Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina

NN 3/2020 (8.1.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina

Grad Varaždin

48

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 3/18) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 23. sjednici održanoj 16. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POREZIMA GRADA VARAŽDINA

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Varaždina (»Narodne novine« broj 99/17, 23/18 i 72/19 i »Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 9/17, 1/18 i 6/19) u članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za korištenje javnih površina za terase, prodajne stolove i klupe, zamrzivače, zabavišta, prijenosne stalke za obavještavanje, banere i drugu privremenu upotrebu, plaća se porez po m² površine po danu, najmanje za 1 m² površine, osim za korištenje javne površine radi izvođenja radova na elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi gdje se plaća najmanje za 15 m2, i to za:

Namjena

Zona I.

povijesna jezgra grada, kuna po m2 dnevno

Zona II.

ostali dijelovi grada, kuna po m2 dnevno

– ljetne terase2,001,50
– korištenje javne površine za pečenje i prodaju plodina i prodaju cvijeća3,202,40
– prodajni stolovi, štandovi, zamrzivači i kućice2,802,00
– izlaganje robe2,802,00
– prijenosni stalci za obavještavanje20,0016,00
– baneri20,008,00
– postavljanje zabavnih radnji
1,20
– korištenje javne površine po zdencu ili nadzemnom telekomunikacijskom ormariću, radi izvođenja radova na elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi50,0030,00


«

Članak 2.

U članku 7., iza stavka 10. dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

»Za postavljanje novih samostojećih telekomunikacijskih razvodnih ormarića, kao i za već postavljene samostojeće telekomunikacijske razvodne ormariće, obračunava se porez u iznosu od 300,00 kuna u I. zoni, a 200,00 kuna u II. zoni, odnosno 3.600,00 kuna godišnje u I. zoni, a 2.400,00 kuna u II. zoni godišnje.«

Dosadašnji stavci 11. i 12. postaju stavci 12. i 13.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Klasa: 410-01/19-01/3

Urbroj: 2186/01-02-19-6

Varaždin, 16. prosinca 2019.

Predsjednik
Gradskoga vijeća
Damir Habijan, dipl. iur., v. r.