Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

NN 22/2020 (28.2.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

549

Na temelju članka 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA

Članak 1.

U Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (»Narodne novine«, broj: 102/18 i 59/19), u članku 1. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Obrazac zahtjeva za osiguravanje prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika, obrazac mišljenja stručnog povjerenstva upravnog tijela županije odnosno Gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja o pravu na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika, obrazac zahtjeva Ministarstvu nadležnom za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) radi davanja suglasnosti za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika i obrazac dnevnika rada sastavni su dio ovoga Pravilnika, kao obrasci 1., 2., 3. i 4.«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 2. briše se.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Pomoćnik u nastavi pruža potporu učenicima koji svladavaju nastavni plan i program/kurikulum škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u samostalnom funkcioniranju te trebaju stalnu ili povremenu potporu pomoćnika u nastavi, odnosno imaju:

– veće teškoće u motoričkom funkcioniranju donjih i/ili gornjih ekstremiteta,

– veće teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama te senzornoj integraciji, a povezane su s poremećajima iz autističnoga spektra,

– veće teškoće u intelektualnom funkcioniranju udružene s drugim utjecajnim teškoćama,

– veće teškoće proizašle oštećenjem vida,

– veće teškoće koje se manifestiraju u ponašanju tako da ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i/ili fizičku sigurnost drugih učenika,

– teškoće u funkcioniranju proizašle iz više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju.«

Članak 3.

U članku 4. stavak 4. briše se.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Na prijedlog stručnog povjerenstva osnovne škole ili nastavničkog vijeća srednje škole, škola koju učenik pohađa podnosi upravnom tijelu županije nadležnom za poslove obrazovanja odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) zahtjev za osiguravanje prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika učeniku.

(2) Za učenike koji upisuju prvi razred osnovne škole, škola podnosi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka do 15. lipnja tekuće godine, a za učenike koji pohađaju osnovnoškolski program do 1. ožujka tekuće godine za sljedeću školsku godinu.

(3) Za učenika koji je upisan u prvi razred srednje škole u ljetnome roku škola je dužna podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka do 20. srpnja, za učenika koji je upisan u prvi razred srednje škole u jesenskome roku u roku od sedam dana od dana upisa, a za učenike koji pohađaju srednjoškolski program do 1. ožujka tekuće godine za sljedeću godinu.

(4) Za učenika kojemu se pogoršalo psihofizičko stanje škola može podnijeti zahtjev za osiguravanje prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika tijekom cijele školske godine.

(5) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu 1. uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

– za djecu koja se upisuju u prvi razred osnovne škole, mišljenje predškolske ustanove ili ustanove u kojoj je dijete pohađalo program predškole koje sadrži opis funkcioniranja djeteta,

– za učenike koji se upisuju u prvi razred srednje škole, mišljenje osnovne škole koju je učenik završio, a koje sadrži opis funkcioniranja učenika,

– rješenje o primjerenome programu obrazovanja za učenika,

– relevantna medicinska, psihološka, edukacijsko-rehabilitacijska i druga dokumentacija bitna za procjenu funkcionalnih sposobnosti i potreba učenika za potporom pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika dostavljena stručnom povjerenstvu osnovne škole ili nastavničkom vijeću srednje škole, a koja za učenike za koje se prvi puta podnosi zahtjev za ostvarivanjem prava na potporu ne smije biti starija od 18 mjeseci,

– mišljenje školskoga liječnika o funkcionalnim sposobnostima učenika, koje proizlazi iz relevantne medicinske dokumentacije i neposrednoga pregleda djeteta/učenika,

– suglasnost roditelja za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika,

– okvirni prijedlog programa rada za pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika.

(6) Nadležno upravno tijelo dostavlja zahtjev Stručnom povjerenstvu nadležnog upravnog tijela, koje donosi mišljenje o pravu na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika (na obrascu 2).

(7) Nadležno upravno tijelo, u roku od 30 od dana zaprimanja zahtjeva, mišljenje Stručnog povjerenstva nadležnog upravnog tijela, zajedno s pratećom dokumentacijom, dostavlja osnivaču.

