Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o energetskoj učinkovitosti

NN 25/2020 (6.3.2020.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o energetskoj učinkovitosti

HRVATSKI SABOR

601

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o energetskoj učinkovitosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. veljače 2020.

Klasa: 011-01/20-01/15

Urbroj: 71-06-01 /1-20-2

Zagreb, 2. ožujka 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Članak 1.

U Zakonu o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, br. 127/14. i 116/18.) u članku 13. stavku 12. riječ: »ožujka« zamjenjuje se riječju: »travnja«.

U stavku 14. riječ: »ožujka« zamjenjuje se riječju: »svibnja«.

Iza stavka 14. dodaje se novi stavak 15. koji glasi:

»(15) Iznos iz stavka 14. ovoga članka određuje se na način da se neostvareni dio obveze iz prethodne godine koja prelazi 10 % u kWh pomnoži s polovicom iznosa ulaganja Fonda u alternativne mjere u kalendarskoj godini koja je prethodila godini u kojoj je obveza određena, izraženog u kn/kWh.«.

Dosadašnji stavci od 15. do 18. postaju stavci od 16. do 19.

U dosadašnjem stavku 19., koji postaje stavak 20., broj: »15.« zamjenjuje se brojem: »16.«.

Članak 2.

Ministarstvo nadležno za energetiku u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provest će naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/19

Zagreb, 28. veljače 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.