Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

NN 17/2020 (14.2.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Hrvatski sabor

402

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. siječnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/05
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 6. veljače 2020.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Članak 1.

U Zakonu o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18.) u članku 2. stavku 1. točka 5. briše se.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 5.

Točka 7. briše se.

Dosadašnje točke 8. do 15. postaju točke 6. do 13.

U stavku 2. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. do 9. postaju točke 1. do 8.

U stavku 3. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

»Kada je ovim Zakonom propisana ovlast Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za donošenje pravilnika, taj pravilnik donosi Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Smjernice koje europska nadzorna tijela donose u skladu sa svojim ovlastima obvezujuće su za Agenciju i osobe čije su obveze definirane odredbama ovoga Zakona i relevantnih propisa, i to u opsegu koji je određen očitovanjem Agencije iz točke 1. ovoga stavka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da se, sukladno proceduri propisanoj uredbama kojima se osnivaju europska nadzorna tijela, Agencija očitovala da se obvezuje u cijelosti ili djelomično pridržavati odredbi pojedinih smjernica ili da se do određenog roka namjerava uskladiti s pojedinim smjernicama i

2. da je Agencija na svojoj internetskoj stranici objavila obavijest o očitovanju iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu su stupanje na snagu i početak primjene određeni pojedinim smjernicama, osim kada se Agencija očitovala o namjeri usklađenja s pojedinim smjernicama do određenog roka, u kojem slučaju su stupanje na snagu i početak primjene određeni očitovanjem iz točke 1. ovoga stavka.«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavak 5. i stavak 6. koji glase:

»(5) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje poveznice na tekstove smjernica kojih će se Agencija i/ili subjekti nadzora u cijelosti ili djelomično pridržavati ili s kojima se do određenog roka namjerava uskladiti, zajedno s obavijesti koja će u odnosu na pojedine smjernice sadržavati sljedeće informacije:

1. na koje se subjekte nadzora smjernica odnosi

2. primjenjuje li se smjernica u cijelosti ili djelomično i

3. datum stupanja na snagu i početka primjene smjernice, s definiranim prijelaznim razdobljima, ako je primjenjivo.

(6) Subjekti nadzora Agencije i osobe na koje se smjernice iz stavka 4. ovoga članka primjenjuju dužni su poduzeti sve potrebne aktivnosti radi usklađenja s tim smjernicama, u opsegu i rokovima koji su određeni u obavijesti Agencije iz stavka 4. točke 2. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

Članak 2.

U članku 3. iza točke 2. dodaje se točka 2.a koja glasi:

»2.a bez odgode ili odmah ili bez odgađanja znači poduzimanje neke radnje ili posla najkasnije sljedeći radni dan«.

U točki 93. riječi: »vlasništvo vrijednosnih papira« zamjenjuju se riječima: »vrijednosne papire«.

Iza točke 154. briše se točka te se dodaju točke 155. i 156. koje glase:

»155. sekuritizacija je sekuritizacija kako je definirana člankom 2. točkom 1. Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (SL L 347, 28. 12. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba EU 2017/2402)

156. serviser je subjekt na kojeg je delegirano svakodnevno aktivno upravljanje portfeljem koji je uključen u sekuritizaciju u skladu s člankom 2. točkom 5. podtočkom (b) Uredbe (EU) 2017/2402.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1.točki 4. podtočka e) briše se.

Članak 4.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Svaka fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba ili osobe koje zajednički djeluju (namjeravani stjecatelj), koje namjeravaju izravno ili posredno steći kvalificirani udio u investicijskom društvu ili ga povećati tako da isti dosegne ili premaši 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili tako da investicijsko društvo postane društvo kći te osobe (namjeravano stjecanje), dužna je Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje.«.

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Osoba koja namjerava otuđiti kvalificirani udio za koji je dobila suglasnost Agencije za namjeravano stjecanje ili čiji se kvalificirani udio smanji ispod visine za koju je dobila suglasnost tako da dosegne ili padne ispod praga od 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili tako da investicijsko društvo prestaje biti društvo kći te osobe, dužna je o tome prethodno izvijestiti Agenciju pisanim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava otpustiti.«.

Članak 6.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako investicijsko društvo sazna za stjecanje ili otpuštanje udjela koji će izazvati prelazak ili smanjenje ispod 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % udjela u temeljnom kapitalu ili u glasačkim pravima, dužno je o tome bez odgode izvijestiti Agenciju.«.

Članak 7.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za potrebe odlučivanja o izdavanju suglasnosti podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti Agenciji podatke propisane Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/1946 od 11. srpnja 2017. o dopuni direktiva 2004/39/EZ i 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za iscrpan popis informacija koje namjeravani stjecatelji moraju uključiti u obavijest o namjeravanom stjecanju kvalificiranog udjela u investicijskom društvu (Tekst značajan za EGP) (SL L 276, 26. 10. 2017.) i pravilnikom iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 8.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija bez odgađanja, a najkasnije u roku od dva radna dana od primitka urednog zahtjeva iz članka 12. ovoga Zakona, kao i nakon mogućeg naknadnog primanja informacija iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona, podnositelju izdaje pisanu potvrdu o zaprimanju zahtjeva.

(2) Urednim zahtjevom iz stavka 1. ovoga članka smatra se zahtjev kojem je priložena dokumentacija iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona te, ako Agencija zatraži dodatnu dokumentaciju, dokumentacija iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Agencija postupak odlučivanja o suglasnosti provodi u roku od 60 radnih dana od slanja pisane potvrde iz stavka 1. ovoga članka (razdoblje procjene).

(4) Pisana potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži i naznaku datuma isteka razdoblja procjene.«.

Članak 9.

Iza članka 37. dodaje se naslov iznad članka i članak 37.a koji glase:

»Obavljanje poslova servisera

Članak 37.a

(1) Investicijsko društvo i kreditna institucija koji imaju odobrenje za pružanje investicijskih usluga iz članka 5. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona mogu bez prethodnog odobrenja Agencije i Hrvatske narodne banke obavljati poslove servisera kako je propisano Uredbom (EU) 2017/2402.

(2) Investicijsko društvo i kreditna institucija iz stavka 1. ovoga članka koji obavljaju poslove servisera dužni su osigurati da:

– na odgovarajući učinkovit način upravljaju sukobima interesa koji mogu proizaći iz kombinacije investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga i poslova servisera

– obavljanje poslova servisera nema negativan utjecaj na ispunjavanje obveza investicijskog društva ili kreditne institucije, propisanih ovim Zakonom i provedbenim propisima, odnosno Zakonom o kreditnim institucijama i pripadajućim podzakonskim aktima

– raspolažu stručnim, organizacijskim i tehničkim kapacitetima za obavljanje poslova servisera u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2017/2402.«.

Članak 10.

U članku 75. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Investicijsko društvo dužno je voditi i čuvati evidencije i poslovnu dokumentaciju o svim uslugama, aktivnostima i transakcijama koje poduzima, pod uvjetima, na način i u opsegu propisanim ovim člankom, člancima 72. do 76. Uredbe (EU) br. 565/2017 i Prilozima IV. Uredbe EU br. 2017/565 i pravilnikom Agencije iz članka 76. stavka 7. ovoga Zakona, a koji način Agenciji omogućuje obavljanje nadzornih ovlasti i poduzimanje primjerenih mjera propisanih ovim Zakonom, Uredbom (EU) br. 600/2014 i Uredbom (EU) br. 596/2014 i pravilnicima donesenim na temelju njih.«.

Članak 11.

U članku 85. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Investicijsko društvo iz stavka 1. ovog članka dužno je primjenjivati odredbe Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/589 od 19. srpnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju organizacijski zahtjevi za investicijska društva koja se bave algoritamskim trgovanjem (SL L 87, 31. 3. 2017.), a koje se odnose na usluge poravnanja.«.

Članak 12.

U članku 116. stavku 3. iza broja: »111.« zarez i riječi: »,121., 123. do 125.« brišu se.

Članak 13.

U članku 119. stavku 4. iza riječi: »društvo« dodaju se riječi: »i relevantna osoba u investicijskom društvu«.

Članak 14.

U članku 130. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tržišni posrednik osniva se i posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo ili kao obrt koji se može osnovati, među ostalim, i za tržišno posredovanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.«.

U stavku 2. iza riječi: »društava« dodaju se riječi: »odnosno obrta«.

U stavku 3. iza riječi: »društvom« dodaju se riječi: »osim ako ovim Poglavljem nije drukčije propisano«.

Članak 15.

U članku 131. stavku 1. riječi: »iz stavka 2. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 2. ovoga članka«.

Članak 16.

U članku 132. stavku 2. točki 1. riječi: »i kapital« brišu se.

Točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. uvjeti koji se odnose na dioničare odnosno imatelje udjela odnosno vlasnika obrta odnosno barem jedan od vlasnika obrta u slučaju zajedničkog obrta:

a) dobar ugled

b) financijska stabilnosti namjeravanog stjecatelja u odnosu na poslovanje tržišnog posrednika

3. barem jedan član uprave odnosno vlasnik obrta odnosno barem jedan od vlasnika obrta u slučaju zajedničkog obrta ispunjava sljedeće uvjete:

a) ima dobar ugled

b) ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova tržišnog posrednika

c) za kojeg je na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati svoje zadaće«.

Članak 17.

U članku 133. stavku 1. iza riječi: »zahtjeve« dodaju se riječi: »primjereno složenosti i opsegu poslova koje obavlja«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. zapošljavati osobe s vještinama, znanjem i stručnošću koji su potrebni za izvršavanje zaduženja i zadataka u skladu s općim zahtjevima iz članka 50. ovoga Zakona i u skladu s kadrovskim uvjetima za pružanje usluga u skladu s člancima 96., 97. i 98. ovoga Zakona, kada je to primjereno opsegu poslova koje obavlja i«.

Članak 18.

U članku 165. stavku 6. riječi: »vrijednosnice o činjenicama« zamjenjuju se riječima: »vrijednosne papire o tome«.

Članak 19.

U članku 261. stavku 1. broj: »260.« zamjenjuje se brojem: »262.«.

Članak 20.

Članak 264. mijenja se i glasi:

»(1) Operater Fonda dužan je za Fond izraditi polugodišnje i godišnje financijske izvještaje sukladno propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja.

(2) Polugodišnji financijski izvještaj Fonda Operater Fonda je dužan dostaviti Agenciji u roku od dva mjeseca od isteka prvog polugodišta.

(3) Godišnje financijske izvještaje Fonda Operater Fonda je dužan dostaviti Agenciji najkasnije u roku od dva mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine.

(4) Ako polugodišnji ili godišnji financijski izvještaji iz stavaka 2. i 3. ovoga članka nisu izrađeni sukladno važećim propisima i standardima financijskog izvještavanja te pravilima struke, Agencija može odbiti godišnje financijske izvještaje, a Operater Fonda dužan je za Fond ponovo izraditi godišnje financijske izvještaje i dostaviti ih Agenciji u roku koji je rješenjem odredila Agencija.

(5) Agencija može kao nadzornu mjeru Operateru Fonda naložiti reviziju financijskih izvještaja Fonda. Agencija može od revizora koji je obavio reviziju godišnjih financijskih izvještaja Fonda zatražiti dodatna obrazloženja u vezi s obavljenom revizijom i revizorskim izvješćem.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, revizor koji obavlja reviziju godišnjih financijskih izvještaja Fonda ne smije pružati, izravno ili neizravno, Fondu bilo koje zabranjene nerevizorske usluge iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 537/2014 tijekom:

1. razdoblja između početka razdoblja koje je predmet revizije i izdavanja revizorskog izvješća i

2. poslovne godine koja prethodi razdoblju iz točke 1. ovoga stavka u vezi s uslugom osmišljavanja i provedbe postupaka unutarnje kontrole ili upravljanja rizikom povezanih s pripremom i/ili nadzorom financijskih informacija ili osmišljavanje i provedba tehnoloških sustava za financijske informacije.«

(7) Agencija pravilnikom propisuje sadržaj i strukturu financijskih izvještaja Fonda te način njihova dostavljanja Agenciji.«.

Članak 21.

U članku 268. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od odredbe članka 267. stavka 6. ovoga Zakona, kada je klijent iz razloga na koje nije mogao utjecati bio spriječen podnijeti zahtjev za obeštećenje u roku iz članka 267. stavka 6. ovoga Zakona, može naknadno, u roku od godine dana od dana objave rješenja Agencije iz članka 266. ovoga Zakona u »Narodnim novinama«, podnijeti zahtjev za obeštećenje. U tom slučaju klijent je dužan uz zahtjev podnijeti i dokaze koji potvrđuju opravdanost razloga za spriječenost.«.

U stavku 2. iza riječi: »ovoga članka« dodaju se riječi: »i članka 267. stavka 6. ovoga Zakona«.

Članak 22.

U članku 271. stavku 1. broj: »263.« zamjenjuje se brojem: »261.«.

Članak 23.

U članku 273. stavku 3. broj: »1.« zamjenjuje se brojem: »2.«.

Članak 24.

U članku 280. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Operater Fonda dužan je sredstvima Fonda upravljati vodeći računa o disperziji rizika i tržišnim kretanjima, a s ciljem očuvanja vrijednosti i likvidnosti Fonda.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

Članak 25.

U članku 285. stavku 4. riječ: »najmanje« briše se, a broj: »11.« zamjenjuje se brojem: »10.«.

U stavku 6. riječ: »protivna« zamjenjuje se riječju: »protivne«.

U stavku 7. iza riječi: »iz stavka 5. ovoga članka« zarez i riječi: »uz detaljno navođenje potrebnih podataka« brišu se.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Rok iz stavka 4. ovoga članka se prekida danom kada Agencija burzi uputi zahtjev iz stavka 7. ovoga članka. Od dana kada burza Agenciji dostavi tražene dopune, počinje teći novi rok od 30 radnih dana, prije čijeg isteka burza ne može obavljati djelatnosti iz stavka 4. ovoga članka.«.

Stavak 9. briše se.

U dosadašnjem stavku 10., koji postaje stavak 9., riječ: »razdoblje« zamjenjuje se riječima: »tijek roka«, a broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »8.«.

Dosadašnji stavci 11. i 12. postaju stavci 10. i 11.

Članak 26.

U članku 288. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Članovi uprave burze i nadzornog odbora moraju skupno raspolagati iskustvom potrebnim za samostalno i neovisno upravljanje odnosno nadzor poslova uređenog tržišta.«.

Članak 27.

U članku 294. stavku 1. riječ: »najmanje« briše se, a broj: »8.« zamjenjuje se brojem: »7.«.

U stavku 3. iza riječi: »iz stavka 2. ovoga članka« zarez i riječi: »uz detaljno navođenje potrebnih podataka« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Rok iz stavka 1. ovoga članka prekida se danom kada Agencija burzi uputi zahtjev iz stavka 3. ovoga članka. Od dana kada burza Agenciji dostavi tražene dopune, počinje teći novi rok od 30 radnih dana, prije čijeg isteka burza ne može obavljati radnje iz stavka 1.«.

Stavak 5. briše se.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 5., riječ: »razdoblje« zamjenjuje se riječima: »tijek roka«, a broj: »1.« zamjenjuje se brojem: »4.«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 6. i 7.

Članak 28.

U članku 295. stavku 4. riječi: »iz stavka 2. ovoga članka« zamjenjuju se riječju: »burze«.

Stavak 20. mijenja se i glasi:

»(20) Burza je dužna izraditi godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja te ih dostaviti Agenciji zajedno s revizorskim izvješćem u roku od 15 dana od dana zaprimanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine.«.

Iza stavka 20. dodaje se stavak 21. koji glasi:

»(21) Agencija pravilnikom uređuje sadržaj i strukturu godišnjih financijskih izvještaja burze iz stavka 20. ovoga članka, način njihova dostavljanja Agenciji, kontni plan, kao i opseg i sadržaj revizije odnosno revizijskih postupaka i revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji burze.«.

Članak 29.

U članku 299. stavku 3. iza riječi: »urednosti trgovanja« dodaju se riječi: »i iste primjenjivati«.

Članak 30.

Članak 306. mijenja se i glasi:

»(1) Burza mora naknade za usluge uređenog tržišta, uključujući i popuste, odrediti na transparentan, korektan i nediskriminirajući način, vodeći se razumnim komercijalnim uvjetima.

(2) Naknade za usluge uređenog tržišta ne smiju stvarati poticaj za postavljanje, izmjenu ili povlačenje naloga ili izvršenje transakcija na način kojim se doprinosi neurednim uvjetima trgovanja ili zlouporabi tržišta.

(3) Burza može prilagoditi naknade ovisno o vrsti financijskog instrumenta.

(4) Burza može prilagoditi naknade za povučene naloge u skladu s vremenskim trajanjem u kojem je nalog zadržan.

(5) Burza može odrediti više naknade za izlaganje naloga koji se potom povlače, sudionike koji daju veći omjer povučenih naloga od izvršenih te za one koji posluju s tehnikom visokofrekventnog algoritamskog trgovanja iz članka 3. točke 131. ovoga Zakona.

(6) Burza može primjenjivati naknade iz stavka 1. ovoga članka samo nakon proteka 30 radnih dana od dana kada je o tome obavijestila Agenciju. Burza ne može primjenjivati takve naknade kada Agencija donese rješenje iz stavka 10. ovoga članka.

(7) Agencija može od burze pisanim putem prema potrebi, a najkasnije 20. radni dan od zaprimanja obavijesti o naknadama koje je odredila u skladu s uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, zatražiti dodatne podatke potrebne za procjenu udovoljavaju li tako određene naknade zahtjevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(8) Rok iz stavka 6. ovoga članka se prekida danom kada Agencija uputi burzi zahtjev iz stavka 7. ovoga članka. Od dana kada burza Agenciji dostavi tražene dopune, počinje teći novi rok od 30 radnih dana, prije čijeg isteka burza ne može primjenjivati naknade iz stavka 1.

(9) Daljnji zahtjevi Agencije za nadopunom ili pojašnjenjem podataka ne prekidaju tijek roka iz stavka 8. ovoga članka.

(10) Ako na temelju dostavljenih podataka Agencija utvrdi da nisu ispunjeni kriteriji propisani stavcima 1. ili 2. ovoga članka, Agencija o tome donosi rješenje.

(11) Burza je dužna prije dostave prijedloga naknada Agenciji provesti raspravu sa svim zainteresiranim stranama na koje se prijedlog izmjena naknada iz stavka 1. ovoga članka odnosi odnosno na koje isti utječe.

(12) Burza je dužna objaviti naknade na svojoj internetskoj stranici najmanje sedam dana prije početka njihove primjene.

(13) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/573 оd 6. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda o zahtjevima kojima se osiguravaju korektne i nediskriminirajuće kolokacijske usluge i strukture naknada (Tekst značajan za EGP) (SL L 87, 31. 3. 2017.) propisuje uvjete koji osiguravaju da su kolokacijske usluge iz članka 305. stavka 3. točke 5. ovoga Zakona i strukture naknada korektne i nediskriminirajuće i da strukture naknada ne stvaraju poticaj za neuredne uvjete trgovanja ili zlouporabu tržišta.

(14) Agencija pravilnikom detaljnije uređuje sadržaj obavijesti iz stavka 7. ovoga članka.«.

Članak 31.

U članku 308. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ako burza koja podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad već ima odobrenje za obavljanje djelatnosti iz članka 285. stavka 1. i članka 285. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona, smatrat će se da su u odnosu na članove uprave ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom.«.

Članak 32.

U članku 309. stavku 1. iza riječi: »instrumentima« dodaju se riječi: »ili namjerava osnovati odnosno upravljati novim uređenim tržištem«.

Članak 33.

U članku 316. stavku 3. iza riječi: »instrumentom« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a u skladu s odredbama članka 81. i članka 82. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565«.

Članak 34.

U članku 347. stavku 4. iza riječi: »instrumentom« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a u skladu s odredbama članka 81. i članka 82. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565«.

Članak 35.

U članku 348. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Agencija o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje rješenjem.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Iza dosadašnjeg stavka 5., koji postaje stavak 6., dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Ako nakon pribavljenog prethodnog odobrenja za upravljanje MTP-om i OTP-om burza ili investicijsko društvo namjerava omogućiti trgovinu drugim financijskim instrumentima ili namjerava osnovati odnosno upravljati novim MTP-om ili OTP-om, mora od Agencije prethodno dobiti odobrenje za proširenje odobrenja za upravljanje MTP-om i OTP-om.

(8) Agencija rješenjem ukida zakonito rješenje kojim je izdano prethodno odobrenje za upravljanje MTP-om i OTP-om uz odgovarajuću primjenu odredbi članka 310. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 9.

Članak 36.

U članku 350. stavku 1. iza riječi: »uspostaviti« dodaju se riječi: »i primjenjivati«.

Članak 37.

U članku 402. stavku 7. iza broja: »2016/« dodaje se broj: »679«.

Članak 38.

Naslov iznad članka 405. mijenja se i glasi: »Nadležnost Agencije«.

Članak 405. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija kao tijelo nadležno za provedbu Uredbe (EU) br. 2017/1129 osigurava primjenu odredbi Uredbe (EU) br. 2017/1129 te je odgovorna za provedbu dužnosti navedenih u Uredbi (EU) br. 2017/1129 na području Republike Hrvatske pri čemu djeluje neovisno o sudionicima na tržištu.

(2) Nadležnost Agencije u okviru provedbe Uredbe (EU) br. 2017 /1129 i ovog dijela Zakona obuhvaća:

1. donošenje odluke o zahtjevu:

– za odobrenje prospekta u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 2017/1129

– za odobrenje univerzalnog registracijskog dokumenta u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 2017/1129

– za odobrenje registracijskog dokumenta te za odobrenje obavijesti o vrijednosnom papiru i sažetka prospekta u smislu članka 10. Uredbe (EU) br. 2017/1129, kada je Republika Hrvatska matična država članica u skladu s odredbama članka 2. točke (m) Uredbe (EU) br. 2017/1129 te u slučajevima da je odobrenje prospekta preneseno na Agenciju u skladu s odredbom članka 20. stavka 8. Uredbe (EU) br. 2017/1129

2. donošenje odluke o odobrenju dopune prospekta, registracijskog dokumenta ili univerzalnog registracijskog dokumenta u skladu s odredbama članka 10. stavka 1., članka 23. i članka 26. stavka 5. Uredbe (EU) br. 2017/1129

3. donošenje odluke o zahtjevu za izostavljanjem informacija iz prospekta u skladu s odredbama članka 18. Uredbe (EU) br. 2017/1129 tijekom postupka odlučivanja o zahtjevima iz točaka 1. i 2. ovoga stavka

4. obavješćivanje u skladu s odredbama članaka 25. i 26. Uredbe (EU) br. 2017/1129

5. donošenje odluke o prijenosu odobrenja prospekta nadležnom tijelu druge države članice u skladu s odredbom članka 20. stavka 8. Uredbe (EU) br. 2017/1129

6. koordinaciju i izvještavanje Europske komisije, ESMA-e i drugih nadležnih tijela

7. delegiranje trećim osobama zadaće elektroničke objave odobrenih prospekata i povezanih dokumenata u skladu s člankom 406. ovoga Zakona, u okviru svoje odgovornosti

8. provođenje nadzora u smislu pridržavanja odredbi Uredbe (EU) br. 2017/1129, delegiranih i provedbenih akata i tehničkih standarda koje donosi Europska komisija temeljem Uredbe (EU) br. 2017/1129 i ovoga Zakona od strane svih subjekata na koje se isti odnose

9. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz točke 8. ovoga stavka

10. podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga kod utvrđenih kršenja odredbi Uredbe (EU) br. 2017/1129, delegiranih i provedbenih akata i tehničkih standarda koje donosi Europska komisija temeljem Uredbe (EU) br. 2017/1129, kao i kršenja odredbi ove glave Zakona od strane subjekata nadzora iz točke 8. ovoga stavka

11. suradnju s drugim nadzornim tijelima država članica Europske unije, ESMA-om i nadzornim tijelima trećih zemalja

12. druge ovlasti na temelju Uredbe (EU) br. 2017/1129 i ovoga Zakona.

(3) Agencija pri odlučivanju o zahtjevima iz stavka 2. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka i o izricanju nadzornih mjera iz stavka 2. točke 9. ovoga članka te u drugim slučajevima kada u skladu sa svojim ovlastima vodi postupak pokrenut na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti, primjenjuje odredbe zakona koji uređuje opći upravni postupak, osim kada su takve odredbe suprotne odredbama Uredbe (EU) br. 2017/1129.

(4) Agencija rješenjem odbija zahtjev za odobrenje dokumenata iz stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga članka odnosno zahtjev iz stavka 2. točke 3. ovoga članka:

– kada dokumenti iz stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga članka ne ispunjavaju uvjete iz odredbi članaka 6. do 10., članaka 14. do 19., članka 23. te članka 27. Uredbe (EU) br. 2017/1129, a osobe koje su podnijele zahtjev za odobrenje navedenih dokumenata odnosno koje su podnijele zahtjev iz točke 3. stavka 2. ovoga članka ne mogu ili ne žele izvršiti potrebne izmjene ili pružiti dodatne informacije u skladu s člankom 20. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 2017/1129 odnosno u slučaju kada nisu ispunjeni uvjeti za izostavljanjem informacija iz prospekta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 2017/1129

– kada se dokument odnosi na ponudu vrijednosnih papira javnosti, a odluka nadležnog organa izdavatelja o izdavanju vrijednosnih papira je pravomoćnom sudskom odlukom utvrđena kao ništetna ili je poništena ili je stavljena izvan snage i/ili

– u slučaju iz članka 32. stavka 1. točke k) Uredbe (EU) br. 2017/1129.

