Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi za sigurnost plovidbe

NN 14/2020 (5.2.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi za sigurnost plovidbe

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

254

Na temelju članka 51. stavka 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), ministar mora, prometa i infrastrukture uz prethodnu suglasnost ministra financija, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADI ZA SIGURNOST PLOVIDBE

Članak 1.

U Pravilniku o naknadi za sigurnost plovidbe (»Narodne novine«, br. 116/16), iznad članka 1., u nazivu Pravilnika iza riječi »PLOVIDBE« dodaju se riječi: »I ZAŠTITU MORA OD ONEČIŠĆENJA«.

Članak 2.

U članku 1. stavku 1. i stavku 2. iza riječi »sigurnost plovidbe« dodaju se riječi »i zaštitu mora od onečišćenja«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. plovni objekt označava jahtu, brodicu i čamac hrvatske državne pripadnosti te stranu jahtu i brodicu«.

U članku 2. stavku 1. točki 5. iza riječi »sigurnost plovidbe« dodaju se riječi »i zaštitu mora od onečišćenja«.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. iza riječi »razdoblje« dodaju se riječi: »i nije djeljiva na manje vremenske jedinice«.

Članak 5.

U članku 6. stavak 3. briše se.

Članak 6.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Koeficijent za plaćanje naknade iznosi:

a) za plovne objekte čija je duljina 12 metara ili manje: 10,00 kuna

b) za plovne objekte čija je duljina veća od 12 metara: 25,00 kuna.«

Članak 7.

U članku 8. stavku 1. točki d) riječi »upisani u očevidnik čamaca Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima »hrvatske državne pripadnosti«.

U članku 8. stavku 4. riječ »jahte« zamjenjuje se riječima »plovne objekte iz stavka 1. ovog članka duljine veća od 12 metara«.

U članku 8. stavku 5. riječi »brodice i čamce« zamjenjuje se riječima »plovne objekte iz stavka 1. ovog članka duljine 12 metara ili manje«.

Članak 8.

Ispod Priloga 1. dodaje se naslov: »Visina naknade za ostale plovne objekte čija je duljina veća od 12 metara«.

Članak 9.

Ispod Priloga 2. dodaje se naslov: »Visina naknade za ostale plovne objekte čija je duljina 12 metara ili manje«, a tablica se zamjenjuje tablicom:

Puk slabije od 3000 kilovata2*Puk + 30*L
Puk 3000 kilovata i jače7500 + 10*L


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/131

Urbroj: 530-03-1-1-1-20-4

Zagreb, 23. siječnja 2020.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.