Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

NN 17/2020 (14.2.2020.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva

423

Na temelju članka 21., stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 78/15, 114/18 i 110/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, klasa: 360-01/19-01/155, urbroj: 531-04-20-4 od 16. siječnja 2020. godine, Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva na sjednici održanoj pisanim putem u razdoblju od 3. veljače 2020. do 6. veljače 2020. godine donijela je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

Članak 1.

U Statutu Hrvatske komore inženjera strojarstva (»Narodne novine« broj 56/19), članak 1., stavak 1.1. mijenja se i glasi:

»Ovim Statutom pobliže se uređuju nadležnost, ustrojstvo, zadaće i poslovi Hrvatske komore inženjera strojarstva (u daljnjem tekstu: Komora), tijela Komore i upravljanje poslovima Komore, postupak izbora i razrješenja članova tijela Komore, prava i dužnosti članova Komore, oblici organiziranja članova Komore u Komori, oblici strukovnog povezivanja i rada, rad stegovnih tijela i Centra za mirenje pri Komori, opći akti Komore i njihovo donošenje, javnost rada Komore, Tajništvo Komore, Ured predsjednika Komore te druga pitanja od važnosti za rad Komore.«

Članak 2.

U članku 2., stavku 2.1. riječi »ovlaštenih voditelja građenja«, zamjenjuju se riječima »inženjera gradilišta«, te se riječ »ovlaštenih« ispred riječi »voditelja radova« briše.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»3.1. Članovi Komore su ovlašteni inženjeri strojarstva koji obavljaju poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, inženjeri gradilišta strojarske struke i voditelji radova strojarske struke koji obavljaju poslove vođenja građenja u skladu s posebnim zakonima te strane osobe upisane u Imenik stranih ovlaštenih osoba strojarske struke.

3.2. U Komoru se obvezno udružuju ovlašteni inženjeri strojarstva.

3.3. Inženjeri gradilišta strojarske struke i voditelji radova strojarske struke slobodno odlučuju o svojem pristupanju članstvu i istupu iz članstva iz Komore.

3.4. Članstvo u Komori i pravo uporabe pečata, iskaznice i poslovne kartice s potpisnim i identifikacijskim certifikatom stječe se izvršnošću rješenja o upisu u odgovarajući imenik Komore u skladu s uvjetima propisanim Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje djelatnost prostornoga uređenja i gradnje te ovim Statutom.

3.5. U imenike, upisnike i evidencije Komore upisuju se: državljani Republike Hrvatske, državljani država Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP), te državljani trećih država, u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima.«

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»9.1. Komora ima javne ovlasti koje su utvrđene Zakonom te drugim posebnim zakonima.

9.2. Komora pored javnih ovlasti propisanih zakonom obavlja sljedeće zadaće i poslove:

9.2.1. Promiče strojarsku struku i inženjersku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i trećih osoba:

9.2.1.1. poticanjem i organiziranjem nastupa inženjerske struke pred stručnom javnošću,

9.2.1.2. informiranjem šire javnosti o postignućima strojarske struke u obavljanju inženjerske djelatnosti,

9.2.1.3. sudjelovanjem u kreiranju i provođenju europskih politika,

9.2.1.4. razvijanjem strukovne etike i

9.2.1.5. davanjem stručnih mišljenja o pojedinim pitanjima u djelatnosti prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i građenja u okviru strojarske struke.

9.2.2. Razvija jedinstveni sustav organiziranosti u obavljanju inženjerske djelatnosti u okviru poslova i zadataka utvrđenih Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje te ovim Statutom.

9.2.3. Zastupa interese ovlaštenih osoba strojarske struke i svojih članova pred tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave:

9.2.3.1. suradnjom s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave,

9.2.3.2. sudjelovanjem u radu radnih skupina za izradu zakona i podzakonskih akata u upravnom području graditeljstva i prostornoga uređenja,

9.2.3.3. davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na prijedloge zakona i podzakonskih akata, upućivanjem inicijativa za donošenje novih zakona i podzakonskih akata od interesa za članove Komore,

9.2.3.4. održavanjem temeljnih principa rada Komore, edukacijom, unapređenjem zakonodavnog okvira, suradnjom sa srodnim komorama, udrugama civilnog društva, medijima, sveučilištima i drugim obrazovnim institucijama.

9.2.4. Komora preuzima i ugovara osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti za svoje članove u skladu s odredbama Zakona, drugih zakona i ovog Statuta.

9.2.5. Komora potiče izdavačku djelatnost za potrebe inženjerske djelatnosti članova Komore.

9.2.6. U skladu sa Zakonom, Komora osniva stegovna tijela Komore i Centar za mirenje pri Komori.

9.2.7. Pruža pomoć članovima Komore kroz savjetodavne usluge te davanjem stručnih savjeta i mišljenja pri obavljanju djelatnosti.

