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske

b. angažiranjem sezonskih vatrogasaca uz refundaciju sukladno točki 49. a)

c. angažiranjem (zapošljavanje) domicilnih profesionalnih vatrogasaca (samo tijekom ljetnih mjeseci)

d. izvanrednom ispomoći (dislokacije) kod velikih požara (iz okolnih i/ili svih županija u Republici Hrvatskoj).

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske posebno će skrbiti o provedbi Projekata dodatne zaštite otoka i drugih područja, organizirati i pružati izravnu pomoć ugroženim lokacijama, sukladno donesenoj procjeni ugroženosti i Operativnom planu zaštite od požara, dodatnim prosudbama potreba i odluci glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske.

Realizacija Programa aktivnosti provodi se kontinuirano tijekom cijele godine koristeći osigurana financijska sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske, sredstva nadležnih javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vatrogasnih organizacija, ostalih udruga građana te drugih organizacija i tijela, a koja su osigurana za njihove redovne djelatnosti.

Svrha i cilj Programa aktivnosti

Program aktivnosti je izvršni dokument za učinkovito preventivno i operativno (kurativno) djelovanje u cilju smanjenja broja požara raslinja na otvorenom prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih žrtava, opožarenih površina, zaštite kritične infrastrukture, povećanja sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine.

Cilj će se postići odgovarajućim poduzimanjem širokog raspona preventivnih mjera (šumarskih, agronomskih, organizacijskih, promidžbenih, inspekcijskih) za sprječavanje nastanka požara (a time i smanjiti broj požara) i razvojem odgovarajućih elemenata (u ljudstvu, tehnici i opremi) operativnih snaga za gašenje požara. Zajedničkim djelovanjem i provedbom preventivnih i operativnih mjera u konačnici će se utjecati na smanjenje broja požara te spriječiti i umanjiti narušavanje biološke i krajobrazne raznolikosti i podržati trajno održivi razvoj ekosustava.

Program aktivnosti sadrži kratkoročne mjere, a njihovo ostvarivanje bit će sustavno i kontinuirano praćeno. Temeljem praćenja ostvarenja, odnosno evaluacije Programa aktivnosti, predlagat će se njegove izmjene i dopune.

Program aktivnosti podijeljen je na sljedeće cjeline:

I. Uvod

II. Opis osnovnih uvodnih i završnih aktivnosti u provedbi Programa aktivnosti

III. Opće i normativne pretpostavke u zaštiti od požara

IV. Planske, preventivne, operativne i nadzorne aktivnosti subjekata Programa aktivnosti u pripremi požarne sezone u svrhu smanjenja opasnosti od nastanka i širenja požara

V. Razvoj i uvođenje novih sustava, tehnika i tehnologija u zaštiti od požara i vatrogastvu

VI. Planske i operativne aktivnosti utvrđene Državnim planom angažiranja vatrogasnih i ostalih operativnih snaga koje sudjeluju u gašenju požara

VII. Financiranje provedbe aktivnosti iz Programa aktivnosti.

II. OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA AKTIVNOSTI

Svi subjekti – izvršitelji i sudionici

1. Svi subjekti Programa aktivnosti obvezni su provoditi svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele godine na području svoje nadležnosti, odnosno cijele zemlje i time dužni dati svoj doprinos u provedbi preventivnih i operativnih (kurativnih) mjera zaštite od požara.

2. Svi subjekti provedbe zadataka obvezni su dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, a neposredni izvršitelji zadataka i teritorijalno nadležnom županijskom stožeru civilne zaštite, ime i prezime, funkciju, broj telefona i ostale potrebne podatke kontakt osoba za koordinaciju i praćenje provođenja mjera i aktivnosti, odmah po objavi Programa aktivnosti u »Narodnim novinama«.

3. Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske organizirat će i održavati radne sastanke sa svim izvršiteljima i sudionicima u provedbi zadataka Programa aktivnosti prije, tijekom – po potrebi i po završetku požarne sezone. Na sastancima će se razmotriti tijek provedbe zadataka, raspraviti plan daljnjih aktivnosti, a po završetku sezone analizirat će se sve provedene zadaće Programa aktivnosti.

4. a) Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Programa aktivnosti dužni su izvješća o provedbi svojih pripremnih i drugih aktivnosti dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, a jedinice lokalne i područne samouprave i teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite najkasnije do 10. lipnja 2020. godine.

b) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske izradit će i Vladi Republike Hrvatske dostaviti Privremeno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti do kraja srpnja 2020. godine.

5. a) Svi izvršitelji i sudionici u provedbi zadataka obvezni su izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz ovoga Programa aktivnosti, s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim sredstvima i sredstvima korištenim iz državnog proračuna Republike Hrvatske kao i planiranim financijskim sredstvima za 2021. godinu, dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, a jedinice lokalne i područne samouprave i teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite najkasnije do 15. siječnja 2021. godine.

b) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske izradit će i dostaviti Vladi Republike Hrvatske Konačno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti do 2. ožujka 2021. godine.

Izvršitelj zadatka:Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH
Sudionici:svi subjekti provedbe zadataka
Rok za dostavu podataka:odmah po objavi Programa aktivnosti
Rok za organizaciju I. sastanka:17. ožujka 2020. godine
Rok subjektima za dostavu 1. izvješća:10. lipnja 2020. godine
Rok za organizaciju II. sastanka:15. lipnja 2020. godine
Rok za dostavu Privremenog izvješća VRH:kraj srpnja 2020. godine
Rok za organizaciju III. sastanka:30. listopad 2020. godine
Rok za dostavu izvješća o obavljenim aktivnostima:15. siječnja 2021. godine
Rok za dostavu Konačnog izvješća VRH:2. ožujka 2021. godine


III. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA

Čelnici jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)

6. a) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su, temeljem iskustava iz protekle požarne sezone, izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od požara

b) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su organizirati sjednice Stožera civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2020. godini, na kojima je potrebno:

1) razmotriti stanje zaštite od požara na području za koje su nadležni i usvojiti Plan rada za ovogodišnju požarnu sezonu

2) razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom požarne sezone. Posebnu pozornost usmjeriti na osiguranje financijskih sredstva za podmirenje troškova angažiranja vatrogasaca i upućivanja na plansku i eventualnu izvanrednu dislokaciju iz kontinentalnog dijela, odnosno prihvata, boravka i angažiranja dodatnih sezonskih vatrogasaca, opreme i tehnike na priobalnom dijelu Republike Hrvatske. Projekcije korištenja sredstava za tu namjenu dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske

3) predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području

4) predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom području vodeći računa o uskladbi s Planom angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (vatrogasne snage samo su dio resursa – subjekata zaštite od požara)

5) predložiti potrebne radnje i odrediti pogodne lokalitete i prostore radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 25/01), a izvješće o istome dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske. Za tehničku-taktičku i logističku potporu vođenju vatrogasnih intervencija državne razine putem uspostave baze operacija za vatrogasne snage koje sudjeluju u intervenciji u pretpostavljenom trajanju od nekoliko dana planirati Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite

6) razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provođenje postupanja za uključivanje osoba s posebnim ovlastima kod izvanrednih događaja, a radi poduzimanja mjera i radnji iz svoje nadležnosti i Stožera civilne zaštite u slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću ili katastrofu sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 37/16 i 47/16 – Ispravak)

7) izvješća (zapisnici) sa svakog održanog županijskog Stožera civilne zaštite obvezno se dostavljaju Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske

8) izvješća (zapisnici) i radni materijali sa svakog održanog Stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave obavezno se dostavljaju nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom vatrogasnom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.

Izvršitelji zadatka:župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Sudionici:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

Ministarstvo unutarnjih poslova

područni uredi civilne zaštite

Rok:16. ožujka 2020. godine


7. a) Sukladno članku 44. stavcima 1., 2. i 4. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18, 115/18 i 98/19) Hrvatske šume d.o.o. kao javni šumoposjednik, pravna osoba sa statusom javne ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska i njezine znanstveno – nastavne sastavnice, koje svoju znanstveno – nastavnu djelatnost i znanstvenoistraživački rad obavljaju iz područja šumarstva, i pravna osoba čiji je osnivač i vlasnik jedinica lokalne samouprave, a kojoj je odlukom Vlade povjereno gospodarenje (u daljnjem tekstu: Ustanova i Pravna osoba) određene člankom 14. stavkom 2. Zakona o šumama, dužne su osigurati zaštitu šuma i šumskih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te provoditi šumski red dok šumski red u šumama privatnih šumoposjednika provode privatni šumoposjednici. Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima, šumoposjednici, kao i ovlaštenici drugih stvarnih prava na šumama i šumskim zemljištima, županije, gradovi i općine sukladno članku 20. stavcima 1., 2. i 3. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine«, broj 33/14), moraju planirati i provoditi propisane preventivno-uzgojne radove u cilju smanjenja opasnosti od nastanka i brzog širenja šumskih požara i ranog otkrivanja i dojave šumskog požara te pravovremenog djelovanja u gašenju šumskog požara. Godišnje planove ili planove zaštite od požara obveznici provođenja preventivno uzgojnih radova dužni su dostaviti teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županija – županijskom zapovjedniku, a informaciju o provedenome dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova i Državnom inspektoratu iz nadležnosti šumarske i lovne inspekcije.

b) Sukladno članku 19. Zakona o šumama, šumoposjednici su dužni sanirati opožarene površine u roku od dvije godine, ako taj rok nije utvrđen šumskogospodarskim planom.

c) Sva općinska, gradska vijeća i Gradska skupština Grada Zagreba, sukladno članku 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18, 115/18 i 98/19), obvezna su propisati potrebne mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i provesti ih u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara.

d) Izvješća o provedenim propisanim mjerama temeljem gore navedenih propisa navedeni subjekti dužni su dostaviti teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.

e) Nadležna tijela jedinica lokalne samouprave sustavno će pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpada na svom području i trajno poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.

f) Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata u suradnji s inspekcijama Ministarstva unutarnjih poslova – Ravnateljstva civilne zaštite i vatrogasnom zajednicom županija – županijskim zapovjednikom osobito za područje priobalja, planirat će, organizirati i izvršiti pojačani nadzor i pregled odlagališta otpada na kojima se kontrolirano odlaže komunalni otpad.

g) Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu mjera uređenja lokacija odlagališta otpada određenih posebnim propisima, odnosno trajno poduzimanje odgovarajućih mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja ili zabrane korištenja odlagališta i ostale mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.

h) Jedinice lokalne samouprave (nadležna javna i komunalna poduzeća), stručne službe područne (regionalne) samouprave zajedno i s drugim tijelima, obvezna su održavati međusobne stalne kontakte, provoditi međusobno informiranje o utvrđenim činjenicama te zatražiti potrebna postupanja posebno u segmentu prometa (pojačana kontrola parkiranih vozila zbog osiguranja nesmetanog pristupa hidrantima, kontrola označenih vatrogasnih pristupa i osiguravanje pristupa vatrogasnih vozila, vatrogasnih postrojbi na otoke, itd.). Kroz sva lokalna javna glasila (novine, radio postaje, televizija, društvene mreže, Internet) moraju raditi na informiranju javnosti raznim upozorenjima i obavijestima i zajedno s nadležnim inspektoratom Ministarstva unutarnjih poslova – Sektor za inspekcijske poslove – Ravnateljstva civilne zaštite dužni su dogovarati prioritete, razraditi planove, dogovoriti radnje i postupanja sukladno trenutnom stanju na terenu i stupnju opasnosti od nastanka i širenja požara.

i) U cilju primjene Zakona o šumama i Zakona o poljoprivrednom zemljištu te Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18 i 110/18) i Zakona o zaštiti od požara u jedinicama lokalne samouprave po pitanju zaštite od požara, odnosno održavanja poljoprivrednih rudina i reguliranja jedinstvenog pristupa mjerama zaštite od požara, potrebno je do početka glavnog napora požarne opasnosti 1. lipnja provesti međuresornu koordinaciju svih nadležnih ministarstava i predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te do kraja 2020. godine propisati postupovnik za usuglašavanje, donošenje i nadzor ovih mjera, a posebno za upoznavanje stanovništva s istima.

