Pravilnik o izmjenama Pravilnika o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije

NN 16/2020 (12.2.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

392

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 102/15 i 98/19), ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJSKOJ OZNACI HUMANITARNE AKCIJE

Članak 1.

U Pravilniku o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije (»Narodne novine«, broj 120/115) u članku 3. stavku 2. riječi: »županije u kojoj je sjedište nadležnog ureda državne uprave u županiji«, zamjenjuju se riječima: »županije, odnosno Grada Zagreba«.

U stavku 3. riječi: »tog nadležnog ureda u navedenoj kalendarskoj godini« zamjenjuje se riječima: »županije, odnosno Grada Zagreba«.

Članak 2.

U Dodatku Pravilnika riječi: »Naziv županije u kojoj je sjedište ureda državne uprave« zamjenjuju se riječima: »Naziv županije, odnosno Grada Zagreba«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-02/7

Urbroj: 519-04-3-2/1-20-5

Zagreb, 5. veljače 2020.

Ministrica
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, v. r.