Odluka o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Rabac

NN 22/2020 (28.2.2020.), Odluka o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Rabac

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

537

Na temelju članka 31. stavka 2., a u vezi s člankom 31. stavkom 1. točkom 5. i člankom 80. stavkom 4. točkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine donijela

ODLUKU

O PRESTANKU KONCESIJE POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA RABAC

I.

Koncesija na pomorskom dobru dodijeljena društvu Yacht Club Rabac d.o.o. iz Rabca, Odlukom o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Rabac (»Narodne novine«, br. 74/00, 126/02 i 141/04), prestaje sporazumnim raskidom Ugovora o koncesiji.

II.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da, u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, sklopi sporazumni raskid ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Rabac, kojim ugovorne strane suglasno utvrđuju da nemaju međusobnih potraživanja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/34

Urbroj: 50301-27/20-20-2

Zagreb, 27. veljače 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.