(5) Agencija rješenjem odbacuje zahtjev za odobrenje prospekta u slučaju:

1. kada je zahtjev podnijela osoba koja ga nije ovlaštena podnijeti u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2017/1129 i odredbama ovoga Zakona

2. kada je zahtjev nepotpun ili neuredan iz drugih razloga, a ne iz razloga iz stavka 4. ovoga članka, a podnositelj zahtjeva za odobrenje prospekta nije, u roku određenom pozivom na dopunu, dopunio zahtjev, a po zahtjevu se ne može postupiti i/ili

3. kada nisu ispunjene druge pretpostavke za vođenje postupka.

(6) U slučajevima kada Agencija ne donese odluku o zahtjevima iz stavka 2. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka u rokovima propisanima odredbama članka 20. stavaka 2., 3. i 6. i članka 23. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2017/1129 ili u navedenim rokovima ne uputi poziv na dostavu izmjena i/ili dopuna dokumentacije na koju se navedeni zahtjevi odnose, osoba koja je podnijela zahtjev ima pravo pokrenuti upravni spor u skladu s odredbama zakona koji uređuje upravne sporove.

(7) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, a koji nisu navedeni u stavku 3. ovoga članka, Agencija postupa i odlučuje u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje nadležnost i djelokrug Agencije, osim kada su takve odredbe suprotne odredbama Uredbe (EU) br. 2017/1129.

(8) Protiv akata Agencije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 39.

Naslov iznad članka 406. mijenja se i glasi: »Ovlašćivanje za provedbu zadaća«.

Članak 406. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je ovlaštena trećim osobama povjeriti zadaće elektroničke objave odobrenih prospekata i povezanih dokumenata u skladu s posebnom odlukom koja najmanje sadrži:

1. zadaće koje je potrebno poduzeti i uvjete pod kojima ih je potrebno provesti

2. klauzulu kojom se treća strana obvezuje poslovati i biti ustrojena na način da se izbjegne sukob interesa i da se osigura da se informacije stečene tijekom izvršavanja delegiranih zadaća ne upotrebljavaju na nepošten način ili za sprječavanje tržišnog natjecanja

3. sve sporazume koje je Agencija zaključila s trećom stranom kojoj se delegiraju zadaće.

(2) Agencija je odgovorna za nadzor usklađenosti s Uredbom (EU) br. 2017/1129 i ovom glavom Zakona u slučaju iz stavka 1. ovoga članka.

(3) O svakoj odluci iz stavka 1. ovoga članka Agencija je obvezna obavijestiti Europsku komisiju, ESMA-u i nadležna tijela drugih država članica, uključujući uvjete kojima se uređuje ovlašćivanje za provedbu zadaća.«.

Članak 40.

Naslov iznad članka 407. mijenja se i glasi: »Pojmovi«.

Članak 407. mijenja se i glasi:

»(1) Pojedini pojmovi u ovom dijelu Zakona imaju sljedeće značenje:

1. financijski posrednik smatra se da je osoba koja poduzima aktivnost, neovisno o tome je li privremena ili akcesorna, u bilo kojem obliku, usmjerenu prema ulagateljima u vezi s ponudom (plasmanom) vrijednosnih papira, a koju obavlja za račun izdavatelja ili ponuditelja uz naknadu ili korist bilo koje vrste i koja je direktno ili indirektno dopuštena od strane izdavatelja ili ponuditelja

2. jezik koji se uobičajeno upotrebljava u području međunarodnih financija, za potrebe primjene Uredbe (EU) br. 2017/1129 na području Republike Hrvatske, smatra se da je engleski jezik

3. kvalificirani ulagatelji su:

a) osobe koje su u skladu s člankom 101. ovoga Zakona profesionalni ulagatelji

b) osobe koje se u skladu s člankom 103. ovoga Zakona na zahtjev tretiraju kao profesionalni ulagatelji i

c) osobe koje su kvalificirani nalogodavatelji u smislu članka 116. ovoga Zakona, osim ako su takve osobe zatražile da ih se tretira kao male ulagatelje

4. mala i srednja poduzeća ili MSP-ovi su društva kako su definirana člankom 2. točkom f) podtočkom i. Uredbe (EU) br. 2017/1129 i/ili društva kako su definirana člankom 3. točkom 55. ovoga Zakona

5. matična država članica je država članica kako je definirana člankom 2. točkom (m) Uredbe (EU) br. 2017/1129, dok je okolnost iz članka 2. točke (m) podtočke iii. podstavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129 za potrebe ove definicije propisana člankom 460. stavkom 1. točkom 3. ovoga Zakona

6. radni dani u smislu članka 2. stavka 1. točke (t) Uredbe (EU) br. 2017/1129 je svaki dan u tjednu osim subote, nedjelje ili praznika odnosno neradnog dana koji je kao takav definiran propisima Republike Hrvatske

7. rastuće tržište MSP-ova znači rastuće tržište malih i srednjih poduzeća kako je definirano u članku 3. točki 101. ovoga Zakona

8. vrijednosni papir je prenosivi vrijednosni papir kako je definiran odredbom članka 3. točke 96. ovoga Zakona, osim instrumenata tržišta novca koji imaju rok dospijeća kraći od 12 mjeseci.

(2) Za potrebe primjene stavka 1. točke 2. ovoga članka, investicijska društva i kreditne institucije na zahtjev izdavatelja priopćuju kategorizaciju svojih klijenata izdavatelju, uz poštivanje propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(3) Ostali pojmovi u smislu ove glave Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) br. 2017/1129 i članku 3. ovoga Zakona. Ako su pojmovi različito definirani u Uredbi (EU) br. 2017/1129 ili u ovoj glavi Zakona, u odnosu na pojmove definirane u članku 3. ovoga Zakona, na ovu glavu Zakona primjenjuju se pojmovi kako su definirani u Uredbi (EU) br. 2017/1129 ili u ovoj glavi Zakona.«.

Članak 41.

Iznad naslova članka 408. riječi: »POGLAVLJE II.« i naziv POGLAVLJA II. brišu se.

Naslov iznad članka 408. mijenja se i glasi: »Područje primjene«.

Članak 408. mijenja se i glasi:

»(1) Područje primjene ovog dijela Zakona proizlazi iz članaka 1., 3., 4. i 5. Uredbe (EU) br. 2017/1129.

(2) Područje primjene ovog djela Zakona proizlazi i iz svih delegiranih i provedbenih akata odnosno tehničkih standarda koje Europska komisija donosi temeljem Uredbe (EU) br. 2017/1129.

(3) Smjernice i preporuke koje ESMA donosi u skladu sa svojim ovlastima temeljem Uredbe (EU) br. 2017/1129 obvezujuće su za Agenciju i osobe čije su obveze definirane odredbama Uredbe (EU) br. 2017/1129, ove glave Zakona i ostalim propisima donesenim radi njihove provedbe, pod uvjetima iz članka 2. stavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona.

(4) Smjernice i podzakonski akti koje Agencija donosi temeljem Uredbe (EU) br. 2017/1129, a radi provedbe navedene uredbe, obvezujuće su za Agenciju i osobe čije su obveze definirane odredbama ovoga dijela Zakona, Uredbe (EU) br. 2017/1129, kao i aktima donesenim temeljem navedene Uredbe.

(5) Sva upućivanja na odredbe Uredbe (EU) br. 2017/1129 u ovoj glavi Zakona uključuju sve njezine izmjene i dopune kao i delegirane i provedbene akte odnosno tehničke standarde donesene temeljem navedene Uredbe, osim ako nije drugačije navedeno u ovoj glavi Zakona.«.

Članak 42.

Naslov iznad članka 409. mijenja se i glasi: »Iznimka od obveze objave prospekta kod javne ponude vrijednosnih papira u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129«.

Članak 409. mijenja se i glasi:

»(1) U smislu članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129, javne ponude vrijednosnih papira s ukupnim iznosom naknade za vrijednosne papire koji se prikuplja u Europskoj uniji manjim od 8.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, koji se izračunava tijekom razdoblja od dvanaest mjeseci, izuzete su od obveze objave prospekta u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/1129.

(2) O svakoj javnoj ponudi vrijednosnih papira koja je izuzeta od obveze objave prospekta u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, a koja se provodi na području Republike Hrvatske, potrebno je obavijestiti Agenciju sukladno članku 427. ovoga Zakona.

(3) O svakoj javnoj ponudi vrijednosnih papira koja je izuzeta od obveze objave prospekta u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, a koja ispunjava sljedeće uvjete:

– ukupni iznos naknade za vrijednosne papire koji se prikuplja u Europskoj uniji je u rasponu od 4.000.000,00 eura do 8.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, koji iznosi se izračunavaju tijekom razdoblja od dvanaest mjeseci

– ne radi se o slučajevima iz članka 1. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129,

izdavatelj i/ili ponuditelj je obvezan izraditi informacijski dokument na hrvatskom jeziku i učiniti ga dostupnim ulagateljima odnosno javnosti u skladu s postupcima iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129, prije početka ponude, a najkasnije na početku ponude.

(4) Informacijski dokument iz stavka 3. ovoga članka mora biti dostupan ulagateljima odnosno javnosti tijekom cijelog trajanja ponude u kojem periodu se informacije sadržane u dokumentu moraju na jasan način ažurirati bez odgode.

(5) Agencija pravilnikom propisuje minimalni oblik i sadržaj informacijskog dokumenta iz stavka 3. ovoga članka, kao i način objave i ažuriranja informacija sadržanih u njemu.«.

Članak 43.

Naslov iznad članka 410 mijenja se i glasi: »Primjena tečaja za izračun kunske protuvrijednosti«.

Članak 410. mijenja se i glasi:

»(1) Tečaj za izračun kunske protuvrijednosti koji Agencija uzima u obzir je srednji tečaj Hrvatske narodne banke:

a) na dan donošenja odluke izdavatelja ili ponuditelja o izdavanju odnosno o ponudi vrijednosnih papira koji se nude javnosti, isključivo za potrebe:

– članka 2. točke (m) podtočke ii. Uredbe (EU) br. 2017/1129

– članka 1. stavka 3. Uredbe (EU) br. 2017/1129

– članka 1. stavka 4. točaka (c) i (j) Uredbe (EU) br. 2017/1129

– članka 409. ovoga Zakona

– članka 6. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) br. 2017/1129

– članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 2017/1129

– članka 15. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 2017/1129 i

– članka 27. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) br. 2017/1129

b) na dan upućivanja poziva na upis, isključivo za potrebe članka 1. stavka 4. točke (d) Uredbe (EU) br. 2017/1129

c) na zadnji dan izvještajnog razdoblja za potrebe članka 2. točke (f) podtočke i. Uredbe (EU) br. 2017/1129 odnosno na zadnji dan kalendarske godine, isključivo za potrebe članka 2. točke (f) podtočke ii. i članka 15. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 2017/1129.

(2) U slučajevima iz stavka 1. točke a) ovoga članka, ako u pojedinom slučaju nije moguće utvrditi naknadu za vrijednosne papire na dan donošenja odluke izdavatelja ili ponuditelja o izdavanju odnosno o ponudi vrijednosnih papira, Agencija može, radi utvrđivanja postojanja uvjeta za korištenje iznimke od obveze objave prospekta vezano uz ukupan iznos naknade za vrijednosne papire uključene u ponudu propisane Uredbom (EU) br. 2017/1129 i ovim Zakonom, uzeti u obzir srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan kada je ukupna naknada za vrijednosne papire uključene u ponudu utvrđena od strane izdavatelja i/ili ponuditelja ili drugi dan koji Agencija uzima kao relevantan ovisno o načinu na koji je ponuda strukturirana.«.

Članak 44.

Iznad naslova članka 411. dodaje se POGLAVLJE II. s nazivom koje glasi: »POGLAVLJE II. ODGOVORNOST«.

Naslov iznad članka 411. mijenja se i glasi: »Odgovornost u vezi s prospektom«.

Članak 411. mijenja se i glasi:

»(1) Ulagatelj koji je stekao vrijednosne papire na temelju prospekta u vezi s izdanjem, ponudom ili uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište može zahtijevati popravljanje štete koju je pretrpio zbog toga što su informacije u prospektu bitne za procjenu vrijednosnih papira netočne ili nepotpune, od sljedećih odgovornih osoba:

1. izdavatelja, ako je riječ o izdanju novih vrijednosnih papira, ili ponuditelja, ako je riječ o ponudi postojećih vrijednosnih papira

2. osoba koje preuzmu odgovornost za točnost i potpunost informacija u prospektu ili dijelovima prospekta i

3. jamca, ako postoji, ali samo u dijelu prospekta koji se odnosi na jamca.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju biti jasno navedene u prospektu osobnim imenom i funkcijom, ako je riječ o fizičkoj osobi, te tvrtkom i registriranim sjedištem, ako je riječ o pravnoj osobi.

(3) Prospekt mora sadržavati izjavu svake od osoba iz stavka 1. ovoga članka, da su, prema njihovu saznanju, informacije u prospektu u skladu s činjenicama te da iz prospekta nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na njegovo značenje.

(4) Odgovornost više osoba za štetu je solidarna. Njihovu odgovornost ne umanjuje činjenica da i druge osobe odgovaraju za istu štetu.

(5) Osobe iz stavka 1. ovoga članka odgovaraju za štetu koja ulagatelju bude prouzročena zbog toga što su informacije bitne za procjenu vrijednosnih papira netočne ili nepotpune, kada je netočnost ili nepotpunost informacija u prospektu nastala njihovom krivnjom.

(6) Ulagatelj je ovlašten zahtijevati od odgovorne osobe iz stavka 1. ovoga članka popravljanje štete ako je pravni posao stjecanja sklopljen nakon objave prospekta, i to u roku od šest mjeseci nakon:

1. završetka ponude vrijednosnih papira, ako se radi o odgovornosti na temelju prospekta u vezi s javnom ponudom vrijednosnih papira ili

2. uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište, ako se radi o odgovornosti na temelju prospekta u vezi s uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište.

(7) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ulagatelj koji je trenutačni imatelj vrijednosnih papira ima pravo od odgovorne osobe zahtijevati da bez odgode otkupi vrijednosne papire po cijeni po kojoj ih je ulagatelj stekao, a najviše do iznosa za koji je ta količina tih vrijednosnih papira prvotno izdana, ako je riječ o izdanju vrijednosnih papira, ili ponuđena, ako je riječ o ponudi postojećih vrijednosnih papira. Uz to, ulagatelj ima pravo od odgovorne osobe zahtijevati da mu bez odgode nadoknadi uobičajene troškove povezane sa stjecanjem.

(8) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ulagatelj koji više nije imatelj vrijednosnih papira ima pravo od odgovorne osobe zahtijevati da mu bez odgode isplati razliku između cijene po kojoj je ulagatelj stekao vrijednosne papire i cijene po kojoj ih je otuđio. Prilikom izračuna razlike cijena po kojoj je ulagatelj stekao vrijednosne papire ograničena je na iznos za koji je ta količina tih vrijednosnih papira prvotno izdana, ako je riječ o izdanju vrijednosnih papira, ili ponuđena, ako je riječ o ponudi postojećih vrijednosnih papira. Uz to, ulagatelj ima pravo od odgovorne osobe zahtijevati da mu bez odgode nadoknadi uobičajene troškove povezane sa stjecanjem i otuđenjem.

(9) Popravljanje štete u skladu s odredbama ovoga članka ovlašteni su zahtijevati i pravni slijednici ulagatelja u skladu s uvjetima iz stavaka 6., 7. i 8. ovoga članka, s time da se kao iznos mjerodavan za određivanje visine zahtjeva za popravljanje štete uzima iznos za koji je prednik stekao vrijednosne papire.

(10) Odgovornost za štetu ne može se unaprijed isključiti ili ograničiti na štetu ulagatelja.

(11) Zahtjevi za popravljanjem štete na temelju odredbi ovoga članka zastarijevaju istekom jedne godine od dana saznanja ulagatelja za netočnost ili nepotpunost informacija u prospektu, a u svakom slučaju istekom roka od tri godine od dana objave prospekta.

(12) Odredbama ovoga članka ne isključuju se zahtjevi za popravljanjem štete zbog povrede ugovora ili drugih propisa.

(13) Odgovornost prema odredbama ovoga Zakona vrijedi za prospekte objavljene u vezi s ponudom vrijednosnih papira na području Republike Hrvatske ili u vezi s uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

(14) Odredbe ovoga članka primjenjuju se na ponude i/ili uvrštenja vrijednosnih papira izdavatelja sa sjedištem izvan Republike Hrvatske na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj i u drugoj državi članici te je popravljanje štete moguće zahtijevati ako su vrijednosni papiri stečeni na temelju pravnog posla sklopljenog u Republici Hrvatskoj ili investicijske usluge koja je u cijelosti ili djelomično pružena u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 45.

Naslov iznad članka 412. mijenja se i glasi: »Odgovornost u vezi sa sažetkom prospekta«.

Članak 412. mijenja se i glasi:

»Osobe koje su sastavile sažetak, uključujući njegov prijevod, odgovaraju za štetu na temelju sažetka izrađenog u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 2017/1129 ili posebnog sažetka prospekta EU-a za rast izrađenog u skladu s člankom 15. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129, samo ako sažetak, uključujući njegov prijevod:

1. dovodi u zabludu, netočan je ili nedosljedan, kad ga se čita zajedno s drugim dijelovima prospekta ili

2. ne pruža, kad ga se čita zajedno s drugim dijelovima prospekta, ključne informacije kako bi se ulagateljima pomoglo pri razmatranju ulaganja u vrijednosne papire.«.

Članak 46.

Iznad naslova članka 413. riječi: »POGLAVLJE III.« i naziv POGLAVLJA III. te riječi: »ODJELJAK 1.« i naziv ODJELJKA 1. brišu se.

Naslov iznad članka 413. mijenja se i glasi: »Odgovornost u vezi s registracijskim dokumentom ili s univerzalnim registracijskim dokumentom«.

Članak 413. mijenja se i glasi:

»(1) Osobe iz članka 411. stavka 1. ovoga Zakona podliježu odgovornosti za informacije u registracijskom dokumentu ili u univerzalnom registracijskom dokumentu samo kada je registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument upotrijebljen kao sastavni dio odobrenog prospekta.

(2) Osobe iz članka 411. stavka 1. ovoga Zakona podliježu odgovornosti za informacije čije se objavljivanje zahtijeva u godišnjim i polugodišnjim izvještajima u skladu s člancima 462. do 467. ovoga Zakona samo kada su uključene u univerzalni registracijski dokument u skladu s člankom 9. stavcima 12. i 13. Uredbe (EU) br. 2017/1129 i kada je isti upotrijebljen kao sastavni dio odobrenog prospekta.«.

Članak 47.

Naslov iznad članka 414. mijenja se i glasi: »Isključenje odgovornosti za štetu«.

Članak 414. mijenja se i glasi:

»(1) Osobe iz članka 411. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovaraju ulagatelju za štetu ako dokažu barem jednu od sljedećih činjenica:

1. da nisu znale za nepravilnost ili nepotpunost informacija u prospektu i da neznanje ne počiva na njihovoj namjeri ili krajnjoj nepažnji

2. da vrijednosni papiri nisu stečeni na temelju prospekta

3. da stanje stvari na koje se odnose netočnost ili nepotpunost informacija u prospektu nije doprinijelo smanjenju tržišne cijene vrijednosnih papira

4. da je ulagatelj prilikom stjecanja vrijednosnih papira znao ili morao znati za netočnost ili nepotpunost informacija u prospektu

5. da su ispravak netočnih informacija odnosno dopuna nepotpunih informacija objavljeni prije nego što je ulagatelj sklopio pravni posao stjecanja vrijednosnih papira, kroz dopunu prospekta u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/1129 ili na odgovarajući način u skladu s drugim odredbama ovoga Zakona, barem na istom mjestu odnosno na isti način na kojem je objavljen i prospekt.

(2) Odgovornost za štetu isključivo na temelju sažetka prospekta ili njegova prijevoda ne postoji, osim ako sažetak dovodi u zabludu, netočan je ili nedosljedan, kada ga se čita zajedno s ostalim dijelovima prospekta ili ako ne pruža, kada ga se čita zajedno s ostalim dijelovima prospekta, ključne informacije koje trebaju pomoći ulagateljima kod donošenja odluke o ulaganju.«.

Članak 48.

Iznad naslova članka 415. riječi: »ODJELJAK 2.« i naziv ODJELJKA 2. brišu se.

Naslov iznad članka 415. mijenja se i glasi: »Odgovornost za štetu kada prospekt nije pravodobno objavljen odnosno nije objavljen«.

Članak 415. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba koja je stekla vrijednosne papire može od izdavatelja ili ponuditelja, ako je različit od izdavatelja, zahtijevati popravljanje štete ako je pravni posao stjecanja sklopljen prije objave prospekta u roku od šest mjeseci nakon:

1. završetka ponude vrijednosnih papira ili

2. uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište

kada, protivno odredbama članka 3. Uredbe (EU) br. 2017/1129, prospekt nije pravodobno objavljen odnosno nije objavljen.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ulagatelj koji je trenutačni imatelj vrijednosnih papira ima pravo od odgovorne osobe zahtijevati da bez odgode otkupi vrijednosne papire po cijeni po kojoj ih je ulagatelj stekao, a najviše do iznosa za koji je ta količina tih vrijednosnih papira prvotno izdana, ako je riječ o izdanju vrijednosnih papira, ili ponuđena, ako je riječ o ponudi postojećih vrijednosnih papira. Uz to, ulagatelj ima pravo od odgovorne osobe zahtijevati da mu bez odgode nadoknadi uobičajene troškove povezane sa stjecanjem.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ulagatelj koji više nije imatelj vrijednosnih papira ima pravo od odgovorne osobe zahtijevati da mu bez odgode isplati razliku između cijene po kojoj je ulagatelj stekao vrijednosne papire i cijene po kojoj ih je otuđio. Prilikom izračuna razlike, cijena po kojoj je ulagatelj stekao vrijednosne papire ograničena je na iznos za koji je ta količina tih vrijednosnih papira prvotno izdana, ako je riječ o izdanju vrijednosnih papira, ili ponuđena, ako je riječ o ponudi postojećih vrijednosnih papira. Uz to, ulagatelj ima pravo od odgovorne osobe zahtijevati da mu bez odgode nadoknadi uobičajene troškove povezane sa stjecanjem i otuđenjem.

(4) Odredbe ovoga članka primjenjuju se na ponude i/ili uvrštenja vrijednosnih papira izdavatelja sa sjedištem izvan Republike Hrvatske na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj i u drugoj državi članici te je popravljanje štete moguće zahtijevati ako su vrijednosni papiri stečeni na temelju pravnog posla sklopljenog u Republici Hrvatskoj ili investicijske usluge koja je u cijelosti ili djelomično pružena u Republici Hrvatskoj.

(5) Odgovornost za štetu iz odredbe ovoga članka ne postoji ako je ulagatelj prilikom stjecanja vrijednosnih papira znao ili morao znati za obvezu objave prospekta.

(6) Na odgovornost za štetu na temelju ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 411. stavaka 8. do 11. ovoga Zakona, s time da zahtjevi za popravljanjem štete na temelju odredbi ovoga članka zastarijevaju istekom jedne godine od dana saznanja ulagatelja da prospekt, protivno odredbama članka 3. Uredbe (EU) br. 2017/1129, nije pravodobno objavljen odnosno nije objavljen, a u svakom slučaju istekom roka od tri godine od dana završetka ponude, ako prospekt u vezi s javnom ponudom vrijednosnih papira nije pravodobno objavljen odnosno nije objavljen, ili od uvrštenja, ako prospekt u vezi s uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište nije pravodobno objavljen odnosno nije objavljen.«.

Članak 49.

Naslov iznad članka 416. mijenja se i glasi: »Odgovornost u vezi s dobrovoljnim prospektom«.

Članak 416. mijenja se i glasi:

»Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na odgovarajući način na odgovornost za informacije u dobrovoljno sastavljenom prospektu u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129.«.

Članak 50.

Naslov iznad članka 417. mijenja se i glasi: »Odgovornost za informacije u dokumentima kada ne postoji obveza objave prospekta«.

Članak 417. mijenja se i glasi:

»Odredbe ovoga poglavlja primjenjuju se na odgovarajući način na odgovornost za informacije navedene u dokumentima koji se objavljuju kada ne postoji obveza objave prospekta u skladu s člankom 1. stavkom 4. točkama (f), (g), (h) i (i) i stavkom 5. točkama (e), (f), (g), (h) i (j) Uredbe (EU) br. 2017/1129.«.

Članak 51.

Naslov iznad članka 418. mijenja se i glasi: »Odgovornost Agencije, članova Upravnog vijeća i radnika Agencije«.

Članak 418. mijenja se i glasi:

»Agencija, članovi Upravnog vijeća i radnici Agencije ne odgovaraju za istinitost i potpunost informacija koje sadrži odobreni prospekt.«.

Članak 52.

Naslov iznad članka 419. mijenja se i glasi: »Odgovarajuća primjena drugog propisa«.

Članak 419. mijenja se i glasi:

»Na pitanja u vezi s popravljanjem štete koja nisu uređena odredbama ove glave na odgovarajući će se način primjenjivati pravila općeg propisa kojim su uređeni obvezni odnosi.«.

Članak 53.

Iznad naslova članka 420. dodaje se POGLAVLJE III. s nazivom koje glasi: »POGLAVLJE III. KORIŠTENJE JEZIKA«.

Naslov iznad članka 420. mijenja se i glasi: »Jezik prospekta za potrebe članka 27. Uredbe (EU) br. 2017/1129«.

Članak 420. mijenja se i glasi:

»(1) U slučajevima iz članka 27. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2017/1129, kada je Republika Hrvatska matična država članica, prospekt se sastavlja na hrvatskom jeziku.

