Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

NN 22/2020 (28.2.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

557

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) te članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 54. sjednici održanoj 24. veljače 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17., 132/17., 119/18., 32/19. i 128/19.), u članku 8. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju prestanka rada zdravstvenih radnika u jedinici zakupa doma zdravlja uključenih u mrežu ugovornih subjekata medicine rada, ako su za to ispunjeni uvjeti utvrđeni zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita i ovom Odlukom, Zavod sklapa ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite s domom zdravlja, koji u tu svrhu dostavlja potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja ispunjavanja propisanih uvjeta.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/20-01/36

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 24. veljače 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.