Izvršitelji
zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Državni inspektorat

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo poljoprivrede

Udruga gradova

Hrvatska zajednica općina

Hrvatska zajednica županija

Sudionici:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

područni uredi civilne zaštite

Rok provedbe:16. ožujka 2020. godine
Rok za nadzor i dostavu izvješća:20. svibnja 2020. godine


8. a) Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove nacionalnih parkova i Hrvatske šume d.o.o. dužni su ažurirati, odnosno izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od požara na ugroženim prostorima, građevinama i prostorima uz pružne i cestovne pravce za područje svoje odgovornosti. Osobitu pozornost navedeni subjekti dužni su usmjeriti na održavanje pristupnih putova za interventna vozila prema kritičnoj infrastrukturi (prugama, autocestama, elektroenergetskim postrojenjima, crpilištima vode, šumama, plinovodima, naftovodima, dalekovodima i slično).

b) Jedinice lokalne samouprave obvezne su, sukladno izrađenom Planu motriteljsko-dojavne službe u svim gradovima odnosno općinama na jadranskom području prije i tijekom turističke sezone te na žitorodnim područjima pred žetvenu sezonu kao i ostalim ugroženim područjima, ustrojiti i opremiti potrebnom opremom izviđačko-preventivne ophodnje. Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar u samom začetku. Radi usklađivanja plana ophodnji na području županije i aktivnosti jedinice lokalne samouprave obvezno će uključivati vatrogasne zajednice županija – županijske zapovjednike.

c) Obveznici donošenja planova motriteljsko-dojavne službe (gradovi, općine, Hrvatske šume d.o.o. i javne ustanove nacionalnih parkova) obvezni su dostaviti svoje planove teritorijalno nadležnim županijama i vatrogasnim zajednicama županije – županijskim zapovjednicima koje će iste objediniti i uskladiti. Konačni županijski plan motriteljsko-dojavne službe, izviđačko-preventivnih ophodnji i popis građevina i površina koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje, vatrogasne zajednice županija dužne su dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske najkasnije do roka predviđenog za provedbu ove točke.

d) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe koje su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju.

e) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u svom vlasništvu, odnosno vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

f) Izrađene planove s prikazom pristupnih putova za interventna vozila, planove motrenja, čuvanja i ophodnje kao i sve ostale propisane mjere, gore navedeni subjekti obvezni su dostaviti teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.

Izvršitelji zadatka:

gradonačelnik, općinski načelnik, župan

Javne ustanove nacionalnih parkova

Hrvatske šume d.o.o.

Sudionici:

Državni inspektorat

Ministarstvo unutarnjih poslova

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

područni uredi civilne zaštite

Rok provedbe za jedinice lokalne samouprave:30. travnja 2020. godine
Rok provedbe za jedinice područne samouprave:15. svibnja 2020. godine
Rok provedbe za vatrogasne zajednice županija:1. lipnja 2020. godine
Rok za nadzor:1. lipnja 2020. godine


9. a) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su u svojim proračunima predvidjeti financijska sredstva za održavanje vatrogasne tehnike i opreme te prije početka glavnog napora požarne opasnosti izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne požarne sezone, kao i planirati financijska sredstva za istu namjenu u sljedećoj godini. Planirana sredstva doznačuju se nadležnoj vatrogasnoj postrojbi.

b) Za vozila angažirana u provedbi zadataka planske dislokacije i/ili izvanredne dislokacije/angažiranja prema zakonskim odredbama koje uređuju vatrogasnu djelatnost i vatrogasni sustav, nadležne stručne službe analizirat će izvršeno tijekom požarne sezone. Nadalje, temeljem odgovarajućih zapisnika i planova prioritetnih aktivnosti u pripremi/sanaciji vozila, opreme i tehnike, vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici dužni su objediniti potrebe na županijskoj razini, a prijedlog sanacije, odnosno popravaka dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske.

c) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske razmotrit će dostavljene procjene i planove popravaka/sanacije s detaljnim obrazloženjem, izvršiti selekciju temeljem kriterija i izvršenog nadzora te nadležnom Povjerenstvu predložiti prioritete popravaka/sanacije.

d) Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom – glavnim vatrogasnim zapovjednikom Republike Hrvatske utvrdit će vozila (cisterne) iz robnih rezervi koja će se tijekom ljetnih mjeseci staviti na raspolaganje glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske za planske, odnosno izvanredne dislokacije – gašenje požara.

e) Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici odredit će i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske dostaviti, u pisanom obliku, lokacije posebno ugroženih područja na priobalju na koja će se traži plansko raspoređivanje vozila iz robnih rezervi. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, u skladu s iskazanim potrebama i mogućnostima, odgovarajućim pismenom odredit će njihov raspored.

Izvršitelji zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Sudionici:Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH
Rok:15. travnja 2020. godine


IV. PLANSKE, PREVENTIVNE, OPERATIVNE I NADZORNE AKTIVNOSTI SUBJEKATA PROGRAMA AKTIVNOSTI U PRIPREMI POŽARNE SEZONE U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA

Šumoposjednici

10. a) Hrvatske šume d.o.o., Ustanova i Pravna osoba obvezni su, temeljem Šumskogospodarske osnove područja za razdoblje 2016. – 2025. godine, kontinuirano raditi na izgradnji i održavanju motrionica, sustava video nadzora za detekciju požara, prometnica, odnosno protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta kroz šume.

b) Hrvatske šume d.o.o., Ustanova i Pravna osoba te županije, gradovi i općine na čijem području se nalaze šume i šumska zemljišta koji su u vlasništvu šumoposjednika dužne su motriteljsko-dojavnu službu uspostaviti u razdoblju ljetne požarne sezone koja traje od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine, a u vrijeme vrlo velike i velike opasnosti od nastanka požara u šumama razvrstanim u I. stupanj opasnosti od požara, obvezne su planirati i organizirati motriteljsko-dojavnu službu danonoćno (0 – 24 sata).

c) Hrvatske šume d.o.o. obvezne su Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, Ministarstvu obrane, teritorijalno nadležnim vatrogasnim zajednicama županija – županijskim zapovjednicima i područnim uredima civilne zaštite dostaviti ažurirane podatke o ugroženosti šuma od požara, šumskim zajednicama, šumskim prometnicama, motrionicama i prosjecima u digitalnom georeferenciranom obliku (.shp, Feature Class format) i podatke o kategoriziranim vrijednostima šuma.

d) Hrvatske šume d.o.o., Ustanova i Pravna osoba te županije, gradovi i općine na čijem području se nalaze šume i šumska zemljišta koji su u vlasništvu šumoposjednika obvezne su Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske dostaviti sve potrebne parametre za korištenje već postavljenih protupožarnih nadzornih sustava (senzori – kamere/detektori i sl.).

e) Ministarstvo poljoprivrede dužno je, kod izrade Programa gospodarenja šumoposjednika (u daljnjem tekstu: PGŠ) u dijelu koji se odnosi na projektiranje i izgradnju novih protupožarnih prometnica kroz šume, pravovremeno obavijestiti županijskog vatrogasnog zapovjednika o javnom uvidu odnosno javnoj raspravi za dotični PGŠ. Na javnoj raspravi predstavnik vatrogasne zajednice je pozvan izložiti svoje stavove i dati mišljenje koje se odnosi na projektiranje i izgradnju novih protupožarnih prometnica kroz šume. Ukoliko isti predstavnik ne dođe na javnu raspravu smatra se da je suglasan s prijedlogom PGŠ u dijelu koji se odnosi na projektiranje i izgradnju novih protupožarnih prometnica kroz šume šumoposjednika.

Izvršitelj zadatka:

Hrvatske šume d.o.o., Ustanova i Pravna osoba

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Ministarstvo poljoprivrede

Sudionici:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Ministarstvo obrane

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

područni uredi civilne zaštite

Rok dostave podataka:16. ožujka 2020. godine
Rok provedbe:kontinuirano


11. a) Hrvatske šume d.o.o., jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvo poljoprivrede, Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici te Ministarstvo obrane zajednički će planski definirati trajne preventivne aktivnosti u smislu izgradnje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, a u skladu sa Zakonom o šumama i šumskogospodarskim planovima.

b) Trajne preventivne aktivnosti u smislu izgradnje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, a u skladu sa Zakonom o šumama i šumskogospodarskim planovima, provodit će se i oko vojnih lokacija. Hrvatske šume d.o.o. dužne su, sukladno šumsko gospodarskim planovima, izraditi i održavati protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta na području šuma kojima gospodare, a koje se nalaze na vojnim lokacijama (vojni poligoni »Eugen Kvaternik« u Slunju i »Gašinci«, u Gašincima). Ministarstvo obrane dužno je unutar svojih prostora organizirati odgovarajuću zaštitu od požara.

c) Hrvatske šume d.o.o. zajedno s teritorijalno nadležnom vatrogasnom zajednicom točno će definirati konkretne nove dionice protupožarnih prosjeka/šumskih i drugih putova na obalnim i priobalnim šumarijama (najmanje dvije), a koje će služiti između ostaloga i povezivanju postojećih protupožarnih prosjeka. Konkretne dionice u digitalnom georeferenciranom obliku (.shp, Feature Class format) dužne su dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske najkasnije do 31. ožujka 2020. godine, a iste izgraditi u 2020. godini prije početka glavnog napora požarne opasnosti 1. lipnja.

d) Hrvatske šume d.o.o. će za potrebe intervencije gašenja požara i izrade šumskih prosjeka u akcijama sprječavanja širenja nastalog požara pri pravnim osobama koje gospodare šumama planirati, osposobiti i opremiti s odgovarajućom opremom i sredstvima veze radne ekipe šumarskih djelatnika.

e) Popis ekipa s opremom te Plan angažiranja Hrvatske šume d.o.o. obvezne su dostaviti teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.

Izvršitelji zadatka:Hrvatske šume d.o.o.
Sudionici:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo obrane

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

područni uredi civilne zaštite

Ministarstvo unutarnjih poslova

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

a) Rok:15. travnja 2020. godine (za Plan preventivnih aktivnosti)
b) Rok za izgradnju:1. lipnja 2020. godine (dvije konkretne dionice)
c) i d) Rok provedbe:kontinuirano
e) Rok dostave podataka:15. svibnja 2020. godine12. a) Hrvatske šume d.o.o. u priobalnim županijama dužne su u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrditi načine i uvjete korištenja raspoložive teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara. Uz navedeno, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave planirat će načine i postupke brzog premještanja navedene mehanizacije. Za potrebe žurnog prebacivanja navedene mehanizacije s kopna na otoke i obratno mogu sudjelovati Oružane snage Republike Hrvatske s odgovarajućim prijevoznim sredstvima, tehnikom i osposobljenim ljudstvom temeljem zahtjeva Hrvatske vatrogasne zajednice – glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske.

b) Dio Plana djelovanja civilne zaštite s razrađenim popisom raspoložive teške (građevinske) mehanizacije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na priobalju dužne su dostaviti teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.

c) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane, u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, u obvezi su izraditi te nastavno i postupati sukladno Standardnom operativnom postupku za potrebe žurnog prebacivanja vatrogasne i teške mehanizacije s kopna na otoke i udaljenije poluotoke i obratno.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatske šume d.o.o.

