Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima

NN 15/2020 (7.2.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

323

Na temelju članka 221. stavka 3. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/2018 i 126/2019, dalje: Zakon), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. siječnja 2020. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GLAVNIM I NAPAJAJUĆIM ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 25/2019) članak 18. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) UAIF koji upravlja glavnim AIF-om dužan je dostaviti obavijesti iz stavka 1. i 2. ovoga članka na način propisan odredbama članka 27. ovog Pravilnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-20-1

Zagreb, 16. siječnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.