(8) Nakon razmatranja zahtjeva iz stavka 7. ovoga članka osnivač donosi odluku o priznavanju ili odbijanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(9) Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika obvezno sadrži, ovisno o teškoći djeteta, razdoblje na koje se priznaje pravo, u trajanju najdulje do četiri godine, kao i napomenu o tome može li učenik koristiti pravo na potporu zajedno s drugim učenikom/učenicima ili isključivo individualno.

(10) Odluku o priznavanju ili odbijanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika osnivač je, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke, obvezan dostaviti nadležnom upravnom tijelu i školi, a škola je u roku od sedam dana istu obvezna dostaviti roditelju učenika.

(11) Roditelji učenika ili škola mogu, putem osnivača, u roku od 15 dana od primitka odluke o odbijanju prava na potporu, podnijeti Ministarstvu primjedbe na odluku, a osnivač je obvezan primjedbe dostaviti Ministarstvu u roku od sedam dana od primitka primjedaba, zajedno sa cjelovitom dokumentacijom, uključujući mišljenje stručnog povjerenstva.

(12) Radi razmatranja primjedaba iz stavka 11. ovog članka, ministar nadležan za obrazovanje imenuje povjerenstvo koje, u roku od 30 dana od primitka primjedaba, daje mišljenje temeljem kojeg Ministarstvo donosi konačnu odluku o priznavanju ili odbijanju prava i o tome obavještava osnivača, roditelje učenika i školu.

(13) Temeljem dostavljenih odluka iz stavka 8. i stavka 12. ovog članka, škola osnivaču iskazuje konačnu potrebu broja pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika.

(14) Nakon donošenja odluke o priznavanju prava na potporu iz stavka 8. i stavka 12. ovog članka, odnosno konačnog iskazivanja potrebe škola iz stavka 13. ovog članka, osnivač podnosi Ministarstvu zahtjev za davanjem suglasnosti za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika (na obrascu 3), u kojem se navodi ukupan broj pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika čije se uključivanje traži, a uz koji obvezno prilaže odluke o priznavanju prava.

(15) Uz zahtjev iz stavka 14. ovog članka, osnivač obavezno dostavlja dokumentaciju o osiguranim sredstvima za isplatu plaće s pripadajućim doprinosima za rad pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojom dokazuje da se sredstva osiguravaju iz proračuna osnivača, sredstava projekata odnosno fondova Europske unije, sredstava dodijeljena udrugama ili iz drugih sredstava.

(16) Ministarstvo izdaje traženu suglasnost za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 14. ovog članka, temeljem dokaza o osiguranim sredstvima za isplatu plaće s pripadajućim doprinosima za rad pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika.«

Članak 5.

Postupci za osiguravanje prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika učeniku započeti prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (»Narodne novine«, broj: 102/18 i 59/19), dovršiti će se prema odredbama ovog Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/20-01/00110

Urbroj: 533-08-20-0002

Zagreb, 26. veljače 2020.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

Obrazac 1.

Škola: _________________________________________

Broj pošte: ______________ Mjesto: _________________

Adresa: ________________________________________

Tel. _____________________ Fax. __________________

e-mail: ________________________________________KLASA:

URBROJ:

Datum:

___________________________________

___________________________________

___________________________________
ZAHTJEV ZA OSIGURAVANJE PRAVA NA POTPORU POMOĆNIKA U NASTAVI ILI STRUČNOGA KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA

IME I PREZIME UČENIKA
OIB UČENIKA

RAZRED I RAZREDNI ODJEL/SKUPINA _______


u školskoj godini

_______

BROJ UČENIKA U RAZREDNOME ODJELU/SKUPINI ___________


u školskoj godini

___________

OSNOVNE KARAKTERISTIKE RAZREDA


broj učenika s primjerenim programom obrazovanja _________________


broj učenika kojima je potreban pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik)

___________________

RJEŠENJE O PRIMJERENOME PROGRAMU OBRAZOVANJA ZA UČENIKA (za učenike za koje se prvi puta traži ostvarivanje prava na potporu ne smije biti starije od godinu dana):

KLASA: ________________________________________________

URBROJ: _______________________________________________

DATUM DONOŠENJA: ____________________________________

PRIMJERENI PROGRAM OBRAZOVANJA: ____________________

VRSTE TEŠKOĆA U RAZVOJU (navesti oznaku skupine i podskupine vrsta teškoća iz Orijentacijske liste vrsta teškoća Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju):ZADOVOLJENI KRITERIJI (zaokružiti):

