Pravilnik o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu

NN 6/2020 (16.1.2020.), Pravilnik o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede

86

Na temelju članka 20. stavka 7. i članka 35. stavka 8. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O RIBIČKOM I RIBOČUVARSKOM ISPITU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

1. Program i način polaganja ribičkog ispita u slatkovodnom ribarstvu (u daljnjem tekstu: ribički ispit)

2. Obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu

3. Oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu

4. Visina troškova provođenja ribičkog ispita, odnosno naknade za rad u Povjerenstvu za ribičke ispite

5. Program i način polaganja ribočuvarskog ispita u slatkovodnom ribarstvu (u daljnjem tekstu: ribočuvarski ispit)

6. Obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribočuvarskom ispitu

7. Oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu.

Program za polaganje ribičkog ispita

Članak 2.

(1) Program za polaganje ribičkog ispita obuhvaća sljedeće teme:

1. Zakonski propisi u sportskom ribolovu

2. Upravljanje ribljim fondom u svrhu sportskog ribolova

3. Ribe slatkih voda Republike Hrvatske

4. Zaštita riba i vodenih staništa

5. Pravila sportskog ribolova.

(2) Sadržaji tema iz stavka 1. ovoga članka temelj su za pripremu ispitnih pitanja u testovima koje priprema Hrvatski športsko ribolovni savez (u daljnjem tekstu: Savez).

(3) Savez priprema Priručnik za ribički ispit kao stručnu literaturu za pripremanje ribičkog ispita i objavljuje ga na svojoj mrežnoj stranici.

Provođenje ribičkog ispita

Članak 3.

(1) Savez odnosno njegova ustrojstvena jedinica na županijskoj razini (u daljnjem tekstu: ustrojstvena jedinica Saveza) organizira i provodi polaganje ribičkog ispita.

(2) Ribički ispit polaže se pred Povjerenstvom za ribičke ispite, koje imenuje Savez u skladu sa svojim unutarnjim ustrojem.

(3) Članovi Povjerenstva iz članka 2. ovoga Pravilnika moraju imati položen ribički ispit.

(4) Na polaganju ribičkog ispita mora biti nazočno najmanje tri člana Povjerenstva za ribičke ispite.

Zahtjev za polaganje ribičkog ispita

Članak 4.

(1) Kandidat koji želi polagati ribički ispit podnosi zahtjev za polaganje ribičkog ispita ustrojstvenoj jedinici Saveza.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka kandidat može podnijeti pisanim ili elektroničkim putem.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– ime i prezime

– adresu prebivališta

– osobni identifikacijski broj (OIB) za hrvatske državljane, odnosno osobni identifikacijski broj izdan od strane domicilne države za strane državljane

– datum, mjesto i državu rođenja i

– državljanstvo.

Način polaganja ribičkog ispita

Članak 5.

(1) Ribički ispit polaže se pisano uz predočenje osobne iskaznice ili osobnog identifikacijskog dokumenta za strane državljane.

(2) Ocjena uspjeha ispita je »položio« ili »nije položio«.

(3) Tajnik Povjerenstva za ribičke ispite vodi zapisnik u koji unosi sve podatke od značaja za tijek ispita.

(4) Zapisnik potpisuju predsjednik i tajnik Povjerenstva za ribičke ispite.

(5) Ustrojstvena jedinica Saveza obvezna je čuvati riješene testove kandidata najmanje godinu dana od dana polaganja ribičkog ispita.

Obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu

Članak 6.

(1) Savez izdaje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu osobi koja je položila ribički ispit.

(2) Podaci u obrascu uvjerenja o položenom ribičkom ispitu ispunjavaju se u elektroničkom obliku.

Sadržaj obrasca uvjerenja o položenom ribičkom ispitu

Članak 7.

Obrazac uvjerenja o položenom ribičkom ispitu sadrži:

– grb Saveza

– naziv tijela koje izdaje uvjerenje na hrvatskom i engleskom jeziku

– naziv obrasca uvjerenja na hrvatskom i engleskom jeziku

– ime i prezime osobe koja je položila ribički ispit

– osobni identifikacijski broj (OIB) za hrvatske državljane, odnosno osobni identifikacijski broj izdan od strane domicilne države za strane državljane

– datum, mjesto i država rođenja

– državljanstvo

– serijski broj obrasca uvjerenja

– mjesto i datum polaganja ispita i

– potpis ovlaštene osobe.