(2) U slučajevima iz članka 27. stavka 2. podstavka 3. Uredbe (EU) br. 2017/1129, kada je Republika Hrvatska matična država članica, a javna ponuda vrijednosnih papira ili uvrštenje na uređeno tržište se zahtijeva u jednoj ili više država članica, izuzev Republike Hrvatske, prospekt se sastavlja na hrvatskom ili engleskom jeziku, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu.

(3) U slučajevima iz članka 27. stavka 2. podstavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129, kada je Republika Hrvatska država članica domaćin, a prospekt nije sastavljen na hrvatskom jeziku, sažetak prospekta mora biti dostupan na hrvatskom jeziku.

(4) U slučajevima iz članka 27. stavka 3. podstavka 1. Uredbe (EU) br. 2017/1129, kada je Republika Hrvatska matična država članica, a javna ponuda vrijednosnih papira ili uvrštenje na uređeno tržište se zahtijeva u jednoj ili više država članica, uključujući Republiku Hrvatsku, prospekt se sastavlja na hrvatskom jeziku ili na engleskom jeziku, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu. Kada je prospekt prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu sastavljen na engleskom jeziku, sažetak prospekta mora biti dostupan na hrvatskom jeziku.

(5) U slučajevima iz članka 27. stavka 3. podstavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129, kada je Republika Hrvatska država članica domaćin, a prospekt nije sastavljen na hrvatskom jeziku, sažetak prospekta mora biti dostupan na hrvatskom jeziku.

(6) U slučajevima iz članka 27. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129, kada je Republika Hrvatska država članica domaćin, a osnovni prospekt, konačni uvjeti i sažetak pojedinog izdanja nisu sastavljeni na hrvatskom jeziku, prijevod sažetka pojedinog izdanja priložen konačnim uvjetima mora biti dostupan na hrvatskom jeziku.

(7) U slučajevima iz članka 27. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129, kada je Republika Hrvatska matična država članica, a javna ponuda vrijednosnih papira ili uvrštenje na uređeno tržište se zahtijeva u jednoj ili više država članica, izuzev Republike Hrvatske, osnovni prospekt, konačni uvjeti i sažetak pojedinog izdanja se sastavljaju na hrvatskom ili engleskom jeziku, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu.

(8) U slučajevima iz članka 27. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129, kada je Republika Hrvatska matična država članica, a javna ponuda vrijednosnih papira ili uvrštenje na uređeno tržište se zahtijeva u jednoj ili više država članica, uključujući Republiku Hrvatsku, osnovni prospekt, konačni uvjeti i sažetak pojedinog izdanja se sastavljaju na hrvatskom jeziku ili na engleskom jeziku, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu. Kada su osnovni prospekt, konačni uvjeti i sažetak pojedinog izdanja prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu sastavljeni na engleskom jeziku, sažetak pojedinog izdanja mora biti dostupan na hrvatskom jeziku.

(9) U slučajevima iz članka 27. stavka 5. Uredbe (EU) br. 2017/1129, kada je Republika Hrvatska matična država članica, a prospekt se odnosi na uvrštenje za trgovanje na uređeno tržište u jednoj ili više država članica, neovisno o tome provodi li se uvrštenje za trgovanje na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, prospekt se sastavlja na hrvatskom jeziku ili na engleskom jeziku, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu.

(10) U slučajevima iz članka 27. stavka 5. Uredbe (EU) br. 2017/1129, kada je Republika Hrvatska država članica domaćin, prospekt treba biti sastavljen na hrvatskom ili na engleskom jeziku, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu.«.

Članak 54.

Naslov iznad članka 421 mijenja se i glasi: »Jezik registracijskog dokumenta ili univerzalnog registracijskog dokumenta za potrebe članka 26. Uredbe (EU) br. 2017/1129«.

Članak 421. mijenja se i glasi:

»(1) Kada je Republika Hrvatska matična država članica, na registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument koji je dostavljen Agenciji na odobrenje i koji čine sastavni dio prospekta koji odobrava Agencija primjenjuju se pravila o jeziku prospekta iz članka 420. ovoga Zakona.

(2) U slučajevima iz članka 26. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129, kada je Republika Hrvatska matična država članica koja odobrava obavijest o vrijednosnom papiru i sažetak odnosno prospekt u koji se uključuje registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument o kojem je Agenciju obavijestilo nadležno tijelo iz države članice koje ga je odobrilo u skladu s člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129, takvoj obavijesti prilaže se prijevod registracijskog dokumenta ili univerzalnog registracijskog dokumenta i svake njihove izmjene na hrvatski jezik ili na engleski jezik, ovisno o tome radi li se o slučaju iz članka 420. stavaka 1., 2., 4., 7., 8. ili 9. ovoga Zakona.

(3) U slučajevima iz prethodnog stavka ovoga članka, kada izdavatelj, ponuditelj ili osoba odgovorna za sastavljanje prospekta odluči provesti javnu ponudu ili uvrštenje u drugoj ili drugim državama članicama temeljem obavijesti o vrijednosnom papiru i sažetka odnosno prospekta koji odobrava Agencija kao nadležno tijelo matične države članice, obavijesti iz članka 26. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129, treba biti priložen i prijevod dodatka registracijskog dokumenta ili univerzalnog registracijskog dokumenta iz članka 26. stavka 4. podstavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129 na jeziku na kojem treba biti dostupan sažetak za potrebe prekogranične ponude ili uvrštenja.

(4) U slučajevima iz članka 26. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129, kada je Republika Hrvatska država članica domaćin, a prospekt nije sastavljen na hrvatskom jeziku, prijevod sažetka prospekta u koji je preuzet sadržaj dodatka registracijskog dokumenta ili univerzalnog registracijskog dokumenta u skladu s člankom 26. stavkom 4. podstavkom 3. Uredbe (EU) br. 2017/1129 mora biti dostupan na hrvatskom jeziku.«.

Članak 55.

Naslov iznad članka 422. mijena se i glasi: »Korištenje jezika u zahtjevima koji se upućuju Agenciji«.

Članak 422. mijenja se i glasi:

»(1) Kada je Republika Hrvatska matična država članica, zahtjev koji se odnosi na odobrenje prospekta i ostala dokumentacija u prilogu zahtjeva u skladu sa zakonom koji uređuje opći upravni postupak moraju biti sastavljeni na hrvatskom jeziku.

(2) Stavak 1. ovoga članka se primjenjuje i kada se zahtjev odnosi na odobrenje prospekta koji nije sastavljen na hrvatskom jeziku.

(3) Stavak 1. ovoga članka se primjenjuje i na ostale zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 2017/1129 i ove glave Zakona.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, informacije koje se u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 2017/1129 uključuju u prospekt upućivanjem, sastavljaju se na jeziku u skladu s odredbama o jeziku prospekta iz članka 420. ovoga Zakona.«.

Članak 56.

Naslov iznad članka 423. mijenja se i glasi: »Korištenje jezika u obavijestima i dokumentima koji se dostavljaju Agenciji«.

Članak 423. mijenja se i glasi:

»(1) Obavijesti i dokumentacija koja se dostavlja u prilogu iste u skladu s Poglavljem IV., dostavljaju se Agenciji na hrvatskom jeziku ili na engleskom jeziku, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, osim ako odredbama ovoga Zakona za određenu dokumentaciju drugačije određeno.

(2) Kada obavijesti i dokumentacija koja se dostavlja u prilogu iste u skladu s Poglavljem IV. ovoga poglavlja nisu sastavljeni na hrvatskom jeziku, Agencija je ovlaštena zatražiti prijevod dokumenata na hrvatski jezik.«.

Članak 57.

Iznad naslova članka 424. riječi: »ODJELJAK 3.« i naziv ODJELJKA 3. brišu se te se dodaje POGLAVLJE IV. s nazivom koje glasi: »POGLAVLJE IV. NADZORNE OVLASTI I POSTUPAK NADZORA«.

Naslov iznad članka 424. mijenja se i glasi: »Postupak nadzora koji provodi Agencija«.

Članak 424. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je nadležna za provođenje nadzora nad primjenom Uredbe (EU) br. 2017/1129 i odredbi ove glave Zakona:

1. praćenjem, prikupljanjem i provjerom objavljenih informacija i obavijesti od strane osoba koje su ih u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2017/1129 i ovoga Zakona obvezne dostavljati Agenciji

2. provođenjem nadzora u skladu s odredbama članka 32. Uredbe (EU) br. 2017/1129 i ovog poglavlja Zakona

3. izricanjem nadzornih mjera iz članka 32. Uredbe (EU) br. 2017/1129 i ovog poglavlja Zakona.

(2) Agencija svoje nadzorne ovlasti iz članka 425. ovoga Zakona provodi:

1. neposredno i samostalno

2. u suradnji s drugim nadležnim tijelima te u okviru svoje odgovornosti, delegiranjem nadzornih zadaća drugim tijelima u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2017/1129 i odredbama ovoga Zakona

3. podnošenjem zahtjeva i prijava nadležnim pravosudnim tijelima.

(3) Pri izvršavanju svojih nadzornih i istražnih ovlasti u skladu s ovim Poglavljem, Agencija primjenjujući na odgovarajući način odredbe dijela drugog glave VII. ovoga Zakona, pod uvjetom da iste nisu u suprotnosti s Uredbom (EU) br. 2017/1129 i ovom glavom Zakona, surađuje s nadležnim tijelima drugih država članica u cilju osiguranja da sankcije i mjere budu učinkovite i prikladne u okviru Uredbe (EU) br. 2017/1129 te s njima koordinira svoje djelovanje u prekograničnim slučajevima, kao i s drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske, nadležnim tijelima trećih zemalja i ESMA-om.

(4) Agencija je u cilju ispunjenja svoje obveze suradnje s drugim nadležnim tijelima i s ESMA-om za potrebe osiguranja provedbe Uredbe (EU) br. 2017/1129 u skladu s stavkom 3. ovoga članka ovlaštena zatražiti od nadležnih pravosudnih tijela podatke u vezi s istražnim i drugim postupcima koji su pred njima pokrenuti zbog mogućih kršenja Uredbe (EU) br. 2017/1129 i ove glave Zakona te ih dostaviti drugim nadležnim tijelima i ESMA-i u skladu i pod uvjetima iz članaka 33. do 36. Uredbe (EU) br. 2017/1129.

(5) Subjekti nadzora Agencije u smislu ove glave Zakona određeni su člankom 683. stavkom 1. točkom 2. ovoga Zakona te se na nadzor koji Agencija provodi u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/1129 i ovom glavom Zakona, u dijelu koji nije propisan odredbama Uredbe (EU) br. 2017/1129 i ove glave Zakona, primjenjuju na odgovarajući način odredbe dijela šestoga glave I. ovoga Zakona pod uvjetom da iste nisu u suprotnosti s Uredbom (EU) br. 2017/1129 i ovom glavom Zakona.

(6) Agencija uspostavlja učinkovite mehanizme za prijavljivanje Agenciji stvarnih ili potencijalnih kršenja Uredbe (EU) br. 2017/1129 i ove glave, koji uključuju najmanje:

1. posebne postupke za zaprimanje prijava kršenja i daljnje postupanje, uključujući uspostavu sigurnih komunikacijskih kanala za takve prijave

2. odgovarajuću zaštitu osoba koje prijave kršenja ili koje su optužene za kršenja, a osobito od odmazde, diskriminacije ili drugih vrsta nepoštenog postupanja prema tim osobama u vezi s njihovim ugovorom o radu, rješenjem o rasporedu ili ugovorom o djelu i

3. zaštitu osobnih podataka i prijavitelja kršenja i fizičke osobe koja je navodno počinila kršenje, uključujući zaštitu u odnosu na očuvanje tajnosti njihova identiteta u svim fazama postupka, bez obzira na to je li objavljivanje informacija bilo obvezno prema hrvatskom pravu u okviru istraga ili u okviru naknadnih sudskih postupaka.

(7) Poslodavci koji se bave djelatnostima koje su uređene propisima o financijskim uslugama dužni su uspostaviti odgovarajuće unutarnje postupke prema kojima njihovi zaposlenici mogu prijaviti kršenja Uredbe (EU) br. 2017/1129 i ove glave, na način propisan člankom 74. ovoga Zakona.

(8) Agencija pravilnikom propisuje postupanje u vezi s uspostavom mehanizama iz stavka 6. ovoga članka.«.

Članak 58.

Naslov iznad članka 425. mijenja se i glasi: »Nadzorne ovlasti Agencije«.

Članak 425. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je u provođenju nadzornih i istražnih ovlasti od osoba iz članka 683. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, uključujući i ostale osobe iz članka 32. stavka 1. točaka b), c) i n) Uredbe (EU) br. 2017/1129, ovlaštena:

1. zahtijevati pristup svakom dokumentu u bilo kojem obliku i dostavu preslike istog

2. izvršiti pregled razmjene podataka u bilo kojem obliku

3. zatražiti sve podatke i očitovanja koji su Agenciji potrebni za nadzor

4. ako je potrebno u svrhu nadzora, uzeti izjave od navedenih osoba ili ih saslušati u smislu odredbi zakona koji uređuje opći upravni postupak

5. ako postoji opravdana sumnja da navedene osobe raspolažu dokumentima i drugim podatcima povezanim s predmetom nadzora ili istragom koji mogu biti relevantni za dokazivanje kršenja Uredbe (EU) br. 2017/1129 i ove glave Zakona, Agencija je ovlaštena provoditi neposredne nadzore ili istrage koje uključuju sve prethodno navedene ovlasti iz ovoga stavka, na mjestima odnosno u prostorijama koje nisu privatni stambeni prostori fizičkih osoba. U neposrednim nadzorima ili istragama koje zajednički provode Agencija i jedno ili više nadležnih tijela država članica, ovlaštena je sudjelovati i ESMA u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

(2) U svrhu provođenja nadzora nad provedbom Uredbe (EU) br. 2017/1129, Agencija je pored osoba iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena zahtijevati odgovarajuće podatke, dokumentaciju i očitovanja i od sljedećih osoba i izvršiti pregled njihova poslovanja:

1. osoba koje su s izdavateljem, ponuditeljem ili osobom koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu nad kojom Agencija provodi postupak nadzora, u odnosu uske povezanosti, u smislu ovoga Zakona

2. osoba na koje je izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu nad kojom Agencija provodi postupak nadzora izdvojila poslovne procese

3. osoba koje ostvaruju kontrolu nad izdavateljem, ponuditeljem ili osobom koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili od osoba nad kojima izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ostvaruje kontrolu u smislu zakona kojim se uređuju uvjeti i postupak preuzimanja dioničkih društava ili su na drugi način povezane s izdavateljem, ponuditeljem ili osobom koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u smislu odredbi zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

(3) Agencija je ovlaštena provesti neposredni nadzor ili istragu u skladu s točkom 5. stavka 1. ovoga članka, u prostorijama osoba, isključujući privatne stambene prostore fizičkih osoba, kada osoba ne postupi po zahtjevu Agencije iz točaka 1. do 4. stavka 1. ovoga članka.

(4) Kada je to potrebno u svrhu provođenja nadzora u skladu s člankom 32. Uredbe i ove glave Zakona sukladno relevantnim propisima, Agencija može od nadležnog pravosudnog tijela zatražiti prethodno odobrenje za izvršavanje nadzornih i istražnih ovlasti iz ovog članka.

(5) Kada je za nadzor nad osobama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ovlašteno drugo nadležno tijelo, Agencija pregled poslovanja tih osoba obavlja u suradnji s drugim nadležnim tijelom.

(6) Odredbe ovog članka se primjenjuju i kada Agencija kao nadležno tijelo države članice domaćina izdavatelja provodi nadzor nad aktivnostima oglašavanja u skladu s odredbama članka 22. stavka 6. Uredbe (EU) br. 2017/1129, te o svim poduzetim nadzornim i istražnim ovlastima bez odgode obavještava nadležno tijelo matične države članice izdavatelja, osim kada je s nadležnim tijelom matične države članice izdavatelja zaključen sporazum u skladu s člankom 22. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 2017/1129.«.

Članak 59.

Naslov iznad članka 426. mijenja se i glasi: »Nadzorne mjere«.

Članak 426. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je ovlaštena osobama iz članka 683. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/1129 i ovom glavom Zakona, rješenjem izreći nadzorne mjere iz članka 32. stavka 1. točaka (a), (d) do (m) Uredbe (EU) br. 2017/1129 te dodatno i sljedeće mjere:

1. naložiti prestanak svakog postupanja koje je u suprotnosti s odredbama Uredbe (EU) 2017/1129 i ove glave Zakona

2. izreći opomenu

3. druge razmjerne mjere koje su potrebne radi uklanjanja postojećih i potencijalnih posljedica kršenja odredbi Uredbe (EU) 2017/1129 i ove glave Zakona.

(2) Agencija je ovlaštena rješenjem kojim izriče nadzorne mjere iz stavka 1. ovoga članka odrediti i rok za izvršenje i dostavljanje dokaza o učinjenom.

(3) Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka ne postupi u skladu s rješenjem Agencije iz stavka 2. ovoga članka, Agencija može novim rješenjem izreći novu ili istu mjeru.

(4) U slučaju izricanja nadzorne mjere u skladu s člankom 32. stavkom 1. točkom (e) (EU) br. 2017/1129, Agencija je kao nadležno tijelo države članice domaćina obvezna bez odgode o navedenom obavijestiti nadležno tijelo matične države članice izdavatelja, osim kada je s nadležnim tijelom matične države članice izdavatelja zaključen sporazum u skladu s člankom 22. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 2017/1129.

(5) U slučaju da se odobrenje prospekta odbija u skladu s člankom 32. stavkom 1. točkom (k) Uredbe (EU) br. 2017/1129, Agencija je o navedenom obvezna obavijestiti ESMA-u koja o navedenom obavješćuje nadležna tijela drugih država članica.

(6) Nadzor nad primjenom odredbi Uredbe (EU) br. 2017/1129 i ove glave Zakona ne dovodi u pitanje provedbu odredbi zakona koji uređuje preuzimanje dioničkih društava i drugih relevantnih propisa o ponudama za preuzimanje kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva 2004/25/EZ, kao i zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava vezano uz transakcije spajanja i druge transakcije, a koje utječu na vlasništvo ili kontrolu društava.

(7) Pri odlučivanju o mjerama iz članka 32. stavka 1. točaka (a), (d) do (m) Uredbe (EU) br. 2017/1129 i ovoga članka, Agencija uzima u obzir težinu povrede i svrhu koja se mjerom želi postići.

(8) Ako je donošenje rješenja o izricanju mjera iz članka 32. stavka 1. točaka (a), (d) do (m) Uredbe (EU) br. 2017/1129 i ovoga članka potrebno radi urednog funkcioniranja tržišta i/ili zaštite ulagatelja, a radi se o mjerama koje se ne mogu odgađati te su činjenice na kojima se mjera temelji utvrđene ili su barem učinjene vjerojatnim, Agencija može o njihovu izricanju odlučiti bez provedbe ispitnog postupka.

(9) Izrečene mjere iz stavka 1. ovoga članka, kao i prekršajne sankcije vezane uz kršenje odredaba Uredbe (EU) br. 2017/1129 i ove glave Zakona, Agencija objavljuje i obavještava ESMA-u na način propisan člankom 697. odnosno člankom 699. ovoga Zakona.«.

Članak 60.

Naslov iznad članka 427. mijenja se i glasi: »Obavješćivanje Agencije o korištenju iznimke«.

Članak 427. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu efikasnog provođenja nadzora nad provedbom odredbi Uredbe (EU) br. 2017/1129 i ove glave Zakona, osoba iz članka 683. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona obvezna je podneskom obavijestiti Agenciju o korištenju iznimke od obveze objave prospekta iz članka 1. stavaka 4. i 5. Uredbe (EU) br. 2017/1129 te članka 409. ovoga Zakona, i to:

1. u slučajevima iz članka 1. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129 i članka 409. ovoga Zakona, odmah nakon donošenja odluke nadležnog organa izdavatelja odnosno ponuditelja o izdanju odnosno ponudi vrijednosnih papira, a najkasnije tri radna dana prije početka ponude koja se provodi u Republici Hrvatskoj odnosno prije upisa ili dodjele vrijednosnih papira ili

2. u slučajevima iz članka 1. stavka 5. Uredbe (EU) br. 2017/1129, najkasnije tri radna dana prije podnošenja zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište.

(2) Ako je izdanje, ponuda ili uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište strukturirano na način da postoji opravdana nemogućnost dostavljanja obavijesti o korištenju iznimke u rokovima iz stavka 1. ovoga članka, osoba iz članka 683. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona obvezna je Agenciji dostaviti obavijest o korištenju iznimke uz obrazloženje razloga nemogućnosti dostavljanja obavijesti u rokovima iz stavka 1. ovoga članka, i to:

1. u slučajevima iz članka 1. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129 i članka 409. ovoga Zakona, najkasnije tri radna dana nakon početka ponude koja se provodi u Republici Hrvatskoj odnosno nakon upisa ili dodjele vrijednosnih papira ili

2. u slučajevima iz članka 1. stavka 5. Uredbe (EU) br. 2017/1129, najkasnije tri radna dana nakon podnošenja zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište.

(3) Obavijest o korištenju iznimke od obveze objave prospekta mora sadržavati barem sljedeće podatke:

1. osnovne podatke o izdavatelju, ponuditelju ili podnositelju zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište, i to za fizičke osobe: osobno ime i prezime, adresu, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) ili drugu identifikacijsku oznaku uz naznaku države koja ju je dodijelila; za pravne osobe: naziv tvrtke, sjedište, poslovnu adresu i OIB ili drugu identifikacijsku oznaku uz naznaku države koja ju je dodijelila

2. osnovne podatke o vrijednosnim papirima koji su predmet ponude ili uvrštenja, uključujući ukupnu naknadu za ponudu, ako je to moguće

3. iznimku na koju se osoba iz stavka 1. ovoga članka poziva i

4. ovisno o slučaju, opis okolnosti koje se odnose na korištenje iznimke, uz naznaku na koji će način dokumenti iz članka 1. stavka 4. točaka f) i g) i stavka 5. točaka e), f) i j) podtočke v. Uredbe (EU) br. 2017/1129 i iz članka 409. stavka 3. ovoga Zakona biti dostupni ulagateljima odnosno javnosti.

(4) Obavijesti o korištenju iznimke od obveze objave prospekta moraju biti priloženi sljedeći dokumenti:

1. preslika zapisnika s glavne skupštine izdavatelja na kojoj je donesena odluka o izdanju odnosno ponudi vrijednosnih papira odnosno preslika odluke nadležnog organa (uprave i/ili nadzornog odbora ili upravnog odbora) izdavatelja, ponuditelja ili podnositelja zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište, o izdanju, ponudi ili uvrštenju vrijednosnih papira na uređeno tržište i

2. po potrebi, ostala dokumentacija kojom se dokazuju okolnosti koje se odnose na korištenje iznimke.

(5) Na zahtjev Agencije, osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obvezne su Agenciji dostaviti dodatnu dokumentaciju potrebnu radi procjene opravdanosti korištenja iznimke odnosno radi procjene opravdanosti razloga zbog kojih nije bilo moguće dostaviti Agenciji obavijest o korištenju iznimke u rokovima iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Na dokumente iz članka 1. stavka 4. točaka f) i g) i stavka 5. točaka e) i f) Uredbe (EU) br. 2017/1129 primjenjuju se delegirani akti iz članka 1. stavka 7. Uredbe (EU) br. 2017/1129.

(7) Agencija je prilikom provjere opravdanosti korištenja iznimke ovlaštena postupati u skladu s odredbama ovoga poglavlja te rješenjem utvrditi da nije riječ o iznimci iz članka 1. stavka 4. i 5. Uredbe (EU) br. 2017/1129 te članka 409. ovoga Zakona ili da se radi o zlouporabi iznimke.

(8) Odredbe ovoga članka primjenjuju se na iznimke od obveze objave prospekta u vezi s ponudom koja se provodi u Republici Hrvatskoj odnosno na iznimke od obveze objave prospekta pri uvrštenju vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 61.

Iznad naslova članka 428. riječi: »POGLAVLJE IV.« i naziv POGLAVLJA IV. te riječi: »ODJELJAK 1.« i naziv ODJELJKA 1. brišu se.

Naslov iznad članka i članak 428. brišu se.

Članak 62.

Naslov iznad članka i članak 429. brišu se.

Članak 63.

Iznad naslova članka 430. riječi: »ODJELJAK 2.« i naziv ODJELJKA 2. brišu se.

Naslov iznad članka i članak 430. brišu se.

Članak 64.

Naslovi iznad članaka i članci 431., 432. i 433. brišu se.

Članak 65.

Iznad naslova članka 434. riječi: »ODJELJAK 3.« i naziv ODJELJKA 3. brišu se.

Naslov iznad članka i članak 434. brišu se.

Članak 66.

Naslovi iznad članaka i članci 435. do 438. brišu se.

Članak 67.

Iznad naslova članka 439. riječi: »ODJELJAK 4.« i naziv ODJELJKA 4. brišu se.

Naslov iznad članka i članak 439. brišu se.

Članak 68.

Iznad naslova članka 440. riječi: »ODJELJAK 5.« i naziv ODJELJKA 5. brišu se.

Naslov iznad članka i članak 440. brišu se.

Članak 69.

Iznad naslova članka 441. riječi: »ODJELJAK 6.« i naziv ODJELJKA 6. brišu se.

Naslov iznad članka i članak 441. brišu se.

Članak 70.

Naslovi iznad članaka i članci 442., 443. i 444. brišu se.

Članak 71.

Iznad naslova članka 445. riječi: »POGLAVLJE V.« i naziv POGLAVLJA V. brišu se.

Naslov iznad članka i članak 445. brišu se.

Članak 72.

Naslovi iznad članaka i članci 446. do 451. brišu se.

Članak 73.