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Ministarstvo obrane

Sudionici:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

područni uredi civilne zaštite

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Rok (a i b):30. travnja 2020. godine
Rok (c):kontinuirano


Javne ustanove nacionalnih parkova, javne ustanove parkova prirode i javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima

13. a) Javne ustanove nacionalnih parkova, parkova prirode i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sustavno će, za zaštićena područja nacionalnih parkova i parkova prirode, provoditi preventivne mjere zaštite od požara određene procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara. Izvješće o provedenim preventivnim mjerama svi obveznici dužni su dostaviti teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite. Za provedbu ove točke javne ustanove nacionalnih parkova i jedinice lokalne samouprave će angažirati planirana financijska sredstva iz svojih proračuna.

b) Javne ustanove nacionalnih parkova, u danima velike i vrlo velike opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog prostora, dužne su planirati i organizirati danonoćno dežurstvo, odnosno povećati broj ophodnji i ekipa na terenu. Za građevine i površine koje su planom predviđene za čuvanje vlasnici/korisnici dužni su uspostaviti odgovarajuću čuvarsku službu.

c) Nadležna inspekcijska služba dužna je planirati, organizirati i izvršiti pravodobni nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode te po potrebi poduzeti odgovarajuće aktivnosti u cilju učinkovitije zaštite od požara.

d) Javne ustanove nacionalnih parkova, javne ustanove parkova prirode i javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima, zajedno s predstavnicima resornih ministarstava, stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vatrogasnim zajednicama županija – županijskim zapovjednicima i nadležnim inspekcijskim službama, dužne su provoditi zajedničke raščlambe radi planiranja provedbe mjera zaštite od požara, eventualnog definiranja problema prije, te po završetku požarne sezone provesti zajedničku analizu u cilju donošenja mjera za poboljšanje mjera zaštite od požara.

e) Zaključke analize potrebno je dostaviti teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku, područnim uredima civilne zaštite i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske.

Izvršitelji zadatka:

javne ustanove nacionalnih parkova

javne ustanove parkova prirode

javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima

Ministarstvo unutarnjih poslova

Državni inspektorat

Sudionici:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

područni uredi civilne zaštite

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Rok provedbe mjera:16. ožujka 2020. godine
Rok provedbe analize:15. studenoga 2020. godine


Turističke tvrtke/Hrvatska turistička zajednica/Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske

14. a) Turističke tvrtke koje u svom vlasništvu imaju ili upravljaju hotelima, autokampovima i turističkim naseljima dužne su u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Udrugom poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske:

1. izraditi, odnosno ažurirati planske dokumente iz svoje nadležnosti. Iste su dužne izraditi i Godišnji plan čišćenja zaštitnih koridora i pravaca za evakuaciju i zbrinjavanje turista i osoblja za slučaj nastanka požara ili drugih velikih nesreća

2. do propisanog roka izvršiti provjeru funkcionalnosti planova i osposobljenosti osoblja za provedbu zadaća evakuacije i zbrinjavanja turista

3. planove evakuacije i zbrinjavanja uskladiti s Planovima zaštite i spašavanja, odnosno Planovima djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalaze objekti pravnog subjekta (hoteli, autokampovi, turistička naselja).

b) Godišnji plan čišćenja, Izvješće o provjeri funkcionalnosti planova i osposobljenosti osoblja te planove evakuacije i zbrinjavanja potrebno je dostaviti teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.

Izvršitelji
zadatka:

Turističke tvrtke

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske

Sudionici:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

područni uredi civilne zaštite

Hrvatska turistička zajednica

Ministarstvo turizma

Rok provedbe mjera:31. ožujka 2020. godine
Rok dostave
dokumenata
15. travnja 2020. godine


Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u resoru zračnog prometa i Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

15. a) Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom – glavnim vatrogasnim zapovjednikom Republike Hrvatske i Ministarstvom obrane zajedno s operatorima aerodroma, pravodobno i točno će prije početka ljetne požarne sezone utvrditi načine postupanja u svrhu korištenja usluga i prostora bez naknade za zrakoplove koji se koriste u akcijama gašenja požara.

b) Ministarstvo obrane će prije početka ljetne požarne sezone izraditi potrebne popise (posada i protupožarnih zrakoplova) i predati ih operatorima aerodroma radi ubrzavanja procedura prolaska aerodromskih kontrola i korištenja uzletno sletne staze.

c) Operatori aerodroma i Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske zajedno s Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture u suradnji s Ministarstvom obrane dužni su definirati i provesti potrebne radnje kroz postupke za dovođenje u uporabno stanje aerodroma Otočac i Sinj (po potrebi i druge) na kojima će biti potrebno osigurati punjenje sredstvima za gašenje požara Air Tractor AT – 802 i ostalih zrakoplova.

d) Subjekti koji sudjeluju u zračnom prometu obvezuju se na neposrednu suradnju s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom – glavnim vatrogasnim zapovjednikom Republike Hrvatske i Ministarstvom unutarnjih poslova na način da sve zaprimljene dojave od strane pilota o uočenim požarima kontinuirano tijekom godine prosljeđuju Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – Vatrogasnom operativnom središtu, Ministarstvu unutarnjih poslova – županijskom centru 112 ili vatrogasnoj postrojbi na telefonski broj 193, a sve na usklađenom obrascu dojave o uočenim požarima.

e) Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. i Ministarstvo obrane u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom – glavnim vatrogasnim zapovjednikom Republike Hrvatske, Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, u obvezi su izraditi te nastavno i postupati sukladno Standardnom operativnom postupku za slučaj korištenja dronova/bespilotnih zrakoplova prilikom izviđanja i/ili gašenja požara na otvorenom prostoru.

f) Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. i Ministarstvo obrane u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom – glavnim vatrogasnim zapovjednikom Republike Hrvatske, Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, u obvezi su izraditi te nastavno i postupati sukladno Standardnom operativnom postupku za najavu i provedbu letačkih operacija zrakoplova koji sudjeluju u gašenju požara na otvorenom prostoru s ciljem osiguranja područja gašenja požara i prikupljanja vode od ostalih aktivnosti u zračnom prostoru.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

Ministarstvo obrane

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Sudionici:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Ministarstvo unutarnjih poslova

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Rok (a i b):30. travnja 2020. godine
Rok (c i d):kontinuirano
Rok (e):kontinuirano
Rok (f)31. prosinca 2020. godine


Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u resoru pomorskog prometa

16. a) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom – glavnim vatrogasnim zapovjednikom Republike Hrvatske, Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom obrane izraditi poslovne procese (postupke) glede usklađenog djelovanja u akcijama gašenja požara te s njim u vezi spašavanja ljudi i dobara, na moru (na kojem Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava i jurisdikciju) i dijelu kopna i otoka neposredno uz obalu te na pomorskim objektima. Utvrdit će uvjete i način korištenja plovnih objekata, opreme i tehnike, plan prevoženja te ovlasti i odgovornosti za pojedine procese (postupke). Izvršitelji i sudionici će osigurati uspostavu veza između pružatelja usluga i korisnika.

b) U slučaju prisilnog slijetanja protupožarnog zrakoplova na morsku površinu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo obrane, Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Nacionalnom središnjicom za usklađivanje traganja i spašavanja na moru i Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe, u obvezi su postupati sukladno izrađenom Standardnom operativnom postupku u slučaju prisilnog slijetanja protupožarnog zrakoplova na morsku površinu.

c) Za potrebe usklađenog djelovanja u akcijama gašenja požara te s njim u vezi spašavanja ljudi i dobara na moru, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, vatrogasne zajednice priobalnih županija – županijski zapovjednici, Ministarstvo obrane, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Lučkom kapetanijom i Nacionalnom središnjicom za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u obvezi su izraditi te nastavno i postupati sukladno Standardnom operativnom postupku usklađenog djelovanja u akcijama gašenja požara na moru i na pomorskim objektima.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo obrane

Sudionici:

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

Lučke kapetanije i ispostave lučkih kapetanija

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

Rok:15. travnja 2020. godine
Rok (c):kontinuiranoDruštva iz sastava Hrvatskih željeznica, privatni prijevoznici i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u resoru željezničkog prometa

17. a) HŽ Infrastruktura d.o.o. obvezna je uz željezničke prometne pravce (kao i one koji se trenutno ne koriste) planirati, tretirati, odnosno čistiti pružni pojas od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje. HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Cargo d.o.o., ENNA TRANSPORT d.o.o., RAIL CARGO CARRIER CROATIA d.o.o., RAIL&SEA, CER CARGO d.o.o., TRANSAGENT RAIL d.o.o., EURORAIL LOGISTICS d.o.o., PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o., TRAIN HUNGARY MÁGENVASÚT PODRUŽNICA ZAGREB, SŽ – Tovorni promet d.o.o., dužni su planirati i provoditi mjere zaštite od požara za vučna i vučena vozila.

b) Željeznički inspektori dužni su obratiti posebnu pozornost aktivnostima posebnih mjera zaštite od požara, a naročito na prugama u vremenu visoke požarne ugroženosti i to na mjere koje su značajne za nastanak i širenje požara (opremljenosti vučnih vozila aparatima za gašenje požara, kontroli iskrolomki na ispušnom sustavu i provjeri minimalne debljine kočionih umetaka).

c) HŽ Infrastruktura d.o.o. obvezna je Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti nadležnom ministarstvu, teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku, područnom uredu civilne zaštite i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske.

d) Nadležna inspekcijska služba dužna je planirati, organizirati i obaviti pravodobni nadzor nad provedbom mjera uz željezničke pruge te po potrebi poduzeti odgovarajuće aktivnosti u cilju učinkovitije zaštite od požara.

Izvršitelji zadatka:

HŽ Infrastruktura d.o.o.

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

HŽ Cargo d.o.o.

ENNA TRANSPORT d.o.o.

Rail Cargo Carrier – Croatia d.o.o.

Rail & Sea

CER CARGO d.o.o.,

TRANSAGENT RAIL d.o.o.

EURORAIL LOGISTICS d.o.o.

PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.

TRAIN HUNGARY MÁGENVASÚT PODRUŽNICA ZAGREB

SŽ – Tovorni promet d.o.o.

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Ministarstvo unutarnjih poslova

Sudionici:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

područni uredi civilne zaštite

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Rok dostave plana:16. ožujka 2020. godine
Rok provedbe:31. travnja 2020. godineDruštva za upravljanje cestama i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u resoru cestovnog prometa

18. a) Hrvatske ceste d.o.o., Županijske uprave za ceste, Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o., Bina-Istra d.d. te gradovi i općine koje upravljaju nerazvrstanim cestama, obvezni su izraditi godišnji Plan čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje mogu izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje, uz javne prometnice koje prolaze ugroženim područjem. Osobitu pažnju usmjeriti na cestovne pravce lokalnog značaja koje prolaze poljoprivrednim površinama te cestama koje su tijekom turističke sezone pojačano opterećene prometom (prilazi autokampovima, javnim plažama, kulturno povijesnim lokalitetima i sl.). Temeljem Plana navedeni subjekti obvezni su provoditi redovna čišćenja cestovnog pojasa.

b) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obvezno je provoditi pojačanu aktivnost i utvrditi cestovne pravce i odmorišta za vozila koja prevoze opasne tvari tijekom ljetne sezone te provesti nadzor nad istima, a s ovim obvezama upoznat će i ostale subjekte koji upravljaju, grade i održavaju prometnice i objekte od državnog, županijskog i lokalnog značaja.

c) Subjekti navedeni pod a) obvezni su Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti Ministarstvu, mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo, mora, prometa i infrastrukture

Hrvatske ceste d.o.o.

Hrvatske autoceste d.o.o.

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o.

Bina – Istra d.d.

EGIS Road Operation Croatia d.o.o.

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Ministarstvo unutarnjih poslova

Sudionici:

Ministarstvo poljoprivrede

Županijske uprave za ceste

Udruga županijskih uprava za ceste

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

područni uredi civilne zaštite

Rok dostave plana:16. ožujka 2020. godine
Rok provedbe:kontinuirano u razdoblju travanj – listopad 2020. godineDruštva u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije i resorno ministarstvo

19. a) Hrvatska elektroprivreda d.d., Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i privatni vlasnici vjetroelektrana obvezni su, u okviru svojih nadležnosti u elektroenergetskim građevinama planirati, organizirati, tretirati i čistiti prostor od lakozapaljivih tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje, a u trasama nadzemnih elektroenergetskih vodova održavati sigurnosne visine i udaljenosti odnosno provoditi šumski red.

b) Objedinjeni Plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, Hrvatska elektroprivreda d.d., Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i privatni vlasnici vjetroelektrana u obvezi su dostaviti Službi nadzora u području energetike pri Državnom inspektoratu i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske te posredno i teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.

c) Hrvatska elektroprivreda d.d. i Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. obvezni su dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, podatke o trasama elektroenergetskih vodova (nadzemne i podzemne mreže) u digitalnom georeferenciranom obliku (.shp, Feature Class format).

d) Služba nadzora u području energetike pri Državnom inspektoratu i Ministarstvo unutarnjih poslova planirat će, organizirati i obaviti nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara u elektroenergetskim građevinama i trasama nadzemnih vodova na priobalnom i otočnom području te u slučaju potrebe narediti odgovarajuće mjere.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatska elektroprivreda d.d.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

* Privatni vlasnici vjetroelektrana

Ministarstvo unutarnjih poslova

Služba nadzora u području energetike pri Državnom inspektoratu

Sudionici:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

područni uredi civilne zaštite

a) Rok:kontinuirano
b) Rok dostave plana:16. ožujka 2020. godine
c) Rok dostave podataka:12. travnja 2020. godine
d) Rok za I. kontrolni nadzor:10. svibnja 2020. godine
e) Rok za konačni kontrolni nadzor:20. prosinca 2020. godine


* Privatni vlasnici vjetroelektrana: VE ZD2, VE ZD3, VE ZD4, VE ZD6, VE Proširenje ZD6, VE ST1-1 VE ST1-2, VE Orlice, VE Vrataruša, VE Crno Brdo, VE Pometeno Brdo, VE Ponikve, VE Jelinak, VE Glunča, VE Velika glava, VE Bubrig, VE Crni vrh, VE Zelengrad – Obrovac, VE Ogorje, VE Rudine, VE Katuni, VE Lukovac.

