Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

NN 16/2020 (12.2.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

HRVATSKI SABOR

330

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE IZ PODRUČJA PLATNOG PROMETA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. siječnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/06
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 6. veljače 2020.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE IZ PODRUČJA PLATNOG PROMETA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (»Narodne novine«, br. 50/16.) u članku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Uredbe (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o prekograničnim plaćanjima u Zajednici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2560/2001 (tekst značajan za EGP) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/518 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje valuta (tekst značajan za EGP) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 924/2009)«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu imaju značenje definirano uredbom iz članka 2. ovoga Zakona na koju se pojedina odredba ovoga Zakona poziva.

(2) Pojmovi koji nisu definirani pojedinom uredbom iz članka 2. ovoga Zakona, a upotrebljavaju se u ovom Zakonu, imaju značenje definirano zakonom kojim se uređuje platni promet.«.

Članak 3.

U članku 4. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Hrvatska narodna banka nadležno je tijelo za nadzor nad primjenom Uredbe (EZ) br. 924/2009, Uredbe (EU) br. 260/2012, Uredbe (EU) 2015/751 i odredaba članaka 5., 6. i 7. ovoga Zakona od strane kreditnih institucija, institucija za elektronički novac, malih institucija za elektronički novac, institucija za platni promet i malih institucija za platni promet osnovanih u Republici Hrvatskoj, podružnica koje su kreditne institucije i institucije za elektronički novac iz trećih država osnovale u Republici Hrvatskoj i upravitelja platnih sustava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Ako kreditne institucije, institucije za elektronički novac i institucije za platni promet iz druge države članice pružaju platne usluge na području Republike Hrvatske preko podružnice ili zastupnika postavljenog u Republici Hrvatskoj na temelju prava na poslovni nastan, nadležno tijelo za nadzor nad primjenom Uredbe (EZ) br. 924/2009, Uredbe (EU) br. 260/2012, Uredbe (EU) 2015/751 i odredaba članaka 5. i 6. ovoga Zakona od strane podružnice odnosno zastupnika jest Hrvatska narodna banka.

(3) Nadzor iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provodi se u skladu s odredbama zakona kojima je uređeno poslovanje kreditnih institucija, institucija za elektronički novac, institucija za platni promet i upravitelja platnih sustava.«.

U stavku 5. riječi: »osoba koje nisu pružatelji platnih usluga« zamjenjuju se riječima: »svih drugih obveznika njezine primjene«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Tržišna inspekcija Državnog inspektorata provodi nadzor nad primjenom Uredbe (EZ) br. 924/2009 od strane obveznika njezine primjene koji nisu institucije iz stavka 1. ovoga članka, a koji u okviru svoje djelatnosti pružaju uslugu preračunavanja valuta na bankomatu ili na prodajnom mjestu.«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., riječi: »Hrvatska narodna banka i Financijski inspektorat Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska narodna banka, Financijski inspektorat Republike Hrvatske i Državni inspektorat«.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 8., u uvodnoj rečenici riječi: »iz stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 7.«.

U točki 3. riječ: »zakonima« zamjenjuje se riječju: »propisima«.

U dosadašnjim stavcima 8. i 9., koji postaju stavci 9. i 10., riječi: »iz stavka 7.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 8.«.

Članak 4.

Iznad naslova članka 5. naziv glave III. mijenja se i glasi: »III. IZVANSUDSKI PRITUŽBENI POSTUPCI I ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA«.

U članku 5. stavku 2. točki 2. iza riječi: »prigovora« riječ: »i« briše se i stavlja se točka.

Točka 3. briše se.

U stavku 4. iza riječi: »prigovora« stavlja se zarez i dodaju riječi: »i to na papiru ili, ako je tako ugovoreno između pružatelja platnih usluga i njegova korisnika, na drugom trajnom nosaču podataka«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. i stavak 6. koji glase:

»(5) Iznimno, ako pružatelj platnih usluga ne može dati odgovor u roku iz stavka 4. ovoga članka zbog razloga koji su izvan kontrole pružatelja platnih usluga, dužan je korisniku platnih usluga u tom roku dostaviti privremeni odgovor u kojemu se navode razlozi kašnjenja odgovora na prigovor i rok do kojega će korisnik platnih usluga primiti konačan odgovor koji ne smije biti duži od 35 dana od dana zaprimanja prigovora.