A) Za ostvarivanje prava na potporu pomoćnika u nastavi

Učenik svladava nastavni plan i program škole koju pohađa, ali ima teškoće koje ga sprečavaju u samostalnom funkcioniranju te treba stalnu ili povremenu potporu pomoćnika u nastavi, odnosno ima:

a)     veće teškoće u motoričkom funkcioniranju donjih i/ili gornjih ekstremiteta,

b)     veće teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama te senzornoj integraciji, a povezane su s poremećajima iz autističnoga spektra,

c)     veće teškoće u intelektualnom funkcioniranju udružene s drugim utjecajnim teškoćama,

d)     veće teškoće proizašle oštećenjem vida,

e)     veće teškoće koje se manifestiraju u ponašanju tako da ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i/ili fizičku sigurnost drugih učenika

f)     teškoće u funkcioniranju proizašle iz više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju

B) Za ostvarivanje prava na potporu stručnoga komunikacijskog posrednika

Gluh, nagluh ili gluhoslijepi učenik koji svladava nastavni plan i program škole koju pohađa te treba stalnu ili povremenu potporu stručnoga komunikacijskog posrednika u onom sustavu komunikacije koji preferira:

a)     hrvatski znakovni jezik,

b)     prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili

c)     ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskome jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala).

OPIS FUNKCIONIRANJA UČENIKA (min. pola kartice teksta za svako područje za koja se prate odstupanja):

u području komunikacije i socijalne uključenosti

_______________________________________________________

u području kretanja

_______________________________________________________

u području uzimanja hrane i pića

_______________________________________________________

u području obavljanja higijenskih potreba

_______________________________________________________

u području obavljanja školskih aktivnosti i zadataka

_______________________________________________________

PRIJEDLOG TJEDNOG ZADUŽENJA POMOĆNIKA U NASTAVI/STRUČNOGA KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA _________________ (broj sati tjedno)
PRIJEDLOG RAZDOBLJA NA KOJE SE UČENIKU OSIGURAVA POTPORA POMOĆNIKA U NASTAVI/ STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNIKA _____________________ (najdulje do četiri godine)
IME I PREZIME KOORDINATORA POMOĆNIKA U NASTAVI/STRUČNOGA KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA

SUGLASNOST RODITELJA S PRIJEDLOGOM ŠKOLE (zaokružiti):

a) suglasan

b) nije suglasan

Potpis roditelja: __________________________________________Privitak (zaokružiti dostavljeno u privitku):

1.     mišljenje predškolske ustanove ili ustanove u kojoj je dijete pohađalo program predškole koje sadrži opis funkcioniranja djeteta za polaznike 1. razreda osnovne škole,

2.     mišljenje osnovne škole koju je učenik završio koje sadrži opis funkcioniranja učenika za učenike polaznike 1. razreda srednje škole,

3.     rješenje o primjerenom programu obrazovanja za učenika,

4.     relevantna medicinska, psihološka, edukacijsko-rehabilitacijska i druga dokumentacija koju je roditelj/skrbnik dostavio stručnom povjerenstvu osnovne škole ili nastavničkom vijeću srednje škole, a koja je bitna za procjenu funkcionalnih sposobnosti i potreba učenika za potporom pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika (za učenike koji prvi puta ostvaruju pravo na potporu ne smije biti starija od 18 mjeseci),

5.     mišljenje školskoga liječnika o funkcionalnim sposobnostima učenika,

6.     okvirni prijedlog programa rada za pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika.

M. P.RAVNATELJ/ICA


Obrazac 2.