Nadzorom u 2020. bit će obuhvaćeni privatni vlasnici sljedećih vjetroelektrana: VE ZD6, VE ST1-1, VE ST1-2, VE Orlice, VE Vrataruša i VE Crno Brdo.

Nadležne inspekcijske službe

20. a) Nadležne inspekcijske službe provodit će pojačani inspekcijski nadzor provedbe zadataka Programa aktivnosti u svojoj nadležnosti u slučaju povećanog rizika od nastanka požara, a po uočenom povećanom broju požara na određenom području.

b) Inspekcijske službe ovlaštene za nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara dosljedno će provoditi odredbe Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, br. 108/95 i 56/10), Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04 – pročišćeni tekst, 38/09 i 80/10), Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13, 15/18 i 14/19), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18 115/18 i 98/19), Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18, 115/18 i 98/19), Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine«, broj 70/17), Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07), Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 83/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18), Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, br. 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17) i drugih propisa kojima su propisane mjere zaštite od požara i mjere civilne zaštite.

c) Nadležne inspekcijske službe u slučaju povrede odredbi navedenih Zakona i odluka, žurno će podnositi optužne prijedloge i prekršajne naloge u svrhu pravodobnog i dosljednog kažnjavanja subjekata koji ne provode propisane mjere zaštite od požara i zaštite i spašavanja. Nadležne inspekcijske službe će o rezultatima nadzora izvijestiti Hrvatsku vatrogasnu zajednicu – glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske.

d) Inspekcije Državnog inspektorata u nadležnosti za vodno gospodarstvo dužne su za potrebe zaštite od požara, a temeljem Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19) i odlukama predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u suradnji s nadležnom vatrogasnom zajednicom županije – županijskim zapovjednikom i vatrogasnom postrojbom, provoditi pojačani inspekcijski nadzor u cilju ispravnosti sustava za dobavu vode i prostora za zahvat i crpljenje vode za potrebe zaštite od požara.

e) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske i Ministarstvo unutarnjih poslova će odmah po stupanju na snagu ovog Programa uskladiti termine u provedbi nadzora iz ove točke.

f) Inspekcijske službe državnih tijela dužne su Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske dostavljati mjesečna izvješća o provedbi zadataka Programa aktivnosti tijekom ožujka (do 14. travnja), travnja (do 11. svibnja), svibnja (do 15. lipnja), lipnja (do 13. srpnja), srpnja (do 10. kolovoza), kolovoza (do 14. rujna) i rujna (do 12. listopada) 2020. godine.

Izvršitelji
zadatka:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Ministarstvo poljoprivrede

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Državni inspektorat

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Rok (ožujak):do 14. travnja 2020. godine
Rok (travanj):do 11. svibnja 2020. godine
Rok (svibanj):do 15. lipnja 2020. godine
Rok (lipanj):do 13. srpnja 2020. godine
Rok (srpanj):do 10. kolovoza 2020. godine
Rok (kolovoz):do 14. rujna 2020. godine
Rok (rujan):do 12. listopada 2020. godineMinistarstvo unutarnjih poslova

21. a) Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite će trajno planirati, organizirati i obavljati pojačani nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, posebno poduzeća koja se bave distribucijom energenata i subjekata koji predstavljaju poseban gospodarski, poljoprivredni, turistički interes ili interes za zaštitu prirode i okoliša, a vezani su uz nadolazeću turističku i žetvenu sezonu.

b) Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo policije i Ravnateljstvo civilne zaštite će, u vrijeme trajanja turističke sezone, provoditi pojačani nadzor nad kritičnim mjestima koja su potencijalna opasnost za nastanak i širenje požara (odlagališta otpada bilo legalna i/ili ilegalna, visoko rizične šume, zapuštena poljoprivredna zemljišta i druge rizične otvorene površine za nastanak i širenje požara). Evidentirat će i provoditi kontrolu svih zatečenih osoba na gore navedenim područjima, posebno će provoditi nadzor odmorišta uz sve vrste prometnica (autoceste, državne i lokalne ceste) te provoditi pojačani nadzor nad poznatim i evidentiranim počiniteljima. Za vrijeme održavanja raznih manifestacija posebno će voditi brigu o korištenju zapaljivih i eksplozivnih tvari (rakete, vatrometi, leteći lampioni, baklje s otvorenim plamenom itd.).

c) Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo policije će sukladno procjeni rizika planirati ispomoć policijskim upravama na moru u ljudstvu i tehnici koji će zajedno sa policijskim službenicima tih uprava u okviru obavljanja policijskih poslova poduzimati mjere na otkrivanju i hvatanju počinitelja prekršaja i kaznenih djela počinjenih paljevinama i požarima, mjere privremene regulacije i preusmjeravanja prometa sa područja zahvaćenog požarom, mjere evakuacije i osiguranja tijekom provođenja evakuacije i spašavanja stanovništva ugroženog požarom, te planirati i poduzimati mjere kako bi se zapriječilo počinjenje drugih kaznenih djela na evakuiranim područjima.

d) Prije početka požarne sezone Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo policije izvršit će pripravu ljudstva i materijalno tehničkih sredstava potrebnih za kriminalističko istraživanje (utvrđivanje uzroka) požara i tehnoloških eksplozija i pojačani inspekcijski nadzor, prije svega otvorenog prostora i objekata turističkog značaja na priobalju. Ministarstvo unutarnjih poslova će otkloniti nedostatke na postojećoj te izvrši nabavku dodatne opreme i tehnike i dislocirati potreban broj inspektora zaštite od požara iz kontinentalnog dijela na priobalje.

e) Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo policije će za potrebe vatrogasnih intervencija gašenja velikih i katastrofalnih požara na otvorenom prostoru staviti na raspolaganje zrakoplov (helikopter) opremljen opremom za televizijsko i termovizijsko snimanje te odašiljanje podataka u stvarnom vremenu i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske omogućiti korištenje opreme za prihvat istih u stvarnom vremenu.

f) Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite i Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske obvezuju se na razvijanje sposobnosti unutar Zemljopisno obavijesnog sustava za distribuciju podataka prikupljenih iz gore spomenutih sustava vatrogasnim korisnicima operativne, taktičke i strateške razine djelovanja te ostalim državnim upravnim organizacijama kojima su oni potrebni.

g) Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo policije omogućit će spajanje servera putem web-servisa (ili na drugi način) s podacima o lokacijama TETRA stanica (AVL – Automatic Vehicle Location) na server s prostornim podacima za potrebe Hrvatske vatrogasne zajednice – glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske.

h) Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo policije će, tijekom glavnog napora požarne opasnosti u pravilu od 1. lipnja do 30. rujna 2020. godine, a prema potrebi i zahtjevu Hrvatske vatrogasne zajednice – glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske osigurati korištenje zrakoplova (helikoptera) Ministarstva za zadaće prijevoza, izviđanja i koordinacije snaga.

i) Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo policije će, u svrhu preventivnog djelovanja i sprečavanja nastanka požara u županijama priobalnog dijela Republike Hrvatske s najvećim brojem nastalih požara, povremeno i periodički uspostaviti pojačane policijske aktivnosti nadzora područja i kontrole zabrane spaljivanja korova sukladno odgovarajućim odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

j) Kod učestale pojave požara u županijama priobalnog i kontinentalnog dijela Republike Hrvatske Ministarstvo unutarnjih poslova osigurat će izvanredne aktivnosti kriminalističke policije.

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo policije

Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite

Sudionici:Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH
a) Rok:1. svibnja 2020. godine
b) Rok:1. lipnja 2020. godine


Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite – Hrvatski centar za razminiranje

22. a) Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite – Hrvatski centar za razminiranje dužno je u Plan protuminskog djelovanja uvrstiti prioritetna područja za razminiranje u svrhu lakšeg pristupa, odnosno gašenja požara, usuglašeno s minski zagađenim županijama. Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici će predložiti Ministarstvu unutarnjih poslova – Ravnateljstvu civilne zaštite – Hrvatskom centru za razminiranje konkretna prioritetna područja za razminiranje (najmanje dva po minski zagađenoj županiji). Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite – Hrvatski centar za razminiranje će putem MIS portala omogućiti, on-line pristup i pretraživanje ažuriranih zemljovida minsko sumnjivih područja vatrogasnim zajednicama, Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske i Ministarstvu obrane.

b) Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite – Hrvatski centar za razminiranje će u suradnji s Hrvatskim autocestama d.o.o. i nadležnim županijskim vatrogasnim zapovjednikom utvrditi i provesti razminiranje prioritetnih zajednički dogovorenih konkretnih minski sumnjivih površina, neposredno uz dionice auto-ceste (najmanje 500 m od središnje crte autoceste) i/ili druge važnije objekte u svrhu lakšeg pristupa, gašenja požara i sprečavanja daljnjeg širenja požara.

c) Sukladno prioritetima i potrebama, Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite – Hrvatski centar za razminiranje će u suradnji s Ministarstvom obrane utvrditi i provesti razminiranje minski sumnjive površine, neposredno uz lokacije vojno skladišnih kompleksa u svrhu lakšeg pristupa, gašenja požara i izgradnje protupožarnih prosjeka.

Izvršitelj zadatka:Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite – Hrvatski centar za razminiranje
Sudionici:

Hrvatske autoceste d.o.o.

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

Ministarstvo obrane

Rok za utvrđivanje prioritetnih površina:16. ožujka 2020. godine
Rok za provođenje razminiranja:kontinuirano


Hrvatski zavod za hitnu medicinu i Ministarstvo zdravstva

23. a) Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao izvršitelj osigurat će dostupnost hitne medicinske službe, hitnu medicinsku intervenciju na mjestu velikog požara ili nesreće u slučaju ozljeđivanja osoba. Izvršitelji i sudionici će osigurati mogućnost žurne uspostave veza između nadležnih vatrogasnih zapovjedništava i medicinsko prijavno-dojavne jedinice.

b) Krizni stožer Ministarstva zdravstva snosit će troškove dežurstava timova hitne medicinske službe izvan redovite djelatnosti na mjestima velikog požara kada isti donese takvu odluku o potrebama dežurstva. U slučaju zahtjeva za dežurstvom timova hitne medicinske službe izvan redovite djelatnosti, a od strane županijskog stožera civilne zaštite, isti snosi i nastale pripadne troškove.

c) Ministarstvo zdravstva će osigurati, posebno u priobalnom dijelu Republike Hrvatske, dovoljne količine seruma protiv ugriza zmija, pauka i škorpiona.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Krizni stožer Ministarstva zdravstva

Županijski stožer civilne zaštite

Županijski zavodi za hitnu medicinu

Ministarstvo zdravstva

Sudionici:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Vatrogasne zajednice županija

Rok:1. travnja 2020. godine


Više izvršitelja zadatka

24. a) Traganje i spašavanje tijekom vatrogasnih intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru obavlja se sukladno Zakonu o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18 i 70/19), Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (»Narodne novine«, br. 79/06 i 110/15), Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04 – pročišćeni tekst, 38/09 i 80/10) i Standardnom operativnom postupku za djelovanje jedinstvenog operativnog komunikacijskog centra 112 u slučaju akcije traganja i spašavanja na kopnu ili otoku. Podršku timu za traganje i spašavanje Hrvatske gorske službe spašavanja, tijekom vatrogasnih intervencija, pružit će pripadnici Hrvatske vatrogasne zajednice – Državne vatrogasne intervencijske postrojbe.

b) Za traganje i spašavanje tijekom vatrogasnih intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru koristit će se helikopter Ministarstva obrane razmješten u Divuljama, tim za traganje i spašavanje sastojat će se od pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatske vatrogasne zajednice – Državne vatrogasne intervencijske postrojbe koji tijekom glavnog napora požarne opasnosti u vremenu u pravilu od 1. lipnja do 30. rujna dežuraju zajedno s posadama uz helikopter kako bi zadatak bio provediv u što kraćem vremenu.

