Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave

NN 14/2020 (5.2.2020.), Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave

Ministarstvo uprave

248

Na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, broj 29/19 i 98/19), ministar uprave uz prethodnu suglasnost Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I OBRASCU EVIDENCIJE O POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA ZASTUPLJENIM U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA JEDINICA SAMOUPRAVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave (u daljnjem tekstu: predstavničko tijelo) te obrazac evidencije.

(2) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, broj 29/19 i 98/19), (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. NAČIN VOĐENJA I SADRŽAJ EVIDENCIJE

Članak 2.

(1) Poslove vođenja evidencije iz članka 1. ovoga Pravilnika, sukladno članku 22. Zakona, kao povjerene poslove državne uprave obavljaju upravna tijela županija, odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

(2) Evidencija se vodi za svaku općinu, grad i županiju, na obrascu utvrđenom u dodatku I. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Evidencija se vodi u elektroničkom obliku.

Članak 3.

Evidencija sadrži sljedeće podatke:

Opći podaci:

– naziv županije

– naziv jedinice samouprave za čije područje se evidencija vodi

– naziv predstavničkog tijela

– mandatno razdoblje na koje se evidencija odnosi

– datum konstituiranja predstavničkog tijela

– broj članova predstavničkog tijela

– datum upisa podataka, odnosno promjene podataka.

Podaci o političkim strankama i članovima predstavničkog tijela izabranim s liste političkih stranaka i nezavisnim vijećnicima:

– redni broj

– prezime i ime

– spol

– OIB

– naziv kandidacijske liste političke stranke/grupe birača

– naziv političke stranke koja je dobila mjesto člana u predstavničkom tijelu koja ostvaruje pravo na redovito godišnje financiranje

– status mandata (aktivan, u mirovanju, prestao)

– datum početka obnašanja mandata

– datum početka mirovanja mandata

– datum prestanka mandata

– datum stupanja nezavisnog vijećnika u članstvo političke stranke koja participira u predstavničkom tijelu

– naziv političke stranke kojoj je pristupio nezavisni vijećnik

– odricanje od prava na redovito godišnje financiranje

– datum podnošenja izjave o odricanju od prava na redovito godišnje financiranje

– broj žiro računa političke stranke/broj posebnog računa za redovito godišnje financiranje nezavisnog vijećnika

– kontakt podaci političke stranke i nezavisnog vijećnika (poštanska adresa, adresa elektroničke pošte, broj telefona).

Članak 4.

(1) U obrascu evidencije podaci o članovima predstavničkog tijela upisuju se prema abecednom redu prezimena člana predstavničkog tijela, na način da se prvo upisuju podaci o članovima predstavničkog tijela koji su prema konačnim rezultatima izbora izabrani s iste liste političke stranke, prema abecednom redu naziva političke stranke i abecednom redu prezimena člana predstavničkog tijela pojedine političke stranke. Potom se upisuju podaci o nezavisnim vijećnicima koji su prema konačnim rezultatima izbora izabrani s liste grupe birača, prema abecednom redu prezimena nezavisnog vijećnika.

(2) U obrascu evidencije, uz ime i prezime člana predstavničkog tijela upisuje se oznaka spola (»Ž« za ženski spol, odnosno »M« za muški spol) te osobni identifikacijski broj člana predstavničkog tijela.

(3) Uz ime i prezime člana predstavničkog tijela izabranog s liste političke stranke, odnosno s liste dviju ili više političkih stranaka, u obrascu evidencije u kolonu 6 »Naziv kandidacijske liste političke stranke/grupe birača« upisuje se puni i skraćeni naziv političke stranke odnosno političkih stranaka koja je odnosno koje su predložile kandidacijsku listu s koje je član predstavničkog tijela izabran. Ako je član predstavničkog tijela izabran s kandidacijske liste grupe birača, u navedenu kolonu upisuje se naznaka: »kandidacijska lista grupe birača« te ime i prezime nositelja kandidacijske liste grupe birača.

(4) Uz ime i prezime člana predstavničkog tijela izabranog s liste političke stranke/političkih stranaka, u obrascu evidencije u kolonu 7 »Naziv političke stranke koja je dobila mjesto člana u predstavničkom tijelu koja ostvaruje pravo na redovito godišnje financiranje« upisuje se puni i skraćeni naziv one političke stranke koja je dobila mjesto člana u predstavničkom tijelu i ostvaruje pravo na redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice samouprave.