Iznad naslova članka 452. riječi: »POGLAVLJE VI.« i naziv POGLAVLJA VI. brišu se.

Naslov iznad članka i članak 452. brišu se.

Članak 74.

Naslovi iznad članaka i članci 453. i 454. brišu se.

Članak 75.

U članku 478. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, izdavatelj je obvezan na zahtjev Agencije dostavljati informacije, podatke, isprave, očitovanja, izjave i dokumentaciju u vezi s korporativnim upravljanjem i primjenom kodeksa korporativnog upravljanja.

(4) Agencija je ovlaštena obrađivati i javno objavljivati podatke o korporativnom upravljanju, primjeni kodeksa korporativnog upravljanja i usklađenosti s kodeksom korporativnog upravljanja, osim u slučaju ako bi javno objavljivanje moglo ozbiljno utjecati na financijska tržišta ili uzrokovati nerazmjernu štetu izdavatelju.«.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Odredbe stavaka 1. i 3. ovoga članka ne primjenjuju se na izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište bez njegove suglasnosti.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 76.

U članku 479. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Izdavatelj je s ciljem uspostavljanja učinkovitog procesa iz stavka 1. ovoga članka obvezan imati i primjenjivati interne akte, ako je to primjereno.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 77.

U članku 503. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Bez obzira na mjere iz stavka 1. i 2. ovoga članka, kada Agencija utvrdi da financijske informacije iz ove glave nisu sastavljene u skladu s primjenjivim okvirom za financijsko izvještavanje, a prikazivanje je materijalno pogrešno, Agencija je ovlaštena izreći jednu od sljedećih nadzornih mjera:

1. naložiti ponovno sastavljanje i objavljivanje financijskih izvještaja, uključujući i revizorsko izvješće novih financijskih izvještaja, ako je primjenjivo

2. naložiti sastavljanje i objavu bilješki s ispravcima ili

3. naložiti ispravak u budućim financijskim izvještajima uz prikazivanje usporednih iznosa, kada je to potrebno.«.

Članak 78.

Naslov iznad članka 517. mijenja se i glasi: »Uspostavljanje učinkovitog procesa upravljanja povlaštenim informacijama«.

Članak 517. mijenja se i glasi:

»(1) Izdavatelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezan je imati primjerene politike i procedure i poduzimati odgovarajuće primjerene mjere kojima osigurava postojanje učinkovitog procesa upravljanja i postupanja s povlaštenim informacijama, uključujući, ali ne isključivo, i upravljanje i postupanje u vezi s upućenim osobama i osobama na rukovoditeljskim dužnostima i s njima usko povezanim osobama.

(2) Izdavatelj je s ciljem uspostavljanja učinkovitog procesa iz stavka 1. ovoga članka obvezan imati i primjenjivati interne akte, ako je to primjereno.«.

Članak 79.

U članku 551. stavku 2. iza broja: »566.« dodaju se riječi: »i 566.a«, a iza riječi: »sustav poravnanja« dodaju se riječi: »u dijelu gdje nisu suprotna odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012«.

U stavku 3. iza riječi: »središnja druga ugovorna strana« dodaju se riječi: »,u dijelu gdje nisu suprotna odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012«.

Članak 80.

Članak 566. mijenja se i glasi:

»(1) Središnji depozitorij dužan je donijeti i primjenjivati operativna pravila rada kojima detaljno određuje i pojašnjava način obavljanja usluga koje pruža.

(2) Prijedlog operativnih pravila rada središnjeg depozitorija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, kao i njihovih izmjena i dopuna, zajedno sa sažetim i jasnim obrazloženjem svrhe predloženih odredbi ili izmjena i dopuna odredbi operativnih pravila rada, središnji depozitorij će učiniti dostupnim svim članovima najkasnije 30 dana prije njihova upućivanja Agenciji na odobrenje, a pri čemu je središnji depozitorij dužan članove pozvati na dostavu primjedbi i prijedloga te, ako je moguće, prihvatiti primjedbe i prijedloge članova, uz obrazloženje prihvaćenih i odbijenih primjedaba i prijedloga.

(3) Ako je to potrebno radi očuvanja stabilnosti sustava namire i financijskog tržišta, središnji depozitorij sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može skratiti razdoblje savjetovanja s članovima iz stavka 2. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost Agencije, koja se donosi u roku od pet radnih dana od podnošenja urednog zahtjeva središnjeg depozitorija, pri čemu je središnji depozitorij dužan Agenciji obrazložiti iz kojih razloga je usvajanje izmjena hitno i nužno radi očuvanja stabilnosti sustava namire i financijskog tržišta.

(4) Središnji depozitorij sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ne može usvojiti operativna pravila rada, niti njihove promjene, bez da ih prethodno dostavi Agenciji te prije nego li Agencija izvrši procjenu iz stavka 6. ovoga članka.

(5) Značajne promjene operativnih pravila rada središnjeg depozitorija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj Agencija odobrava rješenjem, pri čemu rokovi za donošenje rješenja sukladno zakonu kojim se uređuje opći upravni postupak počinju teći:

– danom dostave urednog zahtjeva, ako središnji depozitorij iste dostavi kao značajne promjene

– danom isteka razdoblja procjene iz stavka 6. ovoga članka, ako središnji depozitorij iste dostavi kao neznačajne promjene, a Agencija sukladno stavku 6. ovoga članka utvrdi da se ipak radi o značajnim promjenama.

Usvajanje novih operativnih pravila središnjeg depozitorija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uvijek se smatra značajnom promjenom.

(6) Kod promjene operativnih pravila rada središnjeg depozitorija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje nisu značajne nije obvezno provesti savjetovanje s članovima iz stavka 2. ovoga članka. Ako Agencija u razdoblju od 20 radnih dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva utvrdi da su promjene operativnih pravila rada središnjeg depozitorija ipak značajne, o tome će obavijestiti središnji depozitorij te se tada primjenjuju odredbe stavaka 2., 5. i 8. ovoga članka. Ako Agencija u istom razdoblju ne dostavi takvu obavijest središnjem depozitoriju, smatrat će se da promjene nisu značajne i da ih središnji depozitorij istekom tog razdoblja može usvojiti.

(7) Agencija može od središnjeg depozitorija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj zatražiti izmjene prijedloga promjene operativnih pravila rada neovisno o njihovoj značajnosti, ako je isto potrebno da bi se osiguralo da su operativna pravila rada usklađena s odredbama Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovoga Zakona. Ako Agencija zatraži takve izmjene, a središnji depozitorij iste ne usvoji, Agencija rješenjem može naložiti njihovo usvajanje.

(8) Kada središnji depozitorij dostavlja operativna pravila rada ili njihove promjene Agenciji na odobrenje, dužan je najmanje dostaviti:

1. nacrt teksta operativnih pravila rada ili njihovih izmjena i dopuna, s tim da se, ako se radi o izmjenama i dopunama, dostavlja verzija u čistopisu i razlikovna verzija

2. sažeta i jasna obrazloženja svrhe predloženih odredbi ili izmjena i dopuna odredbi operativnih pravila rada i

3. kada se radi o značajnim promjenama, i sažetak provedenog savjetovanja s članovima iz stavka 2. ovoga članka, s prikazom svih zaprimljenih primjedbi i prijedloga članova te obrazloženjem prihvaćenih i odbačenih primjedbi i prijedloga članova.

(9) Agencija središnji depozitorij, koji u zahtjevu za odobrenje operativnih pravila rada ili njihovih promjena ne dostavi sve dokumente iz stavka 8. ovoga članka, zaključkom poziva da isto učini u roku određenom zaključkom, a ako središnji depozitorij u dodijeljenom roku to propusti učiniti, a po zahtjevu se ne može postupiti, Agencija rješenjem odbacuje zahtjev.

(10) Usvojena operativna pravila rada iz stavka 1. ovoga članka središnji depozitorij dužan je objaviti na svojoj internetskoj stranici i o njihovu donošenju ili promjeni pravodobno obavijestiti svoje članove.«.

Članak 81.

Iza članka 566. dodaje se naslov iznad članka i članak 566.a koji glase:

»Kriterij značajnosti promjene operativnih pravila rada središnjeg depozitorija

Članak 566.a

(1) Središnji depozitorij dužan je dostaviti Agenciji svaki prijedlog promjena operativnih pravila rada u skladu s odredbama članka 566. ovoga Zakona, kako bi Agencija ocijenila procjenu značajnosti predloženih promjena.

(2) Inicijalnu procjenu značajnosti promjena operativnih pravila rada provodi središnji depozitorij. Kada središnji depozitorij smatra da promjene operativnih pravila rada nisu značajne, dužan je, prilikom dostavljanja istih sukladno stavku 1. ovoga članka, Agenciji dostaviti vlastitu procjenu značajnosti s detaljnim obrazloženjima predloženih promjena i razloga temeljem kojih je utvrdio da promjene nisu značajne.

(3) Promjene operativnih pravila rada središnjeg depozitorija smatrat će se značajnima kada se njihov utjecaj može ocijeniti kao značajna izmjena u odnosu na postojeća pravila, tako da, primjerice:

1. značajno mijenjaju prava i obveze članova ili njihovih klijenata, odnos između središnjeg depozitorija i njegovih članova ili njihovih klijenata, u smislu obveza za ostvarivanje pristupa ili ispunjavanje uvjeta za pristup sustavu središnjeg depozitorija, način korištenja usluga u sustavu središnjeg depozitorija, pristupa informacijama kroz sustav središnjeg depozitorija, nametanja dodatnih obveza članovima i slično

2. uvode novu uslugu koja zahtijeva značajne izmjene u sustavu središnjeg depozitorija ili njegovih članova, značajno unaprjeđuju ili mijenjaju uvjete pružanja postojeće usluge, a ne radi se o promjeni koja bi zahtijevala provođenje postupka sukladno članku 19. Uredbe (EU) br. 909/2014 i slično

3. značajno mijenjaju profil rizika središnjeg depozitorija, u smislu dodatne financijske izloženosti, potrebe eksternalizacije određenih funkcionalnosti usluga koje pruža i slično

4. značajno utječu na model poslovanja središnjeg depozitorija.

(4) Ako Agencija utvrdi da su promjene operativnih pravila rada ipak značajne, o tome će pravovremeno obavijestiti središnji depozitorij, a najkasnije u roku od 20 radnih dana od dana njihovog zaprimanja, te će se dalje provesti postupak predviđen za odobravanje značajnih izmjena iz članka 566. ovoga Zakona.«.

Članak 82.

U članku 568. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Izdavatelj nematerijaliziranih vrijednosnih papira u odnosu na te vrijednosne papire ima pravo uvida u podatke o imateljima tih vrijednosnih papira i u podatke iz članka 563. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 83.

U članku 569. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U odnosu na podatke iz stavka 2. točke 2. ovoga članka, prilikom upisa vrijednosnog papira u svoj sustav, središnji depozitorij svakom izdavatelju dodjeljuje jedinstvenu oznaku pod kojom se izdavatelj i njegovi vrijednosni papiri vode u središnjem depozitoriju, a oznaka vrijednosnog papira povezana je s ISIN oznakom.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. do 8. koji glase:

»(4) Oznaku izdavatelja iz stavka 3. ovoga članka određuje središnji depozitorij na način kako je to propisao svojim operativnim pravilima rada.

(5) Središnji depozitorij dužan je na svojoj internetskoj stranici objavljivati sljedeće podatke u odnosu na nematerijalizirane vrijednosne papire iz stavka 2. točke 2. ovoga članka:

1. naziv vrijednosnog papira

2. vrstu vrijednosnog papira

3. oznaku izdavatelja i oznaku vrijednosnog papira, povezanu s ISIN oznakom, kako je propisano stavkom 3. ovoga članka

4. datum prvog upisa u središnji depozitorij

5. poveznicu na podatak iz stavka 2. točke 3. ovoga članka o identitetu imatelja prvih deset računa u odnosu na izdavatelja o čijem se vrijednosnom papiru radi.

(6) Središnji depozitorij dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti i dnevno obnavljati podatke iz stavka 2. točke 3. ovoga članka.

(7) Središnji depozitorij u objave iz stavka 6. ovoga članka ne uključuje vrijednosne papire koji se stječu kao posljedica:

1. repo transakcija

2. pozajmljivanja vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane (tzv. securities lending or borrowing)

3. transakcija kupnje i ponovne prodaje (tzv. buy-sell back) ili prodaje i ponovne kupnje (tzv. sell-buy back)

4. maržnog kredita.

(8) Središnji depozitorij u objave iz stavka 6. ovoga članka, za svaki od računa koji čine prvih deset s najvećom količinom vrijednosnih papira određenog izdavatelja, uključuje sljedeće podatke:

1. ime i prezime, odnosno naziv vlasnika/nositelja računa

2. osobni identifikacijski broj (OIB) vlasnika/nositelja računa

3. ime i prezime, odnosno naziv suovlaštenika/imatelja vrijednosnih papira, kada je taj podatak dostupan središnjem depozitoriju

4. osobni identifikacijski broj (OIB) suovlaštenika/imatelja vrijednosnih papira, kada je taj podatak dostupan središnjem depozitoriju

5. vrstu računa na kojem su vrijednosni papiri upisani

6. kunsku protuvrijednost ukupne količine vrijednosti vrijednosnih papira koji se nalaze na predmetnom računu

7. postotak vrijednosnih papira na predmetnom računu u odnosu na ukupnost vrijednosnih papira predmetnog izdavatelja.«.

Članak 84.

U članku 581. stavku 3. riječ: »izdalo« zamjenjuje se riječju: »izdao«.

Članak 85.

U članku 603. stavku 2. riječi: »ministarstvo nadležno« zamjenjuju se riječima: »ministarstvu nadležnom«.

Članak 86.

U članku 651. stavku 3. broj: »7.« zamjenjuje se brojem: »2.«.

Članak 87.

U članku 683. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. u smislu dijela trećega glave I. ovoga Zakona subjekti nadzora su:

a) izdavatelj odnosno ponuditelj

b) podnositelj zahtjeva za uvrštenje i

c) osobe koje imaju obveze sukladno odredbama dijela trećeg glave I. i Uredbe (EU) br. 2017/1129«.

Članak 88.

U članku 685. stavku 4. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

»Nadležni upravni sud o tužbi protiv akata Agencije odlučuje najkasnije u roku od 180 dana od dana njezina primitka.«.

Članak 89.

U članku 688. stavku 3. riječ: »uručiti« zamjenjuje se riječju: »dostaviti«.

Članak 90.

U članku 691. stavku 1. riječ: »uručuje« zamjenjuje se riječju: »dostavlja«.

Članak 91.

U članku 695. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Pored okolnosti iz stavka 2. ovoga članka, Agencija kod odlučivanja o nadzornim mjerama iz glave I. dijela trećeg ovoga Zakona uzima u obzir i utjecaj kršenja za koje se nadzorna mjera izriče na interese malih ulagatelja i/ili mjere koje je osoba odgovorna za kršenje poduzela nakon kršenja kako bi spriječila ponovno kršenje.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 92.

U članku 697. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Kada Agencija utvrdi da bi javna objava mogla prouzročiti nerazmjernu i/ili ozbiljnu štetu pravnim ili fizičkim osobama koje su predmet objave, može u odnosu na nadzorne mjere izrečene zbog kršenja obveza objavljivanja javnosti vezanih uz pojedinog izdavatelja (dio treći glava II. ovoga Zakona) postupiti na način predviđen stavkom 3. točkama 1. i 2. ovoga članka.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Osim u odnosu na nadzorne mjere izrečene zbog kršenja obveza objavljivanja javnosti vezanih uz pojedinog izdavatelja (dio treći glava II. ovoga Zakona), podatke iz stavaka 1., 2. i 6. ovoga članka Agencija drži objavljene na svojoj internetskoj stranici najmanje pet godina od trenutka njihove objave. U odnosu na nadzorne mjere vezano uz javnu ponudu i/ili uvrštenje vrijednosnih papira (dio treći glava I. ovoga Zakona), osobne podatke sadržane u nadzornoj mjeri objavljenoj u skladu sa stavcima 1, 2. i 7. ovoga članka Agencija drži objavljene na svojoj internetskoj stranici samo onoliko dugo koliko je potrebno u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.«.

U stavku 9. riječi: »glavom I. i« brišu se.

Iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. koji glasi:

»(12) Vezano za nadzorne mjere koje se izriču na temelju stavaka 1. i 6. ovoga članka te koje se odnose na dio treći glavu I. ovoga Zakona, kada Agencija takve odluke objavi javnosti, istodobno o tome obavještava ESMA-u.«.

Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 13.

Članak 93.

U članku 698. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Pored okolnosti iz stavka 4. ovoga članka, Agencija kao ovlašteni tužitelj kod odlučivanja o podnošenju optužnih prijedloga za prekršaje iz Poglavlja III. ovog dijela Zakona uzima u obzir i utjecaj kršenja na interese malih ulagatelja i/ili mjere koje je osoba odgovorna za kršenje poduzela nakon kršenja kako bi spriječila ponovno kršenje.«.

Članak 94.

U članku 699. stavku 1. točki 1. iza riječi: »prekršajnih« dodaje se riječ: »te općinskih«.

U stavku 9. iza riječi: »drugoga,« dodaju se riječi: »dijela trećeg glave I.,«.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Vezano za prekršajne sankcije izrečene na temelju dijela drugoga, dijela trećeg i dijela četvrtoga ovoga Zakona, Agencija jednom godišnje ESMA-i i, kada je primjenjivo, EBA-i dostavlja zbirne informacije o svim sankcijama i mjerama koje se izriču u skladu sa stavcima 1. i 7. ovoga članka, uz iznimku onih izrečenih zbog kršenja obveza objavljivanja javnosti vezanih uz pojedinog izdavatelja (dio treći glava II. ovoga Zakona). Zbirne informacije o prekršajnim sankcijama izrečenim na temelju dijela trećeg glave I. ovoga Zakona dostavljaju se ESMA-i godišnje, na anonimnoj osnovi, te uključuju i podatke o poduzetim istragama.«.

Iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. koji glasi:

»(12) Vezano za prekršajne sankcije izrečene na temelju dijela trećeg glave I. ovoga Zakona, kada Agencija takve odluke objavi javnosti, istodobno o tome obavještava ESMA-u.«.

Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 13.

Članak 95.

U članku 700. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1.000, a koja ne može biti manja od 5 % ni veća od 10 % ukupnog prihoda koji je ostvarila u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu, ako:

1. kao investicijsko društvo Agenciju ne izvijesti u roku iz članka 26. stavka 5. ovoga Zakona o prestanku mandata člana uprave ili nadzornog odbora

2. kao investicijsko društvo nije osigurala da zahtjev za izdavanje suglasnosti iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona bude podnesen najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave u skladu s člankom 29. stavkom 6. ovoga Zakona

3. kao investicijsko društvo nije osigurala da novi zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje bude podnesen Agenciji najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o ukidanju, prestanku ili odbijanju izdavanja suglasnosti za imenovanje, u skladu s člankom 29. stavkom 7. ovoga Zakona

4. kao investicijsko društvo nije osigurala da novi zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje bude podnesen Agenciji najkasnije u roku od 30 dana od dana u situaciji kada investicijsko društvo ne ispunjava uvjet o najmanjem potrebnom broju članova uprave u skladu s odredbama ovoga Zakona, u skladu s člankom 29. stavkom 7. ovoga Zakona

5. kao investicijsko društvo ili burza u skladu s člankom 16. stavkom 1. ovoga Zakona ne obavijesti bez odgode Agenciju o saznanju o stjecanju ili otpuštanju udjela u tom investicijskom društvu ili burzi koji predstavlja kvalificirani udjel ili koji će izazvati prelazak ili smanjenje ispod 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % u tom investicijskom društvu

6. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija ili društvo za upravljanje, u skladu s obvezom iz članka 21. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565, primjerenim i proporcionalnim sustavima, sredstvima i postupcima ne osigura neprekidno i redovito obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti protivno članku 51. stavku 6. ovoga Zakona

7. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje postupi protivno odredbi članka 54. stavka 1. ovoga Zakona odnosno nije propisala, ili ne primjenjuje, ne ažurira redovito, ne procjenjuje niti ne nadzire primjerene politike i postupke koji osiguravaju da investicijsko društvo i relevantne osobe društva postupaju u skladu sa svojim obvezama propisanima ovim Zakonom, Uredbom (EU) br. 596/2014, Uredbom (EU) br. 600/2014 i pravilnicima koje na temelju njih donosi Agencija

8. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje nije ustrojila trajnu i učinkovitu funkciju usklađenosti, u skladu s člankom 22. stavcima 2. i 3. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565 i člankom 54. stavkom 3. ovoga Zakona

9. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje nije propisala ili ne primjenjuje politiku primitaka koja je u skladu s uvjetima iz članka 27. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565, članka 54. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 56. stavka 4. ovoga Zakona

10. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje nije uspostavila ili ne provodi primjerene postupke u cilju praćenja sprječavanja aktivnosti propisanih u skladu s člankom 57. stavkom 1. ovoga Zakona i u vezi s člankom 29. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565

11. kao investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje ili tržišni posrednik, protivno članku 58. stavku 4. ovoga Zakona, nije usvojila ili nije implementirala ili ne provodi učinkovitu pisanu politiku upravljanja sukobima interesa u skladu s primjenjivim uvjetima iz članaka 34. do 43. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565

12. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje ne izdvoji ključne operativne funkcije u smislu članka 30. Delegirane Uredbe (EU) br. 2017/565, na treću osobu, u skladu s člankom 59. stavkom 1. ovog Zakona i u vezi s uvjetima iz članaka 31. i 32. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565

13. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja je proizvođač u smislu članka 60. stavka 1. ovog Zakona ne omogući svim distributerima pristup svim potrebnim podacima, u skladu s člankom 60. stavkom 3. ovoga Zakona

14. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja je proizvođač u smislu članka 60. stavka 1. ovog Zakona nije osigurala da postupak upravljanja proizvodima bude usklađen s uvjetima relevantnih propisa koji se odnose na upravljanje sukobima interesa, uključujući primitke od rada relevantnih osoba, u skladu s člankom 61. stavkom 3. ovoga Zakona

15. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja je proizvođač u smislu članka 60. stavka 1. ovog Zakona nije poduzela sve primjerene mjere u slučaju realizacije ključnih događaja, u skladu s člankom 66. stavkom 2. ovoga Zakona

16. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja je distributer u smislu članka 67. stavka 1. ovog Zakona nije uspostavila odgovarajuće mehanizme upravljanja proizvodom, pa radi toga proizvodi i usluge koje nudi ili preporučuje nisu u skladu s potrebama obilježjima i ciljevima utvrđenog ciljanog tržišta, u skladu s člankom 68. stavkom 4. ovoga Zakona

17. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja je distributer u smislu članka 67. stavka 1. ovog Zakona nije usvojila distribucijsku strategiju ili je usvojila distribucijsku strategiju koja nije usklađena s utvrđenim ciljanim tržištem, u skladu s člankom 68. stavkom 4. ovoga Zakona

18. kao investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje ili tržišni operater ne vodi evidencije i/ili poslovnu dokumentaciju, u skladu s člancima 72. do 76. Uredbe (EU) br. 2017/565 i Prilozima I i IV Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565 i člankom 75. stavkom 2. ovoga Zakona, na način da su Agenciji dovoljne za ocjenu pridržava li se investicijsko društvo svih obveza koje na temelju propisa iz stavka 1. ovog članka ima prema klijentima ili potencijalnim klijentima te poštuje li odredbe koje se odnose na očuvanje integriteta tržišta

19. kao investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje ili tržišni posrednik nije u roku iz članka 76. stavka 4. ovoga Zakona čuvala svu dokumentaciju i podatke o svim poslovima s financijskim instrumentima

20. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija nije poduzela sve korake za evidentiranje komunikacije iz članka 77. stavaka 1. i 2., u skladu s člankom 77. stavkom 3.

21. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija nije usvojila, implementirala ili ne održava učinkovitu politiku o evidentiranju komunikacije iz članka 77. ovoga Zakona u skladu s uvjetima iz članka 79. ovoga Zakona i članka 76. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565

22. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija nije poduzela sve razumne korake za sprječavanje komunikacije iz članka 77. ovoga Zakona privatnom opremom zaposlenika ili druge relevantne osobe u skladu s člankom 79. stavkom 2. ovoga Zakona

23. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje koje drži novčana sredstva i/ili financijske instrumente klijenta ne vodi evidencije i račune na način da u svakom trenutku i bez odgađanja može razlikovati imovinu koju drži za jednog klijenta od imovine koju drži za bilo kojeg drugog klijenta i od svoje vlastite imovine, u skladu s člankom 80. stavkom 4. točkom 1. ovoga Zakona

24. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje koje drži novčana sredstva ili financijske instrumente klijenta ne vodi evidencije i račune na način da se mogu upotrijebiti za revizijski trag, u skladu s člankom 80. stavkom 4. točkom 2. ovoga Zakona

25. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje koje drži novčana sredstva ili financijske instrumente nije na odgovarajući način organizacijski ustrojena kako bi se rizik gubitka ili smanjenja imovine klijenta ili prava u vezi s tom imovinom, nastao kao rezultat zlouporabe imovine, prijevare, lošeg administriranja, neprimjerenog vođenja evidencije ili nemara, sveo na najmanju moguću mjeru, u skladu s člankom 80. točkom 6. ovoga Zakona

26. kao investicijsko društvo ne postupa pažnjom dobrog stručnjaka kod odabira, imenovanja ili ugovaranja uvjeta deponiranja novčanih sredstava klijenta u skladu s člankom 81. stavkom 4. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 80. stavka 10. ovoga Zakona

27. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja koristi algoritamsko trgovanje ne uspostavi djelotvorne sustave i mjere za kontrolu rizika u skladu s odredbama Delegirane uredbe (EU) br. 2017/589 i članka 82. stavaka 1. do 4. ovoga Zakona

28. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja koristi algoritamsko trgovanje provodi strategiju održavanja tržišta u smislu članka 83. stavka 2. ovoga Zakona, a ne ispunjava uvjete propisane Delegiranom uredbom (EU) br. 2017/578 i člankom 83. stavkom 3. ovoga Zakona

29. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja klijentima omogućuje izravan elektronički pristup mjestu trgovanja ne uspostavi djelotvorne sustave i kontrolne mehanizme koji osiguravaju ispravnu procjenu primjerenosti klijenata koji koristi uslugu te odgovarajuću kontrolu te procjene, u skladu s člankom 84. stavkom 2. točkom 1. ovoga Zakona

30. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja klijentima omogućuje izravan elektronički pristup mjestu trgovanja ne uspostavi ili ne uspostavi djelotvorne sustave i kontrolne mehanizme koji onemogućuje klijentu da prekorači primjerene, unaprijed postavljene pragove trgovanja i ograničenja kredita za trgovanje, u skladu s člankom 84. stavkom 2. točkom 2. ovoga Zakona

31. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja klijentima omogućuje izravan elektronički pristup mjestu trgovanja ne uspostavi djelotvorne sustave i kontrolne mehanizme koji osiguravaju primjeren nadzor trgovanja klijenata koji tu uslugu koristi, u skladu s člankom 84. stavkom 2. točkom 3. ovoga Zakona

32. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja klijentima omogućuje izravan elektronički pristup mjestu trgovanja ne uspostavi djelotvorne sustave i kontrolne mehanizme koji sprječavaju da putem sustava izravnog elektroničkog pristupa dođe do trgovanja koje predstavlja rizik za samo investicijsko društvo, stvara ili doprinosi stvaranju neurednog tržišta, koje bi moglo biti suprotno Uredbi (EU) br. 596/2014 ili pravilima mjesta trgovanja, u skladu s člankom 84. stavkom 2. točkom 4. ovoga Zakona

33. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja klijentima omogućuje izravan elektronički pristup mjestu trgovanja nije osigurala da klijenti tu mogućnost koriste u skladu s uvjetima iz ovoga Zakona i pravila mjesta trgovanja, u skladu s člankom 84. stavkom 7. ovoga Zakona

34. kao investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje ili tržišni posrednik tijekom pružanja investicijskih i pomoćnih usluga kontinuirano ili učestalo ne postupa u najboljem interesu klijenta, u skladu s člankom 86. stavcima 1. do 4. ovoga Zakona

35. kao investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje ili tržišni posrednik klijentima i/ili potencijalnim klijentima kontinuirano ili učestalo pruža podatke koji nisu korektni, jasni i koji dovode ili bi mogli dovesti u zabludu, u skladu s člankom 44. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565 i člankom 87. ovoga Zakona

36. kao investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje ili tržišni posrednik klijentima i/ili potencijalnim klijentima učestalo ne dostavlja pravodobno podatke iz stavka 2. članka 88. ovoga Zakona, u skladu s člankom 88. stavkom 1. ovoga Zakona

37. kao investicijsko društvo kreditna institucija, društvo za upravljanje ili tržišni posrednik klijentima i/ili potencijalnim klijentima podatke iz članka 88. stavka 2. ovoga Zakona učestalo dostavlja u obliku koji nije u skladu s člankom 50. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565 i člankom 88. stavkom 3. ovoga Zakona

38. kao investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje ili tržišni posrednik u komunikaciji s klijentima/potencijalnim klijentima učestalo ističe da je investicijski savjet koji nudi neovisan, a nisu ispunjeni uvjeti iz članka 53. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565 i članka 90. stavka 1. ovoga Zakona

39. kao investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje ili tržišni posrednik koji klijentima pruža uslugu investicijskog savjetovanja i/ili upravljanja portfeljem učestalo ne prikuplja ili učestalo prikuplja manjkave podatke iz članka 54. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565, u skladu s člankom 105. stavkom 3. ovoga Zakona

40. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija klijentima pruža investicijske usluge u smislu članka 107. stavka 1. ovoga Zakona, učestalo ne prikuplja ili učestalo prikuplja manjkave podatke o znanju i iskustvu klijenta na području ulaganja iz članka 54. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565, u skladu s člankom 107. stavkom 3. ovoga Zakona

41. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija klijentima učestalo pruža investicijske usluge bez prikupljanja podataka iz članka 107. ovoga Zakona, a nisu ispunjeni svi uvjeti iz članka 110. stavka 1. ovoga Zakona, u skladu s člankom 110. stavkom 1. ovoga Zakona

42. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija ne vodi evidencije o procjeni prikladnosti u skladu s člankom 56. Delegirane uredbe EU br. 2017/565 i člankom 108. ovoga Zakona

43. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja izvršava naloge klijenata učestalo ne poduzima sve korake za postizanje najpovoljnijeg ishoda za klijenta u skladu s kriterijima iz članka 64. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565, u skladu s člankom 121. stavkom 1. ovoga Zakona

44. se kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja izvršava naloge malih ulagatelja učestalo ne pridržava obveze utvrđivanja najpovoljnijeg ishoda u skladu s člankom 122. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

45. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja izvršava naloge klijenata ne donese ili učestalo ne primjenjuje politiku izvršavanja naloga koja mu omogućava postizanje najpovoljnijeg ishoda pri izvršavanju naloga klijenta, u skladu s člankom 121. ovoga Zakona i člankom 66. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565, u skladu s člankom 123. stavkom 1. ovoga Zakona

46. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja izvršava naloge klijenata nema propisane ili učestalo ne primjenjuje primjerene mjere i postupke koje jamče promptno, korektno i ažurno izvršavanje naloga u skladu s uvjetima iz članaka 67. do 69. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565, u skladu s člankom 119. stavkom 1. ovoga Zakona

47. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja izvršava naloge klijenata zloupotrijebi podatak u vezi s neizvršenim nalogom klijenta, u skladu sa stavkom 4. članka 119. ovoga Zakona

48. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija učestalo limitirane naloge klijenta ne izvršava u skladu s uvjetima iz članka 70. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565, u skladu s člankom 120. stavkom 2. ovoga Zakona

49. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje poslove iz članka 126. stavka 1. ovoga članka povjeri osobi koja ne ispunjava uvjete iz članka 127. ovoga Zakona odnosno ako poslove iz članka 126. stavka 2. ovoga Zakona za račun investicijskog društva obavlja osoba koja nije upisana u registar vezanog zastupnika ili nije ovlaštena obavljati investicijske usluge i aktivnosti, u skladu s člankom 126. ovoga Zakona

50. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje koje je imenovalo vezanog zastupnika ne nadzire ili ne nadzire adekvatno pridržava li se vezani zastupnik ovoga Zakona i relevantnih propisa prilikom obavljanja poslova iz članka 126. stavka 1. ovoga Zakona, u skladu s člankom 128. stavkom 2. točkom 1. ovoga Zakona

51. kao subjekt nadzora Agencije iz članka 191. stavka 2. ovoga Zakona ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama Agencije, izrečenim sukladno članku 201. ovoga Zakona, na način i u roku koji odredi Agencija

52. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija ne objavljuje ponude u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

53. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija kao sistematski internalizator ne objavljuje ponude u skladu s člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

54. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija kao sistematski internalizator učestalo izvršava naloge klijenata prema cijenama različitima od onih propisanih člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014

55. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija kao sistematski internalizator koji objavljuje ponude za različite veličine učestalo izvršava naloge klijenata protivno uvjetima iz članka 15. stavka 4. Uredbe (EU) br. 600/2014

56. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija kao sistematski internalizator nema jasne standarde koji uređuju pristup ponudama, u skladu s člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

57. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija kao sistematski internalizator ne objavi obvezujuću ponudu u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

58. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija kao sistematski internalizator ne objavi obvezujuću ponudu na zahtjev klijenta u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014

59. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija kao sistematski internalizator ne objavi obvezujuću ponudu iz članka 18. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 svojim drugim klijentima u skladu s člankom 18. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 600/2014

60. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija kao sistematski internalizator zaključuje transakcije protivno članku 18. stavku 6. Uredbe (EU) br. 600/2014

61. kao sistematski internalizator ne objavljuje ili učestalo objavljuje ponude u suprotnosti s obvezama iz članka 18. stavka 8. Uredbe (EU) br. 600/2014

62. kao sistematski internalizator cijene ponuda učestalo formira u suprotnosti s člankom 18. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 600/2014

63. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija nije osigurala da se trgovanje dionicama odvija na odgovarajućem mjestu trgovanja, u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

64. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija upravlja unutarnjim sustavom za uparivanje naloga, a nema odobrenje Agencije za pružanje usluge upravljanja MTP-om u skladu s člankom 23. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014

65. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija ne čuva podatke o nalozima i transakcijama u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

66. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija ne objavljuje podatke o transakciji u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

67. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija ne objavljuje informacije koje su sukladno članku 20. stavku 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 dužne objavljivati u skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014

68. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija ne objavljuje transakcije u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

69. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija učestalo ne objavljuje informacije koje su sukladno članku 21. stavku 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 dužne objavljivati u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014

70. kao središnja druga ugovorna strana ne prihvati poravnanje financijskih instrumenata suprotno uvjetima propisanima člankom 35. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

71. kao središnja druga ugovorna strana uskrati pristup mjestu trgovanja protivno članku 35. stavku 3. Uredbe (EU) br. 600/2014

72. kao središnja druga ugovorna strana ne prihvati poravnanje financijskih instrumenata suprotno uvjetima propisanima člankom 36. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

73. kao središnja druga ugovorna strana uskrati pristup mjestu trgovanja protivno članku 36. stavku 3. Uredbe (EU) br. 600/2014

74. je kao središnja druga ugovorna strana, tržišni operater, investicijsko društvo ili kreditna institucija koja upravlja mjestom trgovanja ili povezani subjekt sklopila sporazum s ponuditeljem referentne vrijednosti u suprotnosti s člankom 37. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014

75. na tržište stavi, distribuira ili prodaje određene financijske instrumente ili strukturirane depozite ili financijske instrumente ili strukturirane depozite s određenim naznačenim obilježjima protivno zabrani ESMA-e, EBA-e ili Agencije u skladu s člancima 40., 41. i 42. Uredbe (EU) br. 600/2014

76. obavlja određene vrste financijskih aktivnosti ili praksi protivno zabrani ESMA-e, EBA-e ili Agencije u skladu s člancima 40., 41. i 42. Uredbe (EU) br. 600/2014

77. kao financijska druga ugovorna strana ili nefinancijska druga ugovorna strana u smislu članka 10. stavka 1.b Uredbe (EU) br. 648/2012 učestalo zaključuje transakcije protivno članku 28. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 600/2014

78. kao središnja druga ugovorna strana, tržišni operater, investicijsko društvo ili kreditna institucija koja upravlja mjestom trgovanja ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja djeluje kao član poravnanja u skladu s člankom 2. stavkom 14. Uredbe (EU) br. 648/2012 nije uspostavila djelotvorne sustave, postupke i/ili mehanizme u odnosu na poravnane izvedenice u skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014

79. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koji omogućava kompresiju portfelja ne objavi putem APA-e volumen transakcija koje podliježu kompresijama portfelja i vrijeme kada su zaključene u rokovima iz članka 10. Uredbe (EU) br. 600/2014, protivno članku 31. stavku 2. Uredbe (EU) br. 600/2014

80. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koji omogućava kompresiju portfelja ne vodi potpunu i točnu evidenciju svih kompresija portfelja koje organizira ili u kojima sudjeluje ili ne pruža Agenciji ili ESMA-i pristup tim evidencijama, u skladu s člankom 31. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014

81. kao osoba koja ima vlasnička prava na referentnu vrijednost nije osigurala pristup središnjoj drugoj ugovornoj strani i/ili mjestu trgovanja podacima u skladu s člankom 37. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

82. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija učestalo ne izvještava Agenciju o detaljima izvršenih transakcija iz članka 26. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014, na načine propisane člankom 26. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 600/2014 i u rokovima propisanim člankom 26. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

83. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija učestalo dostavlja Agenciji izvještaj o izvršenim transakcijama iz članka 26. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 koji nije ispunjen podacima propisanim člankom 26. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014 ili isti izvještaj učestalo ne ispunjava ispravno

84. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija iz članka 26. stavka 4. Uredbe (EU) br. 600/2014 učestalo ne navodi u prenesenom nalogu sve pojedinosti navedene u članku 26. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) br. 600/2014 ili učestalo sâma ne izvještava Agenciju o detaljima izvršenih transakcija

85. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja upravlja mjestom trgovanja učestalo ne izvještava Agenciju sukladno članku 26. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) br. 600/2014 o detaljima transakcija koje su izvršene preko njegova sustava na temelju naloga osobe na koju se ne odnose odredbe Uredbe (EU) br. 600/2014, a sukladno članku 26. stavku 4. Uredbe (EU) br. 600/2014

86. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja upravlja mjestom trgovanja i koje u ime investicijskog društva dostavlja Agenciji izvještaj o izvršenim transakcijama sukladno članku 26. stavku 7. prvom podstavku Uredbe (EU) br. 600/2014, nema uspostavljene i ne primjenjuje organizacijske zahtjeve propisane člankom 26. stavkom 7. petim podstavkom Uredbe (EU) br. 600/2014

87. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija učestalo ne podnosi ispravljeno izvješće o izvršenim transakcijama iz članka 26. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014, sukladno članku 26. stavku 7. osmom podstavku Uredbe (EU) br. 600/2014

88. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija učestalo ne dostavlja Agenciji potpunu specifikaciju pozicija iz članka 383. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, protivno članku 381. stavku 1. točki 1. ovoga Zakona, ili istu specifikaciju ne dostavlja Agenciji u rokovima i u obliku propisanom pravilnikom iz članka 383. stavka 5. ovoga Zakona ili istu specifikaciju učestalo ne ispunjava ispravno

89. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija učestalo ne dostavlja drugom ili središnjem nadležnom tijelu potpunu specifikaciju pozicija iz članka 383. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, protivno članku 381. stavku 1. točkama 2. i 3. ovoga Zakona, ili istu specifikaciju ne dostavlja drugom ili središnjem nadležnom tijelu u obliku propisanom Provedbenom uredbom (EU) br. 2017/1093 ili istu specifikaciju učestalo ne ispunjava ispravno

90. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koji su članovi uređenog tržišta ili MTP-a ili klijenti OTP-a učestalo ne izvještava investicijska društva, kreditne institucije ili tržišne operatere tih mjesta trgovanja o detaljima vlastitih pozicija, kao i detaljima pozicija konačnih klijenata koje drži putem ugovora kojima se trguje na tom mjestu trgovanja u skladu s člankom 382. ovoga Zakona ili o detaljima pozicija učestalo izvještava neispravno

91. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija kao sistematski internalizator ponude daje protivno uvjetima iz članka 14. stavka 3. Uredbe (EU) br. 600/2014 u pogledu cijene i/ili minimalne količine

92. kao burza ne obavlja zadaće vezane uz organizaciju i poslovanje uređenog tržišta u skladu s člankom 284. stavkom 3. ovoga Zakona vodeći se načelima zaštite javnog interesa i stabilnosti tržišta kapitala u skladu sa stavkom 5. istoga članka

93. kao burza ne osigura da uređeno tržište ispunjava uvjete iz dijela prvoga glave III. ovoga Zakona, u skladu s člankom 284. stavkom 2. ovoga Zakona

94. kao burza nije osigurala da članovi uprave burze u svakom trenutku ispunjavaju svaki od zahtjeva iz članka 288. stavka 4. ovoga Zakona

95. kao burza značajna u smislu veličine, unutarnje organizacije i prirode, područja djelovanja i složenosti aktivnosti nije uspostavila odbor za imenovanja, u skladu s odredbama članka 289. stavka 10. ovoga Zakona

96. kao burza ako članovi nadzornog odbora burze nemaju pristup informacijama i/ili dokumentima koji su potrebni za nadgledanje i praćenje odlučivanja uprave burze kako je propisano člankom 289. stavkom 16. ovoga Zakona

97. kao burza Agenciju ne obavijesti u roku iz članka 295. stavka 1. o prestanku mandata člana uprave ili nadzornog odbora

98. kao burza Agenciji ne dostavi podatke na temelju kojih je moguće procijeniti da su ispunjeni svi zahtjevi propisani odredbama članka 288. i odredbama članka 289. ovoga Zakona ili Agenciju ne obavijesti o značajnijim promjenama u načinu izvršenja zahtjeva propisanih odredbama članaka 288. i 289. ovoga Zakona, a sukladno članku 295. stavku 2. ovoga Zakona

99. kao burza nije osigurala da novi zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje bude podnesen Agenciji najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o ukidanju, prestanku ili odbijanju izdavanja suglasnosti za imenovanje, u skladu s člankom 292. stavkom 7. ovoga Zakona

100. kao burza nije dostavila Agenciji podatke o vlasničkoj strukturi, imateljima kvalificiranih udjela, kao i o identitetu i iznosu udjela svih osoba koje imaju mogućnost vršiti značajan utjecaj na upravljanje uređenim tržištem kako je propisano člankom 293. stavkom 2. ovoga Zakona

101. kao burza nije obavijestila Agenciju o svim značajnim promjenama u poslovanju burze u skladu s člankom 287. stavkom 8. ovoga Zakona

102. kao burza nije o padu vlastita financijska sredstva obavijestila Agenciju sukladno članku 287. stavku 7. ovoga Zakona

103. kao burza nije uspostavila ili primjenjivala mjere i postupke za funkcioniranje trgovinskog sustava sukladno članku 296. stavku 1. točki 11. ovoga Zakona

104. kao burza nije usvojila ili primjenjivala sigurnosne mjere za eventualne poremećaje u sustavu sukladno članku 296. stavku 1. točki 11. ovoga Zakona

105. kao burza nije usvojila ili primjenjivala pravila i postupke koji omogućuju korektno i uredno trgovanje sukladno članku 296. stavku 1. točki 12. ovoga Zakona

106. kao burza nije usvojila ili primjenjivala objektivne kriterije za djelotvorno izvršavanje naloga sukladno članku 296. stavku 1. točki 12. ovoga Zakona

107. kao burza nije usvojila ili primjenjivala mjere koje olakšavaju zaključivanje transakcija sukladno članku 296. stavku 1. točki 13. ovoga Zakona

108. kao burza je izdvojila poslovne procese koji su bitni za njezino poslovanje ili rad uređenog tržišta suprotno članku 296. stavku 3. ovoga Zakona

109. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a nije uspostavila učinkovite mehanizme sukladno odredbi članka 298. stavka 2. ovoga Zakona i odredbama Delegirane uredbe (EU) br. 2017/584

110. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a nije osigurala otpornost trgovinskog sustava, sukladno članku 298. stavku 1. točki 1. ovoga Zakona i odredbi Delegirane uredbe (EU) br. 2017/584

111. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a nije osigurala dovoljan kapacitet trgovinskog sustava za obradu velikog broja naloga i poruka, sukladno članku 298. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona i odredbi Delegirane uredbe (EU) br. 2017/584

112. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a nije osigurala uredno trgovanje u uvjetima tržišnog stresa, sukladno članku 298. stavku 1. točki 3. ovoga Zakona i odredbi Delegirane uredbe (EU) br. 2017/584

113. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a nije uspostavila sustave, postupke i mehanizme za odbacivanje naloga sukladno članku 299. stavku 1. ovoga Zakona

114. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a nije odredila i/ili primijenila parametre za zaustavljanje trgovanja, sukladno članku 299. stavku 3. ovoga Zakona

115. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a koja upravlja uređenim tržištem bitnim u smislu likvidnosti sukladno odredbama Delegirane uredbe (EU) br. 2017/566 nije uspostavila sustave i postupke radi osiguravanja obavještavanja nadležnog tijela, sukladno članku 299. stavku 6. ovoga Zakona

116. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a nije osigurala sustave, postupke i mehanizme kako bi osigurala sprječavanje stvaranja neurednih uvjeta trgovanja i upravljanja neurednim uvjetima trgovanja zbog algoritamskog trgovanja, sukladno članku 301. stavku 1. ovoga Zakona

117. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a članovima nije omogućila okruženje za provođenje testiranja algoritama, sukladno članku 301. stavku 2. ovoga Zakona i sukladno odredbama Delegirane uredbe (EU) br. 2017/584

118. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a koji omogućava izravni elektronički pristup uređenom tržištu nije osigurala takav pristup osobama na način kako su one određene sukladno članku 302. stavku 1. podstavku 1. ovoga Zakona

119. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a nije sklopila s članovima sporazume za suspendiranje ili isključivanje pružanja izravnog elektroničkog pristupa, sukladno članku 302. stavku 3. ovoga članka

120. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a nije usvojila režim pomaka cijena za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, fondovima čijim se udjelima trguje na burzi, certifikate i/ili druge slične financijske instrumente, sukladno članku 303. stavku 1. ovoga Zakona i odredbama Delegirane uredbe (EU) br. 2017/588

121. kao burza s obzirom na uvrštenje financijskih instrumenata na uređeno tržište ne uspostavi i/ili ne primjeni pravila, sukladno članku 321. stavku 1. ovoga Zakona

122. kao burza nije osigurala uredno formiranje cijene i/ili postojanje djelotvornih uvjeta namire s obzirom na izvedene financijske instrumente, sukladno članku 321. stavku 3. ovoga Zakona

123. kao burza nije uspostavila i održavala mjere za provjeru izvršavanja obveza izdavatelja, sukladno članku 321. stavku 6. ovoga Zakona

124. kao burza nije omogućila članovima pristup javno objavljenim podacima iz stavka 6. ovoga Zakona, sukladno članku 321. stavku 7. ovoga Zakona

125. kao burza nije uspostavila ili primjenjivala mjere redovite provjere usklađenosti financijskih instrumenata, sukladno članku 323. stavku 4. ovoga Zakona

126. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a ne donese odluku o privremenoj obustavi trgovanja ili isključenju iz trgovanja financijskog instrumenta i svake povezane izvedenice, kada to zahtijeva zaštita ulagatelja ili taj financijski instrument više ne udovoljava pravilima burze, sukladno članku 340. stavku 2. ovoga Zakona

127. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a na zahtjev Agencije nije slijedila privremenu obustavu ili isključenje, sukladno članku 340. stavku 5. ovoga Zakona

128. kao burza nije uspostavila ili održavala ili provodila pravila za prijem u članstvo ili pristup uređenom tržištu, sukladno članku 314. stavku 1. ovoga Zakona

129. kao burza je prihvatila kao člana uređenog tržišta suprotno uvjetima propisanim člankom 313. stavcima 1. ili 2. ovoga Zakona

130. kao burza nije nadzirala naloge, uključujući otkazivanja naloga i transakcije koje obavljaju članovi uređenog tržišta, sukladno članku 316. stavku 2. ovoga Zakona

131. kao burza nije obavijestila Agenciju o svakom značajnom kršenju svojih pravila, nepravilnim uvjetima trgovanja ili postupanju koje može ukazivati na ponašanje koje je zabranjeno na temelju Uredbe (EU) br. 596/2014 ili poremećaje u sustavu povezane s financijskim instrumentom, sukladno članku 316. stavku 3. ovoga Zakona

132. kao burza nije dostavila Agenciji sve potrebne podatke ili surađivala s Agencijom ili drugim nadležnim tijelom, sukladno članku 316. stavku 4. ovoga Zakona

133. kao operater MTP-a ili OTP-a bez odgode ne obustavi ili ne isključi financijske instrumente iz trgovanja, sukladno članku 343. stavku 12. ovoga Zakona

134. kao operater MTP-a ili OTP-a upravlja MTP-om ili OTP-om, ako ne postoji mogućnost interakcije između članova u vezi s formiranjem cijena, sukladno članku 344. stavku 2. ovoga Zakona

135. kao operater MTP-a ili OTP-a nije uspostavila djelotvorne sustave, mjere i postupke kako bi postupala u skladu s odredbama članaka 298., 299., 300., 301., 302. ili 303. ovoga Zakona, sukladno članku 344. stavku 3. ovoga Zakona

136. kao operater MTP-a ili OTP-a nije uspostavila mehanizme za prepoznavanje i svladavanje negativnih posljedica na djelovanje MTP-a ili OTP-a ili na njegove vlasnike ili članove koje bi sukob interesa između MTP-a, OTP-a, njihovih vlasnika ili operatera MTP-a ili OTP-a mogao imati u dobrom funkcioniranju MTP-a ili OTP-a, sukladno stavku 4. članku 344. ovoga Zakona

137. kao operater MTP-a ili OTP-a nije osigurala javno dostupne podatke ili se nije uvjerila da postoji pristup tim podacima, kako bi ulagatelji mogli donijeti investicijsku odluku, a uzimajući u obzir vrstu korisnika i instrumenata kojima se trguje, sukladno članku 345. stavku 1. ovoga Zakona

138. kao operater MTP-a ili OTP-a nije osigurala da izdavatelj vrijednosnih papira bez čije se suglasnosti trguje na MTP-u ili OTP-u ne podliježe obvezi objavljivanja podataka prema tom MTP-u ili OTP-u, sukladno članku 345. stavku 4. ovoga Zakona

139. kao operater MTP-a ili OTP-a nije propisala ili primjenjivala transparentna i nediskriminirajuća pravila i postupke kojima se omogućuje korektno i uredno trgovanje, sukladno odredbama članka 346. stavka 1. ovoga Zakona

140. kao operater MTP-a ili OTP-a nije redovito pratila sve aktivnosti na nalozima poslanim u sustav, kao i transakcije koje su izvršili njihovi članovi u cilju utvrđivanja mogućeg kršenja pravila, neurednih uvjeta trgovanja, postupanja koje može ukazivati na ponašanje koje je zabranjeno na temelju Uredbe (EU) br. 596/2014 ili poremećaje u sustavu povezane s financijskim instrumentom, sukladno članku 347. stavku 2. ovoga Zakona

141. kao operater MTP-a ili OTP-a nije bez odgode obavijestila Agenciju o tome da je utvrdila značajno kršenje pravila MTP-a ili OTP-a, neurednih uvjeta trgovanja, postupanja koje može ukazivati na ponašanje koje je zabranjeno na temelju Uredbe (EU) br. 596/2014 ili poremećaja u sustavu povezanih s financijskim instrumentom, sukladno članku 347. stavku 4. ovoga Zakona.

