Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 16/2020 (12.2.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Ministarstvo poljoprivrede

393

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2019/124 od 30. siječnja 2019. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2019. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 29 31. 1. 2019.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 18/19, 101/19 i 115/19) u članku 4. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ukupni ulov male plave ribe s prilovom ograničava se na 40 t svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, tijekom razdoblja od 16. veljače u 12:00 sati do 29. veljače u 12:00 sati.

(3) Ukupni ulov male plave ribe s prilovom ograničava se na 100 t svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, tijekom svakog od razdoblja, kako slijedi:

a. od 29. veljače u 12:00 sati do 31. ožujka u 12:00 sati

b. od 31. ožujka u 12:00 sati do 30. travnja u 12:00 sati.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/22

Urbroj: 525-13/0797-20-7

Zagreb, 6. veljače 2020.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.