(6) Pružatelj platnih usluga dužan je u konačnom odgovoru na prigovor uputiti korisnika platnih usluga na mogućnost podnošenja pritužbe nadležnom tijelu, a ako je korisnik platnih usluga potrošač, i na tijela nadležna za alternativno rješavanje potrošačkih sporova iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:

»(7) Ako kreditna institucija, institucija za elektronički novac ili institucija za platni promet iz druge države članice pruža platne usluge na području Republike Hrvatske preko podružnice ili zastupnika postavljenog u Republici Hrvatskoj na temelju prava na poslovni nastan, odredbe ovoga članka primjenjuju se na podružnicu ili zastupnika.«.

Članak 5.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik platnih usluga može Hrvatskoj narodnoj banci uputiti pritužbu protiv kreditne institucije, institucije za elektronički novac, male institucije za elektronički novac, institucije za platni promet ili male institucije za platni promet ako smatra da su postupili protivno Uredbi (EZ) br. 924/2009, Uredbi (EU) br. 260/2012, Uredbi (EU) 2015/751 ili članku 5. ovoga Zakona.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako Hrvatska narodna banka zaprimi pritužbu protiv kreditne institucije, institucije za elektronički novac ili institucije za platni promet iz druge države članice koja pruža platne usluge u Republici Hrvatskoj neposredno ili preko zastupnika koristeći se slobodom pružanja usluga, takvu će pritužbu proslijediti nadležnom tijelu matične države članice.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U slučaju pritužbe protiv kreditne institucije, institucije za elektronički novac ili institucije za platni promet iz druge države članice koja platne usluge u Republici Hrvatskoj pruža preko podružnice ili zastupnika postavljenog u Republici Hrvatskoj na temelju prava na poslovni nastan, Hrvatska narodna banka uputit će poziv iz stavka 4. ovoga članka podružnici ili zastupniku.«.

U stavku 6. riječi: »stavcima 2. i 3. ili stavku 4.« brišu se.

U stavku 7. iza riječi: »nalazu« dodaju se riječi: »i poduzetim mjerama«.

U stavku 8. riječi: »mirenja pred tijelom iz članka 7. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »alternativnog rješavanja potrošačkih sporova«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 7. mijenja se i glasi: »Alternativno rješavanje sporova«.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik platnih usluga koji je potrošač ima pravo u svim sporovima s pružateljem platnih usluga koji nastanu u primjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009, Uredbe (EU) br. 260/2012 i/ili ovoga Zakona pokrenuti postupak pred bilo kojim tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koje je pružatelj platnih usluga naveo na svojim mrežnim stranicama ili u svojim poslovnicama.

(2) Pružatelj platnih usluga dužan je sudjelovati u postupku alternativnog rješavanja spora koji je potrošač pokrenuo pred tijelom iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Korisnik platnih usluga ima pravo u sporovima s pružateljem platnih usluga koji nastanu u primjeni Uredbe (EU) 2015/751 i/ili ovoga Zakona pokrenuti postupak mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili pred drugim neovisnim tijelom za mirenje.

(4) Odredbe ovoga članka ne utječu na pravo korisnika platnih usluga na pokretanje sudskog postupka.«.

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Za prekršaje iz stavka 2. ovoga članka odgovaraju sljedeći pružatelji platnih usluga:

1. kreditna institucija, institucija za elektronički novac, mala institucija za elektronički novac, institucija za platni promet i mala institucija za platni promet osnovane u Republici Hrvatskoj

2. podružnica u Republici Hrvatskoj kreditne institucije osnovane u drugoj državi članici ili trećoj državi

3. podružnica u Republici Hrvatskoj institucije za elektronički novac osnovane u drugoj državi članici ili trećoj državi

4. podružnica u Republici Hrvatskoj institucije za platni promet osnovane u drugoj državi članici

5. pravna osoba koja je kao zastupnik institucije za platni promet ili institucije za elektronički novac osnovanih u drugoj državi članici postavljena u Republici Hrvatskoj na temelju prava na poslovni nastan

6. jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave kada ne djeluje u svojstvu javne vlasti

7. Hrvatska narodna banka kada ne djeluje u svojstvu monetarne vlasti ili druge javne vlasti.

(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se pružatelj platnih usluga iz stavka 1. ovoga članka:

