Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda

NN 8/2020 (21.1.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

166

Na temelju članka 429.b stavka 5. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU KORIŠTENJA PRAVA NA POREZ PO TONAŽI BRODA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda (»Narodne novine«, broj 90/13 i 87/15) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju na jahte koje sudjeluju u porezu po tonaži broda.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 3. briše se.

Stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 3.

Iza članka 8. dodaje se naslov i članak 8.a koji glasi:

»Udio pomoćnih poslova u dobiti

Članak 8.a

(1) Udio pomoćnih poslova u ukupnim prihodima od pomorsko plovidbenih poslova iz članka 429. stavka 2. Pomorskog zakonika može biti najviše 50%.

(2) Brodari su dužni uspostaviti posebno knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja za pomoćne poslove kako bi se omogućilo utvrđivanje usklađenosti sa odredbom stavka 1. ovoga članka.«

Članak 4.

Članci 9. i 10. mijenjaju se i glase:

»Članak 9.

(1) Poreznom obvezniku za kojeg utvrdi da ne ispunjava neki od uvjeta za sudjelovanje u porezu po tonaži Ministarstvo će odrediti rok za ispravljanje nedostataka.

(2) Porezni obveznik je prestao ispunjavati uvjete za sudjelovanje u sustavu poreza po tonaži broda ako Ministarstvo utvrdi da i nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka:

a) ne ispunjava obvezu ukrcaja najmanjeg broja vježbenika utvrđenog Godišnjim planom ukrcaja vježbenika sukladno članku 4. ovog Pravilnika,

b) ne održava najmanje 60% ukupne neto-tonaže brodova državne pripadnosti Republike Hrvatske ili neke od država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora u cijelom razdoblju za koje je podnio prijavu u sustav poreza po tonaži broda,

c) brod odnosno brodovi čija neto-tonaža sudjeluje u obračunu poreza po tonaži broda ne zadovoljava standarde sigurnosti propisane u Glavi V. Dijela III. Pomorskog zakonika.

d) ne koristi brod (jahtu) isključivo za gospodarske potrebe kako je predviđeno Zakonikom

(3) Porezni obveznik koji prije završetka razdoblja za koje je podnio prijavu u sustav izgubi pravo na plaćanje poreza po tonaži broda dužan je platiti iznos u visini porez na dobit kako je propisano Pomorskim zakonikom.

(4) Porezni obveznik koji izgubi pravo na porez po tonaži u odnosu na određeni brod može nastaviti koristiti pravo na porez po tonaži u odnosu na ostatak prijavljene flote ako i dalje zadovoljava uvjete propisane za sudjelovanje u porezu po tonaži broda.

Članak 10.

(1) Porezni obveznik koji je izgubio pravo na plaćanje poreza po tonaži broda ili na vlastiti zahtjev prestane biti obveznik poreza po tonaži ne može podnijeti prijavu u sustav poreza po tonaži za razdoblje koje obuhvaća pet godina od kraja poreznog razdoblja u kojem je izgubio pravo na plaćanje poreza po tonaži.
(2) U slučaju iz članka 9. stavka 4. ovog Pravilnika porezni obveznik ne može, za razdoblje koje obuhvaća pet godina od kraja poreznog razdoblja u kojem je izgubio pravo na plaćanje poreza po tonaži, prijaviti u sustav poreza po tonaži pojedini brod za koji je izgubio pravo na plaćanje poreza po tonaži broda osim ako je pravo izgubio zbog više sile.«

Članak 5.

Prilozi I. do IV. mijenjaju se i glase:

»PRILOG I.

OBRAZAC PRIJAVE U SUSTAV POREZA
PO TONAŽI BRODA

PRIJAVA U SUSTAV POREZA PO TONAŽI

Sukladno članku 429.c Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i članku 3. Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda za razdoblje od_____________ godine do ___________ godine.

