Pravilnik o državnim etalonima

NN 5/2020 (15.1.2020.), Pravilnik o državnim etalonima

Državni zavod za mjeriteljstvo

67

Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 74/14 i 111/18) glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O DRŽAVNIM ETALONIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za proglašenje referentnog etalona državnim etalonom, način proglašenja državnog etalona, razlozi za ukidanje odluke o proglašenju državnog etalona te obveza pohrane, čuvanja, održavanja, uporabe i razvoja državnog etalona.

Članak 2.

(1) Državni zavod za mjeriteljstvo (dalje u tekstu: Zavod) rješenjem proglašava državni etalon koji se uspostavlja u Republici Hrvatskoj kao temelj za dodjelu vrijednosti veličine drugim mjernim etalonima za određenu vrstu fizikalne veličine.

(2) Državni etalon se uspostavlja za područja izabranih osnovnih i izvedenih jedinica Međunarodnog sustava mjernih jedinica (SI) u skladu s potrebama gospodarstva i za područje za koje postoji tehnički odbor ili pododbor unutar Europskog udruženja nacionalnih mjeriteljskih instituta (EURAMET).

(3) Za državni etalon iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može se proglasiti etalon s najboljim mjeriteljskim značajkama u Republici Hrvatskoj, koji je sljediv na Međunarodni sustav mjernih jedinica (SI) i koji je, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, ostvario umjerni laboratorij.

Članak 3.

(1) Umjerni laboratorij koji izvan Zavoda u skladu s odredbama ovoga Pravilnika pohranjuje, čuva, održava, upotrebljava i razvija državni etalon naziva se nacionalni umjerni laboratorij.

(2) Kada Zavod pohranjuje, čuva, održava, upotrebljava i razvija državni etalon onda obavlja poslove nacionalnog umjernog laboratorija.

II. UVJETI I NAČIN PROGLAŠENJA DRŽAVNOG ETALONA

Članak 4.

(1) Zavod će rješenjem za državni etalon proglasiti referentni etalon koji je ostvario umjerni laboratorij:

1. koji je u sastavu pravne osobe upisane u Upisnik znanstvenih organizacija ministarstva nadležnog za znanost,

2. ako ima valjanu akreditaciju od strane nacionalnog akreditacijskog tijela za postupke umjeravanja u području predmetne fizikalne veličine,

3. ako posjeduje etalon ili referentnu tvar iz područja predmetne fizikalne veličine za koji može dokazati najvišu razinu mjeriteljskih značajki u Republici Hrvatskoj,

4. ako ima stalno zaposlenog najmanje jednog djelatnika sa znanstvenim, stručnim ili ekvivalentnim znanstveno-nastavnim zvanjem i 8 godina radnog iskustva te dodatno najmanje dvoje djelatnika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem i 5 godina radnog iskustva (dalje u tekstu: ključno osoblje),

5. ako ima laboratorijsku opremu i prostor za pohranu, čuvanje, održavanje, uporabu i razvoj državnog etalona,

6. ako je obavljao poslove znanstvenog mjeriteljstva najmanje pet (5) godina prije podnošenja zahtjeva za proglašenje referentnog etalona državnim etalonom.

(2) Prijavu za proglašenje referentnog etalona državnim etalonom Zavodu podnosi pravna osoba u čijem je sastavu umjerni laboratorij (dalje u tekstu: podnositelj prijave).

(3) Uz prijavu za proglašenje referentnog etalona državnim etalonom podnositelj prijave prilaže sljedeće dokaze:

1. presliku akta o upisu pravne osobe u čijem je sastavu umjerni laboratorij u Upisnik znanstvenih organizacija ministarstva nadležnog za znanost (stavak 1. točka 1. ovoga članka),

2. presliku akta o akreditaciji nacionalnog akreditacijskog tijela za postupke umjeravanja u području predmetne fizikalne veličine (stavak 1. točka 2. ovoga članka),

3. dokaz o posjedovanju etalona,

4. ugovor o radu/rješenje, potvrda o radnom stažu, preslika diplome o stečenom obrazovanju djelatnika (stavak 1. točka 4. ovoga članka),

5. dokaz o pravu vlasništva odnosno pravu korištenja prostora i opreme (stavak 1. točka 5. ovoga članka),

6. dokaz o obavljanju poslova znanstvene djelatnost najmanje 5 godina – preslika akta o upisu u Upisnik znanstvenih organizacija ministarstva nadležnog za znanost.

Članak 5.

(1) Prijave za proglašenje referentnog etalona za državni etalona prikupljaju se na temelju javnog natječaja.

(2) Javni natječaj Zavod objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnoj stranici Zavoda.

(3) Za provedbu javnog natječaja glavni ravnatelj Zavoda imenuje stručno povjerenstvo.

(4) Stručno povjerenstvo ima neparan broj, a najmanje tri člana koji se imenuju iz reda državnih službenika Zavoda i drugih stručnih institucija, koji imaju potrebno obrazovanje i stručno znanje vezano za proglašenje državnog etalona te nisu u sukobu interesa u odnosu na interese podnositelja prijave na javni poziv za proglašenje referentnog etalona državnim etalonom.