1. ako korisniku platnih usluga za prekogranično plaćanje u eurima ne zaračuna jednaku naknadu kao i za odgovarajuće nacionalno plaćanje u kunama (članak 3. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 924/2009)

2. ako platitelju, prije iniciranja platne transakcije podizanja gotovine na bankomatu ili plaćanja na prodajnom mjestu na temelju kartice, ne priopći informaciju o ukupnim naknadama za preračunavanje valuta iskazanima kao postotna marža u odnosu na posljednje dostupne referentne devizne tečajeve za euro koje je izdala Europska središnja banka ili ako informaciju o toj marži ne pruži na neutralan i razumljiv način ili je ne pruži bez naplate naknade (članak 3.a stavci 1. i 7. Uredbe (EZ) br. 924/2009)

3. ako postotnu maržu u kojoj se iskazuje ukupna naknada za preračunavanje valuta ne objavi na neutralan, razumljiv i lako dostupan način na elektroničkoj platformi koja je široko dostupna, lako pristupačna i besplatna za platitelja (članak 3.a stavci 2. i 7. Uredbe (EZ) br. 924/2009)

4. ako, nakon što zaprimi nalog za plaćanje za podizanje gotovine na bankomatu ili nalog za plaćanje na prodajnom mjestu na temelju kartice koji je izražen u bilo kojoj valuti Unije različitoj od valute računa platitelja, bez nepotrebnog odgađanja ne pošalje platitelju elektroničku poruku putem dogovorenoga široko dostupnoga i lako pristupačnoga kanala s informacijom o postotnoj marži u kojoj se iskazuje ukupna naknada za preračunavanje valuta (članak 3.a stavak 5. podstavak 1. i stavak 6. podstavak 1. Uredbe (EZ) br. 924/2009)

5. ako jednom u mjesecu u kojemu od platitelja primi nalog za podizanje gotovine na bankomatu ili nalog za plaćanje na prodajnom mjestu na temelju bilo koje kartice koju mu je izdao i koja je povezana s istim računom, pri čemu je nalog izražen u bilo kojoj valuti Unije različitoj od valute računa platitelja, platitelju ne pošalje elektroničku poruku o postotnoj marži u kojoj se iskazuje ukupna naknada za preračunavanje valuta putem dogovorenoga široko dostupnoga i lako pristupačnoga kanala (članak 3.a stavak 5. podstavak 2. i stavak 6. podstavak 1. Uredbe (EZ) br. 924/2009)

6. ako informaciju o postotnoj marži u kojoj se iskazuje ukupna naknada za preračunavanje valuta za podizanje gotovine na bankomatu i plaćanje na prodajnom mjestu na temelju kartice u valuti Unije različitoj od valute računa platitelja, koju je dužan dati bez odgađanja nakon primitka naloga ili koju je dužan dati jednom u mjesecu, ne pruži bez naplate naknade ili je ne pruži na neutralan i razumljiv način (članak 3.a stavci 5. i 7. Uredbe (EZ) br. 924/2009)

7. ako korisniku platnih usluga nije ponudio, na neutralan i razumljiv način i bez naknade, mogućnost da isključi primanje elektroničkih poruka s informacijom o postotnoj marži u kojoj se iskazuje ukupna naknada za preračunavanje valuta pri podizanju gotovine na bankomatu i plaćanju na prodajnom mjestu na temelju kartice u valuti Unije različitoj od valute računa platitelja, koje mu je dužan slati bez odgađanja nakon primitka naloga i jednom u mjesecu (članak 3.a stavak 6. podstavak 2. i stavak 7. Uredbe (EZ) br. 924/2009)

8. ako, prije nego što platitelj inicira kreditni transfer izravno online koristeći se internetskim stranicama ili aplikacijom za mobilno bankarstvo pružatelja platnih usluga, ne obavijesti platitelja na jasan, neutralan i razumljiv način o procijenjenim naknadama za usluge preračunavanja valuta koje se primjenjuju na taj kreditni transfer (članak 3.b stavak 1. Uredbe (EZ) br. 924/2009)

9. ako prije iniciranja kreditnog transfera platitelju ne priopći na jasan, neutralan i razumljiv način procijenjeni ukupan iznos kreditnog transfera u valuti računa platitelja, uključujući sve naknade za transakcije i sve naknade za preračunavanje valuta ili mu ne priopći procijenjeni iznos koji se šalje primatelju plaćanja u valuti koju upotrebljava primatelj plaćanja (članak 3.b stavak 2. Uredbe (EZ) br. 924/2009)