9.2.8. Surađuje s odgovarajućim državnim tijelima u provedbi smanjenja pretjeranog opterećenja za pružatelje usluga. Radi na razvoju digitalne e-procedure za podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvola za pružanje usluga prostornog uređenja i gradnje. Kroz integrirani sustav e-poslovanja i državnu informacijsku strukturu, uvođenjem sustava upravlja dokumentacijom u skladu sa standardima za upravljanje dokumentima.

9.2.9. Rješava tekuća pitanja od značaja za inženjersku djelatnost.

9.2.10. Obavlja i druge zadaće određene Zakonom, posebnim zakonima i/ili ovim Statutom.«

Članak 5.

U članku 12., stavku 12.1., podstavci 12.1.6. i 12.1.7. mijenjaju se i glase:

»12.1.6. aktivno i pasivno sudjelovanje u provedbi programa stručnog usavršavanja,

12.1.7. obvezno osiguranje od profesionalne odgovornosti ovlaštenih inženjera strojarstva i stranih ovlaštenih osoba upisanih u imenik Komore,«

Dodaje se novi podstavak 12.1.8. koji glasi:

»12.1.8. inženjeri gradilišta strojarske struke i voditelji radova strojarske struke slobodno odlučuju o korištenju prava na obvezno osiguranje od profesionalne odgovornosti koje može biti sadržano u iznosu članarine,«

Dosadašnji podstavci 12.1.8. do 12.1.14. postaju podstavci 12.1.9. do 12.1.15.

Članak 6.

U članku 13., stavku 13.1., podstavku 13.1.7. riječi »ovlaštenog voditelja građenja« zamjenjuju se riječima »inženjera gradilišta«, te se riječ »ovlaštenog« ispred riječi »voditelja radova« briše.

Članak 7.

U članku 17., stavku 17.1., podstavku 17.1.1., točka 17.1.1.6. se briše, a dosadašnje točke 17.1.1.7. do 17.1.1.13. postaju točke 17.1.1.6. do 17.1.1.12.«.

U stavku 17.1., podstavku 17.1.1. na kraju točke 17.1.1.1 i 17.1.1.8 dodaju se riječi: »uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje«.

U stavku 17. 1., postavku 17.1.1., točki 17.1.1.11. riječ: »proračun« zamjenjuje se riječju: »plan«.

U stavku 17.3. riječ »proračuna« zamjenjuje se riječju »plana«.

U stavku 17.4., podstavku 17.4.3. riječi »na prijedlog predsjednika« se brišu.

U stavku 17.5. ispred riječi »utvrđuje« dodaje se riječ »Skupština«.

U stavku 17.6. ispred riječi »utvrđuje« dodaje se riječ »Skupština«.

U stavku 17.7. ispred riječi »donosi« dodaje se riječ »Skupština«.

Članak 8.

U članku 18., iza stavka 18.4. dodaje se novi stavak 18.5. koji glasi:

»18.5. Sjednica Skupštine može se održati i pisanim putem, o čemu odluku donosi predsjednik Komore.«

Dosadašnji stavak 18.5. postaje stavak 18.6.

Članak 9.

U članku 19., stavak 19.1. mijenja se i glasi:

»19.1. Nadzorni odbor ima predsjednika i dva (2) člana koje bira Skupština na mandat od četiri (4) godine.«

Iza stavka 19.1. dodaje se novi stavak 19.2. koji glasi:

»19.2. Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini Komore.«

Dosadašnji stavak 19.2. postaje stavak 19.3..

Članak 10.

U članku 24., u stavku 24.1., podstavku 24.1.14. riječ »proračuna« zamjenjuje se riječju »plana«.

U stavku 24.1., podstavku 24.1.15. riječ »proračuna« zamjenjuje se riječju »plana«.

Stavak 24.1., podstavak 24.1.16., 24.1.17. i 24.1.19. mijenjaju se i glase:

»24.1.16. utvrđuje i svake druge godine donosi program stručnog usavršavanja i nadzire provedbu tog programa u skladu sa odredbama Zakona i drugih zakona,

24.1.17. donosi pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga stranih profesionalnih osoba te priznavanje stranih stručnih kvalifikacija osoba strojarske struke, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje,«.

24.1.19. osniva i imenuje članove radnih tijela u skladu s općim aktima Komore,«.

Članak 11.

U članku 26., stavak 26.3. mijenja se i glasi:

»26.3. Predsjednik Komore obavlja svoju funkciju profesionalno na temelju ugovora o radu u punom radnom vremenu ili bez zasnivanja radnog odnosa.«

Članak 12.