MIŠLJENJE STRUČNOG POVJERENSTVA UPRAVNOG TIJELA ŽUPANIJE ODNOSNO GRADSKOG UREDA GRADA ZAGREBA NADLEŽNOG ZA POSLOVE OBRAZOVANJA O PRAVU NA POTPORU POMOĆNIKA U NASTAVI ILI STRUČNOGA KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA

Stručno povjerenstvo nadležnog upravnog tijela za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika u sastavu:

1. Specijalist školske medicine: ___________________

2. Klinički psiholog: _______________________________________

3. Učitelj razredne nastave/nastavnik: ___________________________

4. Stručni suradnik psiholog: _________________________________

5. Stručni suradnik pedagog: _________________________________

6. Stručni suradnik edukacijski rehabilitator: _____________________

7. Stručni suradnik logoped: _________________________________

8. Stručni suradnik socijalni pedagog: __________________________

9. Učitelj/nastavnik hrvatskoga jezika: __________________________na sjednici održanoj dana __________________________________, na temelju zahtjeva škole i priložene dokumentacije donijelo je mišljenje o funkcionalnim sposobnostima učenika i pravu na potporu:a) pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika za učenika

b)     pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika za dva/više učenika

NAZIV ŠKOLE

IME UČENIKA


PREZIME UČENIKA

OIB UČENIKA
RAZREDNI ODJEL/SKUPINA__________ u školskoj godini ________


RAZINA SAMOSTALNOSTI UČENIKA (zaokružiti bod):

A) u području komunikacije i socijalne uključenosti:

5 –     potrebna stalna potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika,

3 –     potrebna povremena potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika

______________________________________________________

(navesti vrstu aktivnosti),

0 –     nije potrebna potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika;


B) u području kretanja:

5 –     potrebna stalna potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika,

3 –     potrebna povremena potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika

______________________________________________________

(navesti vrstu aktivnosti),

0 –     nije potrebna potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika;


C) u području uzimanja hrane i pića:

5 –     potrebna stalna potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika,

3 –     potrebna povremena potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika

______________________________________________________

(navesti vrstu aktivnosti),

0 –     nije potrebna potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika;


D) u području obavljanja higijenskih potreba:

5 –     potrebna stalna potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika,

3 –     potrebna povremena potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika

______________________________________________________

(navesti vrstu aktivnosti),

0 –     nije potrebna potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika;


E) u području obavljanja školskih aktivnosti i zadataka:

5 –     potrebna stalna potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika,

3 –     potrebna povremena potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika

______________________________________________________

(navesti vrstu aktivnosti),

0 –     nije potrebna potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika.

UKUPNO BODOVA: ________________________________


Pravo na potporu (zaokružiti) DA NE


PRIJEDLOG TJEDNOG ZADUŽENJA POMOĆNIKA U NASTAVI/STRUČNOGA KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA (SATNICA)
PRIJEDLOG RAZDOBLJA NA KOJE UČENIK OSTVARUJE PRAVO NA POTPORU POMOĆNIKA U NASTAVI/STRUČNO KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA _______________ (najdulje do četiri godine)

Potpisi članova Stručnog povjerenstva nadležnog upravnog tijela

Specijalist školske medicine: _________________________________

Klinički psiholog: _________________________________________

Učitelj razredne nastave/nastavnik: ____________________________

Stručni suradnik psiholog: ___________________________________

Stručni suradnik pedagog: ___________________________________

Stručni suradnik edukacijski rehabilitator: _______________________

Stručni suradnik logoped: ___________________________________

Stručni suradnik socijalni pedagog: ____________________________

Učitelj/nastavnik hrvatskoga jezika: ____________________________Obrazac 3.

OSNIVAČ: __________________________________________

Broj pošte: _____________ Mjesto: ______________________

Adresa: ____________________________________________

Tel. ____________________ Fax. _______________________

e-mail: ____________________________________________

KLASA: __________________URBROJ: __________________

Datum:

ZAHTJEV MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA OBRAZOVANJE RADI DAVANJA SUGLASNOSTI ZA UKLJUČIVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI ILI STRUČNO KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA

Ukupni broj učenika za koje se traži suglasnost za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika

________________________________________

SREDSTVA ZA ISPLATU PLAĆE S PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA ZA RAD POMOĆNIKA U NASTAVI OSIGURANA SU (zaokružiti i upisati broj)

a)     iz proračuna osnivača za ukupno ___________ pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika

b)     iz projekata odnosno fondova Europske unije za ukupno ___________ pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika

c)     iz drugih sredstava ___________________________________________ (navesti izvor) za ukupno ___________ pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika

SREDSTVA ZA ISPLATU PLAĆE S PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA ZA RAD POMOĆNIKA U NASTAVI PLANIRANA SU (zaokružiti i upisati broj) iz:

d)     sredstava dodijeljenim udrugama za ukupno ___________ pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika. Ukoliko sredstva nisu osigurana na gore navedeni način osnivač se obvezuje osigurati ih iz drugih izvora.