10. ako korisnika platnih usluga ne obavijesti o njegovu IBAN-u i o svom BIC-u u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 924/2009 ili ako tu obavijest naplati

11. ako naplati korisniku platnih usluga dodatne naknade protivno članku 4. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 924/2009 kako je izmijenjen Uredbom (EU) br. 260/2012

12. ako njegova dostupnost za kreditne transfere koje zadaje platitelj iz bilo koje države članice ili za izravna terećenja koja zadaje primatelj plaćanja iz bilo koje države članice nije u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) br. 260/2012

13. ako se koristi platnim shemama koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 260/2012

14. ako ne izvršava kreditne transfere u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 260/2012

15. ako ne izvršava izravna terećenja u skladu s člankom 5. stavcima 1., 3. i 6. Uredbe (EU) br. 260/2012

16. ako od korisnika platnih usluga traži da za izvršenje prekogranične platne transakcije u eurima navede BIC pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 5. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 260/2012

17. ako od korisnika platnih usluga traži da za izvršenje nacionalne platne transakcije u eurima navede BIC pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 5. stavkom 7. (EU) br. 260/2012

18. ako na prekogranične platne transakcije izravnog terećenja u eurima primijeni višestranu međubankovnu naknadu ili drugu ugovorenu naknadu s istom svrhom ili učinkom, uključujući onu ugovorenu sporazumom između dva pružatelja platnih usluga i onu naknadu koju je jednostrano odredio jedan pružatelj platnih usluga u skladu s člankom 8. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) br. 260/2012

19. ako na nacionalne platne transakcije izravnog terećenja u eurima primijeni višestranu međubankovnu naknadu, ili drugu ugovorenu naknadu s istom svrhom ili učinkom, uključujući onu ugovorenu sporazumom između dva pružatelja platnih usluga i onu naknadu koju je jednostrano odredio jedan pružatelj platnih usluga u skladu s člankom 8. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) br. 260/2012

20. ako na R-transakcije primijeni višestranu međubankovnu naknadu ili drugu ugovorenu naknadu s istom svrhom ili učinkom, uključujući onu ugovorenu sporazumom između dva pružatelja platnih usluga i onu naknadu koju je jednostrano odredio jedan pružatelj platnih usluga, a da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) br. 260/2012

21. ako prije izvršenja pojedine platne transakcije na koju se primjenjuje Uredba (EZ) br. 924/2009, Uredba (EU) br. 260/2012 i/ili Uredba (EU) 2015/751 korisniku platnih usluga ne da ili ne učini raspoloživim informacije o pravu korisnika platnih usluga na podnošenje prigovora te o načinu podnošenja tog prigovora u skladu s člankom 5. stavkom 2. ovoga Zakona, a da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona

22. ako ne dostavi korisniku platnih usluga konačni odgovor na prigovor u roku i na način propisan člankom 5. stavkom 4. ovoga Zakona, a da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 5. stavka 5. ovoga Zakona

23. ako, u slučaju postojanja razloga koji su izvan kontrole pružatelja platnih usluga, korisniku platnih usluga ne dostavi privremeni odgovor sa sadržajem i u roku propisanom člankom 5. stavkom 5. ovoga Zakona ili mu ne dostavi konačni odgovor u roku iz članka 5. stavka 5. ovoga Zakona

24. ako protivno članku 5. stavku 6. ovoga Zakona u konačnom odgovoru na prigovor ne uputi korisnika platnih usluga na mogućnost podnošenja pritužbe nadležnom tijelu ili ako korisnika platnih usluga koji je potrošač ne uputi na tijelo nadležno za alternativno rješavanje sporova iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona

25. ako na poziv Hrvatske narodne banke ne dostavi očitovanje i potrebne dokaze u roku određenom u pozivu u skladu s člankom 6. stavkom 4. ovoga Zakona

26. ako protivno članku 7. stavku 2. ovoga Zakona odbije sudjelovati u postupku alternativnog rješavanja spora pred tijelom o kojemu je dao informaciju prema članku 7. stavku 1. ovoga Zakona