Izdavanje uvjerenja o položenom ribičkom ispitu bez obveze polaganja ispita

Članak 8.

(1) Uvjerenje iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, bez obveze polaganja ispita, Savez izdaje osobi koja je:

– na temelju prijašnjih propisa položila ribički ispit ili

– stekla strukovnu kvalifikaciju u obrazovnoj ustanovi koja izvodi preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ribarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke, poljoprivredne ili slične struke koja uključuje područje ribarstva ili

– položila ribički ispit u drugoj državi.

(2) Zahtjev za izdavanje uvjerenja bez obveze polaganja ispita dostavlja se Savezu uz priložen dokaz o činjenici iz stavka 1. ovoga članka pisanim putem ili elektroničkom poštom.

(3) Savez je obvezan upisati uvjerenje o položenom ribičkom ispitu osobama iz stavka 1. ovoga članka u aplikaciju za elektroničko izdavanje ribičkih dozvola.

Obveza i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu

Članak 9.

(1) Savez vodi upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu iz članaka 6. i 8. ovoga Pravilnika.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se u elektroničkom obliku.

Podaci za vođenje upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu

Članak 10.

Savez upisuje u upisnik iz članka 9. ovoga Pravilnika sljedeće podatke:

1. redni broj upisa

2. serijski broj obrasca uvjerenja

3. podatke o osobi kojoj je izdano uvjerenje (ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) ili osobni identifikacijski broj stranog državljanina, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo osobe koja je položila ribički ispit)

4. podatke u svezi s izdanim uvjerenjem (mjesto i datum polaganja ispita ili druge podatke u slučaju izdavanja uvjerenja bez obveze polaganja ribičkog ispita).

Visina troškova provođenja ribičkog ispita odnosno naknade za rad u Povjerenstvu za ribičke ispite i način naplate istih

Članak 11.

(1) Iznos visine troškova za provođenje ribičkog ispita po kandidatu iznosi 200,00 kuna.

(2) Iznos iz stavka 1. ovoga članka kandidat uplaćuje na račun ustrojstvene jedinice Saveza.

(3) Naknada za svakog nazočnog člana Povjerenstva za ribičke ispite iznosi 350,00 kuna.

(4) Ustrojstvena jedinica Saveza obvezna je kandidatu izdati potvrdu o uplati, isplatiti naknadu nazočnim članovima Povjerenstva za ribičke ispite te od preostalog iznosa prikupljenog na ime troškova za provođenje ribičkog ispita nadoknaditi druge troškove održavanja ribičkog ispita (prikupljanje i obrada podataka, izrada uvjerenja o položenom ribičkom ispitu, te eventualno nastali putni troškovi člana/članova Povjerenstva za ribičke ispite izvan njegovog/njihovog prebivališta.

Program za polaganje ribočuvarskog ispita

Članak 12.

(1) Program za polaganje ribočuvarskog ispita obuhvaća sljedeće teme:

1. Zakonski propisi u slatkovodnom ribarstvu s naglaskom na sportski ribolov

2. Upravljanje ribljim fondom u svrhu sportskog ribolova

3. Ribe slatkih voda Republike Hrvatske

4. Zaštita riba i vodenih staništa

5. Pravila sportskog ribolova

6. Ovlasti i postupanja ribočuvara.

(2) Sadržaji tema iz stavka 1. ovoga članka temelj su za pripremu ispitnih pitanja u testovima koje priprema Savez.

(3) Savez priprema Priručnik za ribočuvarski ispit kao stručnu literaturu za pripremanje ribočuvarskog ispita i objavljuje ga na svojoj mrežnoj stranici.

Provođenje ribočuvarskog ispita

Članak 13.

(1) Ustrojstvena jedinica Saveza organizira i provodi polaganje ribočuvarskog ispita.

(2) Ribočuvarski ispit polaže se pred Povjerenstvom za ribočuvarski ispit, koje imenuje Savez.