PRIJEDLOG RAZDOBLJA NA KOJE UČENIK OSTVARUJE PRAVO NA POTPORU POMOĆNIKA U NASTAVI/ STRUČNO KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA (zaokružiti)

a)     broj učenika za koje se traži suglasnosti za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika na jednu (1) godinu ____________

b)     broj učenika za koje se traži suglasnosti za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika na dvije (2) godine ____________

c)     broj učenika za koje se traži suglasnosti za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika na tri (3) godine ____________

d)     broj učenika za koje se traži suglasnosti za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskog posrednika na četiri (4) godine ____________.

ZADOVOLJENI KRITERIJI (zaokružiti):

1. Za uključivanje pomoćnika u nastavi

Broj učenika koji svladava nastavni plan i program škole koju pohađa, ali ima teškoće koje ga sprečavaju u samostalnom funkcioniranju te treba stalnu ili povremenu potporu pomoćnika u nastavi, odnosno ima:

a)     veće teškoće u motoričkom funkcioniranju donjih i/ili gornjih ekstremiteta __________ (broj učenika)

b)     veće teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama te senzornoj integraciji, a povezane su s poremećajima iz autističnoga spektra ______ (broj učenika)

c)     veće teškoće u intelektualnom funkcioniranju udružene s drugim utjecajnim teškoćama _____ (broj učenika)

d)     veće teškoće proizašle oštećenjem vida ______ (broj učenika)

e)     veće teškoće koje se manifestiraju u ponašanju tako da ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i/ili fizičku sigurnost drugih učenika ______ (broj učenika)

f)     teškoće u funkcioniranju proizašle iz više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju ____ (broj učenika)

2. Za uključivanje stručno komunikacijskog posrednika

__________ (broj učenika)

M.P.Potpis odgovorne osobePrilozi:

1. Odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika za sve učenike. Odluka mora sadržavati razdoblje na koje se priznaje pravo, u trajanju najdulje do četiri godine, kao i napomenu o tome može li učenik koristiti pravo na potporu zajedno s drugim učenikom/učenicima ili isključivo individualno.

2. Dokumentacija o osiguranim sredstvima za isplatu plaće s pripadajućim doprinosima za rad pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika kojom dokazuje da se sredstva osiguravaju iz proračuna osnivača, sredstava projekata odnosno fondova Europske unije, sredstava dodijeljena udrugama ili iz drugih sredstava.

Obrazac 4.

DNEVNIK RADA

Škola: ___________________________________________________ Razredi odjel/skupina: _______________________________

Ime i prezime pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika: _______________________________________________

Ime i prezime svakog učenika kojem/ima se pruža potpora:

____________________________; ____________________________, ______________________________,

DATUM:0. sat1. sat2. sat3. sat4. sat5. sat6. satDATUM:
Nastavni predmeti


Komentar/i:
Postupci koje primjenjuje u nastavi (upisati šifru aktivnosti)


Potpis pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika:
DATUM:0. sat1. sat2. sat3. sat4. sat5. sat6. satDATUM:
Nastavni predmeti


Komentar/i:
Postupci koje primjenjuje u nastavi (upisati šifru aktivnosti)


Potpis pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika:
DATUM:0. sat1. sat2. sat3. sat4. sat5. sat6. satDATUM:
Nastavni predmeti


Komentar/i:
Postupci koje primjenjuje u nastavi (upisati šifru aktivnosti)


Potpis pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika:
DATUM:0. sat1. sat2. sat3. sat4. sat5. sat6. satDATUM:
Nastavni predmeti


Komentar/i:
Postupci koje primjenjuje u nastavi (upisati šifru aktivnosti)


Potpis pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika:
DATUM:0. sat1. sat2. sat3. sat4. sat5. sat6. satDATUM:
Nastavni predmeti


Komentar/i:
Postupci koje primjenjuje u nastavi (upisati šifru aktivnosti)


Potpis pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika:


ŠIFRE AKTIVNOSTI ZA POMOĆNIKA U NASTAVI

A. Potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti:

1. poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima,

2. poticati i usmjeravati učenika na prihvatljive oblike ponašanja te upozoravati učenika na štetnost i posljedice neprihvatljivih oblika ponašanja uz prethodno savjetovanje s učiteljem/nastavnikom i/ili stručnim suradnikom,

3. pružati potporu učeniku u provedbi pravila rada i igre,

4. davati potporu u socijalizaciji uz interakciju s drugim učenicima.

