Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom

NN 16/2020 (12.2.2020.), Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

400

Na temelju članka 60. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. veljače 2020. godine donijela

IZMJENU I DOPUNU UVJETA

KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 1.

U Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom (»Narodne novine«, broj 37/17, 47/17 i 31/18) u članku 2. stavku 2. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. minuta kupac – umnožak broja korisnika mreže na promatranom izvodu pogođenih dugotrajnim prekidom napajanja i trajanja dugotrajnog prekida napajanja u minutama, pri čemu se u obzir uzima svaka djelomična uspostava napajanja,«.

Dosadašnje točke 6. do 22. postaju točke 7. do 23.

Članak 2.

U Prilogu 2. Format za dostavu podataka o pouzdanosti napajanja operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava, Tablica 4. mijenja se i glasi:

Tablica 4. Godišnji podaci o izvodima 10(20) kV (VPPODACI)

Naziv poljaOpis
GODVPgodina podataka (npr. 2018., 2019., itd.)
IDTSjedinstvena identifikacijska oznaka transformatorske stanice
IDVPjedinstvena identifikacijska oznaka izvoda
NAZVPnaziv izvoda
IDTIPVPjedinstvena identifikacijska oznaka tipa izvoda (unijeti odgovarajući broj iz Tablice 6.)
SCADAda li je vodno polje (izvod) u SCADA sustavu u promatranoj godini (TRUE/FALSE)
REZNAPpostoji li mogućnost rezervnog napajanja u promatranoj godini (TRUE/FALSE)
NAPVPnaponska razina izvoda u promatranoj godini (10 kV, 20 kV)
KPPUukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim planiranim prekidima napajanja zbog unutarnjeg uzroka
KPPVukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim planiranim prekidima napajanja zbog vanjskog uzroka
KNPUukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog unutarnjeg uzroka
KNPVukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog vanjskog uzroka
KPNFMukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog više sile
BPPUukupan broj dugotrajnih planiranih prekida napajanja zbog unutarnjeg uzroka
BPPVukupan broj dugotrajnih planiranih prekida napajanja zbog vanjskog uzroka
BNPUukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog unutarnjeg uzroka
BNPVukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog vanjskog uzroka
BNPFMukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog više sile
TPPUukupno trajanje dugotrajnih planiranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog unutarnjeg uzroka
TPPVukupno trajanje dugotrajnih planiranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog vanjskog uzroka
TNPUukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog unutarnjeg uzroka
TNPVukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog vanjskog uzroka
TNPFMukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog više sile
MKPUminuta – kupac za planirane prekide zbog unutarnjeg uzroka
MKPVminuta – kupac za planirane prekide zbog vanjskog uzroka
MKNUminuta – kupac za neplanirane prekide zbog unutarnjeg uzroka
MKNVminuta – kupac za neplanirane prekide zbog vanjskog uzroka
MKNFMminuta – kupac za neplanirane prekide zbog više sile
KIZVbroj kupaca na izvoduČlanak 3.

Ova Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-03/19-20/1

Urbroj: 371-03-20-12

Zagreb, 10. veljače 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.