U članku 27., stavku 27.1., podstavku 27.1.5. riječ »proračuna« zamjenjuje se riječju »plana«.

U podstavku 27.1.6. iza riječi Komore, a prije riječi »i razrješuje ga,« dodaju se riječi »na mandatno razdoblje do 4 (četiri) godine«.

Članak 13.

U članku 29., stavak 29.2. mijenja se i glasi:

»29.2. U slučaju da predsjednik Komore ne može više obavljati svoju dužnost, a nije pisano ovlastio člana Upravnog odbora, dužnosti predsjednika Komore s istim ovlastima danim zakonom i ovim Statutom obavljaju skupno dopredsjednik Komore i predsjednik Nadzornog odbora Komore do izbora novog predsjednika Komore. Izbori za predsjednika Komore provode se u roku od 6 (šest) mjeseci od trenutka prestanka obnašanja dužnosti predsjednika Komore.«

Dodaje se stavak 29.3. koji glasi:

»29.3. Odluke i akte u okviru danih im prava i dužnosti iz stavka 29.2. ovog članka dopredsjednik Komore i predsjednik Nadzornog odbora Komore donose suglasno i iste supotpisuju.«

Članak 14.

U članku 31., stavku 31.4. nakon riječi »mandata«, a prije znaka točke, dodaju se riječi »odnosno od dana konstituirajuće sjednice Skupštine Komore«.

Članak 15.

U članku 34., stavak 34.2. se briše.

Dosadašnji stavak 34.3. postaje stavak 34.2.

Članak 16.

U članku 37., stavku 37.1. riječi »javne knjige« zamjenjuju se riječima »javni registri«.

U stavku 37.2., podstavku 37.2.1., točki 37.2.1.2. riječi »ovlašteni voditelji građenja« zamjenjuju se riječima »inženjeri gradilišta«.

U stavku 37.2., podstavku 37.2.1., točki 37.2.1.3. briše se riječ »ovlašteni«.

U stavku 37.2., podstavku 37.2.1., točki 37.2.1.4. iza riječi »struke«, a prije znaka točke, dodaju se riječi »koji su njeni članovi«.

U stavku 37.3., podstavku 37.3.2. mijenja se naziv evidencije na način da ista glasi »Evidenciju stranih ovlaštenih osoba strojarske struke kojima je izdana potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe,«.

U stavku 37.3., podstavku 37.3.4. znak točke mijenja se sa znakom zareza te dodaju se podstavci 37.3.5. i 37.3.6. koji glase:

»37.3.5. Evidenciju tehničara strojarske struke i«

»37.3.6. Evidenciju stručnog usavršavanja.«

Stavak 37.5. mijenja se i glasi:

»37.5. Komora u skladu sa Zakonom i drugim zakonima vodi i druge pomoćne evidencije radi unapređenja struke.«

Članak 17.

U cijelom tekstu članka 38. riječ: »knjiga« zamjenjuje se riječju: »registara«.

Članak 18.

Naslov »Strukovni naziv« iznad članka 39. briše se.

U članku 39., stavku 39.1. brišu se riječi »i pravo na uporabu strukovnog naziva«, te se riječ »upisom« zamjenjuje riječima »izvršnošću rješenja o upisu«.

Dodaje se stavak 39.2. koji glasi:

»39.2. Izvršnošću rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva stječe se pravo na uporabu strukovnog naziva ovlaštenog inženjera strojarstva.«

Članak 19.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Član Komore može se, u skladu s uvjetima propisanim Zakonom, drugim zakonima i ovim Statutom, upisati u više imenika Komore, odnosno u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva, Imenik inženjera gradilišta strojarske struke i Imenik voditelja radova strojarske struke.«

Članak 20.

U članku 41., stavku 41.2. riječi »Članovi Komore« zamjenjuju se riječima »Ovlašteni inženjeri strojarstva i strane ovlaštene osobe upisane u imenik Komore«.

U stavku 41.3. riječi »ovlašteni voditelji građenja« zamjenjuju se riječima »inženjeri gradilišta«, te se riječ »ovlašteni« ispred riječi »voditelja radova« briše.

Članak 21.

U članku 42., stavku 42.1. riječi »ovlaštenih voditelja građenja« zamjenjuju se riječima »inženjera gradilišta«, te se riječ »ovlašteni« ispred riječi »voditelja radova« briše.

U stavku 42.2. iza riječi »Upravni odbor«, a prije znaka točke, dodaju se riječi »uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje«.

Članak 22.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Članovi Komore obavljaju zadaće struke u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuju poslovi prostornog uređenja i gradnje.«

Članak 23.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Postupak i način upisa u upisnike iz članka 44., stavka 44.1. ovog Statuta uređuje se općim aktom Komore koji donosi Upravni odbor uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje.«

Članak 24.