(3) Na polaganju ribočuvarskog ispita mora biti nazočno najmanje tri člana Povjerenstva za ribočuvarski ispit.

Zahtjev za polaganje ribočuvarskog ispita

Članak 14.

(1) Kandidat koji želi polagati ribočuvarski ispit podnosi zahtjev za polaganje ribočuvarskog ispita ustrojstvenoj jedinici Saveza.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka kandidat može podnijeti pisanim ili elektroničkim putem.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– ime i prezime

– adresu prebivališta

– osobni identifikacijski broj (OIB) za hrvatske državljane, odnosno osobni identifikacijski broj izdan od strane domicilne države za strane državljane

– datum, mjesto i država rođenja i

– državljanstvo.

Način polaganja ribočuvarskog ispita

Članak 15.

(1) Ribočuvarski ispit se polaže pisano uz predočenje osobne iskaznice ili osobnog identifikacijskog dokumenta za stranog državljana.

(2) Ocjena uspjeha ispita je »položio« ili »nije položio«.

(3) Tajnik Povjerenstva za ribočuvarski ispit vodi zapisnik u koji unosi sve podatke od značaja za tijek ispita.

(4) Zapisnik potpisuju predsjednik i tajnik Povjerenstva za ribočuvarski ispit.

(5) Ustrojstvena jedinica Saveza obvezna je čuvati riješene testove kandidata najmanje godinu dana od dana polaganja ribočuvarskog ispita.

Obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribočuvarskom ispitu

Članak 16.

(1) Savez izdaje uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu osobi koja je položila ribočuvarski ispit.

(2) Podaci u obrascu uvjerenja o položenom ribočuvarskom ispitu ispunjavaju se u elektroničkom obliku.

Sadržaj obrasca uvjerenja o položenom ribočuvarskom ispitu

Članak 17.

Obrazac uvjerenja o položenom ribočuvarskom ispitu sadrži:

– grb Saveza

– naziv tijela koje izdaje uvjerenje na hrvatskom i engleskom jeziku

– naziv obrasca uvjerenja na hrvatskom i engleskom jeziku

– ime i prezime osobe koja je položila ribočuvarski ispit

– osobni identifikacijski broj (OIB) za hrvatske državljane, odnosno osobni identifikacijski broj izdan od strane domicilne države za strane državljane

– datum, mjesto i država rođenja

– državljanstvo

– serijski broj obrasca uvjerenja

– mjesto i datum polaganja ispita i

– potpis ovlaštene osobe.

Izdavanje uvjerenja o položenom ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja ispita

Članak 18.

(1) Uvjerenje iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika, bez obveze polaganja ispita, izdaje se osobi koja je:

– na temelju prijašnjih propisa položila ribočuvarski ispit ili

– koja je stekla strukovnu kvalifikaciju u obrazovnoj ustanovi koja izvodi preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ribarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke, poljoprivredne ili slične struke koja uključuje područje ribarstva.

(2) Zahtjev za izdavanje uvjerenja bez obveze polaganje ispita dostavlja se Savezu uz priložen dokaz o činjenici iz stavka 1. ovoga članka pisanim putem ili elektroničkom poštom.

Obveza i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu

Članak 19.

(1) Savez vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu iz članaka 16. i 18. ovoga Pravilnika.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se u elektroničkom obliku.

Sadržaj upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu

Članak 20.

Savez upisuje u upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu sljedeće podatke:

1. redni broj upisa

2. serijski broj obrasca uvjerenja

3. podatke o osobi kojoj je izdano uvjerenje (ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) ili osobni identifikacijski broj stranog državljanina, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo osobe koja je položila ribočuvarski ispit)

4. podatke u svezi s izdanim uvjerenjem (mjesto i datum polaganja ispita ili druge podatke u slučaju izdavanja uvjerenja bez obveze polaganja ribočuvarskog ispita).

Završne odredbe

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 1. točaka 4. i 5., članaka 19. – 38. i prilozi 4. – 7. Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/05, 1/06, 139/06, 52/10, 4/15, 34/15, 50/16, 91/2016 i 3/18).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/96

Urbroj: 525-13/0732-19-4

Zagreb, 8. siječnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.