Razdoblje dežurstva tijekom glavnog napora požarne opasnosti može biti određeno i drugačije u skladu s procjenom glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske donesenom u suradnji sa čelnikom Hrvatske gorske službe spašavanja i zapovjednikom vojnih snaga.

Kod traganja i spašavanja tijekom vatrogasnih intervencija gašenja požara na širem području uključit će se pripadnici vatrogasnih postrojbi sa tog područja. U slučaju traganja i spašavanja za vojnom osobom, tim će se ojačati i pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske.

c) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske je u suradnji s Kriznim stožerom Ministarstva zdravstva – Odsjekom za hitne medicinske intervencije, Ministarstvom obrane, Hrvatskom gorskom službe spašavanja propisala odgovarajuće procedure. Putem vježbe za stolom (TTX), sudionici uvježbat će kompletnu proceduru svih žurnih službi u situaciji spašavanja tijekom vatrogasnih intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru te postupati sukladno odgovarajućim propisanim procedurama kao i organizirati i do propisanog roka provesti tehničko-taktički zbor timova za traganje i spašavanje.

Izvršitelji
zadatka:

Ministarstvo obrane

Hrvatska vatrogasna zajednica – Državna vatrogasna intervencijska postrojba

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Hrvatska gorska služba spašavanja

Krizni stožer Ministarstva zdravstva

Vatrogasne zajednice županija

Rok za obuku i provedbu vježbe:31. svibnja 2020. godine
Rok:trajno


Državni hidrometeorološki zavod

25. a) Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DHMZ RH) svakodnevno će određivati stvarni indeks opasnosti za nastanak i širenje požara na otvorenom prostoru za 40 postaja priobalnog i kontinentalnog dijela Republike Hrvatske. Dobivene vrijednosti u razdoblju od 15. travnja do 31. listopada 2020. godine dostavljat će Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – Vatrogasnom operativnom središtu, Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu Republike Hrvatske u Divuljama za vrijeme njegovog operativnog rada, Ministarstvu unutarnjih poslova – Ravnateljstvu civilne zaštite – Operativnom centru civilne zaštite te Ministarstvu obrane – Zapovjednom operativnom središtu Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske / Protupožarnim namjenski organiziranim snagama Oružanih snaga Republike Hrvatske. Tijekom cijele godine za sve glavne meteorološke postaje računa se stvarni indeks opasnosti, a rezultati su vidljivi na Web korisničkoj mrežnoj stranici.

b) DHMZ RH svakodnevno će određivati prognostički indeks opasnosti za nastanak i širenje požara na otvorenom prostoru za slijedeći dan za 24 postaje na Jadranu i u priobalnom dijelu Republike Hrvatske. Prognostički indeks za prekosutra računa se svakodnevno na osnovi rezultata numeričkog prognostičkog modela ALADIN/ALARO. Dobivene vrijednosti u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada 2020. godine dostavljat će Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – Vatrogasnom operativnom središtu Ministarstvu unutarnjih poslova – Ravnateljstvu civilne zaštite – Operativnom centru civilne zaštite i Ministarstvu obrane – Zapovjednom operativnom središtu Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske / Protupožarnim namjenski organiziranim snagama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

c) DHMZ RH će svaki ponedjeljak i četvrtak polutjedne i tjedne vremenske prognoze s posebnim naglaskom na mogućnost pojave električnog pražnjenja (munja) za područje Jadrana i priobalja u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada 2020. godine, dostavljati Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – Vatrogasnom operativnom središtu, »Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu Republike Hrvatske u Divuljama za vrijeme njegovog operativnog rada«, Ministarstvu unutarnjih poslova – Ravnateljstvu civilne zaštite – Operativnom centru civilne zaštite, Ministarstvu obrane – Zapovjedno operativnom središtu Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske / Protupožarnim namjenski organiziranim snagama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Hrvatskim šumama d.o.o.

d) DHMZ RH će od 1. travnja do 30. studenoga 2020. godine (svaki petak najbliži početku i sredini mjeseca) dostavljati mjesečne vremenske prognoze za sedam područja (središnja Hrvatska, istočna Hrvatska, gorska Hrvatska, unutrašnjost Dalmacije, sjeverni Jadran, srednji Jadran, južni Jadran). Od 1. travnja do 30. studenoga 2020. godine sredinom mjeseca slijedi izrada sezonske vremenske prognoze za Hrvatsku, a od 1. travnja do 30. rujna 2020. godine krajem mjeseca ili početkom idućeg izrada posebne sezonske vremenske prognoze po mjesecima s analizom atmosferske cirkulacije. Sezonske vremenske prognoze odnose se na Jadran i priobalje.

e) Od 1. svibnja do 30. rujna 2020. godine redovito će se izrađivati mjesečni bilten s analizom i verifikacijom meteoroloških i silvometeoroloških produkata vezanih uz zaštitu šuma od požara. Mjesečni bilten će se izrađivati za mjesece svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, a dostavljat će se u drugoj polovini mjeseca za prethodni mjesec.

f) U slučaju potrebe, u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada 2020. godine DHMZ RH će izrađivati i dostavljati posebna vremenska upozorenja na vrijeme potencijalno opasno za ekstremno ponašanje požara otvorenog prostora na Jadranu i u priobalju te, iznimno, u unutrašnjosti, a osobito u slučaju zahtjeva Hrvatske vatrogasne zajednice. U slučaju velikih požara raslinja izrađuju se i detaljne prognoze vremena za područje zahvaćeno požarom.

g) Na korisničkim web stranicama namijenjenim Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, Ministarstvu unutarnjih poslova – Ravnateljstvu civilne zaštite – Operativnom centru civilne zaštite, Ministarstvu obrane – Zapovjedno-operativnom središtu Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske / Protupožarnim namjenski organiziranim snagama Oružanih snaga Republike Hrvatske, dostupne su svakodnevno sve prognoze vremena kao i neki prognostički produkti (ALADIN/ALARO polja vjetra i oborine; meteogrami ECMWF i ALADIN/ALARO), te dodatno upozorenje na vremenske prilike posebno opasne za ekstremno ponašanje požara raslinja.

h) U razvojnom dijelu, DHMZ RH će nastaviti rad na prilagodbi i poboljšanju postojećih te razvoju i primjeni novih metoda izračunavanja indeksa opasnosti od nastanka i širenja požara na otvorenom prostoru. Posebno će Sektor za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ RH raditi na razvoju i verifikaciji novih meteoroloških indeksa i alata, a na osnovu kojih je moguće poboljšanje procjene opasnosti za širenje, te potencijalno neočekivano ponašanje požara raslinja.

i) Po potrebi, od lipnja do rujna, na poziv Ministarstva unutarnjih poslova – Ravnateljstva civilne zaštite – Operativnog centra civilne zaštite prognostičari DHMZ RH sudjelovat će na video konferenciji ERCC (Emergency Response Coordinate Centre) iz Bruxellesa uz pripremu odgovarajućeg materijala i izvješća za prezentaciju.

j) Krajem 2020. godine, DHMZ RH će izraditi stručnu studiju »Ocjena opasnosti od požara raslinja u Hrvatskoj za 2020. godinu« – prostorna razdioba mjesečne (MSR) i sezonske žestine (SSR) na području Republike Hrvatske te usporedbe s višegodišnjim prosjecima kao i analiza uzastopnih sušnih dana i razdoblja ovisno o vrsti gorivog materijala za vrijeme sezone požara 2020. godine.

Izvršitelj zadatka:Državni hidrometeorološki zavod
Sudionici:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite – Operativni centar civilne zaštite

Ministarstvo obrane

Rok:1. travnja 2020. godine i dalje


Više izvršitelja zadatka

26. a) Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici obvezni su, u svakoj županiji i Gradu Zagrebu, organizirati i održati informativno – savjetodavne sastanke s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, područnih ureda civilne zaštite te drugih subjekata i zainteresiranih za zaštitu od požara, na kojima će se razmotriti i analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred turističku i žetvenu sezonu sukladno obvezama proizašlim iz ovoga Programa aktivnosti.

b) U svrhu povećanja otpornosti i sposobnosti za prevenciju i gašenje požara raslinja provodit će se koordinirana akcija najugroženijih lokalnih samouprava na kojima će se donijeti konkretne preventivne i operativne mjere. U tom pogledu utvrdit će se potencijalno požarno najugroženija područja Republike Hrvatske iz požarnih statistika unatrag zadnjih 20 godina i usmjeriti podrška konkretnima aktivnostima s lokalne, područne i državne razine na tim područjima, kao što su preventivno spaljivanje, gradnja vodocrpilišta, požarnih prosjeka i proširenje šumskih putova, sadnja sporije gorivog raslinja, poticanje osnaživanja dobrovoljnih vatrogasnih društava, ali i informiranja i dodatna osposobljavanja lokalnog stanovništva i slično.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

Sudionici:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

područni uredi civilne zaštite

Rok:15. travnja 2020. godine


27. a) Ministarstvo znanosti i obrazovanja zajedno s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom – Državnom vatrogasnom školom, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom – Muzejom hrvatskog vatrogastva, Ministarstvom unutarnjih poslova i u suradnji s ostalim znanstvenim institucijama i školskim ustanovama, izradit će prijedlog preventivnog nastavnog programa u cilju upoznavanja učenika osnovnih i srednjih škola s opasnostima od nastanka požara i posljedicama koje izaziva te podizanja razine opće protupožarne kulture.

b) Hrvatska vatrogasna zajednica – Muzej hrvatskog vatrogastva će u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom – Državnom vatrogasnom školom, vatrogasnim zajednicama županija – županijskim zapovjednicima te u koordinaciji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, organizirati edukativnu izložbu fotografija na temu opasnosti od požara otvorenog prostora, kako bi prvenstveno učenike škola upoznali s pravilnim ponašanjem kojim se mogu spriječiti požari.

Izvršitelji
zadatka:

Hrvatska vatrogasna zajednica – Državna vatrogasna škola

Hrvatska vatrogasna zajednica – Muzej hrvatskog vatrogastva

Ministarstvo unutarnjih poslova

Sudionici:

znanstvene institucije, školske ustanove

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok za izradu programa:31. prosinca 2020. godine
Rok za organiziranje izložbe:15. lipnja 2020. godine


28. a) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o. provodit će usklađene informativno-promidžbene aktivnosti u cilju podizanja razine protupožarne kulture i upoznavanja stanovništva i turista s opasnostima od nastanka požara i posljedicama koje požari izazivaju.

b) U okviru informativno-promidžbenih aktivnosti planirat će se, predložiti i organizirati (kroz emisije televizijskih i radiopostaja te članaka u tisku) objavu poruka sadržajno vezanih uz zaštitu od požara.

c) Subjekti su obvezni unaprijed pripremiti predavanja te podloge za razgovore i reportaže na temu zaštite od požara, odnosno tiskati letke i plakate s porukama i odgovarajućim slikovnim rješenjima uz te poruke. Posebnu pozornost nužno je usmjeriti na edukaciju stanovništva o zakonskoj regulativi i odlukama lokalne i područne (regionalne) samouprave pri spaljivanju biljnog i drugog otpada.

d) U suradnji s uredništvima televizijskih i radio postaja te tiskovnih medija izraditi priloge i članke (vezano uz područje zaštite od požara) koji će se objaviti u posebnim programima ili prilozima (npr. za poljoprivredu, o turizmu, o zaštiti okoliša).