U članku 46., stavku 46.2. iza riječi »izdaje« dodaje se riječ »rješenja,«.

Dodaje se stavak 46.4. koji glasi:

»46.4. Uvjeti te postupak upisa i druga pitanja odlučna za upis u evidencije Komore, uredit će se općim aktom kojeg donosi Upravni odbor uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje.«

Članak 25.

U članku 47., stavci 47.2. i 47.3 mijenjaju se i glase:

»47.2. Na temelju upisa u odgovarajući imenik, Komora izdaje rješenje o upisu, pečat, iskaznicu i poslovnu karticu s potpisnim i identifikacijskim certifikatom. Za svako pojedino ovlaštenje Komora izdaje poseban pečat. Pečat, iskaznica i poslovna kartica vlasništvo su Komore. U slučaju prestanka članstva u Komori, Komora izdaje rješenje o brisanju odnosno o prestanku članstva.

47.3. Veličinu i oblik, način izdavanja, uporabu i vraćanje pečata, iskaznice i poslovne kartice uređuje se općim aktom koji donosi Upravni odbor.«

Članak 26.

U članku 48., stavku 48.1. riječi »ovlašteni voditelj građenja« zamjenjuju se riječima »inženjer gradilišta«; riječ »ovlašteni« ispred riječi »voditelj radova« briše se, dok se riječi »Zakona i drugih zakona« zamjenjuju riječima »Zakona, drugih zakona i općeg akta Komore kojim se uređuje stručno usavršavanje«.

Dodaju se stavci 48.2. i 48.3 koji glase:

»48.2. Članovi Komore dužni su dostavljati Komori potvrde odnosno certifikate o završenom stručnom usavršavanju i osposobljavanju u svrhu vođenja evidencije o stručnom usavršavanju.

48.3. Komora može voditi evidenciju stručnog usavršavanja i za polaznike stručnog usavršavanja koji nisu članovi Komore uz naknadu čiju visinu određuje Upravni odbor.«

Članak 27.

Članak 49., mijenja se i glasi:

»Tajništvo Komore organizira provođenje programa stručnog usavršavanja u skladu sa općim aktima Upravnog odbora, Zakonom, posebnim zakonima koji uređuju poslove prostornog uređenja i gradnje te općim aktom kojim se utvrđuje dvogodišnji program.«

Članak 28.

U članku 50., stavku 50.1. riječi »i protiv stranih ovlaštenih osoba strojarske struke kojima je izdana potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe,« brišu se.

Članak 29.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»51.1. Članovi Komore odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i Kodeksom strukovne etike.

51.2. Članovima Komore za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda izriču se stegovne mjere određene Zakonom.«

Članak 30.

U članku 63., stavku 63.1., iza riječi »stručni,«, a prije riječi »i« dodaje se riječ »pravni«, a iza riječi »Statuta«, a prije riječi »obavljaju« dodaju se riječi »i drugi opći poslovi Komore«.

U stavku 63.2. riječ »Službenici« zamjenjuje se riječju »Radnici«.

Članak 31.

U članku 65., stavku 65.1., riječ »službenika« zamjenjuje se riječju »radnika«.

Članak 32.

U članku 67., stavku 67.1. riječ »proračunom« zamjenjuje se riječju »planom«.

U stavku 67.2. riječ »proračunu« zamjenjuje se riječju »planu«.

U stavku 67.3. riječ »proračuna« zamjenjuje se riječju »plana«.

U stavku 67.4. riječi »proračun« zamjenjuju se riječju »plan«.

Članak 33.

U članku 68., stavku 68.1., podstavku 68.1.6. riječ »i« zamjenjuje se znakom zareza, te se dodaje podstavak 68.1.7. koji glasi:

»68.1.7. prihoda od provedbe stručnog usavršavanja i«

Dosadašnji podstavak 68.1.7. postaje podstavak 68.1.8..

Članak 34.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Imovinu Komore čine njezine nekretnine, pokretnine, novčana sredstva i imovinska prava.«

Članak 35.

Članak 72. se briše.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Komora je obvezna uskladiti organizaciju, poslovanje i druge opće akte s odredbama Zakona i izmjenama Statuta najkasnije do 21. veljače 2020. godine.

Članak 37.

Do dana stupanja na snagu općih akata donesenih na temelju ovlasti iz Statuta i Zakona primjenjuju se opći akti doneseni na temelju Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (»Narodne novine« broj 59/2019) u dijelu u kojem isti nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Statuta i Zakona.

Članak 38.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 100-02/20-01/1

Urbroj: 503-100-02-20-1

Zagreb, 6. veljače 2020.

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera strojarstva
Željko Dorić, dipl. ing. stroj., v. r.