B. Potpora u kretanju:

1. voditi učenika kojemu je potrebna potpora u kretanju (pridržavati, usmjeravati, upozoravati na prepreke i sl.),

2. pružiti potporu učeniku koji se kreće u kolicima pri svladavanju prepreka,

3. voziti učenika u kolicima ako se učenik ne može samostalno voziti te upravljati pomagalima za penjanje i spuštanje u svrhu svladavanja prostornih prepreka,

4. pružiti potporu učeniku u promjeni položaja tijela.

C. Potpora pri uzimanju hrane i pića:

1. dodatno pripremiti hranu učeniku: rezanje, usitnjavanje i sl.,

2. hranjenje ovisno o potrebi učenika,

3. pružiti potporu učeniku pri pijenju.

D. Potpora u obavljanju higijenskih potreba:

1. pružiti potporu pri održavanju higijene,

2. pružiti potporu učeniku u kretanju (vođenje, vožnja) pri odlasku u toalet,

3. pružiti potporu učeniku u korištenju toaleta (stavljanje na toalet i pridržavanje tijekom sjedenja; higijena tijela nakon obavljene nužde; svlačenje i odijevanje odjeće; presvlačenje pelena i higijena tijela pri presvlačenju; pranje ruku nakon obavljene nužde),

4. pružiti potporu učeniku pri presvlačenju (skidanje i odijevanje odjeće i obuće) tijekom boravka u školi i izvanučioničkim aktivnostima ovisno o potrebi učenika i situaciji u školi.

E. Potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka:

1. pružiti potporu učeniku u korištenju pedagoško-didaktičkih pomagala (Brailleova stroja, taktilne i/ili elektronično-akustične opreme, alternativnih oblika komunikacije te drugih specifičnih pomagala i opreme),

2. pisati prema diktatu učenika u zadacima koji zahtijevaju pisanje rukom i/ili na računalu vodeći računa da se ne ometa nastavni proces,

3. pružati tehničku pomoć učeniku u čitanju, pisanju, računanju i izvođenju grafičkih radova,

4. dodavati učeniku školski pribor,

5. pridržavati udžbenik, fiksirati radne listiće i bilježnice za radnu podlogu,

6. pružati potporu učeniku pri izvođenju praktičnih radova prema naputku učitelja/nastavnika,

7. pružati potporu učeniku u izvođenju primjerenoga programa tjelesno-zdravstvene kulture prema naputku učitelja/nastavnika i nadležnoga školskog liječnika,

8. pružati potporu učeniku u provođenju izvanučioničke nastave uz prethodnu potvrdu liječnika školske medicine za učenika izdanu na zahtjev škole u navedenu svrhu,

9. dodatno pročitati zadatak i/ili uputu učeniku,

10. usmjeravati pažnju učenika na nastavne aktivnosti,

11. poticati učenika na izvršavanje zadanih uputa,

12. voditi/usmjeravati učenika u izvršavanju zadataka na nastavnome materijalu,

13. drugi oblici potpore učeniku _________________________.


F. Suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu.


Potpis koordinatora programa pomoćnika u nastavi:

__________________________________________________

ŠIFRE AKTIVNOSTI ZA STRUČNOGA KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA

1. pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira,

2. pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika,

3. pružati potporu učeniku pri uporabi radnih materijala i korištenju udžbenika,

4. dodatno objasniti pojmove učeniku,

5. poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima,

6. poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima,

7. pružati potporu u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima),

8. ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave,

9. surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima,

10. drugi oblici pomoći učeniku __________________________


Potpis koordinatora programa stručnoga komunikacijskog posrednika:

_________________________