Izvršitelji zadatka:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Ministarstvo unutarnjih poslova

Hrvatske šume d.o.o.

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatske autoceste d.o.o.

Rok:16. ožujka 2020. godine


V. RAZVOJ I UVOĐENJE NOVIH SUSTAVA, TEHNIKA I TEHNOLOGIJA U ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU

Više izvršitelja zadatka

29. a) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske utvrdila je uspostavu jedinstvenoga sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka, evidencija i izvješćivanja za vatrogasne resurse, intervencije, planiranje i korištenje jedinstvenog geo-informacijskog sustava u svrhu pojednostavljenja i potpore za procese upravljanja, koordinacije i ekonomičnog korištenja postojećih ljudskih i materijalnih resursa putem informatičkog programa za upravljanje i vođenje vatrogasnih intervencija (u daljnjem tekstu: UVI). Odgovarajućim uputama će se utvrditi unos podataka i cjelovito korištenje jedinstvenog sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka.

b) Jedinica područne (regionalne) samouprave zajedno s vatrogasnom zajednicom županije – županijskim zapovjednikom dužna je, u županiji u kojoj to još nije učinjeno, formirati županijski vatrogasni operativni centar. Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici su zajedno s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom – glavnim vatrogasnim zapovjednikom Republike Hrvatske dužne osigurati sve tehničke uvjete u županijskom vatrogasnom operativnom centru za implementaciju i započeti s probnim i nastaviti s operativnim radom na UVI-ju.

c) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske će zajedno s vatrogasnom zajednicom županija – županijskim zapovjednicima nastaviti s integracijom svih postojećih sustava (ZEOS, NICS i sl.) do potpune funkcionalnosti UVI-ja.

d) Do potpunog funkcionalne uspostave jedinstvenog sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka (UVI), vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici (one koje nisu u potpunosti prešle na UVI) dužne su Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – Vatrogasnom operativnom središtu (VOS-u) kontinuirano, odmah po završenoj intervenciji, osigurati dostavljanje izvješća u elektronskom obliku o svim vatrogasnim intervencijama na području županije sukladno propisanoj uputi i obrascu.

e) Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske šume d.o.o omogućit će operativnim centrima iz područja vatrogastva na razini županija i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske korištenje digitalnih podloga za utvrđivanje uređenih površina pod šumama prema vlasništvu i lokacije nastanka požara na otvorenom prostoru, a vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici i Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske omogućit će područnim ustrojstvenim jedinicama iz područja šumarstva Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskim šumama d.o.o pristup informacijskom sustavu radi informacije o dojavi, intervenciji i lokaciji požara na otvorenom prostoru.

f) Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske šume d.o.o. i Ministarstvo poljoprivrede izradit će jedinstvenu analitičku metodologiju u cilju kvalitetnijeg vođenja statističkih podataka o nastalim požarima.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Ministarstvo unutarnjih poslova

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

župan

Hrvatske šume d.o.o.

Ministarstvo poljoprivrede

Rok korištenja UVI-ja:kontinuirano
Rok izrade metodologije:30. lipnja 2020. godine


30. a) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, i drugi sudionici će poticati, razvijati i kontinuirano uvoditi nove metode, tehnike i tehnologije u zaštiti od požara, njihovoj prevenciji i pravodobnom lociranju.

b) Najmanje jednom u dvije godine održati Stručni skup na temu: »Razvijanje i uvođenje novih metoda, tehnika i tehnologija u zaštiti od požara« (osim navedenih uključiti fakultete, ostale institucije i zainteresirane skupine i pojedince).

c) U svrhu pojednostavljenja izbora i korištenja vatrogasne opreme i tehnike na svim razinama (lokalnim, područnim i državnim vatrogasnim postrojbama i organizacijama) jasno će se definirati svojstva i karakteristike vatrogasne tehnike i opreme za gašenje požara raslinja, taktičke formacije koje se za iste angažiraju i donijeti odgovarajuće standarde te iste uvrstiti u standardne operativne postupke.

d) Oprobana međunarodna iskustva koja su značajno doprinijela smanjenju opožarene površine po hektaru (npr. iz Francuske) implementirati u Plan angažiranja vatrogasnih snaga, kao što je planska dislokacija vatrogasnih snaga kod velike požarne opasnosti, edukacija za korištenje protu-vatri, uvježbavanje rada u vatrogasnim zapovjedništvima, itd., a sve pod načelom brze vatrogasne intervencije i sprječavanja požara da prijeđe opožarenu površinu od jednog hektara.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Ministarstvo obrane

Ministarstvo unutarnjih poslova

Sudionici:znanstvena zajednica i zainteresirana javnost
Rok:kontinuirano


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

31. a) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao koordinator javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, te Državni inspektorat, Hrvatske šume d.o.o, Odašiljači i veze d.o.o., javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, javne ustanove za upravljanje parkovima prirode, županije, gradovi, općine te vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici, nastaviti će aktivnosti praćenja i korištenja postojećeg protupožarnog nadzornog sustava te nastojati uspostaviti nove sustave u sklopu svojih financijskih mogućnosti.

b) Uvođenje i operativnu uporabu uskladit će se s odgovarajućim aktivnostima i za njih zadanim rokovima. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao koordinator javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, te Državni inspektorat, Hrvatske šume d.o.o, Odašiljači i veze d.o.o., javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, javne ustanove za upravljanje i parkovima prirode, županije, gradovi, općine i vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici će Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske dostaviti sve potrebne parametre za korištenje već postavljenih nadzornih sustava i za druge događaje koji se nalaze u njihovom vidokrugu.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Državni inspektorat

javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima,

javne ustanove za upravljanje parkovima prirode

Hrvatske šume d.o.o.

Odašiljači i veze d.o.o.

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

Sudionici:Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH
Rok:kontinuirano


VI. PLANSKE I OPERATIVNE AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM ANGAŽIRANJA VATROGASNIH I OSTALIH OPERATIVNIH SNAGA KOJE SUDJELUJU U GAŠENJU POŽARA

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske

32. a) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske izvršit će redovnu godišnju tjelesnu i visinsku provjeru, uvježbavanje i opremanje stalnih i dopunskih pripadnika Državnih intervencijskih vatrogasnih postrojbi odgovarajućom opremom za gašenje požara na otvorenom prostoru, tehnikom i sustavom veza, te provesti osposobljavanje dodatnog broja vatrogasaca kojima se popunjava Državna intervencijska postrojba.

b) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom obrane, izradit će godišnji Plan osposobljavanja i uvježbavanja vatrogasaca (do 15. siječnja 2021. godine), poradi pravovremene provedbe uvježbavanja i uključivanja zrakoplova.

c) Radi kvalitetne koordinacije zajedničkog djelovanja na terenu, planirati i do 15. svibnja 2020. godine provesti osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (zapovjednika satnija, vodova i desetina) u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – Učilištu vatrogastva.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Ministarstvo obrane

Sudionici:Vatrogasna zajednica županija – županijski zapovjednik
Rokovi:

15. siječnja 2021. godine (izrada Plana)

15. svibnja 2020. godine (osposobljavanje pripadnika OS)

15. svibnja 2020. godine (uvježbavanje pripadnika DVIP-a i dopunskih snaga IVP)

1. lipnja 2020. godine (osposobljavanje i uvježbavanje pripadnika DVIP i dopunskih snaga IVP)

31. listopad 2020. godine (osposobljavanje dopunskih snaga IVP)


33. Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske u suradnji s nadležnim tijelima izradit će elaborat vatrogasnog dijela vježbe »SIGURNOST 20« koja će se provesti tijekom II. kvartala 2020. godine te organizirati i provesti tehničko-taktički zbor. Cilj navedenog je provjera spremnosti i koordinacije snaga koje sudjeluju u provedbi zadataka tijekom glavnog napora požarne sezone.

Izvršitelj zadatka:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Vatrogasna zajednica županija – županijski zapovjednik

Sudionici:

Ministarstvo obrane

Ministarstvo unutarnjih poslova

Hrvatski crveni križ

ostali sudionici prema elaboratima vježbi

Rok:15. svibnja 2020. godine (izrada elaborata vježbe »SIGURNOST 20«)
Rok:15. lipnja 2020. godine (datum zadnjeg roka provedbe vježbe »SIGURNOST 20«)


34. a) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske utvrdit će sastav i zadaće odgovarajućeg Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske koje će, sukladno Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske, tijekom glavnog napora požarne opasnosti u pravilu od 1. lipnja do 30. rujna iz prostora Državne vatrogasne intervencijske postrojbe – sjedište Divulje, kontinuirano pratiti stanje, zapovijedati vatrogasnim snagama, koordinirati uporabu ostalih snaga. Razdoblje glavnog napora požarne opasnosti može biti određeno i drugačije u skladu s procjenom glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske donesenom u suradnji sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima i zapovjednikom vojnih snaga.

b) Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova i ostali obveznici po ovom Programu odredit će odgovarajući broj svojih predstavnika u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu Republike Hrvatske te o tome do traženog roka pisano izvijestiti Hrvatsku vatrogasnu zajednicu – glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske.

c) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske će pripremati izvješća i komunicirati s javnošću u slučajevima kada se u intervencije gašenja požara uključuju protupožarne zračne snage i/ili pripadnici Državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi i dodatno angažiranih vatrogasnih snaga u ispomoći (dislokaciji).

d) Za potrebe potpune funkcije Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske (OVZ RH) i stvaranja jedinstvenog, zapovjednog, informacijskog komunikacijskog sustava nastavit će se s opremanjem Situacijsko operativno središte (razina države) u Divuljama kao mjesto za dohvat, prikupljanje, objedinjavanje, obradu i odgovarajuću distribuciju svih informacija i podataka s terena.

e) Za potrebe dohvata svih informacija s terena Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske dužna je utvrditi (i analitički obraditi podatke) za sve postojeće senzore, informacijsko komunikacijske i video veze od i prema ŽVOC-ovima, zrakoplovima (primarno helikopterima), satelitima, dronovima i drugima. Do propisanog roka Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo obrane izvršit će potrebne pripreme (analitika – GIS-alati, resursi, …) za prihvat i obradu potrebnih podataka informacija o nastalom požaru u što kraćem vremenu.

f) Za osiguranje potrebne funkcionalnosti Situacijskog operativnog središta za potrebe Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske, u pravilu u vremenu od 1. lipnja do 30. rujna (ili drugačije sukladno dogovoru), izvršit će se dislokacija Vatrogasnog operativnog središta iz sjedišta u Zagrebu, u prostor Državne vatrogasne intervencijske postrojbe, sjedište Divulje uz obvezno reorganiziranje, tehničku i kadrovsku nadogradnju Vatrogasnog operativnog središta te osiguranje korištenja informatičkog programa za upravljanje vatrogasnim intervencijama (UVI) s dodatnim GIS alatima.

g) Temeljem analiza dosadašnjih požara otvorenog prostora i usvojenih Planova operativne provedbe Programa aktivnosti, Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske dopunit će, odnosno ažurirati Državni plan angažiranja vatrogasnih snaga i snaga koje sudjeluju u gašenju požara.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Ministarstvo obrane

Ministarstvo unutarnjih poslova

Odašiljači i veze d.o.o.

Sudionici:Vatrogasna zajednica županija – županijski zapovjednik
Rok:1. lipnja 2020. godine


35. Izvršitelji zadataka dužni su sudjelovati u uvezivanju svih postojećih sustava veze (analogno/digitalno). Nadalje, izvršitelji zadaće dužni su utvrditi sve postojeće kapacitete i potrebe (taktičko tehnički zahtjevi) vezane uz informacijsko-komunikacijski sustav i pripremu podloga za osiguranje sustava veza na terenu, provesti zajedničku analizu pokrivenosti informacijsko-komunikacijskim signalima te odrediti i povezati ključne informacijsko-komunikacijske infrastrukture te izraditi informacijsko-komunikacijski priručnik za žurne službe i provesti dodatnu obuku korisnika.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Ministarstvo mora prometa i infrastrukture

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo obrane

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

Hrvatska gorska služba spašavanja

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Hrvatski crveni križ

Odašiljači i veze d.o.o.