27. ako za transakciju debitnom karticom nudi ili zahtijeva međubankovnu naknadu za transakciju koja premašuje 0,2 % vrijednosti transakcije, čime postupa protivno članku 3. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/751

28. ako za transakciju kreditnom karticom nudi ili zahtijeva međubankovnu naknadu za transakciju koja premašuje 0,3 % vrijednosti transakcije, čime postupa protivno članku 4. Uredbe (EU) 2015/751

29. ako zaobilazi primjenu gornje granice međubankovne nak­nade iz članka 3. stavka 1. ili članka 4. Uredbe (EU) 2015/751, čime postupa protivno članku 5. Uredbe (EU) 2015/751

30. ako potrošaču na njegov zahtjev ne omogući dva ili više različitih platnih brendova na platnom instrumentu na temelju kartica, a pružatelj platnih usluga takvu uslugu nudi, ili ako prije potpisivanja ugovora potrošaču pravodobno ne pruži informacije o svim dostupnim platnim brendovima i njihovim karakteristikama, uključujući njihove funkcije, troškove i sigurnost, čime postupa protivno članku 8. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/751

31. ako su načela usmjeravanja ili ekvivalentne mjere opisane člankom 8. stavkom 5. Uredbe (EU) 2015/751 koja pružatelj platnih usluga primjenjuje diskriminirajući ili ih primjenjuje na diskriminirajući način, čime postupa protivno članku 8. stavku 5. Uredbe (EU) 2015/751

32. ako umeće automatske mehanizme, softver ili uređaje na platni instrument ili na opremu kojom se koristi na prodajnom mjestu kojima se platitelju ili primatelju plaćanja ograničuje izbor platnog brenda ili aplikacije za plaćanje, pri uporabi platnog instrumenta s povezanim platnim brendovima, čime postupa protivno članku 8. stavku 6. Uredbe (EU) 2015/751

33. ako kao prihvatitelj svojem primatelju plaćanja ne nudi ili ne naplaćuje pojedinačno navedene naknade koje se zaračunavaju trgovcima, čime postupa protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/751

34. ako kao prihvatitelj ne uključi u svoj sporazum s primateljem plaćanja pojedinačne informacije o iznosu naknada, čime postupa protivno članku 9. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/751

35. ako primjenjuje pravilo koje primatelja plaćanja, koji prihvaća platni instrument na temelju kartica koji je izdao jedan izdavatelj, obvezuje da prihvati i drugi platni instrument na temelju kartica koji je izdan u okviru iste kartične platne sheme, čime postupa protivno članku 10. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/751 u vezi s člankom 10. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2015/751

36. ako kao izdavatelj ne osigura elektroničku prepoznatljivost svojih platnih instrumenata ili, u slučaju novoizdanih platnih instrumenata na temelju kartica, njihovu vizualnu prepoznatljivost, čime postupa protivno članku 10. stavku 5. Uredbe (EU) 2015/751

37. ako sprječava primatelja plaćanja u usmjeravanju potrošača na uporabu bilo kojega platnog instrumenta kojemu primatelj plaćanja daje prednost ili zabranjuje primatelju plaćanja da platne instrumente na temelju kartica određene kartične platne sheme tretira na povoljniji ili nepovoljniji način nego prema drugima, čime postupa protivno članku 11. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/751

38. ako sprječava primatelja plaćanja da platitelja obavijesti o međubankovnim naknadama i naknadama koje se zaračunavaju trgovcima, čime postupa protivno članku 11. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/751

39. ako nakon izvršenja pojedinačne platne transakcije na temelju kartice ne da primatelju plaćanja informacije o toj transakciji u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2015/751.

(3) Za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 50.000,00 kuna i:

1. odgovorna osoba iz uprave pružatelja platnih usluga iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, odnosno odgovorni izvršni direktor ako pružatelj platnih usluga ima upravni odbor odnosno kad pružatelj platnih usluga iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, s izuzetkom kreditne institucije, osim platnih usluga obavlja i drugu djelatnost, direktor odgovoran za platne usluge

2. odgovorna osoba pružatelja platnih usluga (podružnice) iz stavka 1. točaka od 2. do 4. ovoga članka i odgovorna osoba pružatelja platnih usluga (zastupnika) koji je pravna osoba iz stavka 1. točke 5. ovoga članka

3. odgovorna osoba pružatelja platnih usluga iz stavka 1. točaka 6. i 7. ovoga članka.

