Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva

NN 16/2020 (12.2.2020.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva

HRVATSKI SABOR

331

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O PROMETU DRVA I PROIZVODA OD DRVA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. siječnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/07
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 6. veljače 2020.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O PROMETU DRVA I PROIZVODA OD DRVA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva (»Narodne novine«, br. 25/18.) u članku 2. iza podstavka 4. briše se točka i dodaje se podstavak 5. koji glasi:

» – Uredbe (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ (SL L 170/115, 25. 6. 2019.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/1010).«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točkama 1. i 2. riječ: »središnje« briše se.

U stavku 2. podstavak 5. mijenja se i glasi:

» – izrađuje godišnje izvješće sukladno članku 9. Uredbe (EU) 2019/1010«.

Podstavak 8. mijenja se i glasi:

» – izrađuje godišnje izvješće sukladno članku 8. Uredbe (EU) 2019/1010«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/202

Zagreb, 31. siječnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.