Sudionici:Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Rok:15. svibnja 2020. godine


36. a) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske i vatrogasnim zajednicama županija – županijskim zapovjednicima, slijedom raščlambe troškova i učinaka (2 E) tijekom prethodnih pet godina planirat će opremanje, osposobljavanje i sezonsko (dodatno) zapošljavanje vatrogasaca u domicilnim vatrogasnim postrojbama radi dodatnog popunjavanja vatrogasnih postrojbi za vrijeme pojačane opasnosti od požara. Dio tako zaposlenih vatrogasca (u daljnjem tekstu: sezonski vatrogasci) isplanirati za djelovanje u okviru državnih sezonskih interventnih vatrogasnih postrojbi.

b) Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici će Plan rasporeda zapošljavanja po vatrogasnim postrojbama dostaviti na evidentiranje, provjeru i odobrenje Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske najkasnije do 15. svibnja 2020. godine, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava. Plan rasporeda mora sadržavati popis s osnovnim podacima sezonskih vatrogasaca, broj potrebnih sezonskih vatrogasaca za svaki pojedini mjesec. Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, nakon raščlambe dostavljenih podataka odobrit će sufinanciranje Projekta zapošljavanja sezonskih vatrogasaca i iznose naknade za troškove zapošljavanja za najviše 1.000 dodatnih sezonskih vatrogasaca s popisa (iznosa od 4,000,00 kuna bruto po vatrogascu u mjesecu punog angažiranja) i to najdulje za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2020. godine. Iznimno, razdoblje angažiranja sezonskih vatrogasaca može biti određeno i drugačije u skladu s procjenom glavnog vatrogasnog zapovjednika i županijskih vatrogasnih zapovjednika.

c) Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici, dužne su organizirati i nadzirati provedbu Plana rasporeda zapošljavanja po vatrogasnim postrojbama, dostavljati ovjerene mjesečne evidencije rada i tablično objedinjene popise angažiranih sezonskih vatrogasaca kao i izmijenjene/dopunjene mjesečno sklopljene ugovore, odmah po potpisivanju. Ako vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici imaju potrebe za dodatnim osposobljavanjem svojih sezonskih vatrogasca, obvezne su zahtjeve za osposobljavanje uputiti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – Državnoj vatrogasnoj školi i to do kraja tekuće godine za iduću godinu. Refundacija dijela sredstava izvršit će se sukladno točki 49. ovog Programa.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

Sudionici:

Hrvatska vatrogasna zajednica – Državna vatrogasna škola

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Rok:15. svibnja 2020. godine (dostava planova)
Rok:20. svibnja 2020. godine (odobrenje)


37. a) Temeljem izrađenih procjena i Operativnih planova zaštite od požara i pozitivnih rezultata provedbe nastavit će se Projekti dodatne zaštite, odnosno ustrojavanje Sezonske interventne vatrogasne postrojbe (SIVP) na ugroženim lokacijama, sukladno potrebama i procjeni glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske.

b) U suradnji s vatrogasnim zajednicama županija – županijskim zapovjednicima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave razmotrit će se mogućnost financiranja dislokacija dopunskih vatrogasnih snaga na način da troškove smještaja i prehrane vatrogasnih snaga u Sezonskim interventnim vatrogasnim postrojbama osiguravaju primatelji dislokacija, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dislokacije vatrogasnih snaga u sjedištima Državne vatrogasne intervencijske postrojbe – intervencijske vatrogasne postrojbe financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

c) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske može odobriti i dodatne lokacije na zahtjev vatrogasne zajednice županije – županijskog zapovjednika (sukladno ovjerenim županijskim procjenama ugroženosti, broju požara u prethodnih pet godina i planovima zaštite od požara) na koje će se dislocirati vozilo s posadom, a pod uvjetom da smještaj i prehranu za tako dislocirane vatrogasne snage osiguraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

d) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske će, na traženje Ministarstva obrane, dislocirati vatrogasna vozila s posadama u vojne objekte radi zaštite istih od požara izvana, a ostala međusobna suradnja na zajednički utvrđenim potrebnim preventivnim, operativnim i obučnim aktivnostima između vatrogasne zajednice županije – županijskog zapovjednika i nadležnih zapovjednika ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga Republike Hrvatske može se odvijati i neposredno.

e) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske može odobriti i dodatnu popunu Sezonske interventne vatrogasne postrojbe domicilnim profesionalnim vatrogascima u suradnji s nadležnom vatrogasnom zajednicom županije – županijskim zapovjednikom, a na temelju procjene ugroženosti. Refundacija dijela sredstava izvršit će se sukladno točki 49. ovoga Programa.

f) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske i Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s vatrogasnim zajednicama županije – županijskim zapovjednicima ažurirat će procjene i Operativne planove zaštite od požara te analizirati učinke navedenih Projekata dodatne zaštite.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

Ministarstvo unutarnjih poslova

Sudionici:župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok izrade Procjene:15. svibnja 2020. godine
Rok za ustroj postrojbi:1. lipnja 2020. godine


38. a) Temeljem procjena opasnosti od požara na priobalnom području i potrebe ispomoći iz susjednih županija, uzimajući u obzir organiziranost vatrogastva i pokrivenost pojedinog područja vatrogasnim snagama (javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljne vatrogasne postrojbe pojačane dodatnim sezonskim vatrogascima i opremom), početkom ljetne požarne sezone izvršit će se upućivanje ispomoći dopunskim snagama (planska dislokacija), odnosno dopuna vatrogasnih postrojbi na priobalju. Dislociranje snaga provodit će se u četiri kombinacije (stalni pripadnici interventnih vatrogasnih postrojbi – samostalno i združeno s pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, pripadnici javnih i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi združeno, te pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi samostalno).

b) Prema zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske, vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici izvršit će plansku dislokaciju dopunskih vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava na posebno ugrožena područja. Sukladno odgovarajućem Pravilniku, izvršit će se i dodatna popuna Državne vatrogasne intervencijske postrojbe (IVP Zadar, IVP Šibenik, IVP Split i IVP Dubrovnik) dislociranim vatrogasnim snagama i domicilnim profesionalnim vatrogascima (koji udovoljavaju uvjetima iz Zakona o vatrogastvu i odgovarajućeg Pravilnika) u suradnji s vatrogasnim zajednicama županija – županijski zapovjednicima, što se regulira odgovarajućim uputama. Refundacija dijela sredstava izvršit će se sukladno točki 49. ovoga Programa.

c) Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici su dužni na dislokacije upućivati samo vatrogasce koji su opremljeni i koji udovoljavaju zakonskim odredbama koje uređuju vatrogasnu djelatnost i vatrogasni sustav i podzakonskih akata.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

Sudionici:župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok:15. svibnja 2020. godine


39. Hrvatska vatrogasna zajednica će planirati, pripremati i kontinuirano provoditi znanstveno stručne skupove, seminare te u suradnji s vatrogasnim zajednicama županija – županijskim zapovjednicima provoditi i programe za dodatno osposobljavanje zapovjednika i članova operativnih vatrogasnih zapovjedništava prema izrađenom Programu vođenja i zapovijedanja u vatrogastvu te pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i inspekciju vatrogastva u svrhu što učinkovitije provedbe operativnih zadataka tijekom ovogodišnje požarne sezone. Hrvatska vatrogasna zajednica – Državna vatrogasna škola, će po potrebi izrađivati nove, odnosno prilagoditi već izrađene programe osposobljavanja.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatska vatrogasna zajednica – Državna vatrogasna škola

župan, gradonačelnik, načelnik

Sudionici:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Ministarstvo obrane

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

Rok:1. lipnja 2020. godine (za razinu županije i ostale JLS)
Rok:trajno


40. a) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske i Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite, u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i Ministarstvom obrane pratit će provedbu standardnih operativnih postupaka u vezi korištenja zračnih i zemaljskih snaga u intervencijama i provedbi protupožarnih vježbi, usvojenih temeljem potpisanih međudržavnih bilateralnih sporazuma iz područja zaštite i spašavanja sa susjednim zemljama.

b) Svi nadležni sudionici u procesu donošenja odluka u slučaju potrebe pružanja međunarodne pomoći dužni su postupati sukladno izrađenom Standardnom operativnom postupku pružanje pomoći međunarodne pomoći putem prijelaznih rescEU kapaciteta.

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministarstvo obrane

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Rok:Kontinuirano


Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske

41. a) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske u suradnji s vatrogasnim zajednicama županija – županijskim zapovjednicima izradit će dodatni Plan za izvanredno (interventno) angažiranje dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi pri gašenju velikih požara, odnosno drugim složenijim vatrogasnim intervencijama na području cijele države. U slučaju potrebe, snage će se angažirati temeljem zakonskih odredbi koje uređuju vatrogasnu djelatnost i vatrogasni sustav. Vatrogasci s posebnim ovlastima i vatrogasci moraju udovoljavati propisanim zakonskim odredbama koji uređuju vatrogasnu djelatnost i vatrogasni sustav i odredbama ostalih podzakonskih propisa. Plan mora sadržavati podatke o procijenjenim vremenima odziva – pokretanja i mjestima okupljanja.

b) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske putem nadležnih vatrogasnih zajednica i grada Zagreba, planirat će pripravnost najmanje 50 vatrogasnih vozila i 500 dobrovoljnih vatrogasaca.

Izvršitelj zadatka:Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik
Sudionici:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Ministarstvo unutarnjih poslova – Inspekcija za vatrogastvo

Rok:30. travnja 2020. godine


Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

42. a) Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici dužni su ažurirati, odnosno donijeti Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (sastavni dio Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za područje županije). Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora biti u skladu s odredbama i smjernicama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske.

b) Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora sadržavati (uz ostalo) pregled svih vatrogasnih postrojbi s područjima odgovornosti, njihovo djelovanje, brzinu odziva, popise svih vatrogasnih vozila po postrojbama, kao i broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca koji zadovoljavaju zakonske odredbe koje uređuju vatrogasnu djelatnost i vatrogasni sustav i podzakonskih propisa.

c) Sve vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici dužni su, u propisanom roku, Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (u pisanom i elektroničkom obliku) dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku RH.

Izvršitelji zadatka:Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik
Sudionici:Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH
Rok:15. svibnja 2020. godine


43. a) Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici priobalnog dijela Republike Hrvatske dužne su izraditi prosudbu potraživanja ispomoći (dislokacije), a vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici kontinentalnog dijela prosudbu mogućnosti pružanja ispomoći. Prosudbe su dio Plana angažiranja vatrogasnih snaga na području županije.

b) Prosudba potraživanja ispomoći utvrđuje prihvat snaga, prijedlog mjesta baziranja, mjesto smještaja, prehranu, redovne zadaće, raspored javljanja i načina izvješćivanja, način i sredstva komuniciranja. Prosudba mogućnosti pružanja ispomoći za redovnu plansku i izvanrednu dislokaciju mora sadržavati potpune popise, vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava s osnovnim podacima i popise profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca.

c) Za plansku dislokaciju (po smjeni – razdoblju angažiranja) planirati mogućnost slanja 8 – 12 % od ukupnog broja vatrogasaca u svakoj javnoj vatrogasnoj postrojbi (prvenstveno pripadnika intervencijske vatrogasne postrojbe Republike Hrvatske) te maksimalno 20 % od ukupnog broja operativnih vatrogasaca u dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi (DVD) koja je predviđena za pružanje ispomoći. Za planske dislokacije u planu predvidjeti odgovarajuća i tehnički ispravna vatrogasna vozila. Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici kontinentalnog dijela Republike Hrvatske dužne su u provedbi ove točke izvršiti smotru predloženih vatrogasaca, tehnike i opreme, te dostaviti potpisano izvješće Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske. Zapisnik o stanju vatrogasne tehnike i opreme prije i nakon požarne sezone potpisuju županijski vatrogasni zapovjednik i glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske ili osoba koju on ovlasti.

