Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom

NN 7/2020 (17.1.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

157

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), ministar zaštite okoliša i energetike donio je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNOM ELEKTRIČNOM I ELEKTRONIČKOM OPREMOM

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, broj 42/14, 48/14, 107/14, 139/14 i 11/19) u članku 12.a stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik obvezni su upisati se i dostavljati podatke u Registar proizvođača na način propisan Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2019/290 od 19. veljače 2019. o utvrđivanju formata za registraciju i izvješćivanje u registar za proizvođače električne i elektroničke opreme (SL L 48, 20. 2. 2019.), a sukladno Dodatku 11. i Dodatku 23. ovoga Pravilnika te sukladno Zakonu i posebnom propisu kojim se uređuje Registar.«

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Dodaci 11. i 23. Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, broj 42/14, 48/14, 107/14, 139/14 i 11/19) zamjenjuju se Dodacima 11. i 23. ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/19-04/10
Urbroj: 517-03-2-2-19-18
Zagreb, 23. prosinca 2019.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG I.

DODATAK 11. – OBRAZAC ZA UPIS (REGISTRACIJU) U REGISTAR

Vrsta informacijskog elementa:

»M« – ključni informacijski elementi, dostava podataka je obvezna.

»F« – informacijski elementi koji se pojavljuju ovisno o filtru i koji su dio ključnih informacijskih elemenata, dostava podataka je obvezna samo ako se odabere određeni odgovor iz prethodnog informacijskog elementa.

»M*« – dodatni informacijski elementi, dostava podataka je dobrovoljna.

DIO A – Obrazac za registraciju proizvođača

Dio B – Obrazac za registraciju ovlaštenog predstavnika

PRILOG II.

DODATAK 23. – OBRAZAC ZA DOSTAVU PODATAKA (IZVJEŠĆIVANJE) U REGISTAR O EE OPREMI
STAVLJENOJ NA TRŽIŠTE

Vrsta informacijskog elementa:

»M« – ključni informacijski elementi, dostava podataka je obvezna.

»F« – informacijski elementi koji se pojavljuju ovisno o filtru i koji su dio ključnih informacijskih elemenata, dostava podataka je obvezna samo ako se odabere određeni odgovor iz prethodnog informacijskog elementa.

»M*« – dodatni informacijski elementi, dostava podataka je dobrovoljna.

** količine EEO-a stavljenog na tržište u RH (u tonama) prema kategoriji EEO-a trebaju sadržavati sve količine EEO stavljene na tržište.

*** priložiti račune iz kojih je vidljiva ukupna težina uređaja i broj komada.