(5) U slučaju iz članka 7. stavka 2. Zakona, kada se sredstva za redovito godišnje financiranje za člana predstavničkog tijela koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su zajednički predložile listu, raspoređuju na više političkih stranaka, u obrascu evidencije u kolonu 7 upisuje se puni i skraćeni naziv svake od političkih stranaka kojima se za tog člana predstavničkog tijela raspoređuje dio sredstva.

(6) Za predstavnička tijela čiji je saziv bio u tijeku na dan stupanja na snagu Zakona, u obrascu evidencije u kolonu 7, uz ime i prezime člana predstavničkog tijela izabranog s liste političke stranke, upisuje se naziv one političke stranke koja ostvaruje pravo na redovito godišnje financiranje za tog člana, prema odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17).

(7) U obrascu evidencije u kolonu 8 »Status mandata (aktivan, u mirovanju, prestao)« upisuje se podatak o statusu mandata člana predstavničkog tijela. Podatak o aktivnom mandatu unosi se upisom slova »A«, podatak o mirovanju mandata unosi se upisom slova »M«, a podatak o prestanku mandata unosi se upisom slova »P«.

(8) Uz ime i prezime nezavisnog vijećnika koji je postao član političke stranke koja participira u predstavničkom tijelu, osim u slučaju iz članka 98. stavka 2. Zakona, u obrascu evidencije u kolonu 12 upisuje se datum stupanja nezavisnog vijećnika u članstvo političke stranke koja participira u predstavničkom tijelu, a u kolonu 13 upisuje se puni i skraćeni naziv te političke stranke.

(9) Uz ime i prezime nezavisnog vijećnika, koji se sukladno članku 8. stavku 1. Zakona, odrekao prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice samouprave, a koji ne ostvaruje prihode za redovito godišnje financiranje iz drugih zakonom dopuštenih izvora, u obrascu evidencije u kolonu 14 »Odricanje od prava na redovito godišnje financiranje« upisuje se oznaka »DA«, a u kolonu 15 »Datum podnošenja izjave o odricanju od prava na redovito godišnje financiranje« upisuje se datum podnošenja pisane izjave o odricanju od prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna, predstavničkom tijelu.

Članak 5.

(1) U općim podacima na obrascu evidencije, pod datum upisa podataka, upisuje se datum unosa podataka prema konačnim rezultatima izbora za članove predstavničkih tijela i to je osnovna lista evidencije koja ostaje neizmijenjena.

(2) Svaka promjena podataka upisuje se na posebnom listu obrasca, na kojem se u općim podacima upisuje datum upisa promjene podataka.

(3) Ažuriranje podataka u evidenciji upisuje se na posebnom listu obrasca, unosom podataka iz osnovne liste iz stavka 1. ovoga članka i korigiranih prema dostavljenim listama promjene podataka iz stavka 2. ovoga članka. Upis izmjene podataka u ažuriranoj listi upisuje se drugom bojom.

Članak 6.

(1) Upravna tijela su dužna redovito ažurirati evidenciju.

(2) Jedinice lokalne samouprave dužne su dostavljati nadležnom upravnom tijelu podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika u roku od 15 dana od dana konstituiranja predstavničkog tijela.

(3) O svakoj promjeni podataka iz evidencije, jedinice lokalne samouprave dužne su izvijestiti nadležno upravno tijelo, najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

(4) Podaci iz stavaka 2. i 3. ovoga članka dostavljaju se upravnom tijelu u elektroničkom obliku, na propisanom obrascu.

Članak 7.

(1) Upravna tijela po službenoj dužnosti dostavljaju podatke iz evidencije Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske i Državnom uredu za reviziju i to:

– najkasnije do 1. veljače tekuće godine za prethodnu godinu

– najkasnije do 5. srpnja tekuće godine za razdoblje do 30. lipnja tekuće godine

– najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja obavijesti iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Osim u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, upravna tijela dužna su podatke iz evidencije dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, odnosno Državnom uredu za reviziju i na njihov zahtjev.

(3) Podaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske i Državnom uredu za reviziju u elektroničkom obliku, na propisanom obrascu.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača (»Narodne novine« broj 90/13 i 96/13).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/114

Urbroj: 515-05-01-01/1-20-10

Zagreb, 30. siječnja 2020.

Ministar uprave
Ivan Malenica, mag. iur., v. r.

DODATAK I.