142. kao operater MTP-a ili OTP-a ne dostavi bez odgode Agenciji sve potrebne podatke ili ne surađuje prilikom nadzora, provođenja istražnih radnji i mjera nad slučajevima zlouporabe tržišta koje su se dogodile unutar sustava MTP-a ili OTP-a kojim upravlja, sukladno članku 347. stavku 5. ovoga Zakona

143. kao operater MTP-a nije propisala i/ili provodila pravila, sukladno članku 349. stavku 1. ovoga Zakona

144. kao operater MTP-a nije uspostavila ili primjenjivala mjere koje omogućuju nesmetano i pravodobno zaključivanje transakcija koje se izvršavaju unutar sustava MTP-a, sukladno članku 349. stavku 3. ovoga Zakona

145. kao operater MTP-a nije kontinuirano tijekom poslovanja imala dovoljna financijska sredstva, ovisno o vrsti i opsegu zaključenih transakcija te stupnju rizika kojima su izloženi, kako bi se omogućilo uredno funkcioniranje MTP-a, sukladno članku 349. stavku 4. ovoga Zakona

146. je kao investicijsko društvo ili tržišni operater koji upravlja MTP-om izvršavala naloge klijenata uz korištenje vlastitog kapitala ili je trgovala za vlastiti račun uparivanjem naloga, sukladno članku 349. stavku 6. ovoga Zakona

147. kao operater OTP-a nije uspostavila ili primjenjivala mehanizme za sprječavanje izvršavanja naloga klijenata uz korištenje vlastitog kapitala investicijskog društva, burze ili bilo kojeg subjekta koji je dio iste grupe ili pravne osobe kao operater OTP-a, sukladno članku 350. stavku 1. ovoga Zakona

148. je kao operater OTP-a djelovala i kao sistematski internalizator, protivno zabrani iz članka 350. stavka 2. ovoga Zakona

149. je kao operater OTP-a povezala OTP sa sistematskim internalizatorom na način na koji bi se omogućilo povezivanje naloga u OTP-u i naloga ili ponuda u sistematskom internalizatoru, sukladno članku 350. stavku 3. ovoga Zakona

150. je kao operater OTP-a povezala OTP s drugim OTP-om na način koji je omogućio povezivanje naloga na različitim OTP-ima, sukladno članku 350. stavku 4. ovoga Zakona

151. je kao operater OTP-a trgovala za vlastiti račun uparivanjem naloga, sukladno odredbi članka 3. točke 136. ovoga Zakona bez pristanka klijenta ili je trgovala financijskim instrumentima koji nisu obveznice, strukturirani financijski proizvodi, emisijske jedinice i izvedenicama koje ispunjavaju uvjete propisane člankom 350. stavkom 8. ovoga Zakona, sukladno članku 350. stavku 5. ovoga Zakona

152. je kao operater OTP-a koristila pravo diskrecije iako nije bio ispunjen jedan od uvjeta propisanih člankom 350. stavkom 10. ovoga Zakona

153. kao operater MTP-a koji je registrirao MTP kao rastuće tržište malih i srednjih poduzeća nije uspostavila ili primjenjivala jasna pravila, sustave ili postupke kojima se osigurava ispunjenje zahtjeva da se kod prvotnog primanja financijskih instrumenata u trgovinu na MTP-u objavljuje dovoljno informacija kako bi se ulagateljima omogućilo donošenje informirane odluke o ulaganju u te financijske instrumente, sukladno članku 352. stavku 3. točki 3. ovoga Zakona

154. kao operater MTP-a koji je registrirao MTP kao rastuće tržište malih i srednjih poduzeća nije uspostavila ili primjenjivala jasna pravila, sustave ili postupke kojima se osigurava ispunjenje zahtjeva da izdavatelji na MTP-u kako je definirano člankom 3. stavkom 1. točkom 21. Uredbe (EU) br. 596/2014, osobe koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti definirane člankom 3. stavkom 1. točkom 25. Uredbe (EU) br. 596/2014 te osobe usko povezane s njima definirane člankom 3. stavkom 1. točkom 26. Uredbe (EU) br. 596/2014 moraju ispunjavati relevantne zahtjeve koji se na njih primjenjuju u okviru Uredbe (EU) br. 596/2014, sukladno članku 352. stavku 3. točki 5. ovoga Zakona

155. kao operater MTP-a koji je registrirao MTP kao rastuće tržište malih i srednjih poduzeća nije uspostavila ili primjenjivala jasna pravila, sustave ili postupke kojima se osigurava ispunjenje zahtjeva da prospekti odnosno dokumenti za primanje u trgovinu iz članka 352. stavka 3. točke 3. ovoga Zakona, financijski izvještaji iz članka 352. stavka 3. točke 5. ovoga Zakona i informacije iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) br. 596/2014 koje objave izdavatelji čiji su financijski instrumenti primljeni u trgovinu na MTP-u budu dostupni javnosti na način da su objavljene na internetskoj stranici operatera MTP-a odnosno da je na internetskoj stranici operatera MTP-a dostupna izravna poveznica na internetsku stranicu izdavatelja na kojoj su objavljeni ti dokumenti, izvještaji odnosno informacije, s time da navedeni dokumenti, izvještaji i informacije odnosno izravne poveznice na internetsku stranicu izdavatelja moraju biti dostupne na internetskoj stranici operatera MTP-a tijekom razdoblja od najmanje pet godina, računajući od dana kada su objavljene, sukladno članku 352. stavku 3. točki 6. ovoga Zakona

156. kao operater MTP-a koji je registrirao MTP kao rastuće tržište malih i srednjih poduzeća nije uspostavila ili primjenjivala jasna pravila, sustave ili postupke kojima se osigurava ispunjenje zahtjeva da su uspostavljeni učinkoviti sustavi i kontrole u svrhu sprečavanja i otkrivanja zlouporabe tržišta na MTP-u u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) br. 596/2014, sukladno članku 352. stavku 3. točki 7. ovoga Zakona

157. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja ne objavljuje neprekidno tijekom uobičajenog vremena trgovanja podatke iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

158. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja onemogući pristup sustavima iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014, sukladno odredbi članka 3. stavka 3. Uredbe (EU) br. 600/2014

159. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja na kojemu se formaliziraju dogovorene transakcije u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (b) podtočkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 ne osigura uvjete iz članka 4. stavka 3. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 600/2014

160. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja ne objavljuje pojedinosti o transakcijama, u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

161. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja onemogući pristup sustavima iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014, sukladno odredbi članka 6. stavka 2. Uredbe (EU) br. 600/2014

162. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja sklopi dogovor o odgođenoj objavi ili odgodi objavu podataka o trgovanju bez prethodnog odobrenja Agencije, u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

163. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja o dogovoru o odgođenom objavljivanju podataka o trgovanju ne obavijesti tržišne sudionike i javnost u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

164. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja ne objavljuje neprekidno tijekom uobičajenog vremena trgovanja podatke iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

165. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja onemogući pristup sustavima iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014, sukladno odredbi članka 8. stavka 3. Uredbe (EU) br. 600/2014

166. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja, kada se u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 600/2014 odobri izuzeće, ne objavljuje informacije propisane člankom 8. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 600/2014 ili te informacije ne objavljuje na način ili pod uvjetima iz članka 8. stavka 4. Uredbe (EU) br. 600/2014

167. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja ne objavljuje podatke u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

168. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja onemogući pristup sustavima iz članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014, sukladno odredbi članka 10. stavka 2. Uredbe (EU) br. 600/2014

169. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja sklopi aranžman o odgođenoj objavi ili odgodi objavu podataka o trgovanju bez prethodnog odobrenja Agencije, u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

170. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja o dogovoru o odgođenom objavljivanju podataka o trgovanju ne obavijesti tržišne sudionike i javnost, u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

171. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja ne objavi podatke u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014

172. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja informacije objavljene u skladu s člancima 3., 4. i 6. do 11. Uredbe (EU) br. 600/2014 ne stavi na raspolaganje javnosti, u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

173. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja informacije objavljene u skladu s člancima 3., 4. i 6. do 11. Uredbe (EU) br. 600/2014 ne stavi na raspolaganje javnosti pod uvjetima propisanima u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

174. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja vodi mjesto trgovanja ne čuva podatke u skladu s člankom 25. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014

175. kao tržišni operater, investicijsko društvo ili kreditna institucija koja upravlja mjestom trgovanja ili sistematski internalizator ne dostavlja Agenciji podatke u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

176. kao tržišni operater, investicijsko društvo ili kreditna institucija koja upravlja mjestom trgovanja zahtjev za pristup središnjoj drugoj ugovornoj strani ne dostavi Agenciji u skladu s člankom 35. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014

177. kao tržišni operater, investicijsko društvo ili kreditna institucija koja upravlja mjestom trgovanja zahtjev za pristup središnjoj drugoj ugovornoj strani ne dostavi Agenciji u skladu s člankom 36. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014

178. kao tržišni operater nije osigurala da transakcije izvedenicama koje su zaključene na uređenom tržištu poravnava središnja druga ugovorna strana u skladu s člankom 29. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

179. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja upravlja mjestom trgovanja ne uspostavi kontrolne mehanizme u vezi s upravljanjem robnim izvedenicama kojima se trguje na tom mjestu trgovanja, a u skladu s člankom 380. stavkom 1. ovoga Zakona

180. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja upravlja mjestom trgovanja ne obavijesti Agenciju o detaljima uspostavljenih kontrolnih mehanizama vezanih uz upravljanje pozicijama ili izmjenama istih, protivno obvezi iz članka 380. stavka 4. ovoga Zakona

181. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja upravlja mjestom trgovanja učestalo ne objavljuje tjedni izvještaj iz članka 381. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona ili isti izvještaj učestalo ne objavljuje na način i u obliku propisanom Provedbenom uredbom (EU) br. 2017/1093 ili ga učestalo ne ispunjava ispravno

182. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja upravlja mjestom trgovanja učestalo ne dostavlja Agenciji izvještaj iz članka 381. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona ili isti izvještaj učestalo ne dostavlja Agenciji u rokovima i u obliku propisanom pravilnikom iz članka 381. stavka 8. ovoga Zakona ili isti izvještaj učestalo ne ispunjava ispravno

183. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja upravlja mjestom trgovanja učestalo ne dostavlja ESMA-i izvještaj iz članka 381. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona ili isti izvještaj učestalo ne dostavlja ESMA-i u rokovima i u obliku propisanom Provedbenom uredbom (EU) br. 2017/953 ili isti izvještaj učestalo ne ispunjava ispravno

184. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja upravlja mjestom trgovanja učestalo ne dostavlja Agenciji izvještaj iz članka 381. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ili isti izvještaj učestalo ne dostavlja Agenciji u obliku propisanom pravilnikom iz članka 38. stavka 8. ovoga Zakona ili isti izvještaj učestalo ne ispunjava ispravno

185. kao tržišni operater učestalo ne izvještava Agenciju sukladno članku 26. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) br. 600/2014 o detaljima transakcija koje su izvršene preko njezina sustava, na temelju naloga osobe na koju se ne odnose odredbe Uredbe (EU) br. 600/2014, a sukladno članku 26. stavku 4. Uredbe (EU) br. 600/2014

186. kao tržišni operater koji u ime investicijskog društva dostavlja Agenciji izvještaj o izvršenim transakcijama sukladno članku 26. stavku 7. prvom podstavku Uredbe (EU) br. 600/2014, učestalo dostavlja Agenciji izvještaj o izvršenim transakcijama koji nije ispunjen podacima propisanim člankom 26. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014 ili isti izvještaj učestalo ne ispunjava ispravno

187. kao tržišni operater koji u ime investicijskog društva dostavlja Agenciji izvještaj o izvršenim transakcijama sukladno članku 26. stavku 7. prvom podstavku Uredbe (EU) br. 600/2014 nema uspostavljene i ne primjenjuje organizacijske zahtjeve propisane člankom 26. stavkom 7. petim podstavkom Uredbe (EU) br. 600/2014

188. kao tržišni operater učestalo ne podnosi ispravljeno izvješće o izvršenim transakcijama iz članka 26. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 u ime investicijskog društva, sukladno članku 26. stavku 7. osmom podstavku Uredbe (EU) br. 600/2014

189. kao pružatelj usluga dostave podataka ne obavijesti Agenciju o svim promjenama u sastavu uprave sukladno članku 366. stavku 5. ovoga Zakona

190. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA učestalo ne objavljuje podatke propisane člancima 20. i 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 što je tehnički moguće bliže stvarnom vremenu, u skladu s člankom 367. stavkom 1. ovoga Zakona

191. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA učestalo ne omogućava da su podaci iz članka 367. stavka 1. ovoga Zakona besplatno dostupni 15 minuta nakon što ih je APA objavila, u skladu s člankom 367. stavkom 2. ovoga Zakona

192. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA učestalo ne distribuira podatke iz članka 367. stavka 1. ovoga Zakona na način koji osigurava brz pristup podacima na nediskriminirajućoj osnovi i u formatu koji olakšava konsolidiranje podataka sa sličnim podacima iz drugih izvora, u skladu s člankom 367. stavkom 3. ovoga Zakona

193. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA učestalo ne uključuje pojedinosti propisane člankom 367. stavkom 4. ovoga Zakona u podatke koje je dužna objaviti sukladno članku 367. stavku 1. ovoga Zakona učestalo

194. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA kontinuirano ne ispunjava organizacijske zahtjeve iz članka 367. stavka 5. ovoga Zakona

195. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA ne održava mehanizme koji osiguravaju da su usluge APA-e razdvojene od ostalih poslovnih funkcija u skladu s člankom 367. stavkom 6. ovoga Zakona, a utvrdi se kako navedeno postupanje rezultira diskriminacijom prikupljenih podataka

196. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA ne pohranjuje podatke u skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014 i regulatornim tehničkim standardima koje donosi ESMA, sukladno članku 22. stavku 4. Uredbe (EU) br. 600/2014.

197. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je CTP učestalo ne stavlja podatke iz članka 368. stavaka 1. ili 5. ovoga Zakona na raspolaganje javnosti što je tehnički moguće bliže stvarnom vremenu, u skladu s člankom 368. stavcima 1. ili 5. ovoga Zakona

198. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je CTP učestalo ne omogućava da su podaci iz članka 368. stavka 1. ili 5. ovoga Zakona besplatno dostupni 15 minuta nakon što ih je CTP objavio u skladu s člankom 368. stavkom 2. ovoga Zakona

199. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je CTP ne distribuira podatke iz članka 368. stavka 1. ili 5. ovoga Zakona na način koji osigurava brz pristup podacima na nediskriminirajućoj osnovi i u formatu koji olakšava konsolidiranje podataka sa sličnim podacima iz drugih izvora, u skladu s člankom 368. stavkom 3. ili 7. ovoga Zakona

200. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je CTP učestalo ne uključuje pojedinosti propisane člankom 368. stavkom 4. ili 8. ovoga Zakona u podatke koje je dužna objaviti sukladno članku 368. stavku 1. ili 5. ovoga Zakona

201. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je CTP kontinuirano ne ispunjava organizacijske zahtjeve iz članka 368. stavka 10. ovoga Zakona

202. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je CTP ne održava mehanizme koji osiguravaju da su usluge CTP-a razdvojene od ostalih poslovnih funkcija u skladu s člankom 368. stavkom 11. ovoga Zakona, a utvrdi se kako navedeno postupanje rezultira diskriminacijom prikupljenih podataka

203. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je CTP ne pohranjuje podatke u skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014 i regulatornim tehničkim standardima koje donosi ESMA sukladno članku 22. stavku 4. Uredbe (EU) br. 600/2014

204. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je ARM učestalo dostavlja Agenciji izvještaj o izvršenim transakcijama iz članka 26. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 koji nije ispunjen podacima propisanim člankom 26. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014 ili isti izvještaj učestalo ne ispunjava ispravno

205. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je ARM učestalo ne dostavlja Agenciji ispravljeno izvješće o izvršenim transakcijama iz članka 26. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014, sukladno članku 26. stavku 7. osmom podstavku Uredbe (EU) br. 600/2014

206. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je ARM kontinuirano ne ispunjava organizacijske zahtjeve iz članka 369. stavka 3. ovoga Zakona

207. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je ARM ne održava mehanizme koji osiguravaju da su usluge ARM-a razdvojene od ostalih poslovnih funkcija u skladu s člankom 369. stavkom 4. ovoga Zakona, a utvrdi se kako navedeno postupanje rezultira diskriminacijom prikupljenih podataka

208. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje obavlja usluge dostave podataka ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama Agencije, izrečenim sukladno članku 372. ovoga Zakona, na način i u roku koji odredi Agencija

209. ima poziciju koja je veća od ograničenja utvrđenog za tu robnu izvedenicu, a što je protivno članku 374. ovoga Zakona

210. ne dostavi ili ne dostavi u roku podatke o veličini i namjeni pozicije ili izloženosti koja proizlazi iz sklopljenog ugovora o robnoj izvedenici ili ekonomski jednakovrijednog OTC ugovora i imovine ili obveze u vezi s tržištem temeljnog instrumenta u skladu s člankom 385. stavkom 3. ovoga Zakona

211. ne izvrši mjere na način i u rokovima propisanim rješenjem Agencije iz članka 385. stavka 5. ovoga Zakona

212. kao izdavatelj financijskih instrumenata uvrštenih na uređeno tržište nije osigurala postojanje identifikacijskog broja odnosno identifikacijske oznake sukladno odredbama članka 3. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/585, a u skladu s člankom 320. stavkom 4. ovoga Zakona

213. kao izdavatelj financijskih instrumenata uvrštenih na MTP ili OTP nije osigurala postojanje identifikacijskog broja odnosno identifikacijske oznake sukladno odredbama članka 3. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/585, a u skladu s člankom 345. stavkom 6. ovoga Zakona

214. kao subjekt nadzora Agencije iz članka 683. stavka 1. točke 1. podtočaka a), b) i c) ovoga Zakona ili kao pravna osoba čija je podružnica subjekt nadzora iz članka 683. stavka 1. točke 1. podtočaka d) do m) ovoga Zakona ne omogući Agenciji i/ili ovlaštenim osobama Agencije, na njihov zahtjev i u traženom roku, obavljanje nadzora, tako što protivno članku 684. stavku 2. točki 2. ne omogući na zahtjev Agencije ili ovlaštene osobe Agencije pristup svakom dokumentu i podacima u bilo kojem obliku i/ili ne dostavi presliku istih, uključujući poslovne knjige i dokumentaciju

215. kao subjekt nadzora Agencije iz članka 683. stavka 1. točke 1. podtočaka a), b) i c) ovoga Zakona ili kao pravna osoba čija je podružnica subjekt nadzora iz članka 683. stavka 1. točke 1. podtočaka d) do m) ovoga Zakona ne omogući Agenciji i/ili ovlaštenim osobama Agencije, na njihov zahtjev i u traženom roku, obavljanje nadzora, tako što protivno članku 684. stavku 2. točki 4. ovoga Zakona ne da postojeće zapise telefonskih razgovora, elektroničkih komunikacija i ostalih zapisa o podatkovnom prometu koji su dostupni subjektu nadzora ili drugoj osobi kojoj su propisane obveze čuvanja takvih zapisa ovim Zakonom, Uredbom (EU) br. 596/2014, Uredbom (EU) br. 600/2014 ili drugim relevantnim propisom

216. kao subjekt nadzora Agencije iz članka 683. stavka 1. točke 1. podtočaka a), b) i c) ovoga Zakona ili kao pravna osoba čija je podružnica subjekt nadzora iz članka 683. stavka 1. točke 1. podtočaka d) do m) ovoga Zakona ne omogući Agenciji i/ili ovlaštenim osobama Agencije, na njihov zahtjev i u traženom roku, obavljanje nadzora, tako što protivno članku 688. stavku 3. ovoga Zakona ne uruči sve traženo i/ili ne osigura standardno sučelje za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka kojima se koristi

217. kao subjekt nadzora Agencije iz članka 683. stavka 1. točke 1. podtočaka a), b) i c) ovoga Zakona ili kao pravna osoba čija je podružnica subjekt nadzora iz članka 683. stavka 1. točke 1. podtočaka d) do m) ovoga Zakona ne omogući Agenciji i/ili ovlaštenim osobama Agencije, na njihov zahtjev i u traženom roku, obavljanje nadzora, tako što protivno članku 690. stavku 2. ovoga Zakona ne preda dokumentaciju iz koje je razvidan potpuni opis rada informacijskog sustava

218. kao subjekt nadzora Agencije iz članka 683. stavka 1. točke 1. podtočaka a), b) i c) ovoga Zakona ili kao pravna osoba čija je podružnica subjekt nadzora iz članka 683. stavka 1. točke 1. podtočaka d) do m) ovoga Zakona ne omogući Agenciji i/ili ovlaštenim osobama Agencije, na njihov zahtjev i u traženom roku, obavljanje nadzora, tako što protivno članku 689. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona ne osigura uvjete za obavljanje nadzora

219. kao subjekt nadzora Agencije iz članka 683. stavka 1. točke 1. podtočaka a), b) i c) ovoga Zakona ili kao pravna osoba čija je podružnica subjekt nadzora iz članka 683. stavka 1. točke 1. podtočaka d) do m) ovoga Zakona ne omogući Agenciji i/ili ovlaštenim osobama Agencije, na njihov zahtjev i u traženom roku, obavljanje nadzora, tako što protivno članku 690. stavku 1. ovoga Zakona ne osigura uvjete za obavljanje nadzora.«.

Članak 96.