1. PODACI O PODNOSITELJU
Naziv i adresa pravne osobe podnositelja prijave:
Telefon, telefaks, mobitel i e-mail:
Direktor ili odgovorna osoba:
Matični broj pravne osobe:
2. PRILOŽITI:
1. Izvadak iz odgovarajućeg registra pravnih osoba
2. Valjane svjedodžbe za brodove/jahte koji sudjeluju u obračunu poreza po tonaži broda izdane od organizacija koje su priznate od strane Europske unije,
3. Godišnji plan ukrcaja vježbenika
3. PODACI O BRODU/JAHTI
a) Ime broda/jahte i luku upisa,
b) IMO broj broda/NIB jahte,
c) Ime i glavno poslovno sjedište upisanog vlasnika broda/jahtePRILOG II.

OBRAZAC GODIŠNJEG PLANA UKRCAJA VJEŽBENIKA

Podaci o brodu/jahti
(ime broda/jahte, luka upisa i IMO broj/NIB)
Broj vježbenika i svojstvo ukrcaja
(vježbenik stroja, vježbenik palube)
Razdoblja u kojim se
planira ukrcaj vježbenika u kalendarskoj godini (dan, mjesec, godina)
oddo
oddo
oddo
oddo
oddo


Ukupno se u ___________ godini planira ukrcati _________ vježbenika, na ukupno najmanje _________________ dana.

Datum sastavljanja Godišnjeg plana: ________________________

Potpis ovlaštene osobe brodara: __________________________

Ovjera Ministarstva:

Datum ovjere: _______________________________________

Potpis ovlaštene osobe: _________________________________

PRILOG III.

OBRAZAC IZJAVE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA UKRCAJA VJEŽBENIKA

IZJAVA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA UKRCAJA VJEŽBENIKA

U ______ godini ukupno se na brodove brodara ____________ koji sudjeluju u sustavu poreza po tonaži broda ukrcalo _________vježbenika, na ukupno _____________dana, prema rasporedu u sljedećoj tablici.

Podaci o
brodu/jahti
(ime broda/jahte,
luka upisa i
IMO broj/NIB)
Ime prezime, OIB i svojstvo ukrcaja
vježbenika
(vježbenik stroja,
vježbenik palube)
Razdoblja ukrcaja
vježbenika u
kalendarskoj godini
(dan, mjesec, godina)
oddo
oddo
oddo
oddo
oddo


Datum sastavljanja: ____________________

Potpis ovlaštene osobe: _________________

PRILOG IV.

IZJAVA O SUDJELOVANJU U SUSTAVU POREZA PO TONAŽI

Sukladno članku 6.a Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda dostavljam podatke o sudjelovanju poreznog obveznika__________u sustavu poreza po tonaži broda u razdoblju od_______do_________ kao što je navedeno u sljedećem tabličnom prikazu podataka:

Ime broda/jahteIMO broj
broda/NIB jahte
Državna pripadnostVrsta broda/jahteNeto tonaža broda/jahte, odnosno duljina trupa jahtePomorsko plovidbeni poslovi*Pomoćni poslovi**Datum stjecanja broda/jahteDatum prodaje broda/jahte
         
         
         
         


Svojim potpisom na ovoj Izjavi pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđujem da su podaci navedeni u ovoj Izjavi točni i da obuhvaćaju sve brodove/jahte poreznog obveznika____________________ i svih povezanih brodovlasničkih trgovačkih društava koji ispunjavaju uvjete propisane za sudjelovanje u sustavu poreza po tonaži.

Datum i mjesto sastavljanja: _______________

Potpis ovlaštene osobe poreznog obveznika: _________________

* Potrebno navesti pomorsko plovidbene poslove osim pomoćnih poslova kako su definirani člankom 429. stavkom 2. točkom 2. Pomorskog zakonika, kao i vremenska razdoblja njihovog obavljanja za pojedini brod/jahtu.

** Potrebno navesti pomoćne poslove kako su definirani člankom 429. stavkom 2. točkom 2. Pomorskog zakonika, kao i vremenska razdoblja njihovog obavljanja za pojedini brod/jahtu.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika završit će se po odredbama ovog Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/142

Urbroj: 530-03-1-19-1

Zagreb, 23. prosinca 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.