Članak 6.

(1) Ako u provedenom postupku utvrdi da pravna osoba koja je podnijela prijavu za proglašenje državnog etalona ispunjava propisane uvjete, stručno povjerenstvo podnosi glavnom ravnatelju Zavoda izvješće o provedenom postupku s prijedlogom da se za državni etalon proglasi etalon koji je ostvario umjerni laboratorij u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Na temelju izvješća o provedenom postupku i prijedloga iz stavka 1. ovoga članka Zavod donosi rješenje o proglašenju državnog etalona.

(3) Rješenje o proglašenju državnog etalona donosi se za razdoblje od 5 godina.

Članak 7.

Rješenjem o proglašenju državnog etalona iz članka 6. ovoga Pravilnika utvrđuje se:

– proglašenje državnog etalona za određenu fizikalnu veličinu,

– naziv pravne osobe i naziv laboratorija u njenom sastavu koji pohranjuje, čuva, održava,

upotrebljava i razvija uređaje i komponente od kojih se sastoji državni etalon.

Članak 8.

(1) Nakon isteka roka iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika, rješenje o proglašenju državnog etalona može se, na zahtjev pravne osobe u čijem je sastavu nacionalni umjerni laboratorij, produžiti na još pet godina uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) O zahtjevu za produženje važenja rješenja Zavod odlučuje rješenjem.

III. NACIONALNI UMJERNI LABORATORIJ

Članak 9.

(1) Nacionalni umjerni laboratorij obavlja sljedeće poslove:

– uspostavlja sljedivost mjerenja u Republici Hrvatskoj,

– sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim međulaboratorijskim mjeriteljskim usporedbama u području umjeravanja i mjerenja fizikalne veličine koja je ostvarena državnim etalonom,

– prati potrebe u mjeriteljstvu Republike Hrvatske u području fizikalne veličine državnog etalona i predlaže potrebna poboljšanja,

– surađuje sa Zavodom u pripremi i provedbi nacionalnih strategija,

– sudjeluje u radu stručnih povjerenstava Zavoda,

– osigurava odgovarajuće i djelotvorno sudjelovanje u međunarodnim mjeriteljskim aktivnostima i forumima u okviru Međunarodnog ureda za utege i mjere (BIPM) i Europskog udruženja nacionalnih mjeriteljskih instituta (EURAMET),

– sudjeluje u pripremi normi i propisa koji su u području fizikalne veličine državnog etalona,

– osigurava uvjete za upis i održavanje mjernih sposobnosti (CMC) nacionalnih umjernih laboratorija u međunarodnu bazu podataka (KCDB),

– vodi i čuva dokumentaciju o svom poslovanju.

(2) U slučaju znatnog povećanja mjerne nesigurnosti, smanjenja mjernog opsega, oštećenja ili krađe državnog etalona, promjene ključnog osoblja i drugih sličnih okolnosti, nacionalni umjerni laboratorij je dužan odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od saznanja o navedenim okolnostima obavijestiti Zavod.

Članak 10.

(1) Nacionalni umjerni laboratorij dužan je koristiti opremu državnog etalona za:

– diseminaciju mjerne jedinice na druge etalone,

– osiguravanje sljedivosti mjerenja,

– sudjelovanje u mjeriteljskim usporedbenim mjerenjima,

– znanstveno istraživanje i razvoj na području državnog etalona.

(2) Korištenje opreme državnog etalona za umjeravanja koja se mogu izvesti etalonima niže razine točnosti nije dopušteno.

Članak 11.

Nacionalni umjerni laboratorij u potpunosti je odgovoran za rezultate umjeravanja i mjerenja koja provodi.

IV. OBVEZA ODRŽAVANJA I UPORABE DRŽAVNOG ETALONA

Članak 12.

(1) Zavod i pravna osoba u čijem je sastavu nacionalni umjerni laboratorij svoja prava, obveze i odgovornosti uređuju ugovorom sukladno rješenju o proglašenju državnog etalona, Zakonu o mjeriteljstvu i ovom Pravilniku.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadržava:

– opis državnog etalona i popis ključnog osoblja,

– način i uvjete pohrane, čuvanja, uporabe i razvoja državnog etalona,

– način obavještavanja Zavoda o obavljanju poslova u vezi s državnim etalonom, ispunjavanju

obveza iz ugovora te o eventualnim promjenama u obavljanju tih poslova.

V. NADZOR OBAVLJANJA POSLOVA U SVEZI S DRŽAVNIM ETALONIMA

Članak 13.

(1) Nadzor nad radom nacionalnog umjernog laboratorija obavlja Zavod.

(2) Nacionalni umjerni laboratorij dužan je Zavodu omogućiti provedbu nadzora iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

Ako Zavod utvrdi da nacionalni umjerni laboratorij ne pohranjuje, čuva, upotrebljava i razvija državni etalon i opremu Zavoda koja mu je stavljena na raspolaganje u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovim Pravilnikom i ugovorom, jednostrano će raskinuti ugovor o državnom etalonu.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-02/01

Urbroj: 558-01/1-20-1

Zagreb, 10. siječnja 2020.

Glavna ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.