U članku 701. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1.000, a koja ne može biti manja od 2 % ni veća od 5 % ukupnog prihoda koji je ostvarila u godini kada je počinjen prekršaj utvrđen službenim financijskim izvještajima za tu godinu, ako:

1. kao investicijsko društvo najkasnije do 31. ožujka tekuće godine Agenciji ne dostavi popis svih dioničara u skladu s člankom 16. stavkom 2. ovoga Zakona

2. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje u pogledu organizacijskih uvjeta ne postupa u skladu s člankom 50. stavkom 1. ovoga Zakona

3. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje u pogledu organizacijskih uvjeta ne obavijesti Agenciju u skladu s člankom 50. stavkom 3. ovoga Zakona

4. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje o izdvajanju ključnih operativnih funkcija iz članka 59. stavka 1. ovoga Zakona ne izvijesti Agenciju u skladu s člankom 59. stavkom 3. ili 4. ovoga Zakona

5. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje koje drži novčana sredstva i/ili financijske instrumente suprotno zabrani iz članka 80. stavka 3. ovoga Zakona sklopi ugovor o financijskom kolateralu s malim ulagateljem

6. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje drži financijske instrumente protivno članku 80. stavku 2. ovoga Zakona

7. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje sklopi ugovor o financijskom kolateralu protivno članku 80. stavku 3. ovoga Zakona

8. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja koristi algoritamsko trgovanje o činjenici da koristi algoritamsko trgovanje ne obavijesti Agenciju prije početka korištenja na pojedinom mjestu trgovanja u skladu s člankom 82. stavkom 5. ovoga Zakona

9. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja koristi algoritamsko trgovanje ne izvijesti Agenciju u skladu s člankom 82. stavkom 7. ovoga Zakona

10. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja klijentima omogućuje izravan elektronički pristup mjestu trgovanja o činjenici da klijentima omogućuje izravan elektronički pristup mjestu trgovanja

11. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja koristi algoritamsko trgovanje ne obavijesti Agenciju prije početka korištenja na pojedinom mjestu trgovanja u skladu s člankom 84. stavkom 3. ovoga Zakona

12. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja klijentima omogućuje izravan elektronički pristup mjestu trgovanja nije u pisanom sporazumu s klijentom jasno naznačila da odgovornost za pridržavanje obveza iz Zakona ostaje na investicijskom društvu, u skladu s člankom 84. stavkom 9. ovoga Zakona

13. kao investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje ili tržišni posrednik primi ili pruži dodatni poticaj, a nisu ispunjeni svi uvjeti iz članka 91. stavka 3. ovoga Zakona, u skladu s člankom 91. stavkom 1. ovoga Zakona

14. kao investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje ili tržišni posrednik koji pruža uslugu upravljanja portfeljem ili neovisnog investicijskog savjetovanja prihvati i/ili zadrži dodatni poticaj, protivno članku 93. stavku 1. ovoga Zakona

15. kao investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje ili tržišni posrednik, koji investicijsku uslugu nudi zajedno s drugom uslugom ili proizvodom kao dio paketa ili kao uvjet za isti ugovor ili paket, učestalo ne izvještava klijente o tome je li moguće iste pakete kupiti odvojeno, u skladu s člankom 95. stavkom 1. ovoga Zakona

16. kao investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje ili tržišni posrednik, koji investicijsku uslugu nudi zajedno s drugom uslugom ili proizvodom kao dio paketa ili kao uvjet za isti ugovor ili paket, učestalo ne pruža odgovarajući opis različitih komponenata ugovora ili paketa i način na koji njihovo uzajamno djelovanje utječe na rizik, a vjerojatno je da se rizici koji proizlaze iz ugovora ili paketa razlikuju od rizika povezanih s pojedinom komponentom, u skladu s člankom 95. stavkom 2. ovoga Zakona

17. kao investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje ili tržišni posrednik zapošljava ili na drugi način angažira fizičku osobu koja u ime i/ili za račun investicijskog društva klijentu pruži informacije o financijskim instrumentima, investicijskim i/ili pomoćnim uslugama, a ta fizička osoba ne ispunjava uvjete iz članka 97. stavka 1. ovoga Zakona

18. kao investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje ili tržišni posrednik zapošljava ili na drugi način angažira fizičku osobu koja u ime i/ili za račun investicijskog društva izvrši ili prenese na izvršenje nalog klijenta, a ta fizička osoba ne ispunjava uvjete iz članka 97. stavka 1. ovoga Zakona, u skladu s člankom 96. stavkom 2. ovoga Zakona

19. kao investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje ili tržišni posrednik zapošljava ili na drugi način angažira fizičku osobu koja u ime i/ili za račun investicijskog društva klijentu pruži investicijski savjet ili donese investicijsku odluku u sklopu usluge upravljanja portfeljem, a ta fizička osoba ne ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 1. ovoga Zakona, u skladu s člankom 96. stavkom 2. ovoga Zakona

20. kao investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje ili tržišni posrednik učestalo ne izvještava ili učestalo manjkavo izvještava klijente o pruženim uslugama na način propisan člancima 59. do 63. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565, u skladu s člankom 111. stavkom 1. ovoga Zakona

21. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja prenosi upute u smislu članka 118. stavka 2. ovoga Zakona na bilo koji način prenese odgovornost za cjelovitost i točnost podataka ili za primjerenost preporuka ili savjeta na drugu osobu, u skladu s člankom 118. stavkom 2. ovoga Zakona

22. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja primi upute ili nalog klijenta od drugog društva koje prenosi upute u smislu članka 118. stavka 2. ovoga Zakona na bilo koji način prenese odgovornost za zaključenje usluge ili transakcije, u skladu s člankom 118. stavkom 3. ovoga Zakona

23. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja izvršava naloge klijenata primi naknadu, popust ili nenovčanu korist za usmjeravanje naloga određenom mjestu izvršenja, u skladu sa zabranom iz članka 121. stavka 5. ovoga Zakona

24. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja izvršava naloge klijenata nije objavila prvih pet mjesta izvršenja po volumenu trgovanja, za svaku klasu financijskih instrumenata, u skladu s člankom 124. stavkom 4. ovoga Zakona

25. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja izvršava naloge klijenata ne ažurira redovito politike izvršavanja naloga, u skladu s člankom 125. stavkom 2. ovoga Zakona

26. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija koja izvršava naloge klijenata učestalo nije u mogućnosti predočiti klijentima podatke koji dokazuju da je pojedini nalog u skladu s politikom izvršavanja naloga, u skladu s člankom 125. stavkom 4. ovoga Zakona

27. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje koje je imenovalo vezanog zastupnika na bilo koji način pokuša prenijeti odgovornost za radnje i/ili propuste vezanog zastupnika kada on djeluje za račun investicijskog društva na vezanog zastupnika, suprotno zabrani iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona

28. kao investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje koje je imenovalo vezanog zastupnika nije poduzela odgovarajuće mjere kako bi se izbjeglo da se poslovi vezanog zastupnika izvan područja primjene ovoga Zakona negativno odražavaju na poslove koje vezani zastupnik poduzima za račun investicijskog društva, u skladu s člankom 128. stavkom 2. točkom 3. ovoga Zakona

29. kao investicijsko društvo ili kreditna institucija ne poduzima razumne korake kako bi provjerila potpunost, točnost i pravodobnost izvješća o transakcijama koja su podnesena Agenciji u njezino ime, sukladno članku 26. stavku 7. četvrtom podstavku Uredbe (EU) br. 600/2014

30. kao burza ne obavijesti Agenciju o svim značajnim promjenama uvjeta pod kojim je odobrenje za rad izdano, u skladu s člankom 295. stavkom 1. ovoga Zakona

31. kao burza nije osigurala da članovi uprave burze maju stručna znanja i/ili sposobnosti i/ili iskustvo u skladu s člankom 288. stavkom 3. ovoga Zakona

32. kao burza nije osigurala da članovi nadzornog odbora burze zajednički imaju stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno nadziranje poslova burze kako je propisano člankom 289. stavkom 2. ovoga Zakona

33. je član uprave burze ujedno i član uprave, nadzornog odbora odnosno izvršni ili neizvršni direktor u drugom pravnom subjektu, a to mu ne omogućuju pojedinačne okolnosti i priroda, opseg i složenost aktivnosti koje izvršava kao član uprave burze sukladno članku 288. stavku 10. ovoga Zakona

34. kao burza nije uložila odgovarajuće ljudske i financijske resurse u obuku i osposobljavanje članova uprave sukladno članku 288. stavku 14. ovoga Zakona

35. kao burza nije osigurala da zahtjev za izdavanje suglasnosti iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona bude podnesen najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave u skladu s člankom 291. stavkom 7. ovoga Zakona

36. kao burza nije uspostavila, provodila, održavala te redovito ažurirala, procjenjivala i nadzirala postupke odlučivanja i organizacijsku strukturu u kojima se jasno i na dokumentirani način utvrđuju linije izvještavanja i dodjeljuju funkcije i nadležnosti burze sukladno odredbi članka 296. stavka 1. ovoga Zakona

37. kao burza nije uspostavila ili primjenjivala mjere pomoću kojih se jasno uočavaju i prevladavaju potencijalne negativne posljedice sukoba interesa na poslovanje uređenog tržišta ili njegove članove ili sudionike, sukladno odredbama članka 296. stavka 1. točaka 9. i 10. ovoga Zakona

38. kao burza nije uspostavila ili primjenjivala sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima u skladu s člankom 297. stavkom 2. ovoga Zakona

39. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a nije postupila u slučaju značajnog kretanja cijena financijskog instrumenta sukladno članku 299. stavku 2. ovoga Zakona

40. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a nije obavijestila Agenciju o parametrima za zaustavljanje trgovanja, na način i u roku sukladno članku 299. stavku 4. ovoga Zakona

41. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a nije uspostavila pisane sporazume sa svim investicijskim društvima koja provode strategiju održavanja likvidnosti, sukladno članku 300. stavku 1. ovoga Zakona i odredbama Delegirane uredbe (EU) br. 2017/578

42. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a nije uspostavila planove koji osiguravaju da dovoljan broj investicijskih društava sudjeluje u sporazumima iz članka 300. stavka 1. ovoga Zakona, a sukladno članku 300. stavku 2. ovoga Zakona i Delegiranoj uredbi (EU) br. 2017/578

43. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a nije nadzirala provođenje ili sama nije provodila sporazume iz članka 300. stavka 1. ovoga Zakona, sukladno članku 300. stavku 4. ovoga Zakona

44. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a nema mogućnost identificiranja naloga koje generira algoritamsko trgovanje ili različitih algoritama koji se koriste za stvaranje naloga ili relevantnih osoba koje pokreću te naloge, sukladno odredbama članka 301. stavka 4. ovoga Zakona i odredbi Delegirane uredbe (EU) br. 2017/566

45. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a nije uspostavila standarde u pogledu kontrola rizika i pragova trgovanja i razvila mogućnosti kako razlikovanja tako i prekida naloga ili trgovanja osobe koje koristi izravan elektronički pristup, sukladno članku 302. stavku 2. ovoga Zakona

46. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a nema usklađene satove poslovanja, sukladno odredbama članka 304. stavka 1. ovoga Zakona i odredbama Delegirane uredbe (EU) br. 2017/574

47. je kao burza uspostavila pravila s obzirom na uvrštenje financijskih instrumenata na uređeno tržište kojima nije osigurano korektno, uredno i djelotvorno trgovanje ili da su prenosivi vrijednosni papiri slobodno prenosivi, sukladno članku 321. stavku 2. ovoga Zakona i odredbama Delegirane uredbe (EU) br. 2017/568

48. kao burza nije obavijestila izdavatelja da se njegovim vrijednosnim papirima trguje na uređenom tržištu kojim burza upravlja, sukladno članku 324. stavku 2. ovoga Zakona

49. kao burza ili operater MTP-a ili operater OTP-a o svojoj odluci iz članka 340. stavka 2. ne obavijesti javnost ili Agenciju na način kako je propisano člankom 340. stavkom 3. ovoga Zakona

50. kao burza nije o namjeri omogućavanja udaljenog pristupa uređenom tržištu kojim upravlja obavijestila Agenciju, sukladno članku 318. stavku 1. ovoga Zakona

51. kao burza nije Agenciji dostavila redovito obnavljan popis članova uređenog tržišta, sukladno članku 313. stavku 3. ovoga Zakona

52. kao burza nije uspostavila ili održavala postupke i mjere za praćenje poštivanja pravila uređenog tržišta sukladno članku 316. stavku 1. ovog Zakona

53. kao operater MTP-a ili OTP-a ne dostavi Agenciji bez odgode informacije o svim promjenama podataka iz članka 348. stavka 1. ovoga Zakona, sukladno članku 348. stavku 3. ovoga Zakona

54. kao operater MTP-a ili OTP-a nije uspostavila ili održavala djelotvorne mjere i postupke koji omogućuju praćenje usklađenosti članova s pravilima MTP-a ili OTP-a, sukladno članku 347. stavku 1. ovoga Zakona

55. kao operater MTP-a ili OTP-a nije koristila potrebne resurse kako bi osigurala da je praćenje iz članka 347. stavka 2. ovoga Zakona učinkovito, sukladno članku 347. stavku 3. ovoga Zakona

56. kao operater MTP-a s obzirom na pristup trgovini na MTP-u nije na odgovarajući način primjenjivala odredbe članaka 313., 314. ili 315. ovoga Zakona, sukladno članku 349. stavku 2. ovoga Zakona

57. kao operater MTP-a nije s obzirom na rizike kojima je izložena na odgovarajući način primjenjivala odredbe članka 297. ovoga Zakona, sukladno članku 349. stavku 5. ovoga Zakona

58. je kao operater OTP-a trgovala za vlastiti račun bez uparivanja naloga državnim dužničkim vrijednosnim papirima za koje postoji likvidno tržište sukladno odredbama Delegirane uredbe (EU) br. 2017/583, sukladno članku 350. stavku 7. ovoga Zakona

59. je kao operater OTP-a angažirala investicijsko društvo za provođenje strategije održavanja tržišta na osnovi koja nije neovisna ili je to investicijsko društvo usko povezano s operaterom OTP-a, sukladno članku 350. stavku 6. ovoga Zakona

60. kao operater OTP-a nije osigurala da se izvršavanje naloga na OTP-u provodi na diskrecijskoj osnovi, sukladno članku 350. stavku 9. ovoga Zakona

61. kao operater OTP-a prilikom olakšavanja pregovora iz članka 350. stavka 11. ovoga Zakona nije postupala u skladu s člankom 350. stavcima 1. do 6. ili 8. ovoga Zakona, sukladno članku 350. stavku 12. ovoga Zakona

62. kao operater OTP-a nije Agenciju bez odgode obavijestila o svakoj značajnoj izmjeni podataka iz članka 350. stavka 13. ovoga Zakona, u skladu s člankom 350. stavkom 14. ovoga Zakona

63. kao operater MTP-a koji je registrirao MTP kao rastuće tržište malih i srednjih poduzeća nije uspostavila ili primjenjivala jasna pravila, sustave ili postupke kojima se osigurava ispunjenje zahtjeva da najmanje 50 % izdavatelja čijim se financijskim instrumentima može trgovati na MTP-u moraju biti mala ili srednja poduzeća u vrijeme kada Agencija donese rješenje kojim se odobrava registracija MTP-a kao rastućeg tržišta malih i srednjih poduzeća te u svakoj kalendarskoj godini nakon toga, sukladno članku 352. stavku 3. točki 1. ovoga Zakona

64. kao operater MTP-a koji je registrirao MTP kao rastuće tržište malih i srednjih poduzeća nije uspostavila ili primjenjivala jasna pravila, sustave ili postupke kojima se osigurava ispunjenje zahtjeva za prvobitno i za daljnje primanje financijskih instrumenata izdavatelja u trgovinu na tom MTP-u, sukladno članku 352. stavku 3. točki 2. ovoga Zakona

65. kao operater MTP-a koji je registrirao MTP kao rastuće tržište malih i srednjih poduzeća nije uspostavila ili primjenjivala jasna pravila, sustave ili postupke kojima se osigurava ispunjenje zahtjeva da izdavatelji čiji su financijski instrumenti primljeni u trgovinu na MTP-u moraju, sami ili putem druge osobe koja djeluje za njihov račun, objavljivati godišnje financijske izvještaje u roku od šest mjeseci po završetku svake financijske godine te polugodišnje financijske izvještaje u roku od četiri mjeseca po završetku prvog polugodišta svake financijske godine, sukladno članku 352. stavku 3. točki 4. ovoga Zakona

66. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA ne objavi podatke propisane člancima 20. i 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 pod razumnim tržišnim uvjetima u skladu s člankom 367. stavkom 1. ovoga Zakona

67. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA ne distribuira podatke iz članka 367. stavka 1. ovoga Zakona na način koji osigurava brz pristup podacima na nediskriminirajućoj osnovi i u formatu koji olakšava konsolidiranje podataka sa sličnim podacima iz drugih izvora, u skladu s člankom 367. stavkom 3. ovoga Zakona

68. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA ne održava mehanizme koji osiguravaju da su usluge APA-e razdvojene od ostalih poslovnih funkcija u skladu s člankom 367. stavkom 6. ovoga Zakona

69. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je CTP ne stavi podatke iz članka 368. stavka 1. ili 5. ovoga Zakona na raspolaganje javnosti pod razumnim tržišnim uvjetima u skladu s člankom 368. stavkom 1. ili 5. ovoga Zakona

70. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je CTP ne distribuira podatke iz članka 368. stavka 1. ili 5. ovoga Zakona na način koji osigurava brz pristup podacima na nediskriminirajućoj osnovi i u formatu koji olakšava konsolidiranje podataka sa sličnim podacima iz drugih izvora, u skladu s člankom 368. stavkom 3. ili 7. ovoga Zakona

71. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je CTP ne održava mehanizme koji osiguravaju da su usluge CTP-a razdvojene od ostalih poslovnih funkcija u skladu s člankom 367. stavkom 11. ovoga Zakona

72. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je ARM ne održava mehanizme koji osiguravaju da su usluge ARM-a razdvojene od ostalih poslovnih funkcija u skladu s člankom 369. stavkom 4. ovoga Zakona.«.

Članak 97.

U članku 702. stavku 1. točke 23. do 26. mijenjaju se i glase:

»23. ako ne izračunava kapitalne zahtjeve za kreditni rizik iz članka 174. stavka 1. ovoga Zakona, a u vezi s dijelom trećim glavom II. Uredbe (EU) br. 575/2013

24. ako ne izračunava kapitalne zahtjeve za operativni rizik iz članka 174. stavka 2. ovoga Zakona, a u vezi s dijelom trećim glavom III. Uredbe (EU) br. 575/2013

25. ako ne izračunava kapitalne zahtjeve za tržišne rizike iz članka 174. stavka 3. ovoga Zakona, a u vezi s dijelom trećim glavom IV. Uredbe (EU) br. 575/2013

26. ako ne izračunava kapitalne zahtjeve za rizik namire iz članka 174. stavka 4. ovoga Zakona, a u vezi s dijelom trećim glavom V. Uredbe (EU) br. 575/2013«.

Članak 98.

Naslov iznad članka 705. mijenja se i glasi: »Teži prekršaji u vezi s ponudom vrijednosnih papira«.

Članak 705. mijenja se i glasi:

»(1) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1.000, a koja ne može biti manja od 0,05 % ni veća od 3 % ukupnog prihoda koji je ostvario u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu, ako:

1. ponudi javnosti vrijednosne papire, ako prije ponude nije u vezi s istom objavljen prospekt u skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2017/1129, pri čemu nisu ispunjeni uvjeti za korištenje iznimke od obveze objave prospekta iz članka 1. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129

2. ponudi javnosti vrijednosne papire, ako prije ponude nije u vezi s istom objavljen prospekt, pri čemu nisu ispunjeni uvjeti za korištenje iznimke od obveze objave prospekta iz članka 409. stavka 1. ovoga Zakona

3. uvrsti vrijednosne papire na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, a prije uvrštenja nije u vezi s istim objavljen prospekt, u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbom (EU) br. 2017/1129, pri čemu nisu ispunjeni uvjeti za korištenje iznimke od obveze objave prospekta iz članka 1. stavka 5. Uredbe (EU) br. 2017/1129

4. koristi izuzetak od obveze objave prospekta iz članka 1. stavka 5. prvog podstavka točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 2017/1129 na način protivan zabrani iz članka 1. stavka 6. Uredbe (EU) br. 2017/11295 kao ponuditelj ili financijski posrednik, protivno članku 5. stavku 1. prvom podstavku Uredbe (EU) br. 2017/1129 vrši ponovnu prodaju ili konačni plasman vrijednosnih papira koji podliježu obvezi objave prospekta, a da prethodno nije objavljen prospekt u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/1129

5. kao ponuditelj ili financijski posrednik protivno članku 5. stavku 1. drugom podstavku Uredbe (EU) br. 2017/1129 vrši ponovnu prodaju ili konačni plasman vrijednosnih papira putem prospekta koji ne ispunjava uvjete iz članka 12. Uredbe (EU) br. 2017/1129 i/ili za koji izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje prospekta nije dala pisanu suglasnost za njegovu upotrebu za naknadnu ponovnu prodaju ili konačni plasman

6. protivno zabrani iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129 preprodaje vrijednosne papire nekvalificiranim ulagateljima temeljem prospekta za koji je utvrđeno da nije primjeren za nekvalificirane ulagatelje u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/1129

7. ishodi odobrenje prospekta, dopune prospekta i/ili drugog dokumenta za čije odobrenje je Agencija nadležna u skladu s člankom 405. stavkom 2. točkama 1. i 2. ovoga Zakona, temeljem lažnih ili nepotpunih izjava i/ili podataka ili izostavi informacije u prospektu ili drugom dokumentu za čije odobrenje je Agencija nadležna, a koje su prijeko potrebne ulagatelju kako bi donio utemeljenu procjenu imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja te očekivanja izdavatelja i bilo kojeg jamca te, ako je primjenjivo, prava povezanih s vrijednosnim papirima i razlozima izdavanja vrijednosnih papira i njegova učinka na izdavatelja, pod uvjetima i u skladu sa zahtjevima iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2017/1129.

(2) Pod uvjetom da je zbog prekršaja nastupila ili je izvjesno da će nastupiti šteta za ulagatelje, ili je počinjenje prekršaja izazvalo poremećaj na tržištu kapitala, ili se prekršaj učestalo čini, za prekršaj kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1.000, a koja ne može biti manja od 0,05 % ni veća od 3 % ukupnog prihoda koji je ostvario u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu, ako:

1. prilikom objave prospekta ne poštuje postupke objave iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129

2. nakon što ih Agencija odobri ili se podnesu Agenciji bez prethodnog odobrenja, ne učini dostupnim javnosti u skladu s postupcima iz članka 21. Uredbe (EU) br. 2017/1129 bez nepotrebne odgode, univerzalni registracijski dokument i/ili njegove izmjene u slučajevima iz članka 9. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 2017/1129, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 9. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129

3. nakon što je odobren, ne učini registracijski dokument dostupnim javnosti bez nepotrebne odgode i u skladu s postupcima iz članka 21. Uredbe (EU) br. 2017/1129, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 10. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129

4. ne objavi prospekt na posebnom dijelu internetske stranice na način da je lako dostupan nakon što se pristupi internetskoj stranici tako da ga se može lako preuzeti, ispisati i pretraživati u elektroničkom obliku koji se ne može mijenjati, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 21. stavka 3. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 2017/1129

5. ne omogući pristup dokumentima u kojima su sadržane informacije koje se u prospekt uključuju upućivanjem, dopunama i/ili konačnim uvjetima povezanima s prospektom te zasebnom primjerku sažetka na način da im je moguće pristupiti u istom dijelu internetske stranice uz prospekt, među ostalim i ako je potrebno, putem hiperpoveznica, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 21. stavka 3. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 2017/1129

6. u zasebnom primjerku sažetka nije jasno naznačeno na koji se prospekt odnosi u skladu s člankom 21. stavkom 3. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129

7. ograničava pristup objavljenom prospektu na način da se zahtijeva registracija, davanje izjave o prihvaćanju ograničenja pravne odgovornosti ili plaćanje naknade protivno zabrani iz članka 21. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129

8. kao izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, kada su hiperpoveznice upotrijebljene za potrebe objave prospekta, ne osigura funkcionalnost hiperpoveznica na prospekt i/ili na informacije uključene u prospekt upućivanjem te na dopune i/ili konačne uvjete povezane s prospektom tijekom razdoblja od najmanje 10 godina nakon njihove objave na internetskim stranicama iz članka 21. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. 2017/1129, a kako je propisano člankom 21. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 2017/1129

9. objavi i distribuira zasebno dokumente koji čine sastavni dio prospekta koji se sastoji od zasebnih dokumenata i/ili objavi i distribuira zasebno informacije koje su uključene u prospekt upućivanjem, a da ti dokumenti i/ili informacije nisu prethodno objavljeni u elektroničkom obliku na kojoj od internetskih stranica u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 21. stavka 9. Uredbe (EU) br. 2017/1129

10. kao izdavatelj, ponuditelj, osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili financijski posrednik koji obavlja poslove plasmana ili prodaje vrijednosnih papira ne dostavi potencijalnom ulagatelju na njegov zahtjev i bez naknade primjerak prospekta na trajnom mediju ili kada je potencijalni ulagatelj zatražio primjerak prospekta u papirnatom obliku, ne dostavi prospekt u tiskanoj verziji, kada je zahtjev za dostavom prospekta na trajnom mediju ili u papirnatom obliku uputio potencijalni ulagatelj s područja jurisdikcije na kojem se provodi javna ponuda vrijednosnih papira ili se provodi uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, sve u skladu s člankom 21. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 2017/1129

11. objavi ili distribuira oglas na području Republike Hrvatske koji ne sadrži informacije iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129

12. objavi ili distribuira oglas na području Republike Hrvatske koji nije jasno prepoznatljiv kao takav u skladu s člankom 22. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2017/1129

13. objavi ili distribuira oglas na području Republike Hrvatske koji sadrži informacije koje su netočne ili dovode u zabludu ili nisu u skladu s informacijama sadržanima u prospektu, kada je prospekt već objavljen, ili s informacijama za koje se zahtijeva da budu u prospektu, kada prospekt tek treba biti objavljen, protivno zabrani iz članka 22. stavka 3. Uredbe (EU) br. 2017/1129

14. priopći ili objavi informacije koje se odnose na javnu ponudu vrijednosnih papira ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, u usmenom ili pisanom obliku, čak i kada nisu bile objavljene u svrhe oglašavanja, sadržaj kojih nije u skladu s informacijama sadržanim u prospektu, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 22. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129

15. kao izdavatelj ili ponuditelj koji je u usmenom ili pisanom obliku objavio bitne informacije jednom ili više odabranih ulagatelja takve informacije ne objavi i svim drugim ulagateljima kojima je ponuda upućena, pri čemu se radi o slučaju kada se objava prospekta ne zahtijeva u skladu s člankom 1. stavkom 4. ili 5. Uredbe (EU) br. 2017/1129, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 22. stavka 5. točke (a) Uredbe (EU) br. 2017/1129

16. kao izdavatelj ili ponuditelj koji je u usmenom ili pisanom obliku objavio bitne informacije jednom ili više odabranih ulagatelja takve informacije ne uključi i u prospekt ili u dopunu prospekta u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2017/1129, pri čemu se radi o slučaju kada se objava prospekta zahtijeva, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 22. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) br. 2017/1129

17. objavi dopunu prospekta na način koji nije u skladu barem s istim postupcima primijenjenim prilikom objave inicijalnog prospekta u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 2017/1129, sve u skladu s člankom 23. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129

18. nakon odobrenja registracijskog dokumenta ponudi vrijednosne papire ili podnese zahtjev za uvrštenje za trgovanje na uređeno tržište, a da prethodno ne podnese Agenciji zahtjev za zasebnim odobrenjem obavijesti o vrijednosnim papirima i sažetka, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 10. stavka 1. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 2017/1129

19. nakon odobrenja univerzalnog registracijskog dokumenta ponudi vrijednosne papire ili podnese zahtjev za uvrštenje za trgovanje na uređeno tržište, a da prethodno ne podnese Agenciji zahtjev za zasebnim odobrenjem obavijesti o vrijednosnim papirima i sažetka, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 10. stavka 3. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 2017/1129

20. nakon što je univerzalni registracijski dokument podnesen Agenciji bez prethodnog odobrenja ponudi vrijednosne papire ili podnese zahtjev za uvrštenje za trgovanje na uređeno tržište, a da prethodno ne podnese Agenciji zahtjev za odobrenjem cjelokupne dokumentacije, uključujući izmjene univerzalnog registracijskog dokumenta, koje bi trebale činiti prospekt za potrebe ponude vrijednosnih papira ili uvrštenja za trgovanje na uređeno tržište, sve u skladu s člankom 10. stavkom 3. trećim i četvrtim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129

21. ne objavi prospekt najkasnije s početkom javne ponude ili prije uvrštenja za trgovanje vrijednosnih papira na uređeno tržište kako je propisano člankom 21. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129

22. ne objavi prospekt najmanje šest radnih dana prije završetka ponude, a koji prospekt se odnosi na inicijalnu javnu ponudu roda dionica koji se po prvi puta uvrštava za trgovanje na uređenom tržištu kako je propisano člankom 21. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129

23. protivno članku 17. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129 ne podnese Agenciji podatke o konačnoj ponudbenoj cijeni i količini vrijednosnih papira i/ili se ne učine dostupnim javnosti u skladu s postupcima iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129

24. objavi prospekt ili njegove sastavne dijelove u slučaju iz članka 10. Uredbe (EU) br. 2017/1129, a koje prethodno nije odobrilo nadležno tijelo u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2017/1129

25. objavi univerzalni registracijski dokument koji prethodno nije podnesen Agenciji ili nije odobren iako je isti prethodno podnesen Agenciji radi odobrenja, sve u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2017/112917., objavi dopunu prospekta koju prethodno nije odobrilo nadležno tijelo u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2017/112918. kao izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, učini dostupnim javnosti prospekt i/ili dopunu prospekta čiji tekst i oblik nisu istovjetni izvornoj verziji koju je odobrila Agencija ili nadležno tijelo matične države članice u skladu s člankom 21. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 2017/1129

26. kao izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište ne podnese zahtjev Agenciji za odobrenjem dopune prospekta bez nepotrebne odgode kada za to postoje uvjeti u skladu s člankom 23. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/12920., kao izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište ne podnese zahtjev Agenciji za odobrenjem dopune registracijskog dokumenta ili univerzalnog registracijskog dokumenta bez nepotrebne odgode kada za to postoje uvjeti u skladu s člankom 26. stavkom 5. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129

27. kao izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište propusti dostaviti obavijest o dopuni registracijskog dokumenta ili univerzalnog registracijskog dokumenta koji se istodobno koriste kao sastavni dio nekoliko prospekata u skladu s člankom 23. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 2017/1129, svim nadležnim tijelima koja su odobrila te prospekte, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 26. stavka 5. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 2017/1129

28. kao izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište na poziv Agencije u skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129 ne podnese zahtjev Agenciji za odobrenjem dopune prospekta u skladu s člankom 23. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/112924., kao izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište ne objavi dopunu prospekta koju je odobrilo nadležno tijelo u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2017/1129

29. kao izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište ne omogući ulagateljima povlačenje prihvata pod uvjetima i u skladu s člankom 23. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129

30. kao financijski posrednik putem kojeg su vrijednosni papiri kupljeni ili upisani ne obavijesti ulagatelje ili ne stupi u kontakt s ulagateljima na dan objave dopune, u skladu s člankom 23. stavkom 3. prvim i drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129

31. kao izdavatelj ili ponuditelj kod kojeg su vrijednosni papiri izravno kupljeni ili upisani ne obavijesti ulagatelje u skladu s člankom 23. stavkom 3. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako bi iznos novčane kazne utvrđene na temelju stavaka 1. i 2. ovoga članka bio manji od 500.000,00 kuna, pravna osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna.

