Odluka o naknadi za razvoj

NN 4/2020 (10.1.2020.), Odluka o naknadi za razvoj

Komunalac – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice

58

Na temelju članka 52. stavak 1. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) i članka 23. stavak 1. točka 4. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« 66/19) Komunalac – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na Skupštini Društva održanoj 30. prosinca 2019. godine donijeta je

ODLUKA

O NAKNADI ZA RAZVOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na području Grada Delnice, Općine Ravna Gora, Općine Lokve, Općine Skrad, Općine Brod Moravice, Općine Mrkopalj i Općine Fužine (u daljnjem tekstu JLS-i) uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja izgradnje vodoopskrbnog sustava, mjesnih mreža i drugih vodnih građevina za sva naselja koja su u sustavu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, utvrđuje se obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge Komunalca – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Vodoopskrbno područje, u smislu članka 1. ove Odluke je dio vodoopskrbnog područja u nadležnosti Isporučitelja.

II. OBRAČUN, NAPLATA I NAMJENA NAKNADE
ZA RAZVOJ

Članak 3.

Naknada za razvoj koristit će se prema planu gradnje komunalnih vodnih građevina:

– za sufinanciranje izgradnje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje – Švicarski doprinos

– za sufinanciranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) mjesnih mreža,

– za sufinanciranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) magistralnih i glavnih cjevovoda i drugih vodnih građevina,

– za izradu projektne i tehničke dokumentacije i troškove stručnog nadzora,

– za otkup i uređenje zemljišta potrebnog za izgradnju vodnih građevina, te radi zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite.

Članak 4.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području JLS-a, uz koju se plaća naknada za razvoj.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m³).

III. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA

Članak 5.

Naknada za razvoj se uplaćuje na osnovi ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.

Račun za isporučenu vodnu uslugu iz stavka 1. ovog članka ispostavlja Isporučitelj.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrđene sukladno članku 7. ove Odluke.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.

Članak 6.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno Odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 7.

Naknada za razvoj iznosi 5,00 kn/m³ za sve kategorije korisnika vodnih usluga.

Članak 8.

Isporučitelj je u obvezi da prikupljena sredstva naknade za razvoj evidentira u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu – poziciji, a način utroška prikupljenih sredstava za financiranje izgradnje objekata iz članka 1. ove Odluke

Isporučitelj se obvezuje JLS-u godišnje dostaviti izvještaj o obračunatim iznosima naknade za razvoj.

Članak 9.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Jedinstveni upravni odjel JLS-a na temelju dostavljenih izvješća iz članka 8. stavak 2. ove odluke.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Odluka o naknadi za razvoj donosi se za razdoblje važenja plana gradnje komunalnih vodnih građevina.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke, sve Odluke o naknadi za razvoj od strane Odluke JLS-a više ne vrijede.

Isporučitelj je obvezan ovu Odluku po njenom stupanju na snagu objaviti na web-stanici Isporučitelja.

Broj: 968/19.
Delnice, 30. prosinca 2019.

Predsjedavajući Skupštine
Josip Brozović, v. r.