Izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

NN 14/2020 (5.2.2020.), Izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Hrvatska energetska regulatorna agencija

257

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« broj 120/12 i 68/18) i članka 94. stavka 1. podstavka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. veljače 2020. donijela

IZMJENE

METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU

Članak 1.

U Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine« broj 34/18) u članku 18. stavku 3. riječi: »0,0097 kn/kWh bez PDV-a« zamjenjuju se riječima: »0,0130 kn/kWh bez PDV-a«.

Članak 2.

U članku 21. stavku 2. riječi: »do 31. siječnja 2020.« zamjenjuju se riječima: »do 14. veljače 2020.«.

Članak 3.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. (»Narodne novine« broj 15/19) donesena na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine« broj 34/18) ostaje na snazi do 31. ožujka 2020.

Članak 4.

Ove Izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-35/20-01/1

Urbroj: 371-06-20-7

Zagreb, 4. veljače 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.