(4) Iznimno od stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, ako je pravna osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prekršajem iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ostvarila korist ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka može se utvrditi, pravna osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno tako spriječenog gubitka, ako je taj iznos veći od propisanog najvećeg iznosa novčane kazne iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(5) Za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 5.300.000,00 kuna.

(6) Kada fizička osoba počini prekršaj iz stavaka 1. i 2., kaznit će se novčanom kaznom u iznosu u iznosu od 500.000,00 do 5.300.000,00 kuna.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, ako je fizička osoba iz stavka 6. ovoga članka prekršajem ostvarila korist ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka može se utvrditi, fizička osoba iz stavka 6. ovoga članka kaznit će se za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno tako spriječenog gubitka, ako je taj iznos veći od propisanog najvećeg iznosa novčane kazne iz stavka 6. ovoga članka.«.

Članak 99.

Iza članka 705. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 705.a i 705.b koji glase:

»Lakši prekršaji u vezi s ponudom vrijednosnih papira

Članak 705.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaj pod uvjetom da uslijed počinjenja prekršaja nije nastupila šteta za ulagatelje, da počinjenje prekršaja nije izazvalo poremećaj na tržištu kapitala te da činjenje prekršaja nije učestalo, ako:

1. prilikom objave prospekta ne poštuje postupke objave iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129

2. nakon što ih Agencija odobri ili se podnesu Agenciji bez prethodnog odobrenja, ne učini dostupnim javnosti u skladu s postupcima iz članka 21. Uredbe (EU) br. 2017/1129 bez nepotrebne odgode univerzalni registracijski dokument i/ili njegove izmjene u slučajevima iz članka 9. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 2017/1129, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 9. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129

3. nakon što je odobren, ne učini registracijski dokument dostupnim javnosti bez nepotrebne odgode i u skladu s postupcima iz članka 21. Uredbe (EU) br. 2017/1129, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 10. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129

4. ne objavi prospekt na posebnom dijelu internetske stranice na način da je lako dostupan nakon što se pristupi internetskoj stranici tako da ga se može lako preuzeti, ispisati i pretraživati u elektroničkom obliku koji se ne može mijenjati, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 21. stavka 3. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 2017/1129

5. ne omogući pristup dokumentima u kojima su sadržane informacije koje se u prospekt uključuju upućivanjem, dopunama i/ili konačnim uvjetima povezanima s prospektom te zasebnom primjerku sažetka na način da im je moguće pristupiti u istom dijelu internetske stranice uz prospekt, među ostalim i ako je potrebno, putem hiperpoveznica, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 21. stavka 3. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 2017/1129

6. u zasebnom primjerku sažetka nije jasno naznačeno na koji se prospekt odnosi u skladu s člankom 21. stavkom 3. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129

7. ograničava pristup objavljenom prospektu na način da se zahtijeva registracija, davanje izjave o prihvaćanju ograničenja pravne odgovornosti ili plaćanje naknade protivno zabrani iz članka 21. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129

8. kao izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, kada su hiperpoveznice upotrijebljene za potrebe objave prospekta, ne osigura funkcionalnost hiperpoveznica na prospekt i/ili na informacije uključene u prospekt upućivanjem te na dopune i/ili konačne uvjete povezane s prospektom tijekom razdoblja od najmanje 10 godina nakon njihove objave na internetskim stranicama iz članka 21. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. 2017/1129, a kako je propisano člankom 21. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 2017/1129

9. objavi i distribuira zasebno dokumente koji čine sastavni dio prospekta koji se sastoji od zasebnih dokumenata i/ili objavi i distribuira zasebno informacije koje su uključene u prospekt upućivanjem, a da ti dokumenti i/ili informacije nisu prethodno objavljeni u elektroničkom obliku na kojoj od internetskih stranica u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 21. stavka 9. Uredbe (EU) br. 2017/1129

10. kao izdavatelj, ponuditelj, osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili financijski posrednik koji obavlja poslove plasmana ili prodaje vrijednosnih papira ne dostavi potencijalnom ulagatelju na njegov zahtjev i bez naknade primjerak prospekta na trajnom mediju ili kada je potencijalni ulagatelj zatražio primjerak prospekta u papirnatom obliku, ne dostavi prospekt u tiskanoj verziji, kada je zahtjev za dostavom prospekta na trajnom mediju ili u papirnatom obliku uputio potencijalni ulagatelj s područja jurisdikcije na kojem se provodi javna ponuda vrijednosnih papira ili se provodi uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, sve u skladu s člankom 21. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 2017/1129

11. objavi ili distribuira oglas na području Republike Hrvatske koji ne sadrži informacije iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129

12. objavi ili distribuira oglas na području Republike Hrvatske koji nije jasno prepoznatljiv kao takav u skladu s člankom 22. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2017/1129

13. objavi ili distribuira oglas na području Republike Hrvatske koji sadrži informacije koje su netočne ili dovode u zabludu ili nisu u skladu s informacijama sadržanima u prospektu, kada je prospekt već objavljen, ili s informacijama za koje se zahtijeva da budu u prospektu, kada prospekt tek treba biti objavljen, protivno zabrani iz članka 22. stavka 3. Uredbe (EU) br. 2017/1129

14. priopći ili objavi informacije koje se odnose na javnu ponudu vrijednosnih papira ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, u usmenom ili pisanom obliku, čak i kada nisu bile objavljene u svrhe oglašavanja, sadržaj kojih nije u skladu s informacijama sadržanim u prospektu, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 22. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129

15. kao izdavatelj ili ponuditelj koji je u usmenom ili pisanom obliku objavio bitne informacije jednom ili više odabranih ulagatelja takve informacije ne objavi i svim drugim ulagateljima kojima je ponuda upućena, pri čemu se radi o slučaju kada se objava prospekta ne zahtijeva u skladu s člankom 1. stavkom 4. ili 5. Uredbe (EU) br. 2017/1129, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 22. stavka 5. točke (a) Uredbe (EU) br. 2017/1129

16. kao izdavatelj ili ponuditelj koji je u usmenom ili pisanom obliku objavio bitne informacije jednom ili više odabranih ulagatelja takve informacije ne uključi i u prospekt ili u dopunu prospekta u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2017/1129, pri čemu se radi o slučaju kada se objava prospekta zahtijeva, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 22. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) br. 2017/1129

17. objavi dopunu prospekta na način koji nije u skladu barem s istim postupcima primijenjenim prilikom objave inicijalnog prospekta u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 2017/1129, sve u skladu s člankom 23. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129

18. nakon odobrenja registracijskog dokumenta ponudi vrijednosne papire ili podnese zahtjev za uvrštenje za trgovanje na uređeno tržište, a da prethodno ne podnese Agenciji zahtjev za zasebnim odobrenjem obavijesti o vrijednosnim papirima i sažetka, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 10. stavka 1. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 2017/1129

19. nakon odobrenja univerzalnog registracijskog dokumenta ponudi vrijednosne papire ili podnese zahtjev za uvrštenje za trgovanje na uređeno tržište, a da prethodno ne podnese Agenciji zahtjev za zasebnim odobrenjem obavijesti o vrijednosnim papirima i sažetka, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 10. stavka 3. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 2017/1129

20. nakon što je univerzalni registracijski dokument podnesen Agenciji bez prethodnog odobrenja ponudi vrijednosne papire ili podnese zahtjev za uvrštenje za trgovanje na uređeno tržište, a da prethodno ne podnese Agenciji zahtjev za odobrenjem cjelokupne dokumentacije, uključujući izmjene univerzalnog registracijskog dokumenta, koje bi trebale činiti prospekt za potrebe ponude vrijednosnih papira ili uvrštenja za trgovanje na uređeno tržište, sve u skladu s člankom 10. stavkom 3. trećim i četvrtim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129

21. ne objavi prospekt najkasnije s početkom javne ponude ili prije uvrštenja za trgovanje vrijednosnih papira na uređeno tržište kako je propisano člankom 21. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129

22. ne objavi prospekt najmanje šest radnih dana prije završetka ponude, a koji prospekt se odnosi na inicijalnu javnu ponudu roda dionica koji se po prvi puta uvrštava za trgovanje na uređenom tržištu kako je propisano člankom 21. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129

23. protivno članku 17. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129 ne podnese Agenciji podatke o konačnoj ponudbenoj cijeni i količini vrijednosnih papira i/ili se ne učine dostupnim javnosti u skladu s postupcima iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129

24. objavi prospekt ili njegove sastavne dijelove u slučaju iz članka 10. Uredbe (EU) br. 2017/1129, a koje prethodno nije odobrilo nadležno tijelo u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2017/1129

25. objavi univerzalni registracijski dokument koji prethodno nije podnesen Agenciji ili nije odobren iako je isti prethodno podnesen Agenciji radi odobrenja, sve u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2017/112917, objavi dopunu prospekta koju prethodno nije odobrilo nadležno tijelo u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2017/112918, kao izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu učini dostupnim javnosti prospekt i/ili dopunu prospekta čiji tekst i oblik nisu istovjetni izvornoj verziji koju je odobrila Agencija ili nadležno tijelo matične države članice u skladu s člankom 21. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 2017/1129

26. kao izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište ne podnese zahtjev Agenciji za odobrenjem dopune prospekta bez nepotrebne odgode kada za to postoje uvjeti u skladu s člankom 23. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/112920, kao izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište ne podnese zahtjev Agenciji za odobrenjem dopune registracijskog dokumenta ili univerzalnog registracijskog dokumenta bez nepotrebne odgode kada za to postoje uvjeti u skladu s člankom 26. stavkom 5. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129

27. kao izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište propusti dostaviti obavijest o dopuni registracijskog dokumenta ili univerzalnog registracijskog dokumenta koji se istodobno koristi kao sastavni dio nekoliko prospekata u skladu s člankom 23. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 2017/1129 svim nadležnim tijelima koja su odobrila te prospekte, sve u skladu sa zahtjevima iz članka 26. stavka 5. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 2017/1129

28. kao izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište na poziv Agencije u skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129 ne podnese zahtjev Agenciji za odobrenjem dopune prospekta u skladu s člankom 23. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/112924, kao izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište ne objavi dopunu prospekta koju je odobrilo nadležno tijelo u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2017/1129

29. kao izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište ne omogući ulagateljima povlačenje prihvata pod uvjetima i u skladu s člankom 23. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129

30. kao financijski posrednik putem kojeg su vrijednosni papiri kupljeni ili upisani ne obavijesti ulagatelje ili ne stupi u kontakt s ulagateljima na dan objave dopune, u skladu s člankom 23. stavkom 3. prvim i drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129

31. kao izdavatelj ili ponuditelj kod kojeg su vrijednosni papiri izravno kupljeni ili upisani ne obavijesti ulagatelje u skladu s 23. stavkom 3. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 2017/1129.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvarila korist ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka može se utvrditi, pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno tako spriječenog gubitka ako je taj iznos veći od propisanog najvećeg iznosa novčane kazne iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 200.000,00 kuna.

(4) Kada fizička osoba počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu u iznosu od 10.000,00 do 200.000,00 kuna.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako je fizička osoba iz stavka 4. ovoga članka prekršajem ostvarila korist ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka može se utvrditi, fizička osoba iz stavka 4. ovoga članka kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno tako spriječenog gubitka ako je taj iznos veći od propisanog najvećeg iznosa novčane kazne iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 705.b

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaj ako:

1. ne izradi informacijski dokument u skladu s člankom 409. stavkom 3. ovoga Zakona, a ispunjeni su uvjeti za izradu istog ili ga izradi, ali ne na hrvatskom jeziku

2. ne učini dostupnim ulagateljima odnosno javnosti informacijski dokument na način i/ili u rokovima iz članka 409. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona

3. ne ažurira informacije sadržane u informacijskom dokumentu tijekom trajanja ponude u skladu s člankom 409. stavkom 4. ovoga Zakona

4. izradi informacijski dokument čiji sadržaj, oblik, objava ili ažuriranje nije u skladu s odredbama pravilnika iz članka 409. stavka 5. ovoga Zakona

5. ne obavijesti Agenciju u skladu s člankom 427. stavkom 1. ovoga Zakona

6. ne obavijesti Agenciju u skladu s člankom 427. stavkom 2. ovoga Zakona

7. obavijest ne sadrži propisane podatke iz članka 427. stavka 3. ovoga Zakona

8. dostavi Agenciji obavijest kojoj nisu priloženi dokumenti iz članka 427. stavka 4. ovoga Zakona

9. na traženje Agencije ne dostavi dodatnu dokumentaciju sukladno članku 427. stavku 5. ovog Zakona

10. ne sudjeluje ili se ne pridržava pravila prilikom istrage, nadzora koji provodi Agencija ili zahtjeva Agencije sukladno odredbama dijela trećeg glave I. Poglavlja IV. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvarila korist ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka može se utvrditi, pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno tako spriječenog gubitka ako je taj iznos veći od propisanog najvećeg iznosa novčane kazne iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 200.000,00 kuna.

(4) Kada fizička osoba počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu u iznosu od 10.000,00 do 200.000,00 kuna.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako je fizička osoba iz stavka 4. ovoga članka prekršajem ostvarila korist ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka može se utvrditi, fizička osoba iz stavka 4. ovoga članka kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno tako spriječenog gubitka ako je taj iznos veći od propisanog najvećeg iznosa novčane kazne iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 100.

U članku 706. stavku 1. riječi »od 3 % ni veća« brišu se.

Iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Ako je pravni subjekt matično društvo ili društvo kći matičnog društva koje je obvezno sastavljati konsolidirane financijske izvještaje u skladu s propisima Republike Hrvatske koji uređuju računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja odnosno propisima države članice u kojima izdavatelj ima sjedište kojima se u njezin pravni poredak prenose odredbe Direktive 2013/34/EU, ukupan prihod iz stavka 1. ovoga članka je ukupan prihod utvrđen na temelju godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja krajnjeg matičnog društva pravnog subjekta za godinu kada je počinjen prekršaj.«.

Članak 101.

U članku 707. stavku 1. riječi: »od 3% ni veća« brišu se.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7 koji glasi:

»(7) Ako je pravni subjekt matično društvo ili društvo kći matičnog društva koje je obvezno sastavljati konsolidirane financijske izvještaje u skladu s propisima Republike Hrvatske koji uređuju računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja odnosno propisima države članice u kojima izdavatelj ima sjedište kojima se u njezin pravni poredak prenose odredbe Direktive 2013/34/EU, ukupan prihod iz stavka 1. ovoga članka je ukupan prihod utvrđen na temelju godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja krajnjeg matičnog društva pravnog subjekta za godinu kada je počinjen prekršaj.«.

Članak 102.

U članku 710. stavku 1. točke 9., 10. i 11. mijenjaju se i glase:

»9. ne dostavi podatke Agenciji u skladu s člankom 478. stavkom 1. ovoga Zakona

10. nema primjerene politike i procedure i/ili ne poduzima mjere u skladu s člankom 479. stavkom 1. ovoga Zakona

11. ne dostavi propisane informacije u skladu s člankom 497. stavkom 2. ovoga Zakona.«.

Članak 103.

U članku 717. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj središnja druga ugovorna strana ako:

1. ne postupi prema rješenju Agencije o izricanju mjera, u skladu s člankom 554. stavkom 1. ovoga Zakona, a takvo nepostupanje ima ili može imati materijalni utjecaj na usklađenost središnje druge ugovorne strane s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 ili je dovelo ili može dovesti do teških poremećaja u sustavu poravnanja kojim središnja druga ugovorna strana upravlja

2. ne izradi i/ili ne dostavi Agenciji godišnje financijske izvještaje i/ili godišnje izvješće i/ili revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije, u skladu s člankom 547. stavkom 1. odnosno stavkom 3. ovoga Zakona, ili navedene izvještaje Agenciji ne dostavi u roku propisanom člankom 547. stavkom 1. ovoga Zakona ili u roku koji je sukladno članku 547. stavku 3. ovoga Zakona odredila Agencija, pri čemu je takvo kašnjenje dulje od mjesec dana od isteka roka za dostavu i Agenciju onemogućuje u provođenju efikasnog nadzora nad središnjom drugom ugovornom stranom

3. povjeri uzastopno osam i/ili više revizija godišnjih financijskih izvještaja istom revizoru, protivno članku 547. stavku 4. ovoga Zakona

4. ne izradi i/ili ne dostavi Agenciji nadzorne izvještaje iz članka 548. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona, a na način kako je to propisano člankom 548. stavcima 3. do 5. ovoga Zakona kroz više izvještajnih razdoblja

5. ne obavijesti Agenciju o prestanku mandata pojedinog člana uprave ili nadzornog odbora središnjeg depozitorija, u skladu s obvezom iz članka 570. stavka 5. ovoga Zakona, a u vezi s člankom 550. stavkom 5. ovoga Zakona

6. ne osigura da zahtjev za izdavanje suglasnosti iz članka 573. stavka 2. ovoga Zakona bude podnesen najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave u skladu s člankom 573. stavkom 8. ovoga Zakona, a u vezi s člankom 550. stavkom 5. ovoga Zakona

7. ne donese i/ili ne primjenjuje operativna pravila rada u skladu s člankom 551. stavkom 1. ovoga Zakona, pri čemu takvo postupanje ima ili može imati materijalni utjecaj na usklađenost središnje druge ugovorne strane s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 ili je dovelo ili može dovesti do teških poremećaja u sustavu poravnanja kojim središnja druga ugovorna strana upravlja

8. ne dostavi Agenciji operativna pravila rada i/ili njihove promjene, u skladu s člankom 566. stavkom 4. ovoga Zakona, a vezano za članak 551. stavak 2. ovoga Zakona

9. ne dostavi Agenciji prijedlog cjenika i/ili njegovih izmjena i dopuna u skladu s člankom 567. stavkom 4. ovoga Zakona, a vezano za članak 551. stavak 3. ovoga Zakona

10. ne usvoji plan oporavka, u skladu s člankom 555. stavkom 1. ovoga Zakona

11. ne donese interni akt kojim se pobliže propisuje postupak izrade, provedbe i ažuriranja plana oporavka iz članka 555. stavka 1. ovoga Zakona, protivno obvezi iz članka 555. stavka 3. ovoga Zakona

12. ne provodi interni akt kojim se pobliže propisuje postupak izrade, provedbe i ažuriranja plana oporavka iz članka 555. stavka 1. ovoga Zakona, protivno obvezi iz članka 555. stavka 3. ovoga Zakona, pri čemu takvo postupanje ima ili može imati materijalni utjecaj na usklađenost središnje druge ugovorne strane s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 ili je dovelo ili može dovesti do teških poremećaja u sustavu poravnanja kojim središnja druga ugovorna strana upravlja ili u velikom stupnju otežava mogućnost provođenja plana oporavka

13. ne dostavi Agenciji plan oporavka iz članka 555. stavka 1. ovoga Zakona ili njegove naknadne izmjene i dopune, u skladu s člankom 555. stavkom 4. ovoga Zakona

14. ne omogući Agenciji obavljanje nadzora, u skladu s člankom 622. stavkom 1. ovoga Zakona, a vezano za članke 684. i 688. do 690. ovoga Zakona.«.

Članak 104.

U članku 718. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ne postupi prema rješenju Agencije o izricanju mjera, u skladu s člankom 554. stavkom 1. ovoga Zakona, a takvo postupanje nema značaj iz članka 717. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona«.

Članak 105.

Članak 721. mijenja se i glasi:

»(1) Za prekršaj kaznit će se središnji depozitorij novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna do najviše 200.000,00 kuna ako:

1. ne dostavi Agenciji operativna pravila rada i/ili njihove promjene u roku iz članka 566. stavka 4. ovoga Zakona, a takvo kašnjenje ima ili može imati utjecaja na mogućnost Agencije da, u skladu s člankom 566. stavcima 5. i 6. ovoga Zakona, procijeni značajnost takvih izmjena operativnih pravila rada

2. članovima ne učini dostupnim prijedlog operativnih pravila rada i/ili njihovih izmjena i dopuna najmanje 30 dana prije njihova upućivanja Agenciji i/ili članove ne pozove na dostavu primjedbi i prijedloga, u skladu s člankom 566. stavkom 2. ovoga Zakona

3. ne objavi usvojena operativna pravila rada na svojoj internetskoj stranici i/ili o njihovu donošenju ili promjeni pravodobno ne obavijesti članove, u skladu s člankom 566. stavkom 9. ovoga Zakona

4. prijedlog cjenika i/ili njegovih izmjena i dopuna ne učini dostupnim članovima, u skladu s člankom 567. stavkom 4. ovoga Zakona

5. na svojoj internetskoj stranici ne objavi podatke u skladu s člankom 569. stavkom 2. ovoga Zakona

6. ne obavijesti Agenciju o prestanku mandata pojedinog člana uprave ili nadzornog odbora središnjeg depozitorija, u roku propisanom člankom 570. stavkom 5. ovoga Zakona

7. ne izradi i/ili ne dostavi Agenciji godišnje financijske izvještaje i/ili godišnje izvješće i/ili revizorsko izvješće, u roku propisanom člankom 581. stavkom 1. ovoga Zakona, pri čemu takvo kašnjenje nema značaj iz članka 720. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona

8. ne postupi prema rješenju Agencije, u skladu s člankom 582. stavkom 2. ovoga Zakona, a takvo postupanje nema značaj iz članka 720. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona

9. ne dostavi Agenciji jedan ili više podataka iz članka 580. stavka 1. ovoga Zakona, u propisanom roku, a u skladu s člankom 580. stavkom 4. ovoga Zakona, pri čemu takvo kašnjenje nema značaj iz članka 720. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona

10. ne dostavi Agenciji podatke o ispunjavanju kapitalnih zahtjeva iz članka 580. stavka 3. ovoga Zakona, a u skladu s člankom 580. stavkom 4. ovoga Zakona, pri čemu takvo kašnjenje nema značaj iz članka 720. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba središnjeg depozitorija.«.

Članak 106.

U članku 725. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ako ne propiše ili ako ne primjenjuje učinkovite mjere i postupke za sprječavanje i upravljanje sukobima interesa u skladu s člankom 651. stavkom 3. ovoga Zakona«.

Članak 107.

U članku 726. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. ako bez odgode ne obavijesti Agenciju o svim promjenama osoba koje su članovi uprave i nadzornog odbora središnjeg klirinškog depozitarnog društva, u skladu s člankom 657. stavkom 1. ovoga Zakona«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 108.

(1) Postupci započeti po odredbama Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(2) Imatelji kvalificiranog udjela u investicijskom društvu ili burzi koji u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona imaju manje od 20 % udjela u kapitalu ili glasačkim pravima investicijskog društva odnosno burze, za svako daljnje stjecanje dužni su podnijeti Agenciji zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Agencija će u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona s odredbama ovoga Zakona uskladiti Pravilnik o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave, nositelja ključnih funkcija i imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu (»Narodne novine«, br. 96/18.) i Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva (»Narodne novine«, br. 96/18.).

(4) Agencija će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 28., članka 30., članka 42. i članka 57. ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 109.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/193

Zagreb, 31. siječnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.