Izvršitelji zadatka:Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik
Sudionici:Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH
Rok:15. svibnja 2020. godine (Izvješće o provedbi smotre)


Ministarstvo obrane

44. a) Ministarstvo obrane, u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom – glavnim vatrogasnim zapovjednikom Republike Hrvatske, utvrdit će uvjete i način angažiranja Oružanih snaga Republike Hrvatske u gašenju požara na otvorenom prostoru.

b) Na temelju utvrđenih potreba, Ministarstvo obrane ažurirat će Operativni plan. Izvod iz Operativnog plana dostavit će Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, a koji postaje sastavni dio Državnog plana angažiranja vatrogasnih snaga koje sudjeluju u gašenju požara.

c) Oružane snage Republike Hrvatske angažiraju se na zahtjev, a djeluju u skladu s ovim programom, sklopljenim sporazumima i Operativnim planom. U vrijeme glavnog napora (od 1. lipnja do 30. rujna), kad je u funkciji Operativno vatrogasno zapovjedništvo Republike Hrvatske, Oružane snage djeluju temeljem zahtjeva zapovjednika Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske. U vrijeme pomoćnog napora (od 1. siječnja do 31. svibnja i od 1. listopada do 31. prosinca) zračne snage djeluju temeljem zahtjeva Hrvatske vatrogasne zajednice – Vatrogasnog operativnog središta, a ostale snage temeljem zahtjeva Hrvatske vatrogasne zajednice – glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske.

d) Spremnost Oružanih snaga Republike Hrvatske koje će biti angažirane u gašenju požara na otvorenom prostoru tijekom požarne sezone, osigurati će se prema načelu stalne spremnosti za intervenciju tijekom cijele godine.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo obrane

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Rok ažuriranja Operativnog plana:30. travnja 2020. godine


45. a) Ministarstvo obrane planirat će i provesti potrebno specijalističko osposobljavanje protupožarnih zrakoplovnih snaga s dovoljnim brojem posada (letačko osoblje) i opsluživanje (tehničko osoblje) protupožarnih zrakoplova (Canadair i Air tractor) za gašenje požara na otvorenom prostoru i transportnih helikoptera za gašenje požara na otvorenom prostoru, prijevoz ljudi i opreme, desantiranje te traganje i spašavanje.

b) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane će kontinuirano provoditi program edukacije za navođenje zrakoplova. Prioritet edukacije imaju županije priobalnog dijela Republike Hrvatske. Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici dužni su odrediti vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima koji će obavljati navođenje zrakoplova te ih uputiti na dodatnu edukaciju. Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane će sukladno mogućnostima provoditi Program osposobljavanja za spašavanje uz podršku helikoptera, a po potrebi dodatna obuka će se provesti po donošenju Programa.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo obrane

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Sudionici:Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik
Rok:kontinuirano


46. a) Za provedbu zadataka iz ovoga Programa, Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske, tijekom 2020. godine, osigurat će potreban broj zrakoplova te dovoljan broj osposobljenih posada s odgovarajućim letačko-tehničkim osobljem. Okvirni broj zrakoplova je:

– šest zrakoplova tipa Canadair CL 415

– šest izviđačko-navalnih zrakoplova Air Tractor AT-802A/F

– jedan izvidnički zrakoplov Pilatus PC-9 (iz sastava Obalne straže)

– dva transportna helikoptera.

U razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna – Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske osigurat će do 200 pripadnika u spremnosti za intervenciju te dodatne snage za ojačanje.

U razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske osigurati će mornaričke i ostale snage sastava:

– jedan desantni brod minopolagač (DBM)

– jedan desantni jurišni brod (DJB)

– dvije gumene brodice (GB LEADER 599)

– sustave bespilotnih zrakoplova.

b) Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske osigurat će dislokaciju Canadair-a CL 415 u Dubrovnik i Pulu po procjeni i potrebi, a provodit će i dnevna prebaziranja zrakoplovnih snaga u alternativne zračne luke, u skladu s operativnom prosudbom u suradnji s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Republike Hrvatske.

c) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske će u suradnji s Ministarstvom obrane – Oružanim snagama Republike Hrvatske definirati aerodrome, letjelišta i površine za izvanaerodromsko slijetanje i polijetanje na kojima će vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici osigurati punjenje vojnih zrakoplova sredstvom za gašenje požara.

d) Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom – glavnim vatrogasnim zapovjednikom Republike Hrvatske će u slučaju potrebe izviđanja požarno ugroženih područja sa zrakoplovima i bespilotnim zrakoplovima obavljati sukladno dnevnoj prosudbi Operativnog vatrogasnog zapovjedništva.

Izvršitelj zadatka:Ministarstvo obrane
Sudionici:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

Rok:15. svibnja 2020. godine


47. a) Ministarstvo obrane kontinuirano će pratiti stanje i korištenje resursa zrakoplova tipa Canadair CL – 415 i Air tractor AT 802A/F i helikoptera. Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske se za održavanje angažiranih protupožarnih zrakoplova oslanjaju na Zrakoplovno-tehnički centar d.d., koji je obvezan žurno postupati po zahtjevima Oružanih snaga Republike Hrvatske – Hrvatskog ratnog zrakoplovstva kao ovlaštenog naručitelja usluga pravodobnog servisiranja, nabavke potrebnih rezervnih dijelova, alata, opreme, goriva, maziva i zaštitnih sredstava.

b) O stanju ispravnosti tehnike, izvršitelj će izvijestiti Hrvatsku vatrogasnu zajednicu – glavnog vatrogasnog zapovjednik Republike Hrvatske do kraja svibnja 2020. godine.

c) Ministarstvo obrane će u suradnji sa Zrakoplovno-tehničkim centrom d.d. poduzimati odgovarajuće aktivnosti u svrhu održavanja zrakoplova što uključuje i žurnu reakciju na svaki zahtjev u okviru obveza iz stavaka 1. i 2. ove točke.

d) Tijekom požarne sezone, Ministarstvo obrane će o stanju spremnosti zrakoplova i posada dnevno izvješćivati Operativno vatrogasno zapovjedništvo Republike Hrvatske.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo obrane

Zrakoplovno-tehnički centar d.d.

Sudionici:Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH
Rok:kontinuirano


VII. FINANCIRANJE PROVEDBE AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA AKTIVNOSTI

Više izvršitelja zadatka

48. a) Provedba predmetnog Programa odvijat će se u okviru ukupno odobrenih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu i to:

– na Razdjelu 039 Hrvatska vatrogasna zajednica, Glava 05, u okviru Programa 2607 Organiziranje i provođenje vatrogasne djelatnosti u iznosu od 25.000.000,00 kn za 2020. godinu, osiguranom u okviru projekta K260089 – Program u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara od interesa za Republiku Hrvatsku,

– na Razdjelu 040 Glava 05 Ministarstvo unutarnjih poslova, aktivnosti inspekcije zaštite od požara i civilne zaštite te interventne policije na područjima potencijalno ugroženim od požara odvijati će se u okviru redovne djelatnosti za što su sredstva osigurana u okviru aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje.

– na Razdjelu 030, Glavi 05 Ministarstvo obrane u iznosu od 112.065.000,00 kuna za 2020. godinu u okviru Programa 2606 Korištenje Oružanih snaga za pomoć civilnim institucijama i stanovništvu, aktivnosti A545035 Protupožarna zaštita (troškovi obuhvaćaju namjenske (protupožarne) snage Oružanih snaga Republike Hrvatske za intervencije iz zraka, na tlu i s mora, a odnose se na troškove goriva, održavanja materijalno tehničkih sredstava i opreme, naknada za rad na terenu i prehrane).

Aktivnosti svih ostalih sudionika u provedbi posebnih mjera zaštite od požara odvijat će se u okviru redovnog poslovanja tijela i financirati iz redovne djelatnosti i neće zahtijevati osiguranje dodatnih financijskih sredstava.

b) Unutar ovog Programa moguće je dodatno financiranje nabave opreme ili vozila sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske u okviru raspoloživih sredstava.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Ministarstvo obrane

Ministarstvo zdravstva

Rok:kontinuirano


49. a) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske izvršit će refundaciju financijskih sredstava u iznosu 4.000 kuna bruto mjesečno po angažiranom sezonskom vatrogascu, a sukladno zahtjevima i odgovarajućoj ovjerenoj knjigovodstvenoj dokumentaciji vatrogasnih zajednica županija. Ukupan broj i razdoblje angažiranja prema dostavljenom planu vatrogasnih zajednica županija, odobrava Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske.

b) Sukladno zapovijedima glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske vatrogasnoj postrojbi/zajednici, za ostale gasitelje angažirane u provedbi ovoga Programa aktivnosti Hrvatska vatrogasna zajednica će, sukladno računovodstvenim propisima, zah­tjevima i ovjerenoj knjigovodstvenoj dokumentaciji, izvršiti isplate dopunskim pripadnicima intervencijskih vatrogasnih postrojbi i povrat isplaćenih sredstava protupožarne naknade u visini od 200,00 kuna neto po gasitelju i danu angažiranja.

c) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske izvršit će isplate i refundaciju sredstava po angažiranom vatrogascu u Državnim intervencijskim postrojbama. Ukupan broj i razdoblje angažiranja vatrogasaca (koji ispunjavaju uvjete zakonskih odredbi koje uređuju vatrogasnu djelatnost i vatrogasni sustav i podzakonskih propisa) odobrava Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske.

d) Refundacija mjesečnih troškova po profesionalnom dopunskom domicilnom vatrogascu iz točke 37.e). i točke 38.b) u maksimalnom neto iznosu 8.000 kuna mjesečno izvršit će se sukladno zahtjevu i ovjerenoj knjigovodstvenoj dokumentaciji.

e) Izvršitelji zadataka (javne vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednici za koje je to predviđeno) obvezni su izvješće o izvršenoj aktivnosti s utemeljenim zahtjevom za povrat troškova dostaviti najkasnije u roku 15 dana po prestanku zadnje aktivnosti u smislu provedbe zadataka iz ovoga Programa.

f) Povrat sredstava (refundacije) od strane Hrvatske vatrogasne zajednice – glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske izvršit će se na temelju dostavljenih izvješća o izvršenju aktivnosti sa zahtjevom i odgovarajućom knjigovodstvenom dokumentacijom i obračunom troškova sukladno Uputama Hrvatske vatrogasne zajednice – glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske.

g) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske u suradnji s nadležnom vatrogasnom zajednicom – županijskim zapovjednikom će po potrebi svojim tehničkim sredstvima za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske osigurati punjenje sredstvom za gašenje požara aviona Air Tractor u zračnim lukama i manjim aerodromima te prijevoz, prehranu i smještaj u slučaju prebaziranja zrakoplova i ograničeno opremanje protupožarnom opremom pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Izvršitelji zadatka:

Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH

Sudionici:Ministarstvo obrane
Rok:kontinuirano


Svi subjekti – izvršitelji i sudionici

50. a) Svi subjekti – izvršitelji i sudionici iz Programa aktivnosti snose svoje cjelokupne financijske troškove priprema (obuke, edukacije, vježbi, održavanja tehničkih sredstava i nabave sredstava za gašenje), izrade projekata, studija, planova i procjena kao i angažiranja svojih snaga i resursa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

b) Izvršitelji zaduženi za provedbu mjera mogu uključiti druga tijela i druge sudionike za koje procijene da će doprinijeti uspješnoj provedbi, ali bez financijskog terećenja protivno Programu aktivnosti.

51. Svi subjekti – izvršitelji u slučaju izvanredne opasnosti od širenja velikog požara, nabava roba, usluga i javnih radova radi žurnih dodatnih potreba provodit će se sukladno članku 131. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16).

52. a) Svi subjekti – izvršitelji i sudionici u provedbi aktivnosti iz Programa aktivnosti dužni su izvršiti raščlambu provedbe Programa aktivnosti, uključujući raščlambu vlastitih financijskih izdataka.

b) Subjekti – izvršitelji iz ovog Programa aktivnosti, a na temelju raščlambe požarne sezone dužni su, ako se ukaže potreba za time, u svojim financijskim planovima osigurati dostatna financijska sredstva za provedbu zadaća u protupožarnoj sezoni za 2021. godinu.

Klasa: 022-03/19-07/491
Urbroj: 50301-29/23-20-5
Zagreb, 3. siječnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.