(4) Za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 250.000,00 kuna i obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je kao zastupnik institucije za platni promet ili institucije za elektronički novac osnovanih u drugoj državi članici postavljena u Republici Hrvatskoj na temelju prava na poslovni nastan.

(5) Za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka počinjen pri pružanju platnih usluga od strane Republike Hrvatske kada ne djeluje u svojstvu javne vlasti odgovorna će se osoba kazniti novčanom kaznom iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Iznimno, ne postoji prekršaj iz stavka 2. ovoga članka ako je pružatelj platnih usluga iz stavka 1. ovoga članka, gdje je to Uredbom (EZ) br. 924/2009 kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/518, Uredbom (EU) br. 260/2012 i Uredbom (EU) 2015/751 dopušteno, s korisnikom platnih usluga ugovorio drukčije nego što je njima propisano.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 9. i članak 9. brišu se.

Članak 9.

Naslov iznad članka 10. i članak 10. brišu se.

Članak 10.

U članku 14. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »ili fizička« brišu se.

Dodaju se nove točke 1. do 5. koje glase:

»1. ako pri pružanju usluge preračunavanja valuta na bankomatu ili na prodajnom mjestu ne priopći platitelju informaciju o ukupnim naknadama za preračunavanje valuta izraženima kao postotna marža u odnosu na posljednje dostupne referentne devizne tečajeve za euro koje je izdala Europska središnja banka prije iniciranja platne transakcije podizanja gotovine na bankomatu ili plaćanja na prodajnom mjestu na temelju kartice ili informaciju o toj postotnoj marži jasno ne prikaže na bankomatu odnosno prodajnom mjestu (članak 3.a stavci 1. i 4. Uredbe (EZ) br. 924/2009)

2. ako pri pružanju usluge preračunavanja valuta na bankomatu ili na prodajnom mjestu, prije iniciranja platne transakcije podizanja gotovine na bankomatu ili plaćanja na prodajnom mjestu na temelju kartice, ne priopći platitelju informacije o iznosu koji bi trebalo platiti primatelju plaćanja u valuti koju upotrebljava primatelj plaćanja i o iznosu koji bi platitelj trebao platiti u valuti računa platitelja (članak 3.a stavak 3. Uredbe (EZ) br. 924/2009)

3. ako pri pružanju usluge preračunavanja valuta na bankomatu ili na prodajnom mjestu, nakon iniciranja platne transakcije podizanja gotovine na bankomatu ili plaćanja na prodajnom mjestu na temelju kartice, ne stavi platitelju na raspolaganje na trajnom mediju informacije o postotnoj marži u kojoj se iskazuje ukupna naknada za preračunavanje valuta, o iznosu koji bi trebalo platiti primatelju plaćanja u valuti koju upotrebljava primatelj plaćanja i o iznosu koji bi platitelj trebao platiti u valuti računa platitelja (članak 3.a stavci 1., 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 924/2009)

4. ako pri pružanju usluge preračunavanja valuta na bankomatu ili na prodajnom mjestu, prije iniciranja platne transakcije podizanja gotovine na bankomatu ili plaćanja na prodajnom mjestu na temelju kartice, ne obavijesti platitelja o mogućnosti plaćanja u valuti koju upotrebljava primatelj plaćanja, a da valute naknadno preračuna pružatelj platnih usluga platitelja (članak 3.a stavak 4. Uredbe (EZ) br. 924/2009)

5. ako pri pružanju usluge preračunavanja valuta na bankomatu ili na prodajnom mjestu platitelju ne pruži informacije iz članka 3.a stavaka 1., 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 924/2009 bez naknade ili mu ih ne pruži na neutralan i razumljiv način (članak 3.a stavak 7. Uredbe (EZ) br. 924/2009).«.

Dosadašnje točke 1. do 5. postaju točke 6. do 10.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 250.000,00 kuna i obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 8. stavka 2. točaka 2., 3., 8. i 9. koji je izmijenjen člankom 7. ovoga Zakona i članka 14. stavka 1. točaka 1. do 5. koji je izmijenjen člankom 10. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 19. travnja 2020. te članka 8. stavka 2. točaka 4. do 7. koji je izmijenjen člankom 7. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu 19. travnja 2021.

Klasa: 022-03/19-01/